Quyết định 162/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ dự trữ quốc gia mặt hàng muối ăn từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Bộ Tài chính quản lý

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 162/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ DỰ TRỮ QUỐC GIA MẶT HÀNG MUỐI ĂN TỪ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ BỘ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ
--------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh dự trữ quốc gia ngày 29 tháng 4 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh dự trữ quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 43/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh dự trữ quốc gia;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ dự trữ quốc gia mặt hàng muối ăn từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Bộ Tài chính quản lý từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.
Điều 2. Việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý muối ăn dự trữ quốc gia được thực hiện theo nguyên tắc bàn giao nguyên trạng về nhiệm vụ, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, dự án, hồ sơ, tài liệu liên quan tại thời điểm bàn giao trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước đối với từng nội dung bàn giao.
Điều 3.
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc thực hiện bàn giao hệ thống quản lý muối ăn dự trữ quốc gia; Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp nhận hệ thống quản lý muối ăn dự trữ quốc gia theo nguyên tắc quy định tại Điều 2 Quyết định này.
Đối với những vấn đề chưa xử lý được tại thời điểm bàn giao thì thực hiện bàn giao theo số liệu trên sổ sách, đồng thời Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính để giải quyết theo quy định.
2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính giải quyết theo thẩm quyền biên chế của Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý muối ăn dự trữ quốc gia.
Điều 4.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực