Quyết định 05/2003/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc sửa đổi, bổ sung Phục lục I (phần thuỷ sản) của Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS ngày 14/3/2003

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN SỐ 05/2003/QĐ-BTS
NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC I (PHẦN THỦY SẢN) CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
SỐ 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS NGÀY 14/3/2003

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

 

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thủy sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS ngày 14/3/2003 về việc hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thủy sản; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục về phạm vi đối tượng kiểm dịch và danh sách các cơ quan có thẩm quyền xác nhận Giấy đăng ký kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch thủy sản.

Phụ lục này thay thế Phụ lục 1 (phần thủy sản) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS ngày 14/3/2003.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Giám đốc các Sở Thủy sản và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


PHỤ LỤC VỀ PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG KIỂM DỊCH VÀ DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN XÁC NHẬN GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH
ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỦY SẢN

(ban hành kèm theo Quyết định số 05/2003/QĐ-BTS
ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản)

 

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TUỢNG KIỂM DỊCH

 

1. Đối với xuất khẩu: Động vật và sản phẩm động vật thủy sản khi xuất khẩu chỉ thực hiện kiểm dịch khi khách hàng yêu cầu hoặc thực hiện theo các thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thủy sản của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu.

2. Đối với nhập khẩu:

Động vật và sản phẩm động vật thủy sản bao gồm loại được nhập khẩu thông thường và loại được chấp thuận cho nhập thử nghiệm, khi nhập khẩu đều phải kiểm dịch.

Giải thích từ ngữ:

a. Động vật thủy sản là các loài động vật có giai đoạn hoặc cả vòng đời sống trong nước bao gồm: các loài cá, giáp xác, thân mềm, da gai, hải miên, xoang tràng, lưỡng cư, giun, bò sát và động vật có vú sống dưới nước hoặc phôi, trứng, tinh trùng của chúng.

b. Sản phẩm động vật thủy sản là các sản phẩm tươi, ướp đá hoặc không ướp đá chưa qua chế biến thuộc các đối tượng nêu tại điểm a Mục giải thích từ ngữ còn có thể mang tác nhân gây bệnh cho động vật thủy sản.

 

II. DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN THỰC HIỆN KIỂM DỊCH

 

1. Cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Bộ Thủy sản

Địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04.8345953 - 04.7718298 - 04.8351759

FAX: 04.8353363

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu ngoài các cửa khẩu tại 10 tỉnh nêu trên tại mục 2 Phần II của Phụ lục này và theo yêu cầu của doanh nghiệp.

2. Các cơ quan được ủy quyền:

2.1. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ninh

Địa chỉ: Cọc 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: 033.836283 - 033.835662

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Quảng Ninh.

2.2. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng

Địa chỉ: 17 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền - thành phố Hải Phòng

FAX: 031.551111

Điện thoại: 031.836621 - 031.551111

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Hải Phòng.

2.3. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đà Nẵng

Địa chỉ: 43 Thanh Sơn - thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.821263 - 0511.824908 - 0511.820634

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại thành phố Đà Nẵng.

2.4. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa

Địa chỉ: 42 Nguyễn Thị Minh Khai - thành phố nha Trang

Điện thoại: 058.814956 - 058.828895

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Khánh Hòa.

2.5. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 126H Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận - thành phố Hồ Chí Minh

FAX: 08.9901598

Điện thoại: 08.8441384 - 08.9902743

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh.

2.6. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Quốc lộ 51, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa - Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

FAX: 064.829879

Điện thoại: 064.829901 - 064.825500

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2.7. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Thơ

Địa chỉ: 168 đường Hai Bà Trưng - thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 071.820975 - 071.820975

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại tỉnh Cần Thơ.

2.8. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Kiên Giang

Địa chỉ: số 2 Huỳnh Tịnh Của - Vĩnh Thanh Vân - Thị xã Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang

FAX: 077.862879

Điện thoại: 077.863470 - 077.862879

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại tỉnh Kiên Giang.

2.9. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Giang

Địa chỉ: 62 Phạm Hồng Thái - thành phố Long Xuyên - An Giang

FAX: 076.840701

Điện thoại: 076.840703 - 076.840702

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại tỉnh An Giang.

2.10. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Cà Mau

Địa chỉ: 68 Phan Bội Châu, phường 7, thị xã Cà Mau - tỉnh Cà Mau

FAX: 0780.835758

Điện thoại: 0780.831730

Phạm vi quản lý: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại tỉnh Cà Mau.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 05/2003/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc sửa đổi, bổ sung Phục lục I (phần thuỷ sản) của Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS ngày 14/3/2003
Cơ quan ban hành: Bộ Thủy sản Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 05/2003/QĐ-BTS Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hồng Minh
Ngày ban hành: 29/04/2003 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF AQUATIC RESOURCES
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 05/2003/QD-BTS
Hanoi, April 29, 2003

 
DECISION
AMENDING AND SUPPLEMENTING APPENDIX NO. I (ON AQUATIC RESOURCES) OF JOINT CIRCULAR NO. 17/2003/TTLT/BTC-BNNPTNT-BTS OF MARCH 14, 2003
THE MINISTER OF AQUATIC RESOURCES
Pursuant to the Government’s Decree No. 50/CP of June 21, 1994 on the tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Aquatic Resources;
Pursuant to Joint Circular No. 17/2003/TTLT/BTC-BNNPTNT-BTS of March 14, 2003 guiding the inspection and supervision of import and export goods subject to animal, plant or aquatic quarantine;
At the proposal of the director of the Department for the Protection of Aquatic Resources,
DECIDES:
Article 1.- To promulgate together with this Decision the Appendix on the quarantine scope and objects and the list of agencies competent to certify written quarantine registrations and grant quarantine certificates for import and export goods subject to aquatic quarantine.
This Appendix replaces Appendix No. I (on aquatic resources) promulgated together with Joint Circular No. 17/2003/TTLT/BTC-BNNPTNT-BTS of March 14, 2003.
Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.
Article 3.- The Office’s director, the director of the Department for Science and Technology, the director of the Department for the Protection of Aquatic Resources, the directors of the aquatic resources-managing provincial/municipal Aquatic Resources Services and the Agriculture and Rural Development Services, and the heads of the concerned units shall have to implement this Decision.
 

 
THE MINISTRY OF AQUATIC RESOURCES  
VICE MINISTER
 
 
 
 
 
 Nguyen Thi Hong Minh

 
APPENDIX
ON THE QUARANTINE SCOPE AND OBJECTS, AND THE LIST OF AGENCIES COMPETENT TO CERTIFY WRITTEN QUARANTINE REGISTRATIONS AND GRANT QUARANTINE CERTIFICATES FOR IMPORT AND EXPORT GOODS SUBJECT TO AQUATIC QUARANTINE
(Promulgated together with the Aquatic Resources Minister’s Decision No. 05/2003/QD-BTS of April 29, 2003)
I. QUARANTINE SCOPE AND OBJECTS
1. For export: Aquatic animals and products thereof, when being exported, shall be quarantined only at customers’ requests or under the agreements between Vietnam’s agencies competent to conduct aquatic quarantine and competent agencies of the importing countries.
2. For import:
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!