Quyết định 47/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế về quản lý gấu nuôi

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NễNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NễNG THễN
SỐ 47/2006/QĐ-BNN, NGÀY 06 THÁNG 06 NĂM 2006 VỀ VIỆC
BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ QUẢN Lí GẤU NUễI

BỘ TRƯỞNG BỘ NễNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NễNG THễN

 

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 thỏng 7 năm 2003 của Chớnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn;

Căn cứ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 thỏng 3 năm 2006 của Chớnh phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;

Căn cứ văn bản số 2822/VPCP-NN ngày 07/6/2004 của Văn phũng Chớnh phủ về Phương ỏn xử lý gấu nuụi nhốt tại Việt Nam;

Xột đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lõm,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kốm theo Quyết định này Quy chế về quản lý gấu nuụi.

 

Điều 2. Quyết định này cú hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Cụng bỏo.

 

Điều 3. Bói bỏ quy định trước đõy của Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn về việc quản lý gấu nuụi nhốt trỏi với quy định tại Quyết định này.

 

Điều 4. Chỏnh Văn phũng Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lõm, cỏc đơn vị liờn quan thuộc Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn, cỏc tổ chức, cỏ nhõn cú liờn quan chịu trỏch nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

Thứ trưởng

Hứa Đức Nghị - Đó ký


QUY CHẾ

VỀ QUẢN Lí GẤU NUễI

(Ban hành kốm theo Quyết định số 47/2006/QĐ-BNN ngày 06/06/2006
của Bộ trưởng Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn)

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng ỏp dụng

Quy chế này quy định về việc quản lý cỏc cỏ thể gấu đang được nuụi cỏch ly với mụi trường tự nhiờn (sau đõy gọi là gấu nuụi) đối với tổ chức, hộ gia đỡnh, cỏ nhõn trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cỏ nhõn nước ngoài cú hoạt động liờn quan đến việc nuụi gấu trờn lónh thổ Việt Nam (sau đõy gọi là chủ nuụi gấu).

 

Điều 2. Nguyờn tắc quản lý

1. Chỉ những cỏ thể gấu đó lập hồ sơ quản lý, gắn chớp điện tử theo quy định tại Quyết định số 02/2005/QĐ-BNN ngày 5/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn về việc ban hành quy định về quản lý gấu nuụi nhốt mới được phộp tiếp tục nuụi.

2. Chủ nuụi gấu cú trỏch nhiệm nuụi cỏc cỏ thể gấu đến hết đời của chỳng theo cỏc điều kiện quy định tại Quy chế này và quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Nhà nước khụng cụng nhận quyền sở hữu của chủ nuụi gấu đối với những cỏ thể gấu nuụi.

4. Mọi cỏ thể gấu nuụi trỏi với quy định tại Quy chế này đều bị tịch thu. Chủ nuụi cỏ thể gấu đú phải chịu trỏch nhiệm phỏp lý theo quy định hiện hành của phỏp luật.

 

Điều 3. Những hành vi bị cấm

1. Mua, bỏn, quảng cỏo, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập - tỏi xuất khẩu gấu và sản phẩm từ gấu trỏi với quy định của phỏp luật.

2. Giết mổ, khai thỏc, vận chuyển, kinh doanh mật và cỏc bộ phận cơ thể của gấu.

 

Điều 4. Chuyển địa điểm nuụi gấu đó lập hồ sơ, gắn chớp điện tử

Chủ nuụi gấu được di chuyển địa điểm nuụi gấu khi đỏp ứng cỏc điều kiện sau:

1. Cỏ thể gấu nuụi đó được lập hồ sơ quản lý, gắn chớp điện tử theo quy định tại Quyết định số 02/2005/QĐ-BNN ngày 5/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn về việc ban hành quy định về quản lý gấu nuụi nhốt.

2. Chủ nuụi gấu cú đề nghị di chuyển gấu nuụi được Cơ quan Kiểm lõm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đõy gọi chung là Cơ quan Kiểm lõm cấp tỉnh) nơi cỏ thể gấu đang được nuụi xỏc nhận. ở địa phương khụng cú Cơ quan Kiểm lõm thỡ Sở Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn xỏc nhận. Mẫu đề nghị di chuyển gấu nuụi kốm theo Quy chế này.

3. Cú Biờn bản gắn chớp gấu nuụi nhốt theo Quy định về quản lý gấu nuụi nhốt ban hành kốm theo Quyết định số 02/2005/QĐ-BNN ngày 5/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn trong quỏ trỡnh di chuyển cỏ thể gấu.

4. Trường hợp vận chuyển cỏc cỏ thể gấu ra ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải cú giấy phộp vận chuyển đặc biệt do Cơ quan Kiểm lõm cấp tỉnh nơi cỏ thể gấu được nuụi trước khi di chuyển cấp theo quy định tại Điều 5, Quy định về kiểm tra, kiểm soỏt lõm sản ban hành kốm theo Quyết định số 59/20005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn.

5. Chủ nuụi gấu thụng bỏo cho Cơ quan Kiểm lõm cấp tỉnh nơi tiếp nhận cỏ thể gấu trước khi vận chuyển đến để xem xột, kiểm tra cỏc điều kiện nuụi gấu.

6. Chủ nuụi gấu chịu trỏch nhiệm bảo đảm an toàn cho người, gấu, khụng góy ụ nhiễm mụi trường trong qỳa trỡnh vận chuyển cỏ thể gấu.

 

Điều 5. Xử lý đối với cỏc cỏ thể gấu được sinh ra từ cỏ thể gấu đó lập hồ sơ quản lý, gắn chớp điện tử

1. Chủ nuụi gấu cú trỏch nhiệm nuụi dưỡng cỏc cỏ thể gấu được sinh ra từ cỏc cỏ thể gấu đó lập hồ sơ quản lý, gắn chớp điện tử trong thời gian tối đa là một năm kể từ ngày cỏ thể gấu đú được sinh ra.

2. Cơ quan Kiểm lõm cấp tỉnh giỏm sỏt, thu hồi cỏ thể gấu được sinh ra từ cỏc cỏ thể gấu đó lập hồ sơ quản lý, gắn chớp điện tử để chuyển giao cho Trung tõm cứu hộ gấu.

 

Điều 6. Xử lý đối với cỏc cỏ thể gấu do chủ nuụi gấu tự nguyện giao nộp lại cho Nhà nước, cỏc cỏ thể gấu tịch thu theo quy định của Nhà nước và cỏc cỏ thể gấu quy định tại Điều 5 Quy chế này

1. Cỏc cỏ thể gấu do chủ nuụi gấu tự nguyện giao nộp lại cho Nhà nước, cỏ thể gấu được cơ quan nhà nước cú thẩm quyền xử lý tịch thu cú thể được chuyển giao cho một trong những tổ chức sau:

a) Cỏc Trung tõm cứu hộ gấu, Trung tõm cứu hộ động vật hoang dó.

b) Cỏc vườn thỳ, cỏc cơ sở nghiờn cứu, đào tạo trong nước để phục vụ mục đớch nghiờn cứu và giỏo dục mụi trường.

c) Cỏc tổ chức bảo tồn động vật hoang dó quốc tế.

Cục Kiểm lõm hướng dẫn, giỏm sỏt việc chuyển giao cỏc cỏ thể gấu theo đỳng quy định của phỏp luật Việt Nam và Cụng ước về buụn bỏn quốc tế cỏc loài động v?t, thực vật hoang dó nguy cấp (Cụng ước CITES).

2. Cỏc Trung tõm cứu hộ gấu cú trỏch nhiệm thả lại rừng đối với cỏc cỏ thể gấu cú khả năng thớch nghi với mụi trường tự nhiờn và cỏc điều kiện an toàn khỏc; tổ chức cứu hộ, nuụi giữ cỏc cỏ thể gấu khụng thể thả lại rừng.

3. Cỏc cỏ thể gấu bị bệnh cú nguy cơ gõy thành dịch, gõy ụ nhiễm mụi trường hoặc những cỏ thể gấu khụng thể chuyển giao theo quy định tại khoản 1 Điều này, Cơ quan Kiểm lõm cấp tỉnh chủ trỡ tổ chức tiờu huỷ theo quy định của phỏp luật.

 

Điều 7. Trỏch nhiệm của chủ nuụi gấu

1. Bảo đảm nuụi cỏc cỏ thể gấu đó lập hồ sơ quản lý, gắn chớp điện tử; nuụi cỏc cỏ thể gấu được sinh ra từ gấu mẹ đó lập hồ sơ quản lý, gắn chớp điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế này đến khi chuyển giao.

2. Đảm bảo chuồng nuụi gấu phải đủ rộng để cỏ thể gấu cú thể đi lại được dễ dàng; cỏc điều kiện an toàn cho người, gấu và vật nuụi khỏc và vệ sinh mụi trường. Chịu trỏch nhiệm trước phỏp luật nếu để cỏ thể gấu nuụi gõy thương tớch, làm chết nguời, gõy ụ nhiễm mụi trường.

3. Bỏo cỏo định kỳ 6 thỏng một lần và bỏo cỏo đột xuất về tỡnh trạng cỏc cỏ thể gấu (sinh sản, bị bệnh, chết, cỏc sự cố khỏc) do mỡnh nuụi cho Hạt Kiểm lõm sở tại.

 

Điều 8. Trỏch nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước

1. Cục Kiểm lõm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quy chế này, tổng hợp tỡnh hỡnh bỏo cỏo Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn về tỡnh hỡnh quản lý gấu nuụi trờn phạm vi toàn quốc.

2. Cơ quan Kiểm lõm cấp tỉnh cú trỏch nhiệm:

a) Tham mưu cho Uỷ ban nhõn dõn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý số lượng gấu nuụi trờn địa bàn, tổ chức tuyền truyền, hướng dẫn về việc thực hiện Quy chế này tới cỏc chủ hộ nuụi gấu, cử cỏn bộ tiến hành kiểm tra định kỳ 6 thỏng một lần, kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

b) Chỉ đạo cỏc đơn vị trực thuộc tiếp nhận bỏo cỏo định kỳ, bỏo cỏo đột xuất của chủ hộ nuụi gấu quy định tại khoản 3, Điều 7 Quy chế này; xỏc nhận gấu mới sinh, gấu bị chết, gấu chuyển đi, gấu chuyển đến. Cấp giấy phộp vận chuyển đặc biệt khi vận chuyển gấu ra ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Giỏm sỏt, phỏt hiện cỏc hành vi làm trỏi với Quy chế này và cỏc quy định của phỏp luật; xử lý hoặc tham mưu cho cơ quan nhà nước cú thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm.

d) Phối hợp với cỏc cơ quan cú liờn quan tổ chức tiờu huỷ cỏc cỏ thể gấu quy định tại khoản 3, Điều 6 Quy chế này.

đ) Thường xuyờn cập nhật về hiện trạng gấu nuụi trờn thực tế và trờn sổ sỏch. Hàng năm tổng hợp bỏo cỏo Cục Kiểm lõm về tỡnh hỡnh thực hiện quản lý gấu nuụi trờn địa bàn.

3. Tại địa phương khụng cú Cơ quan Kiểm lõm thỡ Sở Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn thực hiện trỏch nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này.

 

Điều 9. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cỏ nhõn cú hành vi vi phạm cỏc quy định về quản lý gấu nuụi quy định tại Quy chế này và cỏc quy định của phỏp luật, căn cứ tớnh chất, mức độ vi phạm cú thể bị xử lý hành chớnh, cỏ nhõn cú thể bị truy cứu trỏch nhiệm hỡnh sự theo quy định hiện hành của phỏp luật.

2. Việc xử lý cỏ thể gấu bị tịch thu thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

 

Điều 10. Kinh phớ thực hiện việc quản lý gấu nuụi

1. Ngõn sỏch nhà nước:

a) Ngõn sỏch địa phương đảm bảo kinh phớ cho cỏc Chi cục Kiểm lõm, Sở Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn (đối với địa phương khụng cú Chi cục Kiểm lõm) trong cụng tỏc quản lý gấu nuụi tại địa phương.

b) Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn đảm bảo kinh phớ cho Cục Kiểm lõm để phục vụ cho cụng tỏc chỉ đạo, hu?ng d?n việc thực hiện Quy chế này.

2. Tài trợ của cỏc tổ chức, cỏ nhõn trong nước và nước ngoài quan tõm đến bảo tồn gấu.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 47/2006/QD-BNN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi