Luật sửa đổi Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2017

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
-------

Luật số: 19/2017/QH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
1. Bãi bỏ Khoản 10 Điều 8; sửa đổi, bổ sung các khoản 4, 5, 7, 8, 1315 Điều 8 như sau:
4. Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hộ chiếu, giấy thông hành và giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật
5. Cấp, bổ sung, hủy bỏ thị thực; cấp, thu hồi, hủy bỏ giấy miễn thị thực của Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật
7. Thực hiện nhiệm vụ công chứng, chứng thực phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên; tiếp nhận, bảo quản giấy tờ, tài liệu và đồ vật có giá trị của công dân, pháp nhân Việt Nam khi có yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và không trái với pháp luật của quốc gia tiếp nhận.
8. Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài và chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật.
1 3. Thực hiện ủy thác tư pháp phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
15. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến phòng dịch, kiểm dịch động vật, thực vật phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia tiếp nhận, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.
2. Bổ sung khoản 1a vào sau Khoản 1 Điều 10 như sau:
“1a. Thống nhất quản lý hoạt động thông tin đối ngoại và chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan đề xuất, triển khai hoạt động thông tin đối ngoại tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận.”
3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 15 như sau:
“b) Kinh phí hoạt động thường xuyên được cấp cho Bộ Ngoại giao để phân bổ cho cơ quan đại diện, trừ kinh phí dành cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh và thương mại theo quy định của Chính phủ;”
4. Bổ sung khoản 3 vào Điều 16 như sau:
“3. Việc quản lý dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện được thực hiện như sau:
a) Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công cho dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công. Trong trường hợp cần thiết, việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và dự án đầu tư có thể được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn;
b) Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện được áp dụng theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với quốc gia tiếp nhận, pháp luật của quốc gia tiếp nhận, pháp luật Việt Nam;
c) Nguồn kinh phí thực hiện dự án đầu tư xây dựng do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:
“Điều 17. Tiêu chuẩn thành viên cơ quan đại diện
1. Thành viên cơ quan đại diện đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:
a) Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp là nhân viên hợp đồng quy định tại Điều 29 của Luật này;
b) Có đủ tiêu chuẩn, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu công tác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trên cơ sở đề án tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này và các tiêu chuẩn sau đây:
a) Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc;
b) Có trình độ đại học trở lên; có trình độ lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp; đã được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại; sử dụng thông thạo ít nhất một ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu công tác;
c) Nắm vững và có năng lực tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Nhà nước; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo; có năng lực tổ chức, điều hành, tập hợp, đoàn kết nội bộ và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; có kinh nghiệm quản lý, công tác trong lĩnh vực đối ngoại; đã có thời gian giữ chức vụ phó vụ trưởng hoặc tương đương trở lên;
d) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; trong độ tuổi đủ để hoàn thành ít nhất một nhiệm kỳ công tác, trừ trường hợp đặc biệt, căn cứ yêu cầu đối ngoại, địa bàn công tác, năng lực, uy tín cá nhân, do Chính phủ quy định.”
6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 19 như sau:
“3. Người đứng đầu cơ quan đại diện tại Liên hợp quốc là Đại diện thường trực và có chức vụ ngoại giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Người đứng đầu cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế khác là Đại diện thường trực, Quan sát viên thường trực hoặc Đại diện của Chủ tịch nước tại tổ chức quốc tế và có chức vụ ngoại giao Đại sứ hoặc Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.”
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:
“Điều 20. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện
1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan đại diện là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.
2. Căn cứ nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.
3. Chủ tịch nước quyết định cử, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện là Đại diện của Chủ tịch nước tại tổ chức quốc tế theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định bổ nhiệm, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
5. Người đứng đầu cơ quan đại diện tại một quốc gia, tổ chức quốc tế có thể được cử hoặc bổ nhiệm kiêm nhiệm làm người đứng đầu cơ quan đại diện tại quốc gia, tổ chức quốc tế khác.”
8. Bổ sung khoản 3a vào sau Khoản 3 Điều 21 như sau:
“3a. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiến nghị thực hiện biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn đối với thành viên và trụ sở cơ quan đại diện.”
9. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 26; bổ sung điểm d vào Khoản 1, bổ sung khoản 3 và khoản 4 vào Điều 26 như sau:
“Điều 26. Chế độ dành cho thành viên cơ quan đại diện, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện”
d) Bảo đảm chi phí đi lại trong trường hợp cha, mẹ hoặc cha, mẹ của vợ (chồng) hoặc vợ, chồng, con của thành viên cơ quan đại diện chết.
3. Con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện được hỗ trợ một phần học phí tại quốc gia tiếp nhận và chi phí mua bảo hiểm khám bệnh, chữa bệnh.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
10. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 32 như sau:
“6. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước cử và triệu hồi Đại diện của Chủ tịch nước tại tổ chức quốc tế.
Quyết định kéo dài nhiệm kỳ của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền trong thời gian không quá 03 tháng; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài nhiệm kỳ của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền trên 03 tháng trong trường hợp cần thiết do yêu cầu đối ngoại và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.”
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau:
“Điều 34. Phối hợp công tác giữa đoàn được cử đi công tác nước ngoài và cơ quan đại diện
1. Đoàn được cử đi công tác nước ngoài thông báo kịp thời cho cơ quan đại diện về nội dung, chương trình hoạt động tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận để phối hợp công tác và thông báo kết quả hoạt động cho cơ quan đại diện hoặc Bộ Ngoại giao sau khi kết thúc đợt công tác.
2. Cơ quan đại diện tổng hợp và định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về hoạt động của các đoàn quy định tại khoản 1 Điều này.”
Điều 2. Điều khoản thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Luật này được Quc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2017.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

thuộc tính Luật 19/2017/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài của Quốc hội, số 19/2017/QH14
Cơ quan ban hành: Quốc hội Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 19/2017/QH14 Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 21/11/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Ngoại giao , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Hỗ trợ 1 phần học phí cho con của thành viên Đại sứ quán Việt Nam
Đây là nội dung mới được đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 19/2017/QH14, do Quốc hội thông qua ngày 21/11/2017.
Cụ thể, con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ được hỗ trợ một phần học phí tại quốc gia tiếp nhận và chi phí mua bảo hiểm khám bệnh, chữa bệnh.
Đồng thời, thành viên cơ quan đại diện, vợ hoặc chồng được cử đi công tác cùng với thành viên cơ quan đại diện ngoài việc được hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp như quy định trước đây còn được bảo đảm chi phí đi lại trong trường hợp cha, mẹ hoặc cha, mẹ của vợ (chồng) hoặc vợ, chồng, con thành viên cơ quan đại diện chết.
Tiêu chuẩn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền cũng là một nội dung được điều chỉnh tại Luật mới này. Theo đó, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền phải có các tiêu chuẩn như: Trình độ đại học trở lên; trình độ lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp; đã được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại; Sử dụng thông thạo ít nhất 01 ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu công tác; Trong độ tuổi đủ để hoàn thành ít nhất một nhiệm kỳ công tác, trừ trường hợp đặc biệt…
Luật này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.
Để tìm hiểu thêm về quy định nêu trên, bạn đọc tham khảo:
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài của Quốc hội, số 19/2017/QH14

Xem chi tiết Luật 19/2017/QH14 tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE PRESIDENT

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 15/2017/L-CTN

 

Hanoi, December 5, 2017

 

ORDER
On the promulgation of law[1]

 

THE PRESIDENT OF
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

 

Pursuant to Articles 88 and 91 of the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to Article 80 of the Law on Promulgation of Legal Documents,

 

PROMULGATES:

The Law on Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Overseas Representative Missions of the Socialist Republic of Vietnam,

which was passed on November 21, 2017, by the XIVth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 4th session.

President of the Socialist Republic of Vietnam
TRAN DAI QUANG

THE NATIONAL ASSEMBLY

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 19/2017/QH14

 

 

 

LAW

Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Overseas Representative Missions of the Socialist Republic of Vietnam[2]

 

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

The National Assembly promulgates the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Law No. 33/2009/QH12 on Overseas Representative Missions of the Socialist Republic of Vietnam.

 

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Law on Overseas Representative Missions of the Socialist Republic of Vietnam

1. To annul Clause 10, Article 8; and amend and supplement Clauses 4, 5, 7, 8, 13 and 15, Article 8, as follows:

“4. To grant, extend, modify or cancel passports, laissez-passers and other papers valid for entry in and exit from Vietnam in accordance with law.

5. To grant, modify or cancel visas; grant, revoke or cancel certificates of Vietnamese visa exemption in accordance with law.”

“7. To perform notarization and certification tasks in accordance with Vietnamese law and treaties to which the Socialist Republic of Vietnam and host countries are contracting parties; to receive and preserve papers, documents and valuable objects of Vietnamese citizens and legal entities when requested, if such request complies with Vietnamese law and does not contravene laws of host countries.

8. To consularly legalize foreign papers and documents and consularly certify Vietnamese papers and documents in accordance with law.”

“13. To perform judicial mandate jobs in accordance with Vietnamese law and treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party.”

“15. To coordinate with one another in performing the tasks of epidemic prevention and animal and plant quarantine in accordance with Vietnamese law, laws of host countries, treaties to which the Socialist Republic of Vietnam and host countries are contracting parties, and international law and practices.”

2. To add the following Clause 1a below Clause 1, Article 10:

“1a. To perform the unified management of external information activities and assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, proposing and carrying out external information activities in host countries and international organizations.”

3. To amend and supplement Point b, Clause 2, Article 15 as follows:

“b/ Funds for regular operations shall be allocated to the Ministry of Foreign Affairs for subsequent allocation to representative missions, except those for national defense, security and trade under the Government’s regulations;”

4. To add the following Clause 3 to Article 16:

“3. The management of construction investment projects of representative missions shall be as follows:

a/ The management and use of public investment capital for construction investment projects of representative missions must comply with the law on public investment. In case of necessity, the formulation and appraisal of, and decision on, investment policies and projects may be carried out according to fast-track order and procedures;

b/ The implementation of construction investment projects of representative missions must comply with treaties and agreements between Vietnam and host countries, laws of host countries and Vietnamese law;

c/ Expenses for the implementation of construction investment projects shall be funded by the state budget and other lawful expense sources as prescribed by law.

The Government shall detail this Clause.”

5. To amend and supplement Article 17 as follows:

“Article 17. Criteria for members of representative missions

1. A member of a representative mission must satisfy the following criteria:

a/ Being a cadre, public employee or civil servant as prescribed by law, except contractual employees specified in Article 29 of this Law;

b/ Having sufficient political awareness, professional qualifications, foreign language skills and experience satisfying the working requirements under the Minister of Foreign Affairs’ regulations on the basis of the master plan approved by the Prime Minister.

2. An ambassador extraordinary and plenipotentiary must satisfy the criteria prescribed in Clause 1 of this Article and the following criteria:

a/ Being absolutely loyal to the Fatherland and the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam; having dignity and a firm political stance to safeguard the national interests;

b/ Possessing a university or higher degree and a political theory bachelor or higher degree; having been trained or retrained in external relations knowledge and professional skills; and having good command of at least one foreign language meeting the working requirements;

c/ Having a thorough understanding of, and the capacity to counsel, direct and organize the effective implementation of, foreign relations lines, guidelines and policies of the State; being capable of synthesizing, analyzing and forecasting foreign relations issues; being capable of organizing, administering, gathering and uniting internal units and persons  and coordinating with related agencies, organizations and individuals in well performing the assigned tasks; having management and working experience in foreign relations; having once held the title of department deputy director, equivalent or higher title;

d/ Being physically fit to complete the assigned tasks; being in the age group able to complete at least one term of office, except special cases specified by the Government, based on foreign relations requirements, working location and personal capacity and prestige.”

6. To amend and supplement Clause 3, Article 19 as follows:

“3. The head of the representative mission at the United Nations is the permanent representative who holds the diplomatic title of ambassador extraordinary and plenipotentiary. The head of the representative mission at another international organization is the permanent representative, permanent observer or the President’s representative at such international organization who holds the diplomatic title of ambassador or ambassador extraordinary and plenipotentiary.”

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Law 19/2017/QH14 PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi