Quyết định 207/QĐ-TTg 2023 Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Việt Nam và Malaysia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 207/QĐ-TTg

Quyết định 207/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:207/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Lưu Quang
Ngày ban hành:10/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Ngoại giao

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm giữa Việt Nam và Malaysia

Ngày 10/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 207/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia.

Theo đó, Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và địa phương xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, chiến dịch truyền thông chung và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giữa cơ quan chức năng hai nước và các địa phương. Định kỳ hàng năm tổ chức họp nhóm công tác chung luân phiên tại mỗi nước nhằm đánh giá kết quả hợp tác thực hiện Bản ghi nhớ và trao đổi kế hoạch phối hợp trong thời gian tiếp theo hoặc tổ chức các cuộc họp đột xuất để trao đổi, xử lý các vấn đề tồn tại hoặc phát sinh.

Ngoài ra, Bộ LĐTBXH hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động sang Malaysia lao động theo hợp đồng tìm hiểu, nghiên cứu các quy định pháp luật của Malaysia về tiếp nhận và quản lý lao động nước ngoài, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc ký kết các hợp đồng, làm thủ tục cho người lao động theo quy định pháp luật của Malaysia, quy định của Bản ghi nhớ này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đồng thời, hướng dẫn Ban Quản lý lao động và chuyên gia tại Malaysia và các doanh nghiệp đưa người lao động sang Malaysia làm việc chịu trách nhiệm tổ chức quản lý người lao động theo đúng hợp đồng đã ký và quy định tại Luật về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia trong công tác quản lý người lao động.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 207/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 207/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2023

                                                          

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ
Malaysia

___________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 20 tháng 03 năm 2022 của Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ về tuyển chọn, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia;

Căn cứ Bản ghi nhớ về tuyển chọn, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 01/TTr-LĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2023.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia như kiến nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc

Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương;

- VPCP; BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

các Vụ: KGVX, PL KTTH, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐTCP;

- Lưu: VT, QHQT (3b). GT

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Trần Lưu Quang

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BẢN GHI NHỚ VỀ TUYỂN DỤNG, VIỆC LÀM VÀ HỒI HƯƠNG LAO ĐỘNG
GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ MALAYSIA KÝ NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2022

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương người lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia ký ngày 21 tháng 03 năm 2022.

2. Yêu cầu

Quá trình triển khai Kế hoạch phải chủ động, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với các nguyên tắc của Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BẢN GHI NHỚ

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Bản ghi nhớ

a) Nhiệm vụ

- Các bộ, ngành và địa phương, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, nội dung Bản ghi nhớ, thực tế tình hình lao động của địa phương và các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, chiến dịch truyền thông chung và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giữa cơ quan chức năng hai nước và các địa phương.

- Định kỳ hàng năm tổ chức Họp nhóm công tác chung luân phiên tại mỗi nước nhằm đánh giá kết quả hợp tác thực hiện Bản ghi nhớ và trao đổi kế hoạch phối hợp trong thời gian tiếp theo hoặc tổ chức các cuộc họp đột xuất để trao đổi, xử lý các vấn đề tồn tại hoặc phát sinh.

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức sơ kết hàng năm. Tổng kết việc thực hiện Bản ghi nhớ vào năm 2027.

b) Phân công

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và địa phương tổ chức thực hiện.

2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Bản ghi nhớ

a) Nhiệm vụ

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Bản ghi nhớ, trong đó chú trọng vào nội dung của hợp đồng lao động và trách nhiệm của các Bên liên quan nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp và người lao động về việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật Malaysia và các quy định tại Bản ghi nhớ này.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin truyền thông cơ sở; tổ chức hội thảo, tọa đàm, tập huấn, in phát tờ rơi, ký kết các kế hoạch liên tỉnh nhằm tuyên truyền về Bản ghi nhớ.

b) Phân công

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng kế hoạch và nội dung tuyên truyền.

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin truyền thông cơ sở.

- Các địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Bản ghi nhớ.

c) Lộ trình thực hiện

Trong quý I năm 2023, thông tin về kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong suốt thời gian có hiệu lực của Bản ghi nhớ, định kỳ thông tin về quy định pháp luật của Malaysia, nội dung cơ bản của Bản ghi nhớ này.

3. Hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động sang làm việc tại Malaysia thực hiện đúng Bản ghi nhớ

a) Nhiệm vụ

Tìm hiểu, nghiên cứu các quy định pháp luật của Malaysia về tiếp nhận và quản lý lao động nước ngoài, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc ký kết các hợp đồng, làm thủ tục cho người lao động theo quy định pháp luật của Malaysia, quy định của Bản ghi nhớ này, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

b) Phân công

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện và hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động sang Malaysia lao động theo hợp đồng.

c) Lộ trình thực hiện

- Trong quý I năm 2023 thông tin về Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Trong suốt thời gian có hiệu lực của Bản ghi nhớ, hướng dẫn các thay đổi liên quan đến chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài của Malaysia cho các doanh nghiệp để thực hiện.

4. Công tác quản lý lao động

a) Nhiệm vụ

Quản lý lao động Việt Nam làm việc tại Malaysia, giải quyết vụ việc phát sinh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

b) Phân công

Doanh nghiệp đưa người lao động sang Malaysia làm việc chịu trách nhiệm tổ chức quản lý người lao động theo đúng hợp đồng đã ký và quy định tại Luật về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia trong công tác quản lý người lao động;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì việc hướng dẫn Ban Quản lý lao động và chuyên gia tại Malaysia và các doanh nghiệp thực hiện.

c) Lộ trình thực hiện

Từ khi Kế hoạch triển khai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trong suốt thời gian có hiệu lực của Bản ghi nhớ.

5. Thành lập Nhóm công tác của Việt Nam, phối hợp với cơ quan chức năng của Malaysia trong quá trình thực hiện Bản ghi nhớ

a) Nhiệm vụ

- Phối hợp với phía Malaysia thành lập Nhóm công tác chung để theo dõi việc thực hiện Bản ghi nhớ, tạo ra diễn đàn cho cán bộ hai Bên trực tiếp tham vấn lẫn nhau, bàn kế hoạch phối hợp trong thời gian tới, tổ chức họp định kỳ 01 năm một lần theo Quy định tại Bản ghi nhớ và đột xuất trong trường hợp cần thiết để trao đổi, đưa ra giải pháp kịp thời cho các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện, đánh giá việc thực hiện Bản ghi nhớ, báo cáo Chính phủ hai nước việc sửa đổi, bổ sung điều khoản của Bản ghi nhớ.

- Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin với cơ quan chức năng Malaysia phù hợp với quy định tại Phụ lục C Bản ghi nhớ.

b) Nguyên tắc thành lập Nhóm công tác của Việt Nam

Việc thành lập Nhóm công tác của Việt Nam phải đảm bảo nguyên tắc gọn nhẹ, có khả năng phối hợp với các cơ quan liên quan trong nước.

c) Thành phần Nhóm công tác của Việt Nam

- Thành phần chính Nhóm công tác của Việt Nam là Tổ công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gồm một Lãnh đạo Bộ, đại diện các đơn vị thuộc Bộ (Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch-Tài chính), Lãnh đạo Ban Quản lý lao động và chuyên gia Việt Nam (thuộc Đại sứ quán) tại Malaysia.

- Tham gia Nhóm công tác của Việt Nam có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an.

- Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Lãnh đạo Bộ mời đại diện các bộ, ngành có liên quan khác tham gia Nhóm công tác của Việt Nam.

d) Phân công thực hiện

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan thực hiện.

đ) Lộ trình thực hiện

- Trong quý I năm 2023: Hoàn thành việc thành lập Nhóm công tác của Việt Nam.

- Nhóm công tác hoạt động từ khi được thành lập và xuyên suốt thời gian có hiệu lực của Bản ghi nhớ.

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

1. Các bộ, ngành và địa phương liên quan được phân công trong Kế hoạch này chủ động lập dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ quan đầu mối, chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan thực hiện Bản ghi nhớ.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan chủ động bổ sung nhiệm vụ thực thi Kế hoạch này vào chương trình công tác của cơ quan, đơn vị mình.

3. Trong quá trình thực hiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bản ghi nhớ, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hai nước; định kỳ hàng năm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi