Quyết định 42/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 08/5/2006 của Bộ Tài chính ban hành quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 42/2006/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2006

BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2006/QĐ-BTC NGÀY 08/05/2006

 CỦA BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MẪU, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG,

 IN PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ TỜ KHAI NHẬP CẢNH/XUẤT CẢNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

            - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

            - Căn cứ Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế;

            - Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

               Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều1: Bổ sung Điều 1 Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 08/05/2006 của Bộ Tài chính như sau:
“ Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mẫu tờ khai nhập cảnh / xuất cảnh song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, có kích thước là 12,5 cm x 26,8 cm gồm 06 trang có bố cục như 02 mẫu tờ khai nhập cảnh / xuất cảnh ”.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3: Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 42/2006/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2006

BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2006/QĐ-BTC NGÀY 08/05/2006

CỦA BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MẪU, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG,

IN PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ TỜ KHAI NHẬP CẢNH/XUẤT CẢNH

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế;

- Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1: Bổ sung Điều 1 Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 08/05/2006 của Bộ Tài chính như sau:

" Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mẫu tờ khai nhập cảnh / xuất cảnh song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, có kích thước là 12,5 cm x 26,8 cm gồm 06 trang có bố cục như 02 mẫu tờ khai nhập cảnh / xuất cảnh ".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3: Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung

 

 

 

 

 


(5)

 

 

Day month year

 

Dutiable goods:

 

Hàng hóa phải nộp thuế:

 

Signature of declarant:

 

Người khai ký tên:

 

1.        - Người nhập cảnh được miễn thuế không quá 1,5 lít rượu trên 22 độ và 2 lít rượu dưới 22 độ; 400 điếu thuốc lá; 100 điếu xì gà; 500 gram thuốc lá sợi.

- Các vật phẩm khác được mang theo khi nhập cảnh được miễn thuế trị giá không vượt quá 5 triệu đồng Việt Nam.

- Người nhập cảnh mang theo hành lý vượt mức qui định nêu trên thì phải khai báo vào tờ khai ký hiệu HQ/2002-PMD và nộp thuế theo luật định.

2.        Người xuất cảnh, nhập cảnh không có hàng hoá phải khai báo hải quan tại trang 4, 5 (Dành cho khai báo hải quan) thì không phải khai.

 

CUSTOMS INFORMATION

1.        - Passengers are given duty free allowance for not more than 1.5 liters of liquor with above 22 degrees of concentration of alcohol and 2 liters of liquor below 22 degrees; 400 cigarettes; 100 cigars; 500 gram of raw tobacco.

- Other items which are allowed in accompanying baggages are duty free with value not over VND 5,000,000.

- Passengers bringing goods exceeding the amount as above stated are required to fill in the declaration form No. HQ/2002-PMD and pay duty(ies) according to Vietnamese laws.

2.        Passengers whose goods are not subject to customs declaration on page 4, 5 (For customs declaration) do not have to declare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN VỀ HẢI QUAN

 

(6)

 

XIN QUÍ KHÁCH LƯU Ý!

·         Cần ghi đầy đủ các thông tin vào các ô phù hợp trên các trang 2,3,4,5;

·         Sử dụng bút màu đen hoặc xanh.

 

ATTENTION!

·         Please complete the information in appropriate boxes on page 2, 3, 4, 5;

·         Please print in black or green ink.

 

 

TỜ KHAI NHẬP CẢNH - XUẤT CẢNH

 

ARRIVAL - DEPARTURE DECLARATION

 

 

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHÀO MỪNG QUÍ KHÁCH ĐẾN VIỆT NAM

 

WELCOME TO VIET NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 
 

 

 

 

 

 

 


(2)

 

Họ tên, năm sinh của trẻ em đi cùng hộ chiếu

Name, date of birth of accompanying children

 

Địa chỉ ở Việt Nam/Address of stay in Viet Nam

 

 

Số hiệu chuyến bay/tên tàu/biển số xe:

Registration No of identification of means of transport:

 

Nghề nghiệp/Occupation:

 

 

Nơi sinh/Place of birth:

 

 

year

 

 

month

 

 

day

 

 

Cấp ngày:

Date of issue

 

Số hộ chiếu/Passport Number:

 

 

Quốc tịch/Nationality:

 

 

Họ và tên: (theo đúng hộ chiếu, dùng chữ in hoa)

 

 

year

 

 

month

 

 

day

 

 

Nữ/F

 

 

Nam/M

 

Gender

 

 

Giới tính:

 

 

Full name: (as appears in passport, print in block letters)

 

 

năm

 

 

tháng

 

 

 

 

Day month year

 

Text Box: DÀNH CHO KHAI BÁO HẢI QUAN
FOR CUSTOMS DECLARATION

(3)

 

Số hiệu chuyến bay/tên tàu/biển số xe

Registration No of identification of means of transport:

 

 

 

 

 

Ngày cấp/Date of issue:

 

 

Quốc tịch/Nationality

 

 

Có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, tiêu chảy, buồn nôn, vàng da hay không? / Do you have any of the following symptoms: fever, cough, dyspnea, diarrhea, nauseous feeling, and jaundice?

 

Mục đích khác/Others

 

 

Du lịch/Tourism

 

 

Thăm thân nhân/Family visit

 

Lao động/Employment

 

Học tập/Study

 

 

Báo chí/Journalism

 

 

Hội nghị/Conference

 

 

Kinh doanh - Đầu tư/Business

 

 

Mục đích Nhập cảnh - Xuất cảnh/Purpose of Entry - Exit

 

 

Không/No

 

/Yes

 

Signature of declarant:

 

Người khai ký tên:

 

Day month year

 

 

Số hộ chiếu/Passport Number:

 

 

Full name: (as appears in passport, print in block letters)

 

 

Họ và tên: (theo đúng hộ chiếu, dùng chữ in hoa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(4)

 

 

 

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi