Quyết định 2911/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp phép khảo nghiệp hạn chế và phê duyệt kế hoạch khảo nghiệm đánh giá ảnh hưởng đối với môi trường và đa dạng sinh học của cây ngô biến đổi gen, Sự kiện: MIR 162 kháng sâu hại bộ cánh vẩy, Tổ chức đăng ký: Công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------
Số: 2911/QĐ-BNN-KHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CẤP PHÉP KHẢO NHIỆM HẠN CHẾ VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH
KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
CỦA CÂY NGÔ BIẾN ĐỔI GEN
SỰ KIỆN: MIR 162 KHÁNG SÂU HẠI BỘ CÁNH VẨY
TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ: CÔNG TY TNHH SYNGENTA VIỆT NAM
-------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/06/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen và Nghị định 108/2011/NĐ-CP ngày 30/11/2011 bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định 69/2010/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”;
Căn cứ Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng an toàn sinh học ngành nông nghiệp ngày 12/10/2012, báo cáo giải trình các chỉnh sửa trong hồ sơ đăng ký theo ý kiến của Hội đồng an toàn sinh học ngành nông nghiệp ngày 8/11/2012;
Xét đề nghị của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tại văn bản ngày 8/11/2012;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Cấp phép khảo nghiệm hạn chế và phê duyệt kế hoạch khảo nghiệm đánh giá ảnh hưởng đối với môi trường và đa dạng sinh học của cây ngô biến đổi gen với nội dung chủ yếu như sau:
1. Hình thức khảo nghiệm: khảo nghiệm hạn chế (2 vụ liên tiếp).
2. Tên cây trồng chuyển gen: cây ngô (Zea May L.) (Maize)
3. Sự kiện chuyển gen: MIR 162 diệt sâu hại bộ cánh vẩy.
4. Giống nền sử dụng trong khảo nghiệm: giống ngô lai Status.
5. Tên tổ chức đăng ký: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam.
Địa chỉ: Số 16 đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai, Việt Nam.
6. Tổ chức khảo nghiệm: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng vùng Nam Bộ
Địa chỉ: 135A Paster, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
7. Đơn vị phối hợp:
7.1. Viện Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.
7.2. Viện Sinh Thái và Tài nguyên sinh vật
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
8. Thời gian khảo nghiệm: từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2013
9. Địa điểm khảo nghiệm: Trại Khảo nghiệm và Hậu kiểm Đông Nam Bộ (thuộc Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng vùng Nam Bộ, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
11. Mục tiêu khảo nghiệm: Đánh giá tác động của ngô biến đổi gen sự kiện MIR162 đối với môi trường và đa dạng sinh học trong điều kiện khảo nghiệm hạn chế tại Việt Nam.
12. Nội dung khảo nghiệm:
Nội dung khảo nghiệm tập trung làm rõ các vấn đề về ảnh hưởng của ngô biến đổi gen sự kiện MIR162 đối với các sinh vật chủ đích và không chủ đích, đối với môi trường và hệ sinh thái nơi khảo nghiệm, thu thập số liệu phục vụ xác định ảnh hưởng của ngô biến đổi gen MIR 162 đối với môi trường và đa dạng sinh học ở điều kiện khảo nghiệm hạn chế trong hai vụ liên tiếp.
Điều 2. Công ty TNHH Syngenta Việt Nam được phép nhập 04 (bốn) kg hạt giống ngô biến đổi gen Status MIR162; 04 (bốn) kg hạt giống ngô biến đổi gen Status Bt11xMIR162xGA21 và 02 (hai) kg hạt giống ngô biến đổi gen Status-Bt11 từ Brazil để thực hiện khảo nghiệm. Việc nhập khẩu các giống ngô biến đổi gen nêu trên phải được thực hiện đúng Pháp lệnh giống cây trồng, Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và các quy định pháp lý có liên quan khác của Nhà nước Việt Nam.
Điều 3. Tổ chức đăng ký và Tổ chức khảo nghiệm có trách nhiệm:
1. Phê duyệt Kế hoạch khảo nghiệm chi tiết trên cơ sở Quyết định này và ý kiến thẩm định của Hội đồng an toàn sinh học ngành nông nghiệp làm căn cứ thực hiện.
2. Quản lý và báo cáo kết quả nhập khẩu, sử dụng và khảo nghiệm các giống ngô biến đổi gen nêu trên về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) theo các quy định tại Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/06/2010 của Chính phủ, Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định pháp lý có liên quan khác của Nhà nước Việt Nam về quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen; sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen.
3. Tuân thủ các yêu cầu về giám sát, quản lý rủi ro và các nội dung an toàn sinh học có liên quan được quy định tại Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/06/2010 của Chính phủ, Thông tư số 69/2009/BNNPTNT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường, tổ chức và cá nhân có tên tại Điều 1, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng an toàn sinh học ngành nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng
 

thuộc tính Quyết định 2911/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 2911/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp phép khảo nghiệp hạn chế và phê duyệt kế hoạch khảo nghiệm đánh giá ảnh hưởng đối với môi trường và đa dạng sinh học của cây ngô biến đổi gen, Sự kiện: MIR 162 kháng sâu hại bộ cánh vẩy, Tổ chức đăng ký: Công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2911/QĐ-BNN-KHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành:16/11/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Quyết định 2181/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Quyết định 1507/QĐ-TTg ngày 13/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025

Quyết định 2181/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Quyết định 1507/QĐ-TTg ngày 13/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025

Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Vui lòng đợi