Quyết định 773/QĐ-BNN-KN 2023 định mức kinh tế, kỹ thuật khuyến nông Trung ương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 773/QĐ-BNN-KN

Quyết định 773/QĐ-BNN-KN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật khuyến nông Trung ương
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:773/QĐ-BNN-KN Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Thanh Nam
Ngày ban hành:06/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 773/QĐ-BNN-KN

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật khuyến nông Trung Ương

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng, ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông Trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông Trung ương của các hội đồng theo Quyết định số 5078/QĐ-BNN-KN ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tại Tờ trình số 96/TTr-KN ngày 22/ 2 /2023.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông Trung ương áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương, chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: KHCN&MT, Tài chính;
- Lưu: VT, KN (VTH.10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

QUY ĐỊNH

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT KHUYẾN NÔNG

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 733/QĐ-BNN-KN ngày 06 tháng 3 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Phần I- Quy định chung

 

1. Phạm vi điều chỉnh:

- Định mức kinh tế kỹ thuật (KTKT) khuyến nông được áp dụng trong hoạt động khuyến nông, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

- Định mức KTKT khuyến nông là cơ sở, căn cứ để xây dựng, phê duyệt thuyết minh dự án khuyến nông trung ương, nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên sử dụng nguồn kinh phí do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý;

2. Đối tượng áp dụng:

Định mức KTKT khuyến nông áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Căn cứ xây dựng:

- Nghị Định số 83/2018/NĐ-CP, ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông;

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

- Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm.

- Thông tư số 75/2019/TT-BTC, ngày 04 /11/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông;

- Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2021 Quy đinh về xây dựng, ban hành định mức KTKT sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý;

3.1 Đối với lĩnh vực Trồng trọt.

- Quyết định số 3703/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 2/9/2018 về việc công nhận giống gai xanh AP1;

- Quyết định công nhận quy trình cấp cơ sở số 56/2020/QĐ-APNN ngày 25/12/2020 về: Quy trình kỹ thuật sản xuất cây gai xanh AP1 của Công ty;

- Quyết định số 214/QĐ-SNN&PTNT ngày 27/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về ban hành quy trình kỹ thuật sản xuất cây gai xanh AP1 làm nguyên liệu sợi dệt;

* Báo cáo Kết quả nghiên cứu của Công ty CP nông nghiệp An Phước.

3.2 Đối với lĩnh vực Thủy sản.

- Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 187:2004 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm càng xanh Compound pellet feed for Giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii);

- Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-SNN ngày 25/3/2021 của Sở NN và PTNT Hải Phòng về việc Chấp thuận Ban hành Quy trình kỹ thuật Nuôi tôm càng xanh toàn đực hai giai đoạn tại Hải Phòng;

- Căn cứ Quyết định số 113a/QĐ-SNN ngày 18/4/2022 của Sở NN và PTNT Hải Dương về việc Ban hành Quy trình kỹ thuật nuôi rươi kết hợp với sản xuất lúa hữu cơ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

4. Quy định chữ viết tắt:

- Kinh tế kỹ thuật: KTKT

- Khuyến nông: KN

- Kỹ thuật: KT

- Đơn vị tính: ĐVT

- Dự án: DA

- Hội nghị: HN

- Mô hình: MH

- Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS

- Tiến bộ kỹ thuật: TBKT

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: TT KNQG

- Trồng trọt : TT

- Thuỷ sản: TS

- Khai thác Thuỷ sản: KTTS

- Nuôi trồng thuỷ sản: NTTS

- Hệ số chuyển đổi thức ăn: FCR

5. Cơ cấu trong 1 bộ định mức

- Phần I. Quy định chung

- Phần II. Định mức Kinh tế kỹ thuật (Chi tiết tại các Phụ lục đính kèm)

6. Định mức là mức tối đa, có thể hỗ trợ thấp hơn định mức tuỳ theo quy trình kỹ thuật, kinh phí được phê duyệt.

7. Mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông được áp dung theo Nghị Định 83/2018/NĐ-CP, ngày 24/5/2018 của chính phủ về khuyến nông và các quy định hiện hành.

 

Phần II- Định mức Kinh tế kỹ thuật

(Có Phụ lục kèm theo)

Phụ lục

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 733/QĐ-BNN-KN ngày 06 tháng 3 năm 2023
Của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT)

 

I- Lĩnh vực Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

1. MÔ HÌNH SẢN XUẤT CÂY GAI XANH AP1 mã sản phẩm TR3004

A. Định mức công lao động

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

1

Công lao động phổ thông

Công

 

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Người dân đối ứng

2

Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật

Tháng

9

Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp

5ha/người/vụ

B. Định mức máy móc, thiết bị

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C. Định mức giống, vật tư

Định mức cho 1 ha

TT

Hạng mục

ĐVT

Số lượng

Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

1

Cây giống

Cây

25.000

Tiêu chuẩn nhà máy

Đất bằng

Cây

28.000

Đất đồi

2

Phân hữu cơ vi sinh

Tấn

3

TCCS

Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỷ lệ NPK tương ứng

 

3

NPK

Kg

400

 

4

N

Kg

540

 

 

5

P2O5

Kg

150

 

 

6

K2O

Kg

450

 

 

7

Vôi

Kg

500

 

 

Ghi chú: Mỗi năm bón phân cho gai 3 vụ

D. Phần triển khai:

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

1

Tập huấn xây dựng mô hình

 

 

 

 

 

- Số lần

Lần

 

- Theo quy trình kỹ thuật

- Đối tượng: người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình

 

 

- Thời gian

Ngày

1

01 ngày/lần

2

Hội nghị sơ kết, tổng kết

 

 

 

 

 

- Hội nghị sơ kết

 

 

 

1 ngày/HN

 

- Hội nghị tổng kết

 

 

 

1 ngày/HN

II- Lĩnh vực thủy sản

1- NUÔI TÔM CÀNG XANH TOÀN ĐỰC HAI GIAI ĐOẠN - Mã sản phẩm: TS41201

Quy mô: Áp dụng cho 0,5 ha

A. Định mức lao động

TT

Diễn giải nội dung

ĐV tính

Số lượng

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

1

Công lao động phổ thông

Công

 

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án

Nông dân đối ứng

2

Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT

Tháng/ cán bộ

8

Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp

01 cán bộ

B. Định mức máy móc, thiết bị

TT

Tên thiết bị, máy móc

Đơn vị tính

Số lượng

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

1

Bơm nước

Bộ/Mô hình

02

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án

Định mức tối đa

2

Hệ thống quạt nước

Bộ

04

3

Máy phát điện

Mô hình

02

4

Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, chài, xô, chậu, giỏ lưới…

Bộ

03

5

Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu tôm, thuê máy nạo vét ao...

 

 

 

C. Định mức giống, vật tư

TT

Nội dung

ĐV tính

Số lượng

Tiêu chuẩn, chất lượng

Ghi chú

1

Giống

 

 

 

 

 

Giai đoạn 1

con/m2

150

Quy cỡ giống P20, khỏe mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận chất lượng theo quy định

 

Giai đoạn 2

con/m2

20-25

2

Thức ăn

FCR

≤ 2.5

Hàm lượng protein thức ăn giai đoạn 1≥40%; giai đoạn 2≥35% Thức ăn nằm trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&PTNT; Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng.

3

Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy trình, định mức hiện hành.

 

4

Vật tư thiết yếu khác (testkit bệnh, môi trường…)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án

 

D. Định mức triển khai

TT

Diễn giải nội dung

ĐV tính

Số lượng

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ

thuật

Ghi chú

1

Tập huấn xây dựng mô hình

 

 

 

Số lần

Lần

1-2

≤ 30 người/lớp

 

 

Thời gian

Ngày

01

 

2

Hội nghị sơ kết, tổng kết

 

 

Hội nghị sơ kết

HN/MH

01

 

 

 

Hội nghị tổng kết

HN

01

 

 

2 - NUÔI RƯƠI KẾT HỢP SẢN XUẤT LÚA - Mã sản phẩm: TS41202

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha

A. Định mức lao động

TT

Diễn giải nội dung

ĐV tính

Số lượng

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

1

Công lao động phổ thông

Công

 

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án

Nông dân đối ứng

2

Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT

Tháng/ cán bộ

10

Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp

02 cán bộ

B. Định mức máy móc, thiết bị

TT

Tên thiết bị, máy móc

Đơn vị tính

Số lượng

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ

thuật

Ghi chú

1

Sử dụng dịch vụ khác: thuê nhân công, máy cày bừa, nạo vét...

 

 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án

 

C. Định mức giống, vật tư

TT

Nội dung

ĐV tính

Số lượng

Tiêu chuẩn, chất lượng

Ghi chú

1

Rươi giống

con/m2

100-120

Quy cỡ giống 0,2-0,25 mm/con, khỏe mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận chất lượng theo quy định

 

2

Lúa giống

kg/ha

33

Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận chất lượng theo quy định

3

Phân hữu cơ

 

 

 

 

 

Phân hữu cơ sinh học

Kg/ha

1.000

Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng

 

Phân hữu cơ vi sinh

2.000

4

Chế phẩm sinh học

Kg/ha (lít/ha)

100

Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng

 

5

Vật tư thiết yếu khác (testkit bệnh, môi trường, vợt…)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án

 

D. Định mức triển khai

TT

Diễn giải nội dung

ĐV tính

Số lượng

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú

1

Tập huấn xây dựng mô hình

 

 

 

Số lần

Lần

1-2

≤ 30 người/lớp

 

 

Thời gian

Ngày

01

 

2

Hội nghị sơ kết, tổng kết

 

 

Hội nghị sơ kết

HN/MH

1

 

 

 

Hội nghị tổng kết

HN

1

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

×
×
×
Vui lòng đợi