Quyết định 2819/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất rải vụ thu hoạch cây ăn quả chủ lực trồng tập trung vùng Nam Bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
Số: 2819/QĐ-BNN-TCCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT RẢI VỤ THU HOẠCH CÂY ĂN QUẢ
 CHỦ LỰC TRỒNG TẬP TRUNG VÙNG NAM BỘ
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;
Trên cơ sở Quyết định số 1648/QĐ-BNN-TT ngày 17/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt quy hoạch vùng cây ăn quả chủ lực trồng tập trung và định hướng rải vụ một số cây ăn quả ở Nam bộ đến năm 2020;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt tại Tờ trình số 2218/TTr-TT-CCN ngày 05/9/2013 về thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất rải vụ thu hoạch cây ăn quả chủ lực trồng tập trung vùng Nam Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất rải vụ thu hoạch cây ăn quả chủ lực trồng tập trung vùng Nam Bộ để giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong chỉ đạo, phối hợp điều hành và quản lý thực hiện kế hoạch lịch thời vụ cây ăn quả (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau:
1. Trưởng ban
Ông Phạm Đồng Quảng, Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Trồng trọt
2. Phó Trưởng ban
a) Phó Trưởng ban thường trực: Ông Phạm Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt;
b) Phó Trưởng ban: 01 Lãnh đạo Viện Cây ăn quả Miền Nam.
3. Ủy viên
a) Ông Ngô Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;
b) Ông Đàm Ngọc Năm, Phó Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối;
c) Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp;
d) Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận;
đ) Ông Cao Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang;
e) Ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long;
g) Bà Phan Thị Thu Sương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre;
h) Ông Nguyễn Minh Châu, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội rau quả Việt Nam;
i) Ông Trần Ngọc Hiệp, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Long Hoàng Hậu;
k) Ông Huỳnh Quang Đấu, Giám đốc Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
1. Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng về những chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm thúc đẩy việc xây dựng quy hoạch và tổ chức quản lý thực hiện kế hoạch lịch thời vụ sản xuất 5 loại cây ăn quả chủ lực trồng tập trung vùng Nam bộ.
2. Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình sản xuất có liên quan đến thực hiện lịch thời vụ sản xuất.
3. Nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ. Sơ kết, tổng kết kế hoạch lịch thời vụ sản xuất 5 loại cây ăn quả chủ lực, báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.
4. Trưởng ban Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện theo quy định.
5. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy, biên chế và cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện của Cục Trồng trọt làm cơ quan giúp Ban Chỉ đạo, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan trong các cuộc họp. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo kế hoạch hàng năm của Bộ và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Khoa học CN và MT;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố: Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre;
- Lưu: VT, TCCB (35b) PXN
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

thuộc tính Quyết định 2819/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 2819/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất rải vụ thu hoạch cây ăn quả chủ lực trồng tập trung vùng Nam Bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2819/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành:28/11/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi