Quyết định 2879/QĐ-BNN-TCLN 2022 Kế hoạch thực hiện Quyết định 809/QĐ-TTg về Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2879/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định 2879/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2879/QĐ-BNN-TCLNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành:29/07/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 29/7/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định 2897/QĐ-BNN-TCLN về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo trung ương về Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình) vào tháng 7/2022; trình ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo trung ương về Chương trình; kiện toàn Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương trên cơ sở Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và thực hiện REDD+ vào tháng 8/2022; trình ban hành quy chế làm việc Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương vào tháng 8-9/2022.

Ngoài ra, trong tháng 8/2022, Tổng cục Lâm nghiệp cùng Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan ban hành văn bản hướng dẫn địa phương triển khai chương trình; ban hành quy chế quản lý các dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2879/QĐ-BNN-TCLN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2879/QĐ-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 809/QĐ-TTg NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 4282/QĐ-BNN-TCLN ngày 04/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, TP;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP;
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, KHCN&MT;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

 

 

KẾ HOẠCH

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 809/QĐ-TTg NGÀY 12/7/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ-BNN-TCLN ngày   tháng    năm     của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

TT

Nhiệm vụ, giải pháp

Trách nhiệm

Thời gian hoàn thành

Kết quả/sản phẩm

Chủ trì

Phối hợp

1

2

3

4

5

 

I

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO, VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

 

1

Trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo trung ương về Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình)

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan

Tháng 7/2022

Quyết định kiện toàn BCĐTW

2

Trình ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo trung ương về Chương trình

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan

Tháng 8/2022

Quyết định ban hành quy chế làm việc

3

Kiện toàn Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương trên cơ sở Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+.

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan

Tháng 8/2022

Quyết định kiện toàn VPBCĐTW

4

Trình ban hành quy chế làm việc Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan

Tháng 8- 9/2022

Quyết định ban hành quy chế

II

BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

1

Xây dựng Thông tư hướng dẫn bảo vệ và phát triển rừng thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính, các đơn vị liên quan

Tháng 8/2022

Thông tư của Bộ NN&PTNT

2

Phối hợp Bộ Tài chính xây dựng Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ Tài chính, các đơn vị liên quan

Tháng 9, năm 2022

Văn bản đề xuất, góp ý

3

Ban hành văn bản hướng dẫn địa phương triển khai chương trình

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan

Tháng 8/2022

Văn bản hướng dẫn

4

Ban hành quy chế quản lý các dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thuộc Chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, các đơn vị liên quan

Tháng 8/2022

Quyết định ban hành quy chế

III

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG

 

 

 

 

1

Tổng hợp kế hoạch phân bổ kinh phí sự nghiệp gửi Bộ Tài chính tổng hợp, cân đối, bố trí vốn cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ Tài chính, các đơn vị liên quan

Hàng năm

Văn bản, kế hoạch phân bổ kinh phí

2

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hàng năm, 3 năm

Tổng cục Lâm nghiệp

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

Kế hoạch thực hiện Chương trình

3

Trình phê duyệt, triển khai các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, các đơn vị liên quan

Quý IV năm 2022; Hàng năm

Quyết định phê duyệt

4

Triển khai các Chương trình, Đề án trong lĩnh vực lâm nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tổng cục Lâm nghiệp

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Các hoạt động được triển khai; các văn bản, kế hoạch; báo cáo thực hiện

5

Triển khai các nhiệm vụ giải pháp thực hiện Chương trình

 

 

 

 

a

Các hoạt động truyền thông thực hiện Chương trình

Tổng cục Lâm nghiệp

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Các hoạt động, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông; các hội nghị, hội thảo, tập huấn, phổ biến

b

Triển khai thực hiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quản lý quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ Kế hoạch; Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Các hoạt động tổ chức triển khai; văn bản hướng dẫn

c

Kiện toàn, đổi mới tổ chức sản xuất; thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp nhà nước; tổ chức sản xuất theo chuỗi

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ Kế hoạch; Vụ Tài chính; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Vụ Pháp chế; các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Các hoạt động tổ chức triển khai; văn bản hướng dẫn

d

Triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ và khuyến lâm; xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Các hoạt động tổ chức triển khai; các đề tài, dự án, chương trình; văn bản hướng dẫn

e

Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, tăng cường năng lực

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ Tổ chức cán bộ; các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Các hoạt động đào tạo, tập huấn

g

Hợp tác quốc tế trong lâm nghiệp và xúc tiến thương mại

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ Hợp tác quốc tế; các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Các hoạt động hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại

h

Huy động các nguồn vốn; thực hiện đa dạng nguồn vốn để thực hiện Chương trình

Tổng cục Lâm nghiệp

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Các hoạt động, chương trình, dự án, văn bản

IV

KIỂM TRA, GIÁM SÁT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

1

Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Tổng cục Lâm nghiệp

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Các cuộc kiểm tra, đôn đốc

2

Hướng dẫn các cơ quan thực hiện quy trình giám sát, đánh giá Chương trình

Tổng cục Lâm nghiệp

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Văn bản hướng dẫn triển khai; báo cáo triển khai

3

Duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về theo dõi, giám sát đánh giá Chương trình gắn với công tác thống kê ngành lâm nghiệp.

Tổng cục Lâm nghiệp

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Phần mềm; các hoạt động được triển khai

4

Tổng hợp, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Chương trình; sơ kết giữa kỳ, tổng kết về kết quả thực hiện Chương trình.

Tổng cục Lâm nghiệp

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Văn bản; báo cáo; tài liệu; hội nghị sơ kết, tổng kết

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi