Quyết định 2413/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Tăng cường năng lực thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm nhằm hỗ trợ triển khai Luật an toàn thực phẩm và Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 2413/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN "TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THÔNG TIN,
GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NHẰM HỖ TRỢ TRIỂN KHAI LUẬT
 AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN 2030" DO TỔ CHỨC LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP
CỦA LIÊN HỢP QUỐC (FAO) TÀI TRỢ
---------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 9377/BKHĐT-KTĐN ngày 20 tháng 11 năm 2013,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường năng lực thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm nhằm hỗ trợ triển khai Luật an toàn thực phẩm và Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030" do FAO tài trợ với các nội dung chính sau:
1. Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế.
2. Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức và kiến thức về an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng nhằm thay đổi hành vi, phong tục, tập quán và thực hành sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, ăn uống để bảo vệ sức khỏe nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế.
3. Các kết quả chính:
- Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng thực phẩm, đạo đức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm để bảo vệ sức khỏe nhân dân.
- Xây dựng năng lực và tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng về an toàn thực phẩm cho các cán bộ chuyên môn làm công tác quản lý an toàn thực phẩm và cộng tác viên truyền thông ở các cấp khác nhau.
- Tăng cường sự phối hợp, hợp tác và lồng ghép truyền thông về an toàn thực phẩm trong các chương trình dinh dưỡng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong các bài học của hệ thống giáo dục đào tạo cộng đồng và các chương trình có liên quan để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, thông tin và nguồn kinh phí trong tuyên truyền các thông điệp cho từng nhóm đối tượng.
- Chiến lược truyền thông an toàn thực phẩm với độ bao phủ rộng sẽ được xây dựng để có thể tiếp cận được các nhóm đối tượng khác nhau.
4. Thời gian thực hiện: 2013 - 2016.
5. Tổng kinh phí: 2.200.000 USD, trong đó:
- Vốn ODA (viện trợ không hoàn lại): 2.000.000 USD (vốn đã được đảm bảo là 400.000 USD, vốn cần huy động thêm là 1.600.000 USD).
- Vốn đối ứng bằng tiền và hiện vật tương đương 200.000 USD.
6. Cơ chế tài chính trong nước:
- Đối với vốn ODA: 100% ngân sách cấp phát.
- Vốn đối ứng bằng tiền mặt và hiện vật do Cơ quan chủ quản tự bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
Điều 2. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, Bộ Y tế hoàn thiện văn kiện Dự án, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải
 

thuộc tính Quyết định 2413/QĐ-TTg

Quyết định 2413/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường năng lực thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm nhằm hỗ trợ triển khai Luật an toàn thực phẩm và Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030" do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2413/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:11/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chi 2,2 triệu USD triển khai Chiến lược ATTP giai đoạn 2011 - 2020

Nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) cho các nhóm đối tượng nhằm thay đổi hành vi, phong tục, tập quán và thực hành sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, ăn uống để bảo vệ sức khỏe nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế, ngày 11/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2413/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường năng lực thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP nhằm hỗ trợ triển khai Luật ATTP và Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030” do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ.
Dự án được thực hiện từ năm 2013 đến năm 2016, với các nội dung chính như: Xây dựng năng lực và tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng về ATTP cho cán bộ chuyên môn làm công tác quản lý ATTP và cộng tác viên truyền thông ở các cấp khác nhau; tăng cường sự phối hợp, hợp tác và lồng ghép truyền thông về ATTP trong các chương trình dinh dưỡng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong các bài học của hệ thống giáo dục đào tạo cộng đồng và các chương trình có liên quan để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, thông tin và nguồn kinh phí trong tuyên truyền các thông điệp cho từng nhóm đối tượng...
Tổng kinh phí thực hiện Dự án ước tính khoảng 2,2 triệu USD; trong đó vốn ODA khoảng 02 triệu USD; vốn đối ứng bằng tiền và hiện vật tương đương là 200.000 USD.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2413/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi