Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 thí điểm chế độ với công chức Viện Nghiên cứu lập pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------
Nghị quyết số: 407a/2017/UBTVQH14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017
 
 
NGHỊ QUYẾT
THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
--------------------
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Nghị quyết số 1050/2015/UBTVQH13 ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp;
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Chế độ chi
Thực hiện chế độ khoán chi phục vụ hoạt động của Quốc hội; chế độ chi may lễ phục, trang phục của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp (không áp dụng đối với đại biểu Quốc hội làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp), cụ thể như sau:
1. Chế độ khoán chi phục vụ hoạt động của Quốc hội
a) Người hưởng lương chức danh hoặc người có hệ số phụ cấp chức vụ trên 1.0 được khoán theo mức 5.000.000 đồng/người/tháng;
b) Người giữ chức danh lãnh đạo cấp vụ, nghiên cứu viên cao cấp, chuyên viên cao cấp và tương đương: 4.000.000 đồng/người/tháng;
c) Người giữ chức danh lãnh đạo cấp phòng, nghiên cứu viên chính, chuyên viên chính và tương đương: 3.500.000 đồng/người/tháng;
d) Các đối tượng là công chức, viên chức không thuộc các trường hợp nêu tại điểm a, b và c khoản này, nghiên cứu viên, chuyên viên và tương đương: 2.800.000 đồng/người/tháng;
đ) Các đối tượng còn lại (nhân viên phục vụ, lao động hợp đồng): 2.000.000 đồng/người/tháng.
e) Công chức, viên chức, người lao động đi học trong nước, ngoài nước có thời gian tập trung liên tục từ 01 tháng trở lên thì thời gian đi học không thực hiện khoán chi tại Nghị quyết này. Các trường hợp đi học theo đợt, định kỳ ngắn hạn có thời gian tập trung liên tục từ 16 ngày đến dưới 30 ngày (hoặc có thời gian làm việc ít hơn 50% số ngày làm việc của tháng) được hưởng 50% các mức trên;
g) Không áp dụng chi bồi dưỡng họp cho các đối tượng nêu tại điểm a, b c, d, đ, e của khoản này, trừ các cuộc họp của Hội đồng khoa học sử dụng kinh phí khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ.
2. Chế độ chi may lễ phục, trang phục
Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp được cấp tiền may 01 bộ lễ phục với mức chi cao nhất không quá 5.000.000 đồng/bộ, áp dụng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14.
3. Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng luật, pháp lệnh cho Viện Nghiên cứu lập pháp thực hiện theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ (nếu có).
Điều 2. Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này thuộc kinh phí hoạt động thường xuyên của Viện Nghiên cứu lập pháp do ngân sách nhà nước cấp trong kinh phí hoạt động của Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.
2. Viện Nghiên cứu lập pháp có nhiệm vụ xây dựng Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập về cơ chế tài chính để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định để thực hiện cho giai đoạn sau năm 2018 theo quy định của pháp luật.
3. Viện Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
 

 
TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

thuộc tính Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14

Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm thực hiện một số chế độ áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:407a/2017/UBTVQH14Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:11/07/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Mức chi cho công chức, viên chức nghiên cứu lập pháp

Ngày 11/07/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết số 407a/2017/UBTVQH14 về việc thí điểm thực hiện một số chế độ áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp.
Cụ thể, khi phục vụ hoạt động của Quốc hội, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp được hưởng chế độ như sau: Người hưởng lương chức danh hoặc có hệ số phụ cấp chức vụ trên 1.0 được khoán theo mức 05 triệu đồng/tháng; Người giữ chức danh lãnh đạo cấp vụ, nghiên cứu viên cao cấp, chuyên viên cao cấp và tương đương được hưởng 04 triệu đồng/tháng; Người giữ chức danh lãnh đạo cấp phòng, nghiên cứu viên chính, chuyên viên chính và tương đương là 3,5 triệu đồng/tháng; Nghiên cứu viên, chuyên viên và tương đương được hưởng mức 2,8 triệu đồng/tháng; Nhân viên phục vụ, lao động hợp đồng được hưởng 02 triệu đồng/tháng.
Ngoài ra, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp được cấp tiền may 01 bộ lễ phục với mức chi tốt đa 05 triệu đồng/bộ, áp dụng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2018.

Xem chi tiết Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi