Quyết định 759/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1, Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 759/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 1, ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” NĂM 2015
--------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
Căn cứ Quyết định số 106/2012/NĐ-CP, ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;
Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 - 2012;
Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc xây dựng kế hoạch để tiếp tục thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-LĐTBXH ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động cho các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2013 - 2016”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1, Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2015.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 1, ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-LĐTBXH ngày 3 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
A. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
I. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 1 TRONG NĂM 2015
1. Hoạt động của Ban Điều hành Đề án
1.1. Xây dựng bộ tiêu chí về đánh giá hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp
- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan thành viên Đề án ở Trung ương
- Thời gian: tháng Quý II/2015
1.2. Lấy ý kiến chương trình hoạt động của Đề án năm 2015
- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan thành viên Đề án ở Trung ương
- Thời gian: tháng Quý II/2015
1.3. Lấy ý kiến chương trình hoạt động của Tiểu Đề án 1
- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan thành viên Đề án ở Trung ương
- Thời gian: Quý II/2015
1.4. Tổ chức các cuộc họp của Ban Điều hành Đề án và Tổ thư ký
- Cuộc họp lần 1: lấy ý kiến chương trình kiểm tra của Ban điều hành Đề án tại các vùng trọng điểm (tháng 6/2015);
- Cuộc họp lần 2: lấy ý kiến kế hoạch thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại vùng trọng điểm (tháng 6/2015).
- Cuộc họp lần 3: đánh giá hoạt động Chuyên đề lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thanh tra lao động, an toàn vệ sinh lao động (Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã và các cơ quan liên quan)
- Cuộc họp lần 4: lấy ý kiến về việc biên soạn cuốn sổ tay pháp luật lao động (phát tại các cuộc tập huấn cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; Tập đoàn, tổng công ty nhà nước).
- Cuộc họp lần 5: Lấy ý kiến bộ chỉ số đánh giá mục tiêu Đề án (Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã và các cơ quan liên quan)
2. Kiểm tra thực hiện Đề án 31
2.1. Ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án tại một số địa phương:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối hợp: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Tài chính.
- Thời gian ban hành: tháng 7/2015
2.2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án 2015:
- Địa bàn: miền Bắc, miền Trung, miền Nam, đoàn kiểm tra sẽ làm việc trực tiếp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp; doanh nghiệp đại diện cho 4 loại hình
- Nội dung kiểm tra: thực trạng nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền và nghĩa vụ công dân; thuận lợi, khó khăn khi triển khai Đề án để có căn cứ lập kế hoạch thực hiện và xây dựng chính sách;
- Thời gian: Quý III/2015.
3. Biên soạn và in tài liệu Cuốn sổ tay pháp luật bảo hiểm xã hội
- Cơ quan chủ trì: Vụ Bảo hiểm xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội
- Cơ quan phối hợp: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.
- Thời gian ban hành: tháng Quý III/2015
4. Hoạt động truyền thông
4.1. Truyền thông trên báo ngành Lao động, thương binh và xã hội:
- Cơ quan chủ trì: Báo Lao động và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.
- Nội dung: xây dựng nội dung chương trình phổ biến kiến thức pháp luật cho người lao động trên Báo Lao động và Xã hội, các bài viết đăng tải trên báo Lao động và Xã hội tập trung vào các nội dung:
+ Các quy định mới trong Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
+ Các quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Giáo dục nghề nghiệp.
+ Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của các bên trong tham gia quan hệ lao động.
+ Chính sách tiền lương, tiền lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; vấn đề ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa...
+ Thực trạng việc thực hiện các quy định về pháp luật lao động trong các loại hình doanh nghiệp hiện nay.
+ Các giải pháp hạn chế đình công, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp;
+ Các mô hình, điển hình của các doanh nghiệp, địa phương, đơn vị tiêu biểu trong việc thực hiện nghiêm túc chính sách tiền lương, bảo đảm quan hệ lao động hài hòa.
+ Các đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật lao động trong thời gian tới.
+ Giải đáp chính sách đối với các ý kiến, thắc mắc của người lao động và người sử dụng lao động xung quanh các quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, đình công...
Tổng số bài viết: 10 chuyên đề về pháp luật lao động trên báo Lao động và Xã hội.
4.2. Truyền thông trên tạp chí ngành Lao động, thương binh và xã hội:
- Cơ quan chủ trì: Tạp chí Lao động và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.
- Nội dung: xây dựng chuyên đề về pháp luật lao động trên tạp chí Lao động và Xã hội: thu thập số liệu, tư liệu, hình ảnh ở Trung ương và địa phương để thực hiện các tin, bài viết đăng tải trên Tạp chí Lao động và Xã hội, Tạp chí Điện tử Lao động và Xã hội tại địa chỉ http://ldxh.vn:
+ Tổng số bài viết đăng trên Tạp chí Lao động và Xã hội là 08 bài, 08 ảnh, dung lượng là 16 trang.
+ Tổng số tin đăng tải trên Tạp chí Điện tử Lao động và Xã hội là 15 tin.
+ Xây dựng chuyên mục tư vấn Pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm xã hội và các pháp luật khác có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động.
4.3. Truyền thông trên cổng thông tin điện tử của Bộ
- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin.
- Cơ quan phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.
- Nội dung: tiếp tục cập nhật hệ thống văn bản mới ban hành của Bộ; soạn những điểm mới hoặc nội dung chính của văn bản mới ban hành, bao gồm: Luật, Nghị định, Thông tư.
5. Tập huấn đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân.
5.1. Tập huấn cho báo cáo viên thuộc cơ quan chủ trì Tiểu Đề án:
- Đơn vị quan chủ trì: Vụ Pháp chế
- Đơn vị phối hợp: Vụ Lao động - Tiền lương; Vụ Bảo hiểm xã hội; Cục An toàn Lao động; Cục Việc làm và một số đơn vị liên quan.
- Thời gian: tháng 8/2015
- Địa điểm: tỉnh Phú Yên, Lạng Sơn
- Đối tượng: đội ngũ báo cáo viên các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Liên minh Hợp tác xã, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. (khoảng 200 đại biểu, trong đó các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cử 02 cán bộ; 01 đại diện Liên đoàn Lao động, chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã)
- Nội dung: tập huấn các văn bản hướng dẫn Bộ luật lao động năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản pháp luật khác có liên quan và trả lời các vướng mắc.
5.2. Tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và các tổng công ty, tập đoàn nhà nước (dự kiến khoảng 70 đại biểu, trong đó 50 đại diện đến từ doanh nghiệp xuất khẩu lao động và 20 đại diện của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước)
- Đơn vị chủ trì: Vụ Bảo hiểm xã hội
- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ Lao động - Tiền lương, Vụ Pháp chế.
- Thời gian: tháng 8/2015
- Địa điểm: thành phố Hà Nội
5.3. Tập huấn cho người lao động, người sử dụng lao động các chính sách pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp (phối hợp với các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, dự kiến khoảng 800 người trong đó 750 người lao động, 50 người sử dụng lao động).
- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế, Vụ Bảo hiểm xã hội và các đơn vị có liên quan
- Thời gian: cả năm 2015
6. Hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp
- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Nội dung:
+ Cung cấp văn bản pháp luật và các tài liệu hướng dẫn thực hiện thông qua sách báo, tài liệu, internet kết hợp với việc tổ chức các cuộc thảo luận theo chuyên đề và giải đáp các vướng mắc;
+ Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động theo định kỳ, áp dụng khen thưởng và kỷ luật thích đáng.
+ Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân thành một chỉ tiêu trong Kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của doanh nghiệp. Xây dựng “văn hóa tôn trọng pháp luật” trong các doanh nghiệp Nhà nước làm gương cho cộng đồng doanh nghiệp.
+ Phát huy các hình thức truyền thống đã và đang được áp dụng có hiệu quả, trong đó chú ý các hình thức như: tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi, “giỏ pháp luật”, “tủ sách pháp luật”, 15 phút truyền thanh pháp luật trong lúc nghỉ ăn trưa, vv...
+ Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân bằng hình thức truyền miệng thông qua hòa giải viên lao động cấp huyện, báo cáo viên pháp luật, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự của các khu công nghiệp, khu chế xuất; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, bản tin, áp phích, biểu ngữ nội bộ, thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể như đảng, công đoàn, thanh niên, phụ nữ vv...
+ Tổ chức cho người lao động tại các doanh nghiệp tham gia các cuộc thi Tìm hiểu pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân trên TV, trên báo, đài và tại các địa phương, cơ sở.
+ Phối hợp với các Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp.
- Thời gian: cả năm 2015
II. KINH PHÍ THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 1 NĂM 2015
Tổng kinh phí thực hiện Đề án năm 2015 là 900.000.000đ (chín trăm triệu đồng).
B. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỂM
1. Để có cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm về một số mô hình, phương pháp, cách làm phù hợp, có hiệu quả năm 2015 Ban Điều hành Đề án lựa chọn một số địa phương triển khai chỉ đạo điểm cụ thể như sau:
- Miền Bắc: tỉnh Hải Dương, Thành phố Hải Phòng;
- Miền Trung: thành phố Đà Nẵng;
- Miền Nam: tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Nội dung:
- Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2015.
- Các nhiệm vụ đề ra triển khai kịp thời, có trọng tâm, lồng ghép với các chương trình, Đề án khác để triển khai có hiệu quả.
- Báo cáo về Ban Điều hành Đề án Trung ương.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Điều hành Đề án ở Trung ương (cơ quan thường trực là Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch trên cả nước.
2. Các cơ quan, tổ chức chủ trì các Tiểu Đề án, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai Đề án trong ngành, địa phương mình; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án và định kỳ báo cáo kết quả về Ban Điều hành Đề án (thông qua các Tiểu đề án và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) hàng quý trước ngày 25 tháng cuối quý và trước ngày 25 tháng 12.

thuộc tính Quyết định 759/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 759/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1, Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:759/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Huân
Ngày ban hành:03/06/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi