Quyết định 835/QĐ-BNN-KH 2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/02/2023

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 835/QĐ-BNN-KH

Quyết định 835/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:835/QĐ-BNN-KHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Hoan
Ngày ban hành:13/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP

Ngày 13/3/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định 835/QĐ-BNN-KH về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, các nhiệm vụ được đưa ra trong Kế hoạch gồm có: Rà soát, điều chỉnh 07 Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực (Trồng trọt, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi, Phòng chống thiên tai) để cụ thể hóa, thống nhất, phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022.

Đồng thời, rà soát sửa đổi, bổ sung các luật và Nghị định hướng dẫn thi hành các luật: Luật Trồng trọt; Luật Chăn nuôi; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Thú y; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Thủy lợi; Luật Đê điều; Luật Phòng chống thiên tai; Luật An toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Chiến lược phát triển ngành nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược Khuyến nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 cũng đã được nêu ra trong kế hoạch triển khai.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 835/QĐ-BNN-KH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
__________
Số: 835/QĐ-BNN-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2023

                            

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP  ngày 27/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cổng TTĐT Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT, KH (150).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Minh Hoan

                                                                                                                             

 

Phụ lục 2

PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26/NQ-CP NGÀY 27/02/2023 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 835/BNN-KH ngày 13/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

 

TT

NHIỆM VỤ

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN
HOÀN THÀNH/
SẢN PHẨM

1

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Bộ giao tại Quyết định số 1909/QĐ-BNN-KH ngày 27/5/2022 về Chương trình hành động của Bộ thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các nhiệm vụ khác được giao thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo thời gian hoàn thành của từng nhiệm vụ cụ thể

2

Rà soát, điều chỉnh 07 Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực (Trồng trọt, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi, Phòng chống thiên tai) để cụ thể hóa, thống nhất, phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022

Các Cục chuyên ngành thuộc Bộ

Các đơn vị liên quan;
Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Quyết định phê duyệt các chiến lược 2023-2024

3

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật và Nghị định hướng dẫn thi hành các luật: Luật Trồng trọt; Luật Chăn nuôi; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Thú y; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Thủy lợi; Luật Đê điều; Luật Phòng chống thiên tai; Luật An toàn thực phẩm

Các Luật, Nghị định sửa đổi, bổ sung 2023-2024

4

Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Các đơn vị liên quan

Nghị định của Chính phủ;
2023

5

Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Các đơn vị liên quan
Các địa phương

Nghị định của Chính phủ;
2023

6

Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai.

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Các đơn vị liên quan
Các địa phương

Nghị định Chính phủ; 2023

7

Nghị định quy định về quản lý và điều kiện thực hiện chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật

Cục Thú y

Các đơn vị liên quan
Các địa phương

Nghị định Chính phủ; 2023

8

Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn

Cục Thủy lợi

Các đơn vị liên quan
Các địa phương

Nghị định Chính phủ; 2023

9

Nghị quyết của Chính phủ về phát triển HTX nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Các đơn vị liên quan

Nghị quyết của Chính phủ;
2023

10

Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Các đơn vị liên quan;
Các địa phương

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

11

Chiến lược phát triển Khuyến nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

Trung tâm Khuyến nông quốc gia

Các đơn vị liên quan
Các địa phương

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

12

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Văn phòng Điều phối NTM Trung ương

Các đơn vị liên quan

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2025

13

Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia

Cục Quản lý Đê điều và phòng, chống thiên tai

Các đơn vị liên quan
Các địa phương

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

14

Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư

Các đơn vị liên quan

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

15

Đề án tri thức hóa nông dân đáp ứng vị trí chủ thể, trung tâm trong xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT; các đơn vị liên quan

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

16

Đề án phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp giai đoạn 2022-2030

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn;
Các đơn vị liên quan

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

17

Đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

18

Đề án nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách mới tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2025-2030

Vụ Kế hoạch

Các đơn vị có liên quan;
Các địa phương

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2024

19

Đề án xây dựng cơ chế chính sách, thí điểm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, khu vực nông thôn

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan;
Các địa phương

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

20

Đề án về ngư nghiệp, ngư dân, ngư trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Cục Thủy sản,
Cục Kiểm ngư

Các đơn vị liên quan;
Các địa phương

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

21

Đề án nghiên cứu đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân, địa phương và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo

Cục Trồng trọt

Các đơn vị liên quan;
Các địa phương

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023-2024

22

Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cục Lâm nghiệp

Các đơn vị liên quan
Các địa phương

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2024-2025

23

Đề án phát triển trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn

Cục Lâm nghiệp

Các đơn vị liên quan

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2024-2025

24

Đề án Phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030

Cục Trồng trọt

Các đơn vị liên quan

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

25

Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030

Cục Trồng trọt

Các đơn vị liên quan

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

26

Đề án sản xuất bền vững 01 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao vùng ĐBSCL

Cục Trồng trọt

Các đơn vị liên quan;
Các địa phương

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

27

Đề án phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi

Cục Chăn nuôi

Các đơn vị liên quan

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

28

Đề án phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi

Cục Chất lượng,
Chế biến và
PTTT

Cục Chăn nuôi, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT; các đơn vị liên quan

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

29

Đề án phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi, công nghiệp chuồng trại và xử lý môi trường chăn nuôi

Cục Chăn nuôi

Các đơn vị liên quan

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

30

Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai

Cục Lâm nghiệp

Các đơn vị liên quan;
Các địa phương

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

31

Đề án thành lập mới các khu bảo tồn biển, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2025, để đảm bảo diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3% diện tích các vùng biển Việt Nam

Cục Thủy sản
Cục Kiểm ngư

Các đơn vị liên quan;
Các địa phương

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

32

Chương trình đưa lao động nông nghiệp, thành viên hợp tác xã nông nghiệp đi làm việc và học tập ở các nước nông nghiệp phát triển

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Các đơn vị liên quan;
Các địa phương

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

33

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn

2026 - 2030

Văn phòng Điều phối NTM Trung ương

Các đơn vị liên quan

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2025

34

Chương trình, Kế hoạch quốc gia về phòng, chống các dịch bệnh động vật; cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật giai đoạn 2026 - 2030

Cục Thú y

Các đơn vị liên quan;
Các địa phương

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2025-2026

35

Kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực kiểm soát dịch bệnh động vật, quản lý thuốc thú y và bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2022 - 2030

Cục Thú y

Các đơn vị liên quan;
Các địa phương

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2023

36

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống dịch bệnh; thúc đẩy xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật

Cục Thú y

Các đơn vị liên quan

Văn kiện Dự án, thỏa thuận hợp tác; 2023-2030

37

Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) giai đoạn 2026 - 2030

Văn phòng Điều phối NTM Trung ương

Các địa phương

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 2025

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi