Quyết định 764/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 764/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
----------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Bãi bỏ 58 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành (Danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, PC.
BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 764/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
 
 
I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

TT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành VB
Tên gọi của văn bản, trích yếu nội dung của VB
Lý do bãi bỏ
Ghi chú
1.
Thông tư
19/LĐ-TT; ngày 30/7/1960
Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành chế độ tiền lương ngày trong khu vực sản xuất
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
2.
Thông tư
04/LĐ-TT; ngày 16/4/1963
Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn việc giải quyết vấn đề tiền lương của quân nhân tình nguyện chuyển ngành sau 01/5/1960
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
3.
Thông tư
11/LĐ-TT; ngày 14/4/1963
Thông tư của Bộ Lao động quy định chế độ trả lương cho cán bộ, công nhân viên khi ngừng việc
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
4.
Thông tư
20/LĐ-TT; ngày 14/02/1963
Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành chế độ trả lương trong trường hợp làm ra hàng hỏng, hàng xấu hoặc công trình sai phạm kỹ thuật
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
5.
Thông tư
13-LĐ/TT; ngày 01/7/1961
Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn cấp sổ lao động
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
6.
Thông tư
17-LĐ-TT; ngày 9/11/1964
Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành Thông tư số 88-TTg-CN ngày 01/10/1964 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp thôi việc
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
7.
Thông tư
88/TTg-CP; ngày 01/10/1964
Quy định chế độ trợ cấp thôi việc
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
8.
Thông tư
02-LĐ/TT; ngày 30/01/1975
Thông tư của Bộ Lao động đối với người làm hợp đồng có thời hạn cho nhà nước
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
9.
Thông tư
26/LĐ/TT; ngày 11/12/1985
Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với ngành giáo dục, dạy nghề
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
10.
Thông tư
07/LĐ/TT; ngày 17/7/1986
Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân viên chức làm những công việc độc hại
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
11.
Thông tư
13/LĐ-TT; ngày 06/10/1986
Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
12.
Thông tư
03/LĐ/TT; ngày 09/01/1987
Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành chế độ tiền lương để lại cho gia đình của công nhân viên chức và các lực lượng vũ trang công tác ở nước ngoài
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
13.
Thông tư
07/LĐ-TT; ngày 06/02/1987
Thông tư của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thu hút
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
14.
Thông tư
09/LĐTBXH/TT; ngày 14/10/1987
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tính lại phụ cấp đối với quan trắc viên khí tượng thủy văn
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
15.
Thông tư
11/LĐTBXH/TT; ngày 29/10/1987
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tính lại phụ cấp đối với các hoạt động văn hóa, thông tin
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
16.
Thông tư
12/LĐTBXH/TT; ngày 03/8/1988
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi chế độ phụ cấp phẫu thuật, thường trực, chế độ bồi dưỡng trong thời gian chống dịch đối với cán bộ, viên chức ngành y tế
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
17.
Thông tư
19-LĐTBXH/TT; ngày 21/10/1989
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ thôi việc và chế độ trợ cấp tạm ngừng việc theo quyết định số 176-HĐBT ngày 9/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
18.
Thông tư
19-LĐTBXH/TT; ngày 31/12/1990
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành quy chế lao động đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
19.
Thông tư
11-LĐTBXH-TT; ngày 04/11/1991
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
20.
Thông tư
04/LĐTBXH; ngày 12/05/1993
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chế độ trợ cấp cho hộ gia đình đi xây dựng các vùng kinh tế mới theo Quyết định số 327-CT ngày 15-09-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
21.
Thông tư
18/LĐTBXH-TT; ngày 02/6/1993
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
22.
Thông tư
18/LĐTBXH-TT; ngày 31/5/1994
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
23.
Thông tư
15/LĐTBXH-TT; ngày 10/4/1997
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sử dụng sổ lương của doanh nghiệp nhà nước
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
24.
Thông tư
02/LĐTBXH-TT; ngày 11/02/1998
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ nâng lương để làm cơ sở tính lương hưu đối với cán bộ có thời gian làm chuyên gia ở nước ngoài
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
25.
Thông tư
08/1998/TT-BLĐTBXH; ngày 07/5/1998
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính số lao động bình quân năm theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
26.
Thông tư
12/1998/TT-BLĐTBXH; ngày 16/10/1998
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ đối với những người được cấp xã hợp đồng làm công tác bảo vệ rừng trong các tháng mùa khô
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
27.
Thông tư
32/1999/TT-BLĐTBXH; ngày 23/12/1999
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
28.
Thông tư
19/2000/TT-BLĐTBXH; ngày 07/8/2000
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
29.
Thông tư
22/2000/TT-BLĐTBXH; ngày 28/9/2000
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ đối với lao động tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
30.
Thông tư
23/2000/TT-BLĐTBXH; ngày 28/9/2000
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn áp dụng một số chế độ đối với người lao động làm việc trong các trang trại
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
31.
Thông tư
09/2002/TT-BLĐTBXH; ngày 01/6/2002
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty TNHH một thành viên Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
32.
Thông tư
19/2004/TT-BLĐTBXH; ngày 22/11/2004
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
33.
Thông tư
06/2005/TT-BLĐTBXH; ngày 05/01/2005
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động trong cty NN theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
34.
Thông tư
12/2005/TT-BLĐTBXH; ngày 28/01/2005
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
35.
Thông tư
18/2005/TT-BLĐTBXH; ngày 11/05/2005
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
36.
Thông tư
28/2005/TT-BLĐTBXH; ngày 04/10/2005
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thủy điện
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
37.
Thông tư
12/2007/TT-BLĐTBXH; ngày 02/8/2007
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thủy điện
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
38.
Thông tư
23/2007/TT-BLĐTBXH; ngày 23/10/2007
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
39.
Thông tư
31/2008/TT-BLĐTBXH; ngày 22/12/2008
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ được chuyển đổi từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
40.
Thông tư
03/2011/TT-BLĐTBXH; ngày 29/01/2011
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Lai Châu và Đồng Nai 5
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
41.
Thông tư
16/2011/TT-BLĐTBXH; ngày 19/5/2011
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với người lao động làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
42.
Thông tư
22/2011/TT-BLĐTBXH; ngày 03/8/2011
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện do Việt Nam đầu tư tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
43.
Thông tư
25/2011/TT-BLĐTBXH; ngày 26/9/2011
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
44.
Thông tư
20/2012/TT-BLĐTBXH; ngày 27/8/2012
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2011 hướng dẫn xếp lương đối với người lao động tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
45.
Thông tư
33/2013/TT-BLĐTBXH; ngày 16/12/2013
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
46.
Quyết định
490/LĐTBXH-QĐ; ngày 07/12/1991
Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tạm thời danh mục nghề công nhân
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
47.
Quyết định
385/LĐTBXH-QĐ; ngày 01/04/1996
Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
48.
Quyết định
238/LĐTBXH-QĐ; ngày 08/04/1997
Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành mẫu sổ lương của doanh nghiệp nhà nước
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
49.
Quyết định
1069/1998/QĐ-LĐTBXH; ngày 14/10/1998
Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố mức tiền lương bình quân chung năm 1998 của các doanh nghiệp nhà nước được giao đơn giá tiền lương
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
50.
Quyết định
708/1999/QĐ-BLĐTBXH; ngày 15/6/1999
Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương tối thiểu và tiền lương của lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
51.
Quyết định
821/1999/QĐ-LĐTBXH; ngày 19/7/1999
Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp cà phê
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
52.
Quyết định
1003/1999/QĐ-BLĐTBXH; ngày 28/8/1999
Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố mức tiền lương bình quân chung năm 1999 của các doanh nghiệp nhà nước được giao đơn giá tiền lương
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
53.
Quyết định
1300/1999/QĐ-LĐTBXH; ngày 05/10/1999
Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp cao su
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
54.
Quyết định
861/2000/QĐ-BLĐTBXH; ngày 29/8/2000
Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố mức tiền lương bình quân chung năm 2000 của các doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
55.
Quyết định
1037/2000/QĐ-BLĐTBXH; ngày 09/10/2000
Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiền lương của chuyên gia và lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng đối với các nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ

II. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

TT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VB
Tên gọi của văn bản, trích yếu nội dung của VB
Lý do bãi bỏ
Ghi chú
1.
Thông tư
18/LĐTBXH-TT;
ngày 31/5/1994
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cấp sổ lao động
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
2.
Thông tư
10/LĐTBXH-TT;
ngày 22/5/1996
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc cấp sổ lao động
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ
3.
Quyết định
533/LĐTBXH-QĐ;
ngày 31/5/1994
Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc in, phát hành và quản lý sổ lao động
Không còn áp dụng
Bãi bỏ toàn bộ

thuộc tính Quyết định 764/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 764/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:764/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành:03/06/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi