Quyết định 2120/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 2120/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN
VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA
------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 24 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập, vị trí, chức năng
1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).
2. Ban Chỉ đạo là tổ chức tư vấn, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo quy định của Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
2. Xem xét, nghiên cứu, có ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc xây dựng mới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu triển khai, vận hành cơ chế một cửa ASEAN và một cửa quốc gia trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.
3. Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc cho ý kiến về kết quả xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN và một cửa quốc gia do cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức liên quan trình, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
4. Chỉ định đại diện của Việt Nam tham gia Ban Chỉ đạo của ASEAN và các Nhóm làm việc của ASEAN về cơ chế một cửa ASEAN.
5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
Điều 3. Thành viên Ban Chỉ đạo
1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.
2. Phó Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3. Các Ủy viên:
- Thứ trưởng Bộ Công thương.
- Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
- Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
- Thứ trưởng Bộ Y tế.
- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thứ trưởng Bộ Công an.
- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
- Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Điều 4. Cơ quan thường trực
Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính). Cơ quan thường trực có các nhiệm vụ:
- Trực tiếp giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo.
- Xử lý công việc hàng ngày của Ban Chỉ đạo.
- Chuẩn bị tài liệu, báo cáo, văn kiện, đề án liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa ASEAN và một cửa quốc gia.
- Bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.
- Làm đầu mối liên hệ, phối hợp công tác với các thành viên của Ban Chỉ đạo.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.
Điều 5. Cơ chế làm việc và chế độ thông tin báo cáo
1. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng ban và các thành viên của Ban Chỉ đạo.
2. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.
3. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng ban.
4. Ban Chỉ đạo định kỳ họp 02 lần/năm. Tùy nội dung và tính chất công việc, nếu xét thấy cần thiết, Trưởng Ban quyết định triệu tập các cuộc họp đột xuất.
5. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Tài chính.
Điều 6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và thí điểm thực hiện cơ chế một cửa quốc gia do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Điều khoản thi hành
Quyết định này thay thế Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2008-2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Các Bộ, cơ quan có tên nêu tại Khoản 3 Điều 3 khẩn trương cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo và thông báo cho cơ quan thường trực biết ngay khi Quyết định này có hiệu lực.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, PL, NC, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT (4b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực