Quyết định 2410/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 31/2010/NĐ-CP ngày 29/03/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------
Số: 2410/QĐ-BNN-TCTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2010/NĐ-CP NGÀY 29/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN
------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Kinh phí xây dựng Nghị định do đơn vị chủ trì soạn thảo đảm bảo và được huy động từ ngân sách nhà nước cấp theo kinh phí thường xuyên và các nguồn kinh phí khác.
Quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo Thông tư liên tịch 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 2/12/2010 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ ban hành và các quy định hiện hành khác.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCTS (5 bản).
BỘ TRƯỞNG




Cao Đức Phát
 


KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2010/NĐ-CP NGÀY 29/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN
(kèm theo Quyết định số 2410/QĐ-BNN-TCTS ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
STT
Nội dung
Sản phẩm
Phân công
Thời gian
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Thành lập Ban soạn thảo (BST), Tổ biên tập (TBT)
Quyết định của Bộ trưởng
Vụ Pháp chế, Thanh tra TCTS
Cơ quan, đơn vị liên quan
 
9/2012
2
Tổng hợp ý kiến địa phương và các đơn vị liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 31/2010/NĐ-CP
Tổng hợp ý kiến đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung NĐ 31/2010/NĐ-CP
Vụ Pháp chế, Thanh tra TCTS
Cơ quan, đơn vị liên quan, các Sở NN và PTNT có quản lý thủy sản
 
9/2012
3
Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung; xây dựng dự thảo đề cương
Báo cáo xác định những nội dung sửa đổi, bổ sung
Vụ Pháp chế, Thanh tra
TCTS
Cơ quan, đơn vị liên quan
BST, TBT
9/2012
10/2012
4
Xây dựng dự thảo 1
Dự thảo 1
Vụ Pháp chế, Thanh tra
TCTS
Cơ quan, đơn vị liên quan
BST, TBT
9/2012
10/2012
5
Tổ chức các cuộc họp TBT; cuộc họp giữa Tổng cục Thủy sản với các Cục, Vụ có liên quan; khảo sát địa phương.
Dự thảo 1
Vụ Pháp chế, Thanh tra
TCTS
Cơ quan, đơn vị liên quan
TBT
10/2012
12/2012
6
Họp BST, TBT lần thứ nhất góp ý kiến đối với dự thảo 1
Dự thảo 1
Vụ Pháp chế, Thanh tra
TCTS
Cơ quan, đơn vị liên quan
BST, TBT
 
12/2012
7
Đăng tải dự thảo Nghị định lên Web của TCTS; lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Cơ quan, đơn vị có liên quan, địa phương và các Bộ, ngành
Dự thảo 2
Vụ Pháp chế, Thanh tra
TCTS
Cơ quan, đơn vị liên quan
Các Bộ, ngành có liên quan
Các Sở NN và PTNT
01/2013
02/2013
8
Họp BST lần thứ 2; chỉnh lý dự thảo và hoàn thiện hồ sơ để gửi Bộ Tư pháp thẩm định
Hồ sơ, dự thảo 3
Vụ Pháp chế, Thanh tra
TCTS
Cơ quan, đơn vị liên quan
BST, TBT
 
3/2013
9
Bộ Tư pháp thẩm định
Hồ sơ, dự thảo 3
Vụ Pháp chế, Thanh tra
TCTS
Bộ Tư pháp
 
4/2013
10
Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; chỉnh lý nội dung dự thảo
Hồ sơ, dự thảo 4
Vụ Pháp chế, Thanh tra
TCTS
Cơ quan, đơn vị liên quan
BST, TBT
 
5/2013
11
Trình Chính phủ
Hồ sơ, dự thảo 4
Vụ Pháp chế, Thanh tra
TCTS
Văn phòng Chính phủ
 
6/2013
12
Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định
Hồ sơ dự thảo 5
Văn phòng Chính phủ
 
Theo chương trình làm việc của Chính phủ
Ghi chú:
Cơ quan, đơn vị có liên quan gồm:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Chăn nuôi
- Tổng cục Thủy sản: Cục Khai thác và Bảo vệ NLTS, Vụ NTTS, Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản

thuộc tính Quyết định 2410/QĐ-BNN-TCTS

Quyết định 2410/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 31/2010/NĐ-CP ngày 29/03/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2410/QĐ-BNN-TCTSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:04/10/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi