Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 02/2016/TT-BLĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016
 
 
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HỘ GIA ĐÌNH LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020
 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật Bảo him y tế;
Căn cứ Quyết định s 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chun nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;
Theo đề nghị của Cục trưng Cục Bảo trợ xã hội,
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sng trung bình giai đoạn 2016-2020.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 trên phạm vi cả nước, làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế.
2. Thông tư này áp dụng với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp (gọi tắt là hộ gia đình) và tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
1. Đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.
2. Thủ tục đơn giản thuận tiện.
3. Thực hiện theo quy trình đăng ký, thẩm định quy định tại Thông tư này.
Điều 3. Quy trình xác định đối tượng
1. Hộ gia đình đăng ký tham gia bảo hiểm y tế làm Giấy đề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã để thẩm định (Mẫu số 1).
2. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận Giấy đề nghị của các hộ gia đình và chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức thẩm định.
a) Quy trình thẩm định:
Tổ chức điều tra thu nhập hộ gia đình bằng phương pháp nhận dạng đặc điểm hộ gia đình để tính điểm (Mẫu số 2 và số 3), hộ gia đình có mức sống trung bình theo điểm số ở các khu vực như sau:
Khu vực nông thôn: Từ 150 điểm đến 191 điểm;
Khu vực thành thị: Từ 175 điểm đến 218 điểm;
b) Kết quả điều tra thu nhập hộ gia đình:
Nếu tổng điểm của hộ gia đình thuộc khoảng điểm quy định, Ban giảm nghèo cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế (Mẫu số 1).
3. Thời gian từ khi tiếp nhận Giấy đề nghị của hộ gia đình đến khi hoàn thành công việc thẩm định, xác nhận đối tượng không quá 10 ngày làm việc.
Điều 4. Trách nhiệm của các cấp địa phương
1. Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức xác định đối tượng hộ gia đình trên địa bàn với nhiệm vụ cụ thể như sau:
a) Phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế; quy trình, thủ tục thẩm định, xác nhận đối tượng;
b) Tổ chức thẩm định theo quy trình;
c) Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận (hoặc không xác nhận) đối tượng là hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế;
d) Báo cáo Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện danh sách đối tượng được xác nhận là hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn 02 lần/năm trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 hàng năm (Mẫu số 4).
2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
a) Tổ chức tập huấn quy trình nghiệp vụ cho cấp xã;
b) Kiểm tra, phúc tra kết quả xác nhận đối tượng hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn;
c) Tổng hợp, cập nhật danh sách hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn, báo cáo Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh 02 lần/năm trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 hàng năm (Mẫu số 5).
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
a) Tổ chức tập huấn quy trình nghiệp vụ cho cấp huyện;
b) Kiểm tra, phúc tra kết quả xác định đối tượng hộ gia đình có mức sống trung bình trên địa bàn;
c) Tổng hợp, cập nhật danh sách hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn; báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 02 lần/năm trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm (Mẫu số 6).
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2016.
2. Thông tư số 22/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VPQGGN, BTXH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 

Nguyễn Trọng Đàm
 
 
 
PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
 

 

STT
Nội dung
1
Mẫu số 1: Giấy đề nghị xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình
2
Mẫu số 2: Phiếu khảo sát xác định hộ gia đình có mức sống trung bình
3
Mẫu số 3: Bảng điểm tính thu nhập hộ gia đình
4
Mẫu số 4: Tổng hợp, cập nhật danh sách hộ gia đình có mức sống trung bình trên địa bàn cấp xã được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế
5
Mẫu số 5: Tổng hợp, cập nhật danh sách hộ gia đình có mức sống trung bình trên địa bàn cấp huyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế
6
Mẫu số 6: Tổng hợp, cập nhật danh sách hộ gia đình có mức sống trung bình trên địa bàn cấp tỉnh được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế
 
Mẫu số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH HỘ GIA ĐÌNH LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …………………..
 
Họ và tên: ……………………………………………………………………. Nam: □ , Nữ: □
Sinh ngày ……. tháng ……. năm …….                   Dân tộc: ………………………………
Số CMND: …………………………… Nơi cấp: ……………………… Ngày cấp: …………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp (nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp):
Chỗ ở hiện tại (Thôn, ấp, xã; phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã; tỉnh, thành phố):
………………………………………………………………………………………………………
Ước tính thu nhập bình quân của gia đình/tháng (ngàn đồng/tháng): ……………………………… Thông tin các thành viên của hộ:

 

Số TT
Họ và tên
Quan hệ với chủ hộ
(Vợ, chồng, con...)
01
 
 
02
 
 
03
 
 
 
 
 
Gia đình tôi có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) xét duyệt, công nhận gia đình tôi là hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế./.
 

 

Xác nhận của UBND cấp xã ……………..
Xác nhận Ông (bà) có hộ khẩu …………….. thường trú/tạm trú tại xã (phường, thị trấn): .................... thuộc diện hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế.
TM. UBND xã (phường, thị trấn)……………
(Ký tên và đóng dấu)
…………….., ngày tháng.... năm 20....
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
Mẫu số 2
PHIẾU KHẢO SÁT XÁC ĐỊNH HỘ GIA ĐÌNH CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH
 

 

TỈNH/TP ………………………………
 
 
XÃ (PHƯỜNG) …………………..
 
HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ ……………..
 
 
THÔN (TỔ) ……………………….
 
HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ: ……………...................................................................
Mã hộ
 
 
CHỈ TIÊU ƯỚC TÍNH THU NHẬP CỦA HỘ

 

TT
ĐẶC TRƯNG HỘ
TRẢ LỜI
(đánh dấu x)
MỨC ĐIỂM
ĐIỂM
1
Số nhân khẩu trong hộ; không tính điểm với những hộ chỉ gồm trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động
 
 
 
 
Hộ có 1 người
 
 
 
 
Hộ có 2 người
 
 
 
Hộ có 3 người
 
 
 
Hộ có 4 người
 
 
 
Hộ có 5 người
 
 
 
Hộ có 6 người
 
 
2
Số trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động
 
 
 
 
Không có người nào
 
 
 
 
Chỉ có 1 người
 
 
3
Bằng cấp cao nhất của thành viên hộ gia đình
 
 
 
 
Có bằng cao đẳng trở lên
 
 
 
 
Có bằng trung cấp nghề hoặc trung học chuyên nghiệp
 
 
 
Có bằng trung học phổ thông
 
 
4
Hộ có ít nhất 1 người đang làm việc phi nông nghiệp (làm việc từ 3 tháng trở lên trong 12 tháng qua)
 
 
 
 
Công chức, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước
 
 
 
 
Việc làm phi nông nghiệp khác
 
 
5
Lương hưu
 
 
 
 
Có 1 người đang hưởng lương hưu
 
 
 
 
Có từ 2 người đang hưởng lương hưu trở lên
 
 
6
Nhà ở
 
 
 
 
Vật liệu chính của tường nhà là bê tông; gạch/đá; xi măng; gỗ bền chắc
 
 
 
 
Vật liệu chính của cột nhà là bê tông cốt thép; gạch/đá; sắt/thép/gỗ bền chắc
 
 
 
7
Diện tích ở bình quân đầu người
 
 
 
 
Từ 8-<20 m2
 
 
 
 
Từ 20-<30 m2
 
 
 
Từ 30-<40 m2
 
 
 
>= 40 m2
 
 
8
Tiêu thụ điện bình quân 1 tháng cả hộ
 
 
 
 
25-49 KW
 
 
 
 
50-99 KW
 
 
 
100-149 KW
 
 
 
>= 150 KW
 
 
9
Nước sinh hoạt
 
 
 
 
Nước máy, nước mưa
 
 
 
 
Giếng khoan
 
 
 
Giếng đào được bảo vệ, khe/mó được bảo vệ, nước mưa
 
 
10
Nhà vệ sinh
 
 
 
 
Hố xí tự hoại hoặc bán tự hoại
 
 
 
 
Hố xí thấm dội nước, cải tiến có ống thông hơi, hai ngăn
 
 
11
Tài sản chủ yếu
 
 
 
 
Ti vi màu
 
 
 
 
Dàn nghe nhạc các loại
 
 
 
 
Ô tô
 
 
 
 
Xe máy, xe có động cơ
 
 
 
 
Tủ lạnh
 
 
 
 
Máy điều hòa nhiệt độ
 
 
 
 
Máy giặt, sấy quần áo
 
 
 
 
Bình tắm nước nóng
 
 
 
 
Lò vi sóng, lò nướng
 
 
 
 
Tàu, ghe, thuyền có động cơ
 
 
 
12
Đất đai
 
 
 
13
Chăn nuôi
 
 
 
14
Vùng
 
 
 
 
Đồng bằng sông Hồng (Không kể TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng)
 
 
 
 
Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung (không kể TP. Đà Nẵng)
 
 
 
Tây Nguyên
 
 
 
Đông Nam Bộ (Không kể TP.Hồ Chí Minh)
 
 
 
Đồng bằng sông Cửu Long (Không kể TP.Cần Thơ)
 
 
 
Các thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ)
 
 
Tổng điểm
 
 
 
 
KẾT LUẬN:
- Hộ gia đình có mức sống trung bình khu vực nông thôn: Từ 150 điểm đến 191 điểm.
- Hộ gia đình có mức sống trung bình khu vực thành thị: Từ 175 điểm đến 218 điểm.
- Hộ gia đình có điểm số cao hơn mức cận trên nhưng thấp dưới 110% điểm cận trên (nông thôn từ trên 191 điểm đến dưới 210 điểm và thành thị từ trên 218 điểm đến dưới 240 điểm) thì cần có sự tham vấn của cán bộ cơ sở và của các hộ dân cư trong cùng địa bàn sinh sống làm căn cứ bổ sung khi phân loại, xác định.
 

 

Đại diện hộ gia đình
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ….. tháng ….. năm …..
Cán bộ điều tra
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Mu số 3
 

 

STT
Chỉ tiêu
NT. Đồng bằng sông Hồng
NT. Trung du và miền núi phía Bắc
NT. Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
NT. Tây Nguyên
NT. Đông Nam Bộ
NT. Đồng bằng sông Cửu Long
Thành Thị
1
Số nhân khẩu trong hộ gia đình; không tính điểm với những hộ gia đình chỉ gồm trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động
 
 
 
 
 
 
 
 
Hộ có 1 người
75
75
70
75
70
65
80
 
Hộ có 2 người
60
65
50
50
55
55
55
 
Hộ có 3 người
40
50
40
40
45
45
40
 
Hộ có 4 người
30
30
30
35
30
35
25
 
Hộ có 5 người
20
20
15
15
20
30
20
 
Hộ có 6 người
15
10
10
5
10
20
10
 
Hộ có trên 6 người
0
0
0
0
0
0
0
2
Số trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động
 
 
 
 
 
 
 
 
Không có người nào
15
10
15
20
20
20
15
 
Chỉ có 1 người
5
5
10
15
5
15
5
 
Có từ 2 người trở lên
0
0
0
0
0
0
0
3
Bằng cấp cao nhất của thành viên hộ gia đình
 
 
 
 
 
 
 
 
Có bằng cao đẳng trở lên
10
15
15
10
20
15
15
 
Có bằng trung cấp nghề hoặc trung học chuyên nghiệp
5
10
5
5
15
5
0
 
Có bằng trung học phổ thông
0
0
0
5
10
5
0
4
Hộ gia đình có ít nhất 1 người đang làm việc phi nông nghiệp (làm việc từ 3 tháng trở lên trong 12 tháng qua)
 
 
 
 
 
 
 
 
Công chức, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước
25
45
25
30
25
20
10
 
Việc làm phi nông nghiệp khác
20
25
20
15
5
10
5
5
Lương hưu
 
 
 
 
 
 
 
 
Có 1 người đang hưởng lương hưu
20
30
25
25
15
25
5
 
Có từ 2 người đang hưởng lương hưu trở lên
35
50
45
30
25
40
15
6
Nhà ở
 
 
 
 
 
 
 
 
Vật liệu chính của tường nhà là bê tông; gạch/đá; xi măng; gỗ bền chắc
0
5
20
10
0
0
10
 
Vật liệu chính của cột nhà là bê tông cốt thép; gạch/đá; sắt/thép/gỗ bền chắc
15
5
0
5
10
10
0
7
Diện tích ở bình quân đầu người
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ 8-<20 m2
0
0
0
15
10
15
10
 
Từ 20-<30 m2
5
10
10
25
15
25
15
 
Từ 30-<40 m2
5
15
15
35
15
30
15
 
>= 40 m2
15
35
25
45
20
40
25
8
Tiêu thụ điện bình quân 1 tháng cả hộ gia đình
 
 
 
 
 
 
 
 
25-49 KW
30
20
25
20
10
25
20
 
50-99 KW
40
35
45
30
20
30
30
 
100-149 KW
50
50
55
40
25
40
40
 
>= 150 KW
55
50
70
55
25
45
45
9
Nước sinh hoạt
 
 
 
 
 
 
 
 
Nước máy, nước mưa
15
20
10
15
20
10
20
 
Giếng khoan/ giếng đào được bảo vệ
10
15
5
10
15
5
15
 
Giếng đào không được bảo vệ/ nước ao hồ/khe/mó được bảo vệ/nước mưa
10
5
0
10
0
5
5
10
Nhà vệ sinh
 
 
 
 
 
 
 
 
Hố xí tự hoại hoặc bán tự hoại
15
15
15
20
20
15
20
 
Hố xí thấm dội nước, cải tiến có ống thông hơi, hai ngăn hoặc thô sơ
5
10
10
10
15
10
5
 
Không có hố xí
0
0
0
0
0
0
0
11
Tài sản chủ yếu
 
 
 
 
 
 
 
 
Ti vi màu
10
15
5
10
20
15
15
 
Dàn nghe nhạc các loại
10
0
10
0
5
10
10
 
Ô tô
50
50
50
50
50
50
50
 
Xe máy, xe có động cơ
15
15
20
25
30
20
25
 
Tủ lạnh
10
10
15
15
10
10
10
 
Máy điều hòa nhiệt độ
20
10
15
10
15
25
15
 
Máy giặt, sấy quần áo
10
10
15
15
15
15
10
 
Bình tắm nước nóng
10
15
10
10
15
15
5
 
Lò vi sóng, lò nướng
15
10
15
25
15
15
15
 
Tàu, ghe, thuyền có động cơ
0
0
25
0
0
10
15
12
Đất đai
 
 
 
 
 
 
 
 
Diện tích ao, vườn liền kề đất ở từ 300 m2 trở lên
5
5
5
5
15
5
0
 
Hộ gia đình quản lý/sử dụng diện tích trồng cây hàng năm từ 5000m2 trở lên
5
10
5
5
5
15
0
 
Hộ gia đình quản lý/sử dụng diện tích đất cây lâu năm từ 1000- <5000m2
5
10
15
5
5
5
0
 
Hộ gia đình quản lý/sử dụng diện tích đất cây lâu năm từ 5000m2 trở lên
10
20
20
15
15
10
0
 
Hộ gia đình quản lý/sử dụng diện tích mặt nước từ 5000 m2 trở lên
15
20
15
20
0
15
0
13
Chăn nuôi
 
 
 
 
 
 
 
 
Hộ gia đình có 1 con trâu/ bò/ ngựa
0
15
10
15
0
0
0
 
Hộ gia đình có từ 2 con trâu/ bò/ ngựa trở lên
15
25
15
25
25
20
0
 
Hộ gia đình có từ 5 đến 10 con lợn/dê/cừu
0
5
10
0
0
10
0
 
Hộ gia đình có từ 11 con lợn/ dê/ cừu trở lên
15
20
20
20
10
25
0
 
Hộ gia đình có từ 100 con gà/ vịt/ ngan/ ngỗng/ chim trở lên
10
15
15
15
0
5
0
 
Hộ gia đình có nuôi trồng thủy sản
5
5
5
0
0
5
0
14
Vùng
 
 
 
 
 
 
 
 
Đồng bằng sông Hồng (Không kể TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng)
 
 
 
 
 
 
20
 
Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung (không kể TP. Đà Nẵng)
 
 
 
 
 
 
5
 
Tây Nguyên
 
 
 
 
 
 
15
 
Đông Nam Bộ (Không kể TP.Hồ Chí Minh)
 
 
 
 
 
 
25
 
Đồng bằng sông Cửu Long (Không kể TP.Cần Thơ)
 
 
 
 
 
 
15
 
Các thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ)
 
 
 
 
 
 
30
 
Mẫu số 4
 

 

UBND HUYỆN, QUẬN....
UBND XÃ, PHƯNG, THỊ TRẤN....
 
 
TỔNG HỢP, CẬP NHẬT DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ THEO LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
(Kèm theo Công văn/ Quyết định số …../ngày ….. tháng ….. năm 20 .... của …..)
 

 

Số TT
Nội dung tổng hợp
Địa chỉ (thôn, p)
1
Số hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật bảo hiểm y tế đầu thời điểm báo cáo: …… hộ.
 
2
Danh sách các hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế được xác nhận trong kỳ báo cáo:
 
 
- Hộ
 
 
- Hộ
 
 
…..
 
3
Số hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế tại thời điểm báo cáo: ….. hộ.
 
 

 

Người lập biểu
(Ký tên)
……, ngày ….. tháng ….. năm …….
Trưởng Ban giảm nghèo cấp xã(Ký tên, đóng dấu)
 
Mẫu số 5
 

 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ....
UBNDHUYỆN, QUẬN....
 
 
TỔNG HỢP, CẬP NHẬT DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ THEO LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
(Kèm theo Công văn/ Quyết định số …../ngày ….. tháng ….. năm 20 .... của …..)
 

 

Số TT
Nội dung tổng hợp
Ghi chú
1
Số hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật bảo hiểm y tế đầu thời điểm báo cáo: …… hộ.
 
2
Số hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế được xác nhận trong kỳ báo cáo:…… hộ
 
3
Số hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế tại thời điểm báo cáo: …… hộ.
 
 

 

Người lập biểu
(Ký tên)
……, ngày ….. tháng ….. năm …….
Trưởng Ban giảm nghèo cấp huyện(Ký tên, đóng dấu)
 
 
Mẫu số 6
 

 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ....
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI....
 
 
TỔNG HỢP, CẬP NHẬT DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP TỈNH ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ THEO LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
(Kèm theo Công văn/ Quyết định số …../ngày ….. tháng ….. năm 20 .... của …..)
 

 

Số TT
Nội dung tổng hợp
Ghi chú
1
Số hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật bảo hiểm y tế đầu thời điểm báo cáo: …… hộ.
 
2
Số hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế được xác nhận trong kỳ báo cáo:…… hộ
 
3
Số hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế tại thời điểm báo cáo: …… hộ.
 
 

 


Người lập biểu(Ký tên)
……, ngày ….. tháng ….. năm …….
Giám đốc(Ký tên, đóng dấu)
 
 

thuộc tính Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:02/2016/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành:25/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy trình xác định hộ gia đình nông nghiệp có mức sống trung bình

Ngày 25/03/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020.
Theo đó, để được xác định là hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, hộ gia đình đăng ký tham gia bảo hiểm y tế làm Giấy đề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp xã để thẩm định. Việc điều tra thu nhập hộ gia đình được xác định bằng phương pháp nhận dạng đặc điểm hộ gia đình để tính điểm: kKu vực nông thôn từ 150 - 191 điểm; Khu vực thành thị từ 175 - 218 điểm. Thời gian kể từ khi tiếp nhận Giấy đề nghị của hộ gia đình đến khi hoàn thành công việc thẩm định, xác nhận đối tượng không quá 10 ngày làm việc.
Việc xác định phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng; thủ tục đơn giản thuận tiện và thực hiện theo đúng quy trình đăng ký, thẩm định theo quy định.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/05/2016.

Xem chi tiết Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi