Quyết định 67/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
SỐ 67/2007/QĐ-BNN NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2007 VỀ VIỆC BAN HÀNH
“DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT,
KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM”

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam bao gồm 125 loại được chia thành:

1. Phân khoáng đơn 7 loại;

2. Phân đa yếu tố 1 loại;

3. Phân trung vi lượng 1 loại;

4. Phân hữu cơ 9 loại;

5. Phân hữu cơ khoáng 14 loại;

6. Phân hữu cơ sinh học 13 loại;

7. Phân hữu cơ vi sinh 7 loại;

8. Phân vi sinh vật 1 loại;

9. Phân bón lá 70 loại;

10. Nguyên liệu để sản xuất phân bón 1 loại;

11.  Chất cải tạo đất 1 loại.

 

Điều 2. Tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại phân bón đã đăng ký tại Danh mục này.

 

Điều 3. Loại phân bón tại Quyết định số 1164/QĐ-BNN-TT ngày 27/4/2007 hết hiệu lực pháp luật kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực:

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

                              

 


PHỤ LỤC: DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP
SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ/BNN-TT ngày 10 tháng 7 năm 2007
 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

I. Phân khoáng đơn

 

TT

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân đăng ký

(Tên thương mại)

 

1

Ca-Max

%

N: 14; Ca: 20; Mg: 0,1; S: 0,3

CT Brightonmax International SDN.BHD

2

NICALCIT

%

N: 15; CaO: 26

CT TNHH TM-DV Đồng Việt

3

INDO GUANO

%

P2O5hh: 6,92; Ca: 17,84

Từ các nguồn

4

Super lân M

%

P2O5hh: 12,5; CaO: 20; MgO: 3; S: 8

5

Super lân P

%

P2O5hh: 10; CaO: 5; MgO: 1; S: 2

6

Super lân PA

%

P2O5hh: 8; CaO: 15; MgO: 3

7

Super lân TL

%

P2O5hh: 15,5; CaO: 24; MgO: 3; S: 3

II. Phân đa yếu tố

 

 

TT

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân đăng ký

(Tên thương mại)

 

1

Diammonium Phosphate [DAP-(NH4)2H2PO4]

%

N ≥ 16 - 18; P2O5 ≥ 44 - 46

Từ các nguồn

III. Phân trung, vi lượng

 

1

Micromax (Granular Premium Formula Ten)

%

Mg: 20; Mn: 6; S: 7; Zn: 6; Cu: 2; Fe: 2; B: 0,5

CT Brightonmax International SDN.BHD

IV. Phân hữu cơ

 

1

Rong biển ASCO 95

%

HC: 54; N-P2O5hh-K2O: 1,2-0,2-14,5; Ca: 1; Mg: 0,3; S: 3; Alanine: 0,51; Arginine: 0,14; Aspatic axit: 0,65; Cystine: 0,07; Glycine: 0,47; Glutamic axit: 0,84; Histidine: 0,14; Isoleucine: 0,28; Leucine: 0,47; Lysine: 0,23; Methionine: 0,18; Phenylalamine: 0,26; Proline: 0,47; Serine: 0,21; Threonine: 0,28; Tritophan: 0,21; Tyrosine: 0,59

CT Asiatic Agricultural Industries PTE, LTD

ppm

Fe: 41; B: 66; Cu: 5

2

Rong biển AlgaComplex

%

HC: 20; N-P2O5hh-K2O: 10-5,5-4,5; Aspatic axit: 0,78; Cystine: 0,08; Glycine: 0,56; Glutamic axit: 1,01; Histidine: 0,17; Isoleucine: 0,34; Leucine: 0,56; Lysine: 0,28; Methionine: 0,21; Valine: 0,5; Phenylalanine: 0,31; Proline: 0,17; Serinin: 0,25; Threonine: 0,34; Tritophan: 0,26; Tyrosine: 0,2

ppm

Cu: 75; Mn: 160; Zn: 60; B: 70

3

Rong biển AlgaCal

%

HC: 25; N: 5; Ca: 10; Alanine:0,51; Arginine:0,14; Aspatic axit:0,65; Cystine:0,07; Glycine:0,47; Glutamic axit:0,84; Histidine:0,14; Isoleucine:0,28; Leucine:0,47; Lysine:0,23; Methionine:0,18; Phenylalamine:0,26; Proline:0,47; Serine:0,21; Threonine:0,28; Tritophan:0,21; Tyrosine:0,17; Valine:0,42 

4

Rong biển AscoGold

%

HC: 21,5; Alanine: 0,51; Arginine: 0,14; Aspatic axit: 0,65; Cystine: 0,07; Glycine: 0,47; Glutamic axit: 0,84; Histidine: 0,14; Isoleucine: 0,28; Leucine: 0,47; Lysine:0,23; Methionine:0,18; Valin:0,42;  Phenylalamine:0,26; Proline:0,47; Serine:0,21; Threonine:0,28; Tritophan:0,21; Tyrosine:0,17

5

Tohaku Fumin

%

HC: 51,2; N-P2O5hh-K2O: 3,14-2,8-3,28; Độ ẩm: 25

Công ty TNHH XNK Châu Á

6

Humacal

%

HC: 26,8; N-P2O5hh-K2O: 0,4-2,3-2,16; Ca: 10,7; Mg: 4,3; S: 2,3; Fe: 0,8

CT Boly Coporation

ppm

Mn: 608; Zn: 41; Cu: 39; Co: 25; B: 340; Mo: 3; Pb: 7,9

 

pH: 10,9

7

HT-Orchid.10

%

HC: 86,5; N-P2O5hh-K2O: 4-2-1,5; Độ ẩm: 25

CS SX&KD Phân bón Hải Tiên

Cfu/g

Burkhoderia cepacia: 1x108; Bacillus subtilis: 1x108

8

HT-Orchid.13

%

HC: 43,3; N-P2O5hh-K2O: 3-5-1,5; Độ ẩm: 25

9

Liquid Cancium Nitrate

%

HC: 30; N-P2O5: 5-1

CT TNHH Nông nghiệp Hữu Cơ

 

pH: 6,5-7,5

 

 

 

 

 

V. Phân hữu cơ khoáng

 

1

BC-RON 09

%

HC: 15; N-P2O5hh-K2O: 5-3-1; MgO: 3; CaO: 3; S: 2; Cu: 0,3; Zn: 0,5; B: 0,02; Độ ẩm: 25

CT TNHH SX-TM Ba Con Rồng

2

BC-RON 08

%

HC: 15; N-P2O5hh-K2O: 2-4-2; MgO: 2; CaO: 2; S: 1; Cu: 0,2; Zn: 0,4; B: 0,02; Độ ẩm: 25

3

BC-RON 10

%

HC: 15; N-P2O5hh-K2O: 2-3-4; MgO: 3; CaO: 3; S: 2; Cu: 0,3; Zn: 0,4; B: 0,03; Độ ẩm: 25

4

Grassland 3-2-3

%

HC: 15; N-P2O5hh-K2O: 3-2-3; Độ ẩm: 25

CT TNHH Phát triển CN Thảo Điền

5

Humic                             Miền Trung 424

%

HC: 18 (Axit Humic: 2,4); N-P2O5hh-K2O: 4-2-4; CaO: 1; MgO: 1,5; S: 1; Độ ẩm: 25

CT TNHH Giống Cây trồng miền Trung

ppm

B: 100; Cu: 100; Mn: 100; Zn: 300

 

pH: 6-7

6

Miền Trung 360

%

HC: 18 (Axit Humic: 2,4); N-P2O5hh: 3-6; CaO: 2; MgO: 2,5; S: 1; Độ ẩm: 25

 

pH: 6-7

7

HT-Orchid.12

%

HC: 26; N-P2O5hh-K2O: 19-6-12; Độ ẩm: 25

CS SX&KD Phân bón Hải Tiên

8

HA.3-4-3

%

HC: 16; N-P2O5hh-K2O: 3-4-3; Độ ẩm: 25

CT TNHH TM Hoàng Ân

ppm

Fe: 50; Mg: 300; Mn: 100; Cu: 100; B: 50; Ca: 200; Zn: 100

9

Nam Điền (NADICO)

%

HC: 15; N-P2O5 hh-K2O: 2-5-1; Độ ẩm: 25

CT TNHH Nam Điền

10

Phaga 3: 6-4-5

%

HC: 23; N-P2O5hh-K2O: 6-4-5; Độ ẩm: 25

CT CP sinh học Pha Ga

 

pH: 5-7

11

Ta-Nomic 3-3-3

%

HC: 15; N-P2O5hh-K2O: 3-3-3; Ca: 1; Mg: 1; Độ ẩm: 25

CT TNHH SX & TM Tấn Phúc

12

Ta-Pomic 5-3-3

%

HC: 15; N-P2O5hh-K2O: 5-3-3; Ca: 1; Mg: 1; Độ ẩm: 25

13

Ta-Mimic 4-2-2

%

HC: 23; N-P2O5hh-K2O: 4-2-2; Ca: 1; Mg: 1; Độ ẩm: 25

14

Địa Sinh Kim 5

%

HC: 15; N-P2O5hh-K2O: 5-5-5; MgO: 2; CaO: 1,5; Độ ẩm: 25

CT TNHH Thành Lân

ppm

B: 50; Cu: 100; Zn: 100

VI. Phân hữu cơ sinh học

 

1

ĐH-1

%

HC: 25 (Axit Humic: 4); N-P2O5hh-K2O: 4-0.5-0,5; Glutamic axit: 0,06; Lysine: 0,08; Tyrosine: 0,01; Độ ẩm: 25

DN tư nhân Đức Hiệp

2

ĐH-2

%

HC: 23 (Axit Humic: 5); N-P2O5hh-K2O: 3-1-3; Alanine: 0,01; Glutamic axit: 0,04; Leucine: 0,07; Threonine: 0,03; Độ ẩm: 25

3

ĐH-3

%

HC: 25 (Axit Humic: 7); N-P2O5hh-K2O: 3-3-1; Aspatic axit: 0,02; Glycine: 0,04; Proline: 0,09; Độ ẩm: 25

4

HT-Orchid.11

%

HC: 43,3; N-P2O5hh-K2O: 5-5-2; Độ ẩm: 25

CS SX&KD Phân bón Hải Tiên

5

HT-Orchid.14

%

HC: 41,5; N-P2O5hh-K2O: 5-5-5; Độ ẩm: 25

6

HA.1-5-1

%

HC: 23; N-P2O5hh-K2O: 1-5-1; Độ ẩm: 25

CT TNHH TM Hoàng Ân

ppm

Fe: 100; Mg: 150; Mn: 70; Cu: 200; B: 50; Ca: 200; Zn: 200; S: 20

 

pHKCl: 5

7

Humic                                  Miền Trung 331

%

HC: 25 (Axit Humic: 2,3); N-P2O5hh-K2O: 3-3-1; CaO: 2,5; MgO: 2,5; S: 1; Độ ẩm: 25

CT TNHH Giống Cây trồng Miền Trung

 

pH: 6-7

8

Humic                                Miền Trung 221

%

HC: 25 (Axit Humic: 1); N-P2O5hh-K2O: 2-2-1; CaO: 1,5; MgO: 1,5; S: 1; Độ ẩm: 25

 

pH: 6-7

9

Phaga 2: 4-1.5-1.5

%

HC: 23; N-P2O5hh-K2O: 4-1,5-1,5; Độ ẩm: 25

CT CP sinh học Pha Ga

 

pH: 5-7

10

Grassland 1-4-1

%

HC: 23; N-P2O5hh-K2O: 1-4-1; Độ ẩm: 25

CT TNHH Phát triển CN Thảo Điền

 

pH: 5,5-7

11

Grassland 2-1-1

%

HC: 23; N-P2O5hh-K2O: 2-1-1; Độ ẩm: 25

 

pH: 5,5-7

12

Openamix-SF.01

%

HC: 27 (Axit Humic: 4); N-P2O5hh-K2O: 5,4-3,9-5,4; Ca: 3,5; Mg: 0,31; S: 0,72; Fe: 0,89

CT TNHH Sinh hoá Hữu cơ và Thương mại Việt Mỹ

ppm

B: 20,4; Zn: 52,2; Cu: 17,4; Alanine: 2601; Glycine: 2299; Valine: 1893; Leucine: 2254; Isoleucine: 1343; Threonine: 721; Serine: 668; Proline: 3091; Aspartic axit: 1941; Methionine: 3469; 4-Hydroxyproline: 359; Glutamic axit: 1739; Phenylalamine: 14868; Lysine: 1637; Histidine: 1707; Hydroxylysine: 796; Tyrosine: 1121

13

Vina cá

%

HC: 26; N-P2O5hh-K2O: 5-1-1; Ca: 0,1; Mg: 0,2; S: 1,6; Độ ẩm: 25

CT TNHH TMXNK Việt Tranh Đề

ppm

Zn: 20; Mn: 9; B: 9

 

pH: 6,5-7,5

VIII. Phân vi sinh vật

 

1

Trichodermin chuyên cho lúa

%

HC: 25

Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch

Cfu/g

Azotobacter vinelandii: 2x109; Bacillus subtilis BS 16: 2x109; Trichoderma harsianum: 2x109; Azospirillum brasilence: 2x109

VII. Phân hữu cơ vi sinh

 

1

BC-RON 

%

HC: 25; N-P2O5hh-K2O: 1-2-1; MgO: 3; CaO: 3; S: 2; Cu: 0,3; Zn: 0,5; B: 0,02; Độ ẩm: 30

CT TNHH SX-TM Ba Con Rồng

Cfu/g

VSV phân giải lân: 1x106; VSV phân giải Xenlulo: 1x106

2

HA.1-1,5

%

HC: 24; N-P2O5hh: 1-1,5; Độ ẩm: 25

CT TNHH TM Hoàng Ân

ppm

Fe: 50; Mg: 50; Mn: 70; Cu: 30; B: 20; Ca: 200

Cfu/g

VSV cố định đạm: 1x106

3

Đa Thu 2

%

HC: 72,7; N-P2O5hh-K2O: 5,6-3-0,8; Độ ẩm: 13,1

CT TNHH Ích Viễn

Cfu/g

VSV cố định đạm: 1x106

4

Phaga 1: 2-2-1.5

%

HC: 23; N-P2O5hh-K2O: 2-2-1,5; Độ ẩm: 25

CT CP sinh học Pha Ga

Cfu/g

VSV phân giải lân: 1x106; VSV phân giải Xenlulo: 1x106

5

Ta-Humic 3-1-1

%

HC: 23; N-P2O5hh-K2O: 3-1-1; Ca: 3; Mg: 3; Độ ẩm: 30

CT TNHH SX & TM Tấn Phúc

Cfu/g

VSV cố định đạm: 1x106

6

Thần Nông Minh Châu chuyên cho lúa

%

HC: 25; N-P2O5hh-K2O: 1,5-5-1; Độ ẩm: 3-4,5

CT LDSX Phân HC Thần Nông Minh Châu

Cfu/g

Actinomycetes: 1x106; Lactobacillus spp: 1x106; Paenibacllus spp: 1x106

7

Grassland

%

HC: 15; N-P2O5hh-K2O: 1-1-1; Độ ẩm: 30

CT TNHH Phát triển CN Thảo Điền

Cfu/g

VSV phân giải lân: 1x106; VSV phân giải Xenlulo: 1x106

IX. Phân bón lá

 

1

Rosabor

%

B: 11

CT TNHH Một thành viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn

2

Folifert Magical

%

N: 9,2; CaO: 12,6; MgO: 29,8; Fe: 0,1; Mn: 0,05; Zn: 0,05; Cu: 0,05; B: 0,1; Mo: 0,007; Asparagine: 0,37; Glutamine: 0,19; Gluctamic axit: 0,37; Isoleucine: 0,81

ppm

Mo: 70

3

Folifert X-Plode

%

P2O5hh-K2O: 9,4-9,3; Fe: 0,39; Mn: 0,14; Zn: 0,09; Cu: 0,03; B: 0,04

ppm

Mo: 40

4

Folifert Kelp-P-Max

%

N-P2O5hh: 3,5-11,1; Fe: 0,2368; Mn: 0,184; Zn: 0,1184; Cu: 0,1184; B: 0,2368; Mo: 0,0166; Asparagine: 0,21; Glutamine: 0,35; Gluctamic axit: 0,37; Isoleucine: 0,68

ppm

Auxin: 179; Cytokinin: 0,5

5

Bioking - L

%

HC: 25,8 (Humat: 22; Fulvat: 2); N-P2O5hh-K2O: 0,13-0,18-7,2; Ca: 0,03; Mg: 0,03; S: 0,1; Fe: 0,15; Si: 0,15; Na: 0,07; Cl: 0,07

CT Boly Coporation

ppm

Mn: 4; Zn: 6,2; Cu: 7,3; Co: 2,7; B: 34,6; Mo: 0,3; Ni: 3,7; Se: 1; Pb: 5,3; As: 1; Cr: 8

6

Bioking - F

%

Fulvic hoà tan: 70; Humic hoà tan: 5; N-P2O5hh-K2O: 2-0,69-21,7; S: 1; Ca: 1; Mg: 0,2; Fe: 1,2

ppm

Mn: 111; Zn: 8,8; Cu: 5; Co: 3; B: 102; Cr: 11

 

pH: 5-6

7

Bioking - K

%

HC: 74,1 (Humic + Axit Fulvic: 70); N-P2O5hh-K2O: 0,1-0,5-10,8; Ca: 0,6; Mg: 0,1; S: 0,3; Fe: 0,05

ppm

Mn: 41; Zn: 18; Cu: 11; Co: 2; B: 141; Mo: 1; Cr: 10

 

pH: 10

8

Amin - C

%

Axit Fulvic: 8; N-K2O: 8-30; Mg: 0,3; Cu: 0,5; Fe: 0,5; Zn: 0,5; Mn: 0,5; B: 0,2; Alanine: 1,5; Cystinine: 1; Axit Glutamic: 2; Histidine: 0,5; Lysine: 1; Methionine: 0,5; Threonine: 0,5; Trytophan: 1

CT TNHH Chấn Hưng

9

VIGO

%

N: 2,5; Mg: 0,1; Ca: 0,6

CT TNHH Hạt giống CP Việt Nam

ppm

Fe: 400; Cu: 0,65; Mn: 20; Zn: 2;

 

pH: 5,5-6,5

10

Aminoalexin

%

P2O5hh-K2O: 30-20; L-α-amino axit: 4

CT TNHH Đạt Nông

11

Aminoquelant-B

%

N: 3; B: 8; L-α-amino axit: 5

12

Aminoquelant-Fe

%

N: 2; Fe: 5; L-α-amino axit: 5

13

Aminoquelant-K

%

HC: 7; N-K2O: 1-30; L-α-amino axit: 5; D-α-amino axit: 1

14

Aminoquelant-Minors

%

N: 2,8; L-α-amino axit: 5; Fe: 3; Zn: 1; Mn: 1; Mg: 0,5; B: 0,02; Cu: 0,01

ppm

Mo: 7

15

HF - Vọt hoa Super

%

Thiourea: 90; Zn: 2

CT TNHH SXDVTM Đặng Huỳnh

ppm

NAA: 500; Vitamin C: 2500

16

HF-Dưỡng lá Super

%

N-P2O5hh-K2O: 12-16-6; MgO: 4; Zn: 1

ppm

Vitamin B1: 350

17

Tree-Cal (Canximax) 15%N+22,5CaO+3%MgO+ME

%

N: 15; CaO: 22,5; MgO: 3; B: 0,075; Cu: 0,06; Fe: 0,075; Mn: 0,15; Zn: 0,03

CT TNHH Đồng Bằng Xanh (Green Delta Co., Ltd.)

ppm

Mo: 15

18

Sicogreen-L (Greendelta-L) Super 10-10-7,5+TE

%

N-P2O5hh-K2O: 10-10-7,5

ppm

B: 124; Cu: 87; Fe: 187; Mn: 161; Mo: 12; Zn: 62

19

Sicochel Mixture (Deltamicro) Hydrro

%

S: 6,98; Fe: 5,4; Mn: 5; B: 3,5; MgO: 3; Zn: 3; Cu: 0,3; Mo: 0,4; Co: 0,05

20

Sicomix (Feticombi)-5

%

MgO: 9; Fe: 4; Mn: 4; S: 3; Zn: 1,5; Cu: 1,5; B: 0,5; Mo: 0,1; Co: 0,05

21

Sicogreen-12 (Greendelta-12) 20-20-20+TE

%

N-P2O5hh-K2O: 20-20-20

ppm

Fe: 325; Mn: 163; Zn: 81; Cu: 33; B: 81; Mo: 8

22

Sicogreen-19 (Greendelta-19) 15-5-30+3TE

%

N-P2O5hh-K2O: 15-5-30; MgO: 3

CT TNHH Đồng Bằng Xanh (Green Delta Co., Ltd.)

ppm

Fe: 325; Mn: 163; Zn: 81; Cu: 33; B: 81; Mo: 8

23

Sicogreen-21 (Greendelta-21) 13-40-13+TE

%

N-P2O5hh-K2O: 13-40-13

ppm

Fe: 325; Mn: 163; Zn: 81; Cu: 33; B: 81; Mo: 8

24

Sicogreen-25 (Greendelta-25) 29-10-10+2,5TE

%

N-P2O5hh-K2O: 29-10-10; MgO: 2,5

ppm

Fe: 325; Mn: 163; Zn: 81; Cu: 33; B: 81; Mo: 8

25

HA.5-2-1,5

%

N-P2O5hh-K2O: 5-2-1,5; Alanine: 0,31; Cystine: 0,12; Glutamic axit: 0,14; Leucine: 0,45; Methionine: 0,18; Proline: 0,3

CT TNHH TM Hoàng Ân

ppm

Ca: 200; Mg: 50; Zn: 100

26

Đa Thu _ A

%

HC: 8; N-P2O5hh-K2O: 2,1-0,7-2,2; Cystine: 1,9; Histidine: 1,17; Leucine: 1,57; Lysine: 1,69; Methionine: 1,8; Tritophan: 0,87

CT TNHH Ích Viễn

27

Đa Thu

%

HC: 8; N-P2O5hh-K2O: 2-1,2-3,5; Arginine: 1,14; Cystine: 1,07; Histidine: 0,84; Lysine: 1,23; Methionine: 2,18; Serine: 1,21; Tyrosine: 1,33

28

Đa Thu 1

%

HC: 8; N-P2O5hh-K2O: 2,1-0,4-2,7; Mn: 0,01; Zn: 0,009; Mg: 0,02; B: 0,015

29

Sikaphos

%

P2O5hh-K2O: 5-3; SiO2: 12

CT TNHH TMSX Ngọc Yến

ppm

Cu: 75; Fe: 50; Mn: 80; B: 1000

30

NYEN - ngọt trái

%

N-P2O5hh-K2O: 12-5-45

ppm

Zn: 150; Cu: 75; Fe: 50; Mn: 80; B: 1000

31

SUN 10-50-10+TE

%

N-P2O5hh-K2O: 10-50-10

ppm

Zn: 100; Cu: 50; Fe: 100; Mn: 100; B: 100

32

Numax Standard

%

N-P2O5hh-K2O: 0,5-2,3-1,2

CT TNHH Nông Duyên

ppm

S: 25; Mg: 35; Ca: 150; B: 0,35; Mn: 0,15; Cu: 0,08; Zn: 1; Fe: 5; Mo: 0,005

33

Numax 10%

%

N-P2O5hh-K2O: 10-9,2-3,6; S: 0,42

ppm

Mg: 36; Ca: 150; B: 0,29; Mn: 0,255; Cu: 0,085; Zn: 1,75; Fe: 29,99; Na: 25

34

Numax                           Pro Organic

%

N-P2O5hh-K2O: 4-11,5-2,9; S: 0,5; Mg: 0,5; Ca: 10

ppm

B: 0,3; Mn: 0,35; Cu: 0,095; Zn: 1,5; Fe: 29

35

Engreen 01

ppm

 NO3-: 60; PO3-: 145; NH4+: 4,5; Mn2+: 0,3; Mg2+: 0,1; K2O: 200; B: 0,75

 

pH: 7,5

36

Dimix 6.30.30

%

N-P2O5hh-K2O: 6-30-30; Mg: 0,015; B: 0,05; Cu: 0,02; Fe: 0,1; Mn: 0,02; Mo: 0,003; Zn: 0,05

CT TNHH Thương mại Nông Phát

37

Dimix 10.55.10

%

N-P2O5hh-K2O: 10-55-10;Mg: 0,017;B: 0,02;Cu: 0,065;Fe: 0,15;Mn: 0,03;Mo: 0,002;Zn: 0,15

38

Dimix 7.5.44

%

N-P2O5hh-K2O: 7-5-44; Mg: 0,023;B: 0,005;Cu: 0,25;Fe: 0,14;Mn: 0,02;Mo: 0,007;Zn: 0,04

39

Dimix 16.16.8

%

N-P2O5hh-K2O: 16-16-8;Mg: 0,068;B: 0,015;Cu: 0,05;Fe: 0,12;Mn: 0,05;Mo: 0,002;Zn: 0,03

40

Algifert-K

%

N-P2O5hh-K2O: 1-0,04-12; Alanine: 0,08; Arginine: 0,01; Asparagine: 0,01; Aspatic axit: 0,4; Cysteine: 0,01; Glutamine: 0,01; Glutamic axit: 0,33; Glycine: 0,03; Histidine: 0,01; Isoleucine: 0,01; Leucine: 0,01; Lysine: 0,01; Methionine: 0,01; Phenyalanine: 0,01; Proline: 0,06; Serine: 0,01; Threonine: 0,01; Tritophan: 0,01; Tyrosine: 0,01; Valine: 0,02 

CT TNHH O.P

41

Phaga 4: 5-1-2

%

HC: 15; N-P2O5hh-K2O: 5-1-2; Aspatic axit: 3,5; Glutamic axit: 2; Leucine: 3; Alanin: 1; Lysine: 2; Serine: 1,1

CT cổ phần sinh học Pha Ga

ppm

B: 200; Zn: 85

 

pH: 4,5-5

42

ORGAMIN

%

N-K: 0,1-0,15; MgO: 4; MnO: 0,14; B2O3: 0,35; Zn: 0,23; Mo: 0,015

CT Pulsar International Corporation

43

Arrow - Humate

%

Axit Humic: 4; K2O: 0,75; Cystine: 0,09; Histidine: 0,12; Lysine: 0,2; Tyrosine: 0,09

CT TNHH TM-SX Quang Nông

ppm

MgO: 1.500; Cu: 65; Zn: 65; Mn: 55; Fe: 20; Co: 7; Mo: 1; Vitamin B1: 8; Vitamin B12: 1

 

pH: 7-7,5

44

Arrow - Organic

%

Axit Humic: 2; K2O: 0,75; Glycine: 0,2; Glutamic axit: 0,17; Lysine: 0,26; Proline: 0,15; Valine: 0,22 

ppm

MgO: 1.500; Cu: 65; Zn: 65; Mn: 55; Fe: 20; Co: 7; Mo: 1

 

pH: 7-7,5

45

Arrow - Combi.GA3

%

MgO: 9; Mn: 4; Fe: 4; S: 3; Cu: 1,5; Zn: 1,5; B: 0,5; Mo: 0,1; Co: 0,005; GA3: 0,1

46

Arrow - Grow.Si40

%

K2O: 0,11; SiO2: 40; TiO2: 0,03; Fe2O3: 0,02; CaO: 0,02; MgO: 0,02; GA3: 0,1

47

Titamix 02

%

N-P2O5hh-K2O: 6-6-6

CT TNHH Thạch Hưng

ppm

Cu: 200; Zn: 500; B: 250; Mn: 30

48

Địa Sinh Kim1

%

HC: 18; Arginine: 0,18; Glutamic axit: 0,82; Methionine: 0,17; Proline: 0,4; Threonine: 0,38; Tritophan: 0,41; Tyrosine: 0,37; Valine: 0,27 

CT TNHH Thành Lân

 

pH: 6-7

49

Địa Sinh Kim 2

%

HC: 15; Alanine: 0,31; Histidine: 0,41; Isoleucine: 0,38; Serine: 0,4

 

pH: 7-7,5

50

Địa Sinh Kim 3

%

HC: 16; CaO: 1

ppm

B: 50; Cu: 100; Mo: 10; Zn: 100

 

pH: 6-6,5

51

Địa Sinh Kim 4

%

HC: 15; N-P2O5hh-K2O: 8-2-10; MgO: 1; CaO: 2

CT TNHH Thành Lân

ppm

B: 50; Cu: 100; Zn: 100

 

pH: 6-6,5

52

1-2-3 Premix

%

C: 8,6; Mn: 0,34; Mg: 0,47; B: 0,03; S: 1

DN TN Thiên Đức

53

HQ-101

%

N-P2O5hh: 4,5-0,1; Mo: 0,03; α-NAA: 0,3

CT TNHH SX&TM Thiên Hải Ngọc

54

HVP                              giầu lân và Magie

%

P2O5hh-K2O: 47,5-7,5; MgO: 10

CT CP Dịch vụ KTNN Tp. Hồ Chí Minh

ppm

B: 500; Zn: 250; Cu: 180; Mn: 150

55

HVP.1001S                   (0.25.25)

%

P2O5hh-K2O: 25-25

ppm

Zn: 400;Mn: 350;Fe: 300;Cu: 250;Mg: 200;B: 200;Ca: 200;Co: 10;Mo: 10;Vitamin B1: 250

56

HVP.1001S                   (22.16.12)

%

N-P2O5hh-K2O: 22-16-12

ppm

Zn: 400; Mn: 350; Fe: 300;Cu: 250;Mg: 250;B: 200;Ca: 250;Co: 10;Mo: 15;Vitamin B1: 200

57

HVP.603S

%

N-P2O5hh-K2O: 8-8-8

ppm

Mg: 1700; Fe: 400; Mn: 300; Vitamin B complex: 150;Zn: 300;Cu: 250;B: 150;Mo: 15;Co: 15

58

Openamix SF. 02

%

HC: 10,44 (Axit Humic: 0,78); N-P2O5hh-K2O: 3,51-7,8-3,7; Ca: 0,11; Mg: 0,14; S: 1,6;  Fe: 0,14

CT TNHH Sinh hoá Hữu cơ và Thương mại Việt Mỹ

ppm

B: 54,4; Zn: 150; Cu: 28,8; Alanine: 215; Valine: 46; Leucine: 58; Isoleucine: 43; Threonine: 11; Serine: 19; Proline: 19; Methionine: 126; Glutamic axit: 14; Phenylalamine: 51; Lysine: 101; Histidine: 37; Tyrosine: 41; Arginine: 33,19

59

Canxi Pro

%

CaO: 35; MgO: 1,5

CT TNHH TMXNK Việt Tranh Đề

60

Canxi Mag

%

CaO: 19,5; MgO: 10,5

61

Nutri-Key Zinc ShuttleTM

%

Zn: 9,86; S: 5,05; C: 5,7

ppm

Fe: 1600; Mn: 800; B: 400; Mo: 100; Co: 30; K: 1740; N: 900; Ca: 800; Cu: 300; Mg: 300; Si: 85; Na: 10

62

Nutri-Key Calcium ShuttleTM

%

N: 6,6; Ca: 9,6; C: 5,7

ppm

Fe: 1600; Zn: 900; Mn: 800; B: 400; Mo: 100; Co: 30; S: 1650; K: 1740; Cu: 300; Mg: 300; Si: 85; Na: 10

63

Việt Xanh

%

Axit Humic: 0,3; N-P2O5hh-K2O: 4,3-4,1-5,3

CT TMSX Việt Long

ppm

MgO: 260; Cu: 150; Zn: 140; B: 80; Mn: 50

64

Việt Xanh 1

%

N-P2O5hh-K2O: 7-3-2

 

pH: 6,5-7,5

65

Việt Xanh 2

%

N-P2O5hh-K2O: 7-7-30

66

Việt Xanh 3

%

N-P2O5hh-K2O: 4-3-6

 

pH: 6,5-7,5

67

VH (13-6-3+TE)

%

N-P2O5hh-K2O: 13-6-3; Fe: 0,2; Cu: 0,04; B: 0,1; Mo: 0,02; Glycine: 0,6

CT TNHH SX-TM&DV Việt Hưng

68

VH2 (8-0-34+TE)

%

N-K2O: 8-34; MgO: 0,28; Zn: 0,24; Cu: 0,03; Mn: 0,09; B: 0,02; GA3: 0,03

69

VH3                               (3-15-15+TE)

%

N-P2O5hh-K2O: 3-15-5; Cu: 0,1; Zn: 0,05; Mn: 0,1; α - NAA: 0,13

ppm

Mo: 60

70

VH4                                (16-16-8+TE)

%

N-P2O5hh-K2O: 16-16-8; Cu: 0,03; Zn: 0,06; Mn: 0,07; B: 0,01; α - NAA: 0,05

X.

Nguyên liệu để sản xuất phân bón

 

 

1

Openamix-LSC

%

Enzyme: 5,6; Glycine: 0,04; Hystidine: 0,03; Alanine: 0,12; Isoleusine: 3,93

CT TNHH Sinh hoá HC & TM Việt Mỹ

XI. Chất cải tạo đất

 

1

Micro-Hydro-activital BO (hoặc Micro-Terra-Acitivital WA)

%

N-P2O5hh-K2O: 0,05-0,03-0,22; Ca: 0,1; Mg: 0,04

CT TNHH Thương mại Quốc Tế

ppm

Fe: 5; Zn: 1; B: 2

 

thuộc tính Quyết định 67/2007/QĐ-BNN

Quyết định 67/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:67/2007/QĐ-BNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành:10/07/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 67/2007/QĐ-BNN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi