Quyết định 145-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định tạm thời về việc cho người nước ngoài nhận con nuôi là trẻ em Việt Nam bị mồ côi, bị bỏ rơi, bị tàn tật ở các cơ sở nuôi dưỡng do ngành Lao động - Thương binh và xã hội quản lý

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA HộI đồNG Bộ TRưởNG Số 145-HĐBT NGàY 29-4-1992 BAN HàNH QUY địNH TạM THờI Về VIệC CHO NGườI NướC NGOàI NHậN CON NUôI Là TRẻ EM VIệT NAM Bị Mồ CôI, Bị Bỏ RơI, Bị TàN TậT ở CáC Cơ Sở NUôI DưỡNG DONGàNH LAO độNG - THươNG BINH

Và Xã HộI QUảN Lý.

 

HộI đồNG Bộ TRưởNG

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình ngày 29 tháng 12 năm 1986;

Căn cứ Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 12 tháng 8 năm 1991;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội,

QUYếT địNH:

 

Điều 1. - Nay ban hành qui định tạm thời về việc cho người nước ngoài nhận con nuôi là trẻ em Việt Nam bị mồ côi; bị bỏ rơi, bị tàn tật ở các cơ sở nuôi dưỡng, do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý kèm theo quyết định này.

 

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. - Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY địNH

TạM THờIVề VIệC CHO NGườI NướC NGOàI NHậN CON NUôI

Là TRẻ EM VIệT NAM Bị Mồ CôI, Bị Bỏ RơI, Bị TàN TậT

ở CáC Cơ Sở NUôI DưỡNG, DO NGàNH LAO độNG THươNG BINH

Và Xã HộI QUảN Lý.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 145-HĐBT ngày 29 tháng 4 năm 1992

của Hội đồng Bộ trưởng)

CHươNG I
NHữNG QUY địNH CHUNG

 

Điều 1. - Việc cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam bị mồ côi, bị bỏ rơi, bị tàn tật làm con nuôi phải xuất phát từ tình cảm giữa người nuôi với trẻ được nhận làm con nuôi trong quan hệ cha mẹ và con cái, bảo đảm trẻ được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục đầy đủ.

 

Điều 2. - Người nước ngoài nhận nuôi con nuôi phải lớn tuổi hơn con nuôi 20 tuổi trở lên.

 

Điều 3. - Người được làm con nuôi thuộc các đối tượng nói tại Điều 1 của quy định này là người ở cơ sở nuôi dưỡng, do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý, bao gồm:

- Trẻ em từ 15 tuổi trở xuống, trường hợp bị tàn tật thì có thể trên 15 tuổi.

- Người con nuôi có thể trên 15 tuổi đối với trường hợp người nhận con nuôi là người già yếu cô đơn.

 

Điều 4. - Việc cho và nhận con nuôi dựa trên nguyên tắc tự nguyện của người nhận nuôi, của cha mẹ, người đỡ đầu hoặc Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó. Nếu trẻ từ 9 tuổi trở lên thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó.

 

Điều 5. - Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có cơ sở nuôi dưỡng trẻ em nói tại Điều 1 của Quy định này, có trách nhiệm xem xét và cấp giấy chứng nhận việc cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không công nhận thì trả lời cho người xin con nuôi biết rõ lý do.

CHươNG II
ĐIềU KIệN để NGườI NướC NGOàI NHậN CON NUôI

 

Điều 6. - Người nước ngoài xin trẻ em Việt Nam nói tại điều 1 của quy định này con nuôi phải gửi đến Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đủ các giấy tờ sau đây:

1. Giấy phép đồng ý cho nhận con nuôi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở nước mà người đó mang quốc tịch hay thường trú (giấy phép cần nêu rõ mục đích chính đáng của việc xin nhận con nuôi);

2. Giấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở nước ngoài xác nhận về tình trạng sức khoẻ, về khả năng tinh thần và vật chất đủ đảm bảo nuôi dưỡng, giáo dục và phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức cho con nuôi;

3. Đơn xin con nuôi gửi Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, nêu rõ lý do xin con nuôi, tên, tuổi, địa chỉ của mình (nếu người làm đơn có vợ hoặc chồng thì phải có chữ ký của cả hai người) và tên, tuổi, địa chỉ của trẻ em xin nhận làm con nuôi và các yêu cầu khác.

Trong trường hợp chưa biết tên, tuổi, địa chỉ của trẻ em xin nhận làm con nuôi, người nước ngoài xin con nuôi có thể gửi đơn nêu nguyện vọng về con nuôi nhờ Bộ Lao Động - Thương binh và xã hội Việt Nam tìm chọn và giới thiệu.

Các giấy tờ nói trên bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan công chứng Việt Nam chứng nhận.

 

Điều 7. - Các giấy tờ quy định tại điểm 1 và điểm 2 của Điều 6 có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận.

 

Điều 8. - Sau khi được thông báo chấp nhận yêu cầu xin con nuôi hoặc được người nuôi uỷ quyền hợp pháp phải đến Việt Nam làm với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thủ tục sau đây:

1 - Xuất trình giấy phép cho trẻ em nhập cảnh vào nước của người nhận con nuôi;

2 - Cam kết ghi tên trẻ em làm con nuôi tại tổ chức xã hội địa phương (tổ chức phi Chính phủ được Nhà nước bảo trợ) nơi cư trú của người nhận con nuôi;

3 - Cam kết hàng năm có thông báo kèm theo ảnh về con nuôi cho đến khi người con nuôi đủ 18 tuổi theo mẫu qui định gửi cho Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Việt Nam;

4 - Cam kết nuôi dưỡng con nuôi chu đáo; sẽ giúp đỡ phục hồi sức khoẻ hoặc chỉnh hình nhằm cải thiện tình trạng tàn tật nếu con nuôi là trẻ em tàn tật.

5 - Cam kết cho con nuôi được học văn hoá hoặc học nghề.

6 - Chịu mọi phí tổn liên quan đến việc làm thủ tục nhận con nuôi.

CHươNG III
Tổ CHứC THựC HIệN

 

Điều 9 - Việc trao con nuôi cho người nuôi được thực hiện khi có các giấy tờ sau:

1. Giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi;

2. Biên bản bàn giao trẻ em làm con nuôi người nước ngoài.

3. Các cam kêt của Điều 8 của Qui định này.

4. Hộ chiếu của người nước ngoài nhận con nuôi.

5. Trường hợp người được uỷ quyền đến nhận hộ con nuôi phải có giấy uỷ quyền hợp pháp của người nuôi.

 

Điều 10. - Bộ Lao động - Thương binh và xã hội lập bộ phận công tác chuyên trách với nhiệm vụ theo dõi trẻ em Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi theo Qui định tạm thời của Quyết định này.

 

Điều 11. - Bộ Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện qui định tạm thời này.

 

Điều 12. - Qui định tạm thời này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

thuộc tính Quyết định 145-HĐBT

Quyết định 145-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định tạm thời về việc cho người nước ngoài nhận con nuôi là trẻ em Việt Nam bị mồ côi, bị bỏ rơi, bị tàn tật ở các cơ sở nuôi dưỡng do ngành Lao động - Thương binh và xã hội quản lý
Cơ quan ban hành: Hội đồng Bộ trưởngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:145-HĐBTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:29/04/1992Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 145-HĐBT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE COUNCIL OF MINISTERS
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------
No. 145-HDBT
Hanoi, April 29, 1992
 DECISION
ON TEMPORARY REGULATIONS ON THE ADOPTION BY FOREIGN PEOPLE OF VIETNAMESE CHILDREN ORPHANED, ABANDONED, DISABLED LIVING IN FEEDING INSTITUTIONS MANAGED BY THE LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS AUTHORITIES
THE COUNCIL OF MINISTERS
- Basing upon the Law on organizing the Council of Ministers dated on July 4, 1981,
- Basing upon the Law on Marriage and Family dated on December 29, 1986
- Basing upon the Law on Child Protection, Care and Education dated on August 12, 1991,
- Considering the proposal of the Minister for Labour, Invalids and Social Affairs,
RESOLVES
Article 1
To issue the following Temporary Regulations on the adoption by foreign people of Vietnamese children who are orphaned, abandoned or disabled living in the feeding institutions administered by the Labour, Invalids and Social Affairs authorities.
Article 2
This Decision will come into force from the day of signing. All previous regulations at variance with the Decision are hereby repealed.
Article 3
All Ministers, Chairmen of State Committees, Heads of organizations under the Council of Ministers, Chairmen of People's Committees of provinces and cities affiliated to the central administration shall be responsible for implementing this Decision.
 

 
FOR THE COUNCIL OF MINISTERS
VICE CHAIRMAN
Phan Van Khai
 
TEMPORARY REGULATIONS
ON PERMITTING FOREIGN PEOPLE TO ADOPT VIETNAMESE CHILDREN WHO ARE ORPHANED, ABANDONED, DISABLED BEING INSTITUTIONALLY CARED BY LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS AUTHORITIES
(Issued in accompany with the decision no145/hdbt on april 29, 1992 by the council of ministers)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1
The adoption by foreign people of Vietnamese children who are orphaned, abandoned, disabled should be originated from the emotion of parents and children developing in the relations between the adopted parents and the adopted children with the latter to be secured of sufficient support, care and education.
Article 2
The foreign adopters should be from 20 years older than the adopted children.
Article 3
The adopted falling into line with the targets under Article 1 of the Regulations and being institutionally cared by the Labour, Invalids and Social Affairs authorities comprise:
- Children being up to 15 years old; children being over 15 years old can be accepted in case of disability.
- The adopted child can be over 15 years old in case the adopter is alone, old and weak.
Article 4
The adoption shall base upon the principle of free consent of the adopter, parents, guardians or the Director of the feeding institution. Approvals should be moreover obtained from children being over 9 years old.
Article 5
The People's Committees of the provinces cities affiliated to the central administration where there are institutions supporting the children under the Article 1 of this Regulations should examine and issue the certification for the foreign people adopting Vietnamese children within two months since the reception of complete dossier. In case of refusal, the applicant should be informed of reasons.
Chapter II
CRITERIA FOR THE ADOPTION BY FOREIGN PEOPLE
Article 6
Foreign people who apply for the adoption of Vietnamese children mentioned under Article 1 of this Regulations shall send to the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs following paper:
1. Written permit issued to the applicant by relevant competent authorities of the country where the applicant is bearing his/her nationality or is domiciled (the permit should indicate clearly the justifiable objectives of the adoption).
2. The Health Certification issued by foreign relevant authorities certifying that good health, mentality and sufficient materials of the adopter are available to secure a good care, education and decent physical, mental and moral development for the adopted child.
3. The application sent to the provinces, cities, affiliated to the central administration where there are institutions supporting the children should indicate reasons for adoption, the applicant's name, age and address (if the applicant is married, the application should be signed by both the spouses); and name, age, address of the adopted child as well as other requests.
In case the name, age and address of the adopted child have not yet been identified, the applicant can mention his/her expectations for an adopted child in the application and ask the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs of Vietnam to help select and recommend.
Above-mentioned paper in foreign languages shall be translated into Vietnamese and their version shall be certified by Vietnamese notary.
Article 7
Paper stipulated under positions 1 and 2 of the Article 6 are valid in 6 months since they are granted by local relevant authorities.
Article 8
After the application for adoption is accepted, the applicant or his legal representative shall come to Vietnam dealing with the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs on the following formalities:
1. To produce the entry permit for the adopted child into the country of the applicant.
2. To undertake to register the name of the adopted child in a social organization (the government-sponsored Non-Governmental organization) in the locality where the applicant is domiciled.
3. To undertake to send annually to Vietnamese Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs information in regulated form with photographs of the adopted child until she is 18 years old.
4. To undertake to secure decent up-bringing for the adopted child; and if the adopted child is disabled, to secure for him/her rehabilitation or orthopaedy to improve his/her ability.
5. To undertake to provide the adopted child with education or vocational training.
6. To cover all costs relating to adoption formalities.
Chapter III
ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
Article 9
The delivery of the adopted child to the adopter is conducted, when the following paper are available:
1. The Certification of the People's Committee of the provinces, cities affiliated to the central administration upon the adoption of Vietnamese children by foreign people.
2. The Memorandum of Understanding on handing over the adopted child to foreign people.
3. The commitments mentioned under Article 8 of this Regulations.
4. The passport of the foreign adopter.
5. In case the legal representative receives the adopted child on behalf of the applicant, she should have the legal credentials from the applicant.
Article 10
The Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs set up a specialized unit with the function to follow up Vietnamese children adopted by foreign people in conformity to Temporary Regulations of the Decision No 145/HDBT.
Article 11
The Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs co-ordinates with the Ministries of Foreign Affairs, Interior and Justice in providing instruction on implementing the Temporary, Regulations.
Article 12
These Temporary Regulations shall come into effect since the day of its promulgation.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 145-HDBT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi