Quyết định 2356/QĐ-BTC 2018 cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 2356/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 107/NQ-CP NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

--------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

(Chi tiết nhiệm vụ của từng đơn vị theo Phụ lục số 1 và Phụ lục s 2 đính kèm)

Điều 2. Các đồng chí lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 107/NQ-CP và nội dung của Quyết định này, chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kết hợp kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi công tác tại các Bộ, ngành, địa phương.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung của Nghị quyết số 107/NQ-CP và Quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị mình thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cụ thể như sau:

1. Các nhiệm vụ giao Bộ Tài chính chủ trì:

a) Đối với các Đề án/Báo cáo/Dự án Luật trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội: Các đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm bám sát chương trình họp của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội để trình Bộ trình Chính phủ báo cáo đúng thời hạn.

b) Đối với các Đề án/Báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì có trách nhiệm báo cáo kết quả, tiến độ xây dựng các Đề án/Báo cáo gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 18 hàng tháng để Vụ Pháp chế tổng hợp trình Bộ trước ngày 20 hàng tháng phục vụ Bộ trưởng dự họp Chính phủ.

c) Các nhiệm vụ không phải là Đề án/Báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

Đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện.

d) Về tổng hợp chung:

Hàng năm, các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ gửi báo cáo kết quả thực hiện trong năm đến Vụ Ngân sách nhà nước trước ngày 30 tháng 10 đxây dựng báo cáo chung trình Bộ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Các nhiệm vụ do các Bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp:

Đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ đtổng hợp trình Bộ ý kiến tham gia với các Bộ, cơ quan Trung ương khi có yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Bộ những nội dung liên quan đến Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này, đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với Vụ Ngân sách Nhà nước để báo cáo Bộ.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với người đứng đầu tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai, quán triệt Kế hoạch của Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Chánh văn phòng Bộ Tài chính chịu trách thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng TTĐTBTC;

- Lưu: VT, Vụ NSNN (45b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC SỐ 1

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 107/NQ-CP NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2018
(CÁC NHIỆM VỤ DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ THỰC HIỆN)
(Kèm theo Quyết định s 2356/QĐ-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính)

 

STT

ĐỀ ÁN/NHIỆM VỤ

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHI HỢP

HÌNH THỨC VĂN BN

CP TRÌNH

THỜI GIAN TRÌNH

TRÌNH BỘ

TRÌNH CP THẨM QUYN

1

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh gin biên chế của cơ quan hành chính của Bộ Tài chính

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Sau khi Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2013/NĐ-CPNghị định số 108/2014/NĐ-CP

 

2

Xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh gin biên chế đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tài chính

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định

B trưng Bộ Tài chính

Sau khi Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2012/NĐ-CP và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

 

3

Rà soát sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp theo hướng doanh nghiệp nhà nước gồm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn chi phối của nhà nước; không coi người qun lý doanh nghiệp nhà nước là cán bộ, công chức nhà nước; người đại diện vốn nhà nước hưng lương theo mức độ thực hiện nhiệm vụ được chsở hữu giao

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung)

Quốc hội

Trước năm 2020

Trước năm 2021

4

Rà soát sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Vụ Chính sách thuế

Các đơn vị liên quan

Luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Quốc hội

Trước năm 2020

Trước năm 2021

5

Xây dựng các văn bản quy định về cơ chế qun lý tiền lương và thu nhập theo các nội dung nêu tại tiết đ điểm 3.1 khoản 3 mục II của Nghị quyết số 27-NQ/TW khóa XII

 

 

 

 

 

 

5.1

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được sdụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hàng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và quyết định mức chi trả thu nhập tương xứng với nhiệm vụ được giao.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng quy chế đthưởng định kỳ cho các đối tượng thuộc quyền quản lý, gn với kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng người.

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

Công văn gửi Bộ Nội vụ để tng hợp trong Nghị định thay thế Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Gửi Bộ Nội vụ

Quý IV năm 2018

Quý IV năm 2018

5.2

Mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tnh, thành phố trực thuộc TW đã tự cân đối ngân sách và bảo đm đủ nguồn thực hiện ci cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý

Vụ Ngân sách nhà nước

Các đơn v liên quan

Nghị định

Chính phủ

Quý IV năm 2018

Quý IV năm 2018

5.3

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước được thực hiện cơ chế tự chtiền lương theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp.

- Đơn vị sự nghiệp công lp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đm toàn bộ chi thường xuyên thì áp dụng chế độ tiền lương như công chức. Tiền lương thực tr gn với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định trên cơ sở nguồn thu (từ ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn thu của đơn vị), năng suất lao động, chất lượng công việc và hiệu quả công tác theo quy chế trả lương của đơn vị, không thấp hơn chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính ph, công văn tham gia ý kiến gi các Bộ, cơ quan Trung ương về Nghị định tự chtrong các lĩnh vực

Chính phủ, gửi các Bộ, cơ quan Trung ương

Quý IV năm 2018

Quý IV năm 2018

6

Xây dựng các văn bản quy định về các gii pháp tài chính nêu tại khoản 4 mục III ca Nghị quyết số 27-NQ/TW khóa XII

 

 

 

 

 

 

6.1

- Hàng năm, dành khong 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực hiện ca ngân sách địa phương, khong 40% tăng thu ngân sách Trung ương cho cải cách chính sách tiền lương.

- Tăng cường qun lý, nâng cao hiệu quchi ngân sách nhà nước; tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm hàng năm cho đến khi thực hiện khoán quỹ tiền lương trên cơ sở biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

- Đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chtài chính phải tự bo đảm nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm một phần chi thường xuyên, tiếp tục sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ (riêng ngành Y tế sdụng tối thiểu 35% sau khi trừ các chi phí đã kết cấu vào giá dịch vụ), tiết kiệm 10% chi thường xuyên nguồn ngân sách tăng thêm hàng năm và sp xếp từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước được giao để bảo đm nguồn thực hiện ci cách chính sách tiền lương.

- Đơn vị sự nghiệp công lập không có nguồn thu do ngân sách nhà nước bo đm toàn bộ chi thường xuyên, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên nguồn ngân sách tăng thêm hàng năm và sắp xếp từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước được giao để thực hiện ci cách chính sách tiền lương.

Vụ Ngân sách nhà nước

Các đơn vị liên quan

Công văn gi Bộ Nội vụ đtổng hợp trong Nghđịnh thay thế Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ca Chính phủ

Gửi Bộ Nội vụ

Quý IV năm 2018

Quý IV năm 2018

6.2

Bãi b các khon chi ngoài lương ca cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo...Thực hiện khoán quỹ lương gn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị.

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

Nghị định, Quyết định, Thông tư, công văn tham gia gửi các Bộ, cơ quan Trung ương

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, B trưng Bộ Tài chính, gi các Bộ, cơ quan Trung ương khác

Quý IV năm 2018

Quý IV năm 2018

6.3

Không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương. Ch ban hành các chính sách, chế độ mới khi đã bố trí, cân đối được nguồn thực hiện.

Vụ HCSN, Vụ I, Vụ NSNN, Vụ TCNH,...(các đơn vị được giao chtrì phụ trách các lĩnh vực, chính sách)

Các đơn vị liên quan

Nghị định, Quyết định, Thông tư, công văn tham gia gửi các Bộ, cơ quan Trung ương

Chính phủ, Thtướng Chính phủ, B trưng Bộ Tài chính, gửi các Bộ, cơ quan Trung ương khác

Quý IV năm 2018

Quý IV năm 2018

6.4

Nghiên cứu quy định khoán các chế độ ngoài lương (xe ô tô, điện thoại,...)

Cục Quản lý công sản

Các đơn vị liên quan

Nghị định, Quyết định, Thông tư

Chính phủ, Thtướng Chính phủ, B trưng Bộ Tài chính

Quý IV năm 2018

Quý IV năm 2018

6.5

Mrộng cơ chế khoán kinh phí gn với kết quả thực hiện nhiệm vụ

Vụ Ngân sách nhà nước

Các đơn vị liên quan

Nghị định, Quyết định, Thông tư

Chính phủ, Thủ tướng Chính ph, Btrưởng Bộ Tài chính

Quý IV năm 2018

Quý IV năm 2018

6.6

Rà soát các dịch vụ chuyn từ phí sang giá, đảm bảo từng bước tính đúng, tính đủ các chi phí theo quy định, đồng thời gn với chính sách hỗ trợ phù hợp cho người nghèo, đối tượng chính sách

Cục Qun lý giá

Các đơn vị liên quan

Nghị đnh, Thông tư, công văn gửi các Bộ, cơ quan Trung ương

Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, gửi các Bộ, cơ quan Trung ương khác

Quý IV năm 2018

Quý IV năm 2018

7

Đề xuất và phối hợp xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với công chức, viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý

Vụ T chc cán bộ

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Gi Bộ Nội vụ

Quý II năm 2019

Quý III năm 2019

8

Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch hành động của Bộ Tài chính

Vụ Ngân sách nhà nước

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Gửi Bộ Nội vụ

30/10 hàng năm

30/11 hàng năm

 

PHỤ LỤC SỐ 2

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 107/NQ-CP NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2018
(CÁC NHIỆM VỤ DO BỘ TÀI CHÍNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN)
(Kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính)

STT

ĐÁN/NHIỆM VỤ

CƠ QUAN CH TRÌ

THỜI GIAN TRÌNH

CP TRÌNH

BỘ TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI

ĐƠN VỊ CHTRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

HÌNH THỨC VĂN BẢN

1

Xây dựng Nghị định của Chính phủ điều chnh mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang căn cứ Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2016 và các Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Quốc hội

Bộ Nội vụ

Năm 2019, 2020

Chính phủ

Vụ Ngân sách nhà nước

Các đơn vị liên quan

Công văn gửi cơ quan ch trì

2

Xây dựng văn bn quy định chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách của Đề án báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi giao các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ ban hành theo chức năng

Bộ Nội vụ

Quý II năm 2020

Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ Chính trị

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

Công văn gi cơ quan chủ trì

3

Xây dựng Nghị định của Chính phquy định chế độ tiền lương mới đối vi cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (thay thế Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 và các văn bản liên quan)

Bộ Nội vụ

Quý III năm 2020

Chính phủ

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

Công văn gi cơ quan chủ trì

4

Nghị định quy định việc xác định chi phí tiền lương trong đơn giá sn phm, dịch vụ công ích

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Năm 2021

Chính phủ

VHành chính sự nghiệp

Các đơn v liên quan

Công văn gi cơ quan chủ trì

5

Đề xuất và phối hợp xây dựng bảng lương theo vtrí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập

Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

Quý III năm 2019

Gi Bộ Nội vụ

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn v liên quan

Công văn gi cơ quan ch trì

6

Đxuất và phối hợp xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 1 bng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Quý III năm 2019

Gi Bộ Nội vụ

Vụ I

Các đơn vị liên quan

Công văn gửi cơ quan ch trì

7

Rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở và xây dựng Bng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương để làm căn cứ xây dựng bng lương chức vụ

Ban Tổ chức Trung ương

Quý III năm 2019

Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Công văn gửi cơ quan ch trì

8

Xây dựng bng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội

Ban Tổ chức Trung ương

Quý III năm 2019

Gửi Bộ Nội vụ

Vụ I

Các đơn vị liên quan

Công văn gi cơ quan ch trì

9

Xây dựng Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đng quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (thay thế Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14/12/2004 và các văn bản liên quan)

Ban Tổ chức Trung ương

Quý III năm 2020

Ban Bí thư Trung ương Đng

Vụ I

Các đơn vị liên quan

Công văn gửi cơ quan ch trì

10

Xây dựng bng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ của các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội

Ban Công tác đại biểu

Quý III năm 2019

Gửi Bộ Nội vụ

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

Công văn gi cơ quan chủ trì

11

Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức thuộc Văn phòng Quốc hội

Văn phòng Quốc hội

Quý III năm 2019

Gửi Bộ Nội vụ

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

Công văn gửi cơ quan chủ trì

12

Xây dựng Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy đnh chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tnh và cấp huyện, các chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát và Kiểm toán (thay thế các Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004, Nghquyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 19 tháng 12 năm 2016 và các văn bn liên quan)

Các Ủy ban của Quốc hội

Quý III năm 2020

y ban thường vụ Quốc hội

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

Công văn gửi cơ quan chủ trì

13

Xây dựng bảng lương theo vtrí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên ngành tòa án, gửi Bộ Nội vụ để cân đối và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền

Tòa án nhân dân tối cao

Quý III năm 2019

Gửi Bộ Nội vụ

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

Công văn gi cơ quan ch trì

14

Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên ngành kiểm sát, gi Bộ Nội vụ để cân đối và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Quý III năm 2019

Gi Bộ Nội vụ

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn v liên quan

Công văn gi cơ quan chủ trì

15

Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên ngành kiểm toán nhà nước, gửi Bộ Nội vụ để cân đối và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền

Kiểm toán nhà nước

Quý III năm 2019

Gửi Bộ Nội vụ

VHành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

Công văn gửi cơ quan ch trì

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi