Quyết định 579/QĐ-LĐTBXH kế hoạch chọn nhà thầu dự án Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
_______

Số: 579/-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 20120

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 31/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu;

Xét Tờ trình số 341/TTr-TTLĐNN ngày 15/5/2020 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu phục vụ giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu (kèm theo hồ sơ liên quan);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu theo chi tiết tại Phụ lục số 01 và số 02 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật giá gói thầu cho phù hợp với thời điểm lựa chọn nhà thầu, làm căn cứ để đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (đăng tin trên cổng TTĐT Bộ);

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Tấn Dũng

 

 

 

Phụ lục số 01

DỰ TOÁN MỘT SỐ CHI PHÍ DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU

(Kèm theo Quyết định số 579/QĐ-LĐTBXH ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Đơn vị: Đồng

TT

NỘI DUNG CHI PHÍ

DỰ TOÁN

1

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

24.507.000

2

Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

4.547.000

3

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

4.546.693.000

4

Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

442.330.000

5

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

36.242.000

6

Thẩm định dự toán xây dựng công trình

34.517.000

7

Thẩm duyệt thiết kế Phòng cháy chữa cháy

11.192.000

 

Tổng cộng

5.100.028.000

 
 

Phụ lục số 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU TƯ VẤN DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU

(Kèm theo Quyết định số 579/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

1

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

24.507.000

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm lao động ngoài nuớc

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II/2020

2

Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

4.547.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II/2020

3

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

4.546.693.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý II/2020

4

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

442.330.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III/2020

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 579/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 579/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực