Quyết định 576/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban điều hành Đề án và phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhà nước năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------------------
Số: 576/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 1 TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2011
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
 
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ban điều hành Đề án và phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động người sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhà nước và lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” năm 2011.
Điều 2. Giao cho Tổ Công tác thực hiện Tiểu đề án 1 (Thường trực là Vụ Pháp chế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi cả nước; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về Vụ Pháp chế hàng quý trước ngày 25 tháng cuối quý và hàng năm trước ngày 25 tháng 12.
Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Thành viên Tổ công tác thực hiện Tiểu Đề án 1;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ KH-TC, VP Bộ;
- Lưu: VT, Vụ PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 
 
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 1 TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 576/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
A. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp nhà nước, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội.
2. Yêu cầu
Các hoạt động đề ra phải sát với nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009, bảo đảm đúng tiến độ, tận dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động của Ban Điều hành Đề án
- Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án và Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 1 năm 2011;
- Dự toán kinh phí triển khai thực hiện Tiểu đề án 1 năm 2011;
- Thời gian thực hiện: quý I/2011.
1.1. Tổ chức các cuộc họp của Ban Điều hành Đề án và Tổ thư ký
- Cuộc họp lần 1: Triển khai kế hoạch Đề án.
- Cuộc họp lần 2: Đánh giá các hoạt động thực hiện Đề án năm 2009 - 2010, kết quả đạt được, khó khăn, thuận lợi, nguyên nhân và biện pháp đẩy mạnh hoạt động của Đề án trong năm 2011 - 2012.
1.2. Tổ chức đoàn đi kiểm tra
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án (dự kiến vào quý III/2011).
- Sơ kết đánh giá lần II của Đề án (tháng 12/2011).
2. Hoạt động của Tổ công tác thực hiện Tiểu Đề án 1
2.1. Biên soạn các tài liệu nguồn để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp
Thời gian thực hiện: cả năm 2011
2.2. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện, đồng thời phối hợp các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Dạy nghề.
- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2011.
2.3. Triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
- Cung cấp kịp thời văn bản quy phạm pháp luật cho Website của Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, ngành và các tổ chức liên quan; nâng cấp Chuyên mục Văn bản quy phạm pháp luật lao động trên Website của Bộ để người sử dụng lao động và người lao động dễ dàng tra cứu miễn phí các thông tin về pháp luật lao động mà họ cần.
- Thời gian thực hiện: cả năm 2011.
2.4. Hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp cho người lao động và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp nhà nước và lao động đi làm việc tại nước ngoài.
- Cung cấp văn bản pháp luật và các tài liệu hướng dẫn thực hiện thông qua sách báo, tài liệu, internet kết hợp với việc tổ chức các cuộc thảo luận theo chuyên đề và giải đáp các vướng mắc;
- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động theo định kỳ, áp dụng khen thưởng và kỷ luật thích đáng;
- Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân thành một chỉ tiêu trong Kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của doanh nghiệp. Xây dựng “văn hóa tôn trọng pháp luật” trong các doanh nghiệp nhà nước làm gương cho cộng đồng doanh nghiệp;
- Phát huy các hình thức truyền thống đã và đang được áp dụng có hiệu quả, trong đó chú ý các hình thức như: tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi, giỏ pháp luật, tủ sách pháp luật, 15 phút truyền thanh pháp luật trong lúc nghỉ ăn trưa, …;
- Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân bằng hình thức truyền miệng thông qua hòa giải viên lao động cấp huyện, báo cáo viên pháp luật, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự của các khu công nghiệp, khu chế xuất; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, bản tin, áp phích, biểu ngữ nội bộ, thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể như đảng, công đoàn, thanh niên, phụ nữ …;
- Thời gian thực hiện: cả năm 2011.
2.5. Tuyên truyền phổ biến pháp luật trên báo, tạp chí của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời gian thực hiện: cả năm 2011
2.6. Củng cố, nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
- Vụ Pháp chế hướng dẫn, tổ chức triển khai xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, địa phương.
- Thời gian thực hiện: cả năm 2011.
3. Kinh phí:
Năm 2011: Bộ đã bố trí 924.000.000đ (chín trăm hai mươi bốn triệu đồng) trong đó:
- Kinh phí hoạt động của Ban Điều hành Đề án: 100.000.000đ
- Kinh phí hoạt động của Tiểu Đề án 1: 824.000.000đ
B. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Tổ Công tác thực hiện Tiểu đề án 1 (Thường trực là Vụ Pháp chế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi cả nước.
2. Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai Đề án tại địa phương mình; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Tiểu Đề án 1 và định kỳ báo cáo kết quả về Vụ Pháp chế hàng quý trước ngày 25 tháng cuối quý và hàng năm trước ngày 25 tháng 12.
 
PHỤ LỤC
(Kèm theo Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhà nước năm 2011)

STT
Nội dung hoạt động
Đơn vị chủ trì
Thời gian
Kinh phí
I
Hoạt động của ban Điều hành Đề án; Tổ công tác Tiểu Đề án 1 (họp sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá, kiểm tra)
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (đầu mối Vụ Pháp chế)
 
100.000.000
II
Tài liệu (Cuốn tài liệu nguồn phát cho các Sở LĐTBXH)
Vụ Pháp chế, Vụ LĐTL và một số đơn vị liên quan
 
200.000.000
III
Tập huấn, Hội nghị
 
 
624.000.000
1
Tập huấn cho Báo cáo viên toàn quốc kỹ năng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật (mỗi địa phương 04 báo cáo viên)
Vụ Pháp chế phối hợp với Bộ Tư pháp
Quý III, IV/2011
100.000.000
2
Tập huấn cho Báo cáo viên toàn quốc cuối tài liệu nguồn
Vụ Pháp chế, Vụ LĐTL, Vụ Bảo hiểm xã hội, Cục An toàn lao động
Quý III/2011
100.000.000
3
Tập huấn cho người lao động tại Khu công nghiệp Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh
Vụ Pháp chế, Vụ LĐTL, Vụ BHXH, Cục ATLĐ
Quý III/2011
350.000.000
4
Hội nghị đánh giá kết quả, sơ kết Đề án; khuyến nghị bước tiếp theo
Ban Điều hành Đề án, tổ thư ký, các Sở LĐTBXH
Quý IV/2011
60.000.000
5
Dự phòng: Tài liệu, chuyển phát tài liệu cho địa phương
 
 
14.000.000
 
Tổng
924.000.000

Tổng số tiền bằng chữ: chín trăm hai mươi bốn triệu đồng
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi