Quyết định 2260/QĐ-BKHCN dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ KHCN

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

_______________

Số: 2260/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020  

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

__________________

BỘ TRƯỞNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

           

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Có Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 675/QĐ-BKHCN ngày 28/3/2019 ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

- BCĐCPĐT Bộ KH&CN; Tổ công tác giúp việc BCĐCPĐT của Bộ;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, VP, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Thế Duy

 

 

 
 
 

Phụ lục I

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2260/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

______________

 

TT

Tên Dịch vụ công

Mức độ 3

Mức độ 4

A.

Lĩnh vực khoa học và công nghệ

 1.  

Đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

x

 

 1.  

Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ  khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

x

 

 1.  

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ  khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

 

x

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

 1.  

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

 1.  

Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

 

x

 1.  

Đăng ký tham gia xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu

 

x

 1.  

Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

 

x

 1.  

Đăng ký thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

 

x

 1.  

Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

x

 

 1.  

Đăng ký nghiên cứu sau tiến sĩ tại Việt Nam do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

x

 

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ

x

 

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ

x

 

B.

Lĩnh vực sở hữu trí tuệ

 1.  

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

x

 

 1.  

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

x

 

 1.  

Đăng ký chỉ dẫn địa lý

x

 

 1.  

Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

x

 

 1.  

Đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

x

 

 1.  

Sửa đổi văn bằng bảo hộ

x

 

 1.  

Yêu cầu cung cấp bản sao tài liệu thông tin sở hữu công nghiệp

 

x

 1.  

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

 

x

 1.  

Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

x

 

 1.  

Cấp lại/cấp phó văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

x

 

 1.  

Sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

 

x

 1.  

Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

 

x

 1.  

Ghi nhận việc sửa đổi, bổ sung nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

x

 

 1.  

Giải quyết khiếu nại liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp

x

 

 1.  

Cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

 

x

 1.  

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

 

x

 1.  

Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

 

x

 1.  

Ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp

 

x

 1.  

Đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

 

x

 1.  

Đăng ký nhãn hiệu

 

x

 1.  

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 

x

 1.  

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

 

x

 1.  

Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

 

x

C.

Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ

 1.  

Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xây dựng cơ sở bức xạ)

x

 

 1.  

Cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

x

 

 1.  

Cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

x

 

 1.  

Cấp mới và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế, kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân, trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân)

x

 

 1.  

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc bức xạ còn lại, trừ việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

 1.  

Sửa đổi Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

x

 

D.

Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

 

x

 1.  

Điều chỉnh nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã được cấp

 

x

 1.  

Điều chỉnh quyết định chỉ định, chỉ định lại tổ chức hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

 

x

 1.  

Chứng nhận chuẩn đo lường

 

x

 1.  

Điều chỉnh nội dung của Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường

 

x

 1.  

Chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

 

x

 1.  

Điều chỉnh nội dung của Quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

 

x

 1.  

Điều chỉnh nội dung của Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo

 

x

 1.  

Gia hạn hiệu lực của Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo

 

x

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định

x

 

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

x

 

 1.  

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

x

 

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

x

 

 1.  

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

x

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

 

x

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

x

 

 1.  

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

x

 

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch

 

x

 

Tổng

29

31

 

 

 

 

 

 

 

  

Phụ lục II
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2260/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 8 năm 2020  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

_________________

 

TT

Tên Dịch vụ công

Mức độ 3

Mức độ 4

Thời gian hoàn thành

A.

Lĩnh vực khoa học và công nghệ

 

 

 

 1.  

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

 

x

Tháng 11/2020

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

Tháng

11/2020

 

 1.  

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

 

x

B.

Lĩnh vực sở hữu trí tuệ

 

 

 

 1.  

Đăng ký nhãn hiệu

 

x

Tháng

8/2020

 1.  

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

 

x

 1.  

Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

 

x

 1.  

Đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

 

x

Tháng

12/2020

 1.  

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 

x

 1.  

Sửa đổi văn bằng bảo hộ

x

 

 1.  

Cấp lại/cấp phó văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

x

 

 1.  

Sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

 

x

 1.  

Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

x

 

 1.  

Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

 

x

C.

Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ

 

 

 1.  

Cấp mới và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế, kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân, trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân)

x

 

Tháng 11/2020

 1.  

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc bức xạ còn lại, trừ việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

 

 

 

D.

Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

 1.  

Chứng nhận chuẩn đo lường

 

x

Tháng 12/2020

 1.  

Chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

 

x

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch

 

x

Tháng

8/2020

 

Tổng

05

13

 

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 2260/QĐ-BKHCN

Quyết định 2260/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2260/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Thế Duy
Ngày ban hành:20/08/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt 29 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, độ 4 của Bộ KHCN

Ngày 20/8/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 2260/QĐ-BKHCN phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020 của Bộ.

Theo đó, Bộ phê duyệt 29 Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 như: Đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư; Cp Giy chng nhận, thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho tchc khoa hc và công nghệ; Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ…

Ngoài ra, Bộ cũng phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020 cho lĩnh vực sở hữu trí tuệ như: Đăng ký nhãn hiệu; Duy trì hiu lực văn bằng bo hộ; Gia hn hiu lực văn bằng bo hộ; Đăng ký kiểu dáng công nghiệp…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2260/QĐ-BKHCN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi