Quyết định 2153/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

_________

Số: 2153/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

                                                                                                                       

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 3107/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ủy quyền Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo quản lý một số nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ;

Trên cơ sở kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2021 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại Công văn số 390/HVKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2020;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng xét giao trực tiếp thực hiện năm 2021 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức thông báo nội dung các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo có trách nhiệm tổ chức triển khai thủ tục giao trực tiếp, thẩm định kinh phí, phê duyệt nhiệm vụ và ký hợp đồng khoa học và công nghệ đối với các nhiệm vụ trong danh mục theo Quyết định số 3107/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ủy quyền Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo quản lý một số nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Bùi Thế Duy

 

 

Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ XÉT GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

TT

Tên nhiệm vụ KHCN

Mục tiêu

Sản phẩm dự kiến đạt được

Dự kiến thời gian thực hiện

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

1

Nghiên cứu đề xuất giải pháp và xây dựng chức năng, nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo của cơ quan chuyên môn KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh.

- Xác định vai trò của cơ quan chuyên môn KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh trong quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo

- Đề xuất chức năng, nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo của cơ quan chuyên môn KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh

- Báo cáo tổng hợp và tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài: nêu được vị trí của cơ quan chuyên môn KH&CN cấp tỉnh trong hệ thống đổi mới sáng tạo; đề xuất được các giải pháp và điều kiện để thực hiện.

- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành

15 tháng

Xét giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

 

2

Nghiên cứu chính sách đổi mới sáng tạo chuyển đổi (Transformati ve Innovation Policy) và đề xuất nội dung chính sách khoa học, cộng nghệ và đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam

- Làm rõ một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của chính sách đổi mới sáng tạo chuyển đổi, trên cơ sở đó đề xuất nội dung chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam

- Báo cáo tổng hợp và tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài: lý luận và thực tiễn về chính sách đổi mới sáng tạo chuyển đổi; Chính sách đổi mới sáng tạo chuyển đổi nhằm thực hiện các mục tiêu vì sự phát triển bền vững ở một số quốc gia (bối cảnh ra đời chính sách, đối tượng, phạm vi chính sách, các công cụ chính sách...); đề xuất khuyến nghị và nội dung xây dựng chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam (điều kiện xây dựng chính sách, mở rộng về đối tượng, phạm vi chính sách, các công cụ chính sách, ...)

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành

18 tháng

Xét giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo

 

3

Nghiên cứu xây dựng khung chương trình          bồi

dưỡng        về

Quản trị đổi mới sáng tạo cho  doanh nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng triển khai chương trình bồi quản trị đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp tại các cơ sở đào tạo ở Việt Nam;

- Xây dựng được khung chương trình bồi dưỡng về Quản trị đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

- Đề xuất được phương án tổ chức triển khai thí điểm, đánh giá và nhân rộng

- Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng triển khai chương trình bồi quản trị đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp tại các cơ sở đào tạo ở Việt Nam;

- Khung Chương trình bồi dưỡng quản trị đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHCN ngày 02/5/2019.

- Báo cáo phương án tổ chức triển khai thí điểm, đánh giá và nhân rộng bảo đảm tính khả thi

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành

18 tháng

Xét giao trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

 

4

Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ số hóa đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp có hoạt động KH&CN ở Việt Nam

- Phân tích, đánh giá các công cụ đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp ở Việt Nam.

- Xây dựng bộ công cụ số hóa đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp có hoạt động KH&CN ở việt Nam

- Báo cáo đánh giá các công cụ đánh giá năng lực, đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp ở Việt Nam

- Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo phù hợp, có khả năng áp dụng cho doanh nghiệp có hoạt động KH&CN ở Việt Nam

- Bộ công cụ số hóa đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp có hoạt động KH&CN ở Việt Nam

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu.

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành

18 tháng

Xét giao trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2153/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2153/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Thế Duy
Ngày ban hành: 05/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!