Quyết định 1793/QĐ-BTP 2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 22-NQ/BCSĐ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1793/QĐ-BTP

Quyết định 1793/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 22-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2022-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1793/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành:31/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ về nâng cao công tác công nghệ thông tin

Ngày 31/8/2022, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 1793/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ nhằm nâng cao nhận thức của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác công nghệ thông tin, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công nghệ thông tin: cơ bản hoàn thành việc xây dựng Chính phủ điện tử theo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp Phiên bản 2.0, từng bước thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Chính phủ số trong Bộ, Ngành Tư pháp.

Bên cạnh đó, nội dung chi tiết của Kế hoạch như sau: nâng cao nhận thức của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của công tác công nghệ thông tin; phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1793/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1793/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2022-2025

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2022-2025;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2022-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/h);
- Ban chỉ đạo CĐS Ngành Tư pháp (để chỉ đạo t/h);
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/BCSĐ NGÀY 29/3/2022 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TƯ PHÁP VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ, NGÀNH TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2022-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1793/QĐ-BTP ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Căn cứ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2022-2025 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ nhằm nâng cao nhận thức của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác công nghệ thông tin, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công nghệ thông tin: Cơ bản hoàn thành việc xây dựng Chính phủ điện tử theo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp Phiên bản 2.0, từng bước thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Chính phủ số trong Bộ, Ngành Tư pháp.

2. Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ.

II. NỘI DUNG

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định tại Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Các nội dung nhiệm vụ cụ thể; thời gian thực hiện nhiệm vụ; đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ và căn cứ xác định nhiệm vụ được xác định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch để báo cáo Ban cán sự đảng trước ngày 20/12.

2. Các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Kế hoạch này; đưa nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin vào kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Văn phòng Bộ phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện, tham mưu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

4. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này theo đúng quy định của pháp luật; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của Bộ, ngành Tư pháp và thực tiễn điều hành ngân sách nhà nước hàng năm./.

 

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/BCSĐ NGÀY 29/3/2022 VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ, NGÀNH TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2022-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1973/QĐ-BTP ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phí

Ghi chú

I

Nâng cao nhận thức của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của công tác công nghệ thông tin

1

Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ.

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Định kỳ và lồng ghép trong các buổi tập huấn, đào tạo sử dụng Phần mềm

Nhận thức của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và công chức, viên chức người lao động thuộc Bộ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác công nghệ thông tin được nâng cao

Không sử dụng kinh phí

 

Lồng ghép nhiệm vụ về công tác công nghệ thông tin vào Kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị; các Chương trình hành động của Bộ, Ngành.

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục Công nghệ thông tin

Khi xây dựng Kế hoạch; Chương trình

Kế hoạch công tác của các đơn vị; các Chương trình hành động của Bộ, Ngành có nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là nội dung về an toàn, an ninh thông tin mạng

Không sử dụng kinh phí

 

2

Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 29/3/2022 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, Ngành Tư pháp giai đoạn 2022-2025

- Văn phòng Đảng Đoàn thể;

- Cục Công nghệ thông tin.

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý III/2022

Các nội dung trong Nghị quyết số 22-NQ/TW được quán triệt, phổ biến tới toàn thể các đơn vị

Không sử dụng kinh phí

 

3

Thực hiện tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng để nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động tại Bộ Tư pháp

- Cục Công nghệ thông tin;

- Văn phòng Bộ.

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

Tin tức được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử

Ngân sách nhà nước

 

II

Phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

1

Nâng cấp hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ để triển khai Chính phủ điện tử, thực hiện chuyển đổi số, hướng tới Chính phủ số

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo lộ trình trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn

Hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ được nâng cấp

Nguồn vốn đầu tư công

Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành (QĐ số 682/QĐ-BTP)

2

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; duy trì bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp tại Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Hệ thống thông tin của Bộ Tư pháp được bảo đảm an toàn

Ngân sách nhà nước

Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành (QĐ số 682/QĐ-BTP)

3

Đảm bảo hoạt động hiệu quả của Đội ứng cứu sự cố về an toàn thông tin mạng Bộ Tư pháp

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu

Đội ứng cứu sự cố về an toàn thông tin mạng Bộ Tư pháp được thành lập và hoạt động hiệu quả

Ngân sách nhà nước

Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành (QĐ số 682/QĐ-BTP)

4

Bảo đảm các trang thiết bị, cơ sở vật chất và tập huấn, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị phục vụ việc soạn thảo, lưu trữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước cho các đơn vị thuộc Bộ và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ

- Văn phòng Bộ;

- Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có tài khoản riêng

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

Trang thiết bị được trang bị cho cán bộ;

Ngân sách nhà nước

Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành (QĐ số 682/QĐ-BTP)

Kiểm tra, đánh giá về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng tại các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự

- Cục Công nghệ thông tin;

- Văn phòng Bộ.

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được kiểm tra đánh giá đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt

Ngân sách nhà nước

 

III

Xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

1

Duy trì, vận hành các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ và phục vụ người dân, doanh nghiệp như: Cổng thông tin điện tử của Bộ; Hệ thống thư điện tử công vụ; Hệ thống văn bản và điều hành; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tư pháp….

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng của Bộ được quy trì, vận hành thông suốt

Ngân sách nhà nước

Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành

2

Xây dựng, phát triển, mở rộng cơ sở dữ liệu, hệ thống nền tảng dùng chung trong ngành Tư pháp:

2.1

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Cục Công nghệ thông tin

Theo lộ trình trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn

Cơ sở dữ liệu điện tử hộ tịch được xây dựng, phát triển, mở rộng

Nguồn vốn đầu tư công

Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành

2.2

Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

2023-2024

Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật được phát triển, mở rộng

Ngân sách nhà nước

Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành

2.3

Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia;

- Cục Công nghệ thông tin.

 

2023-2024

Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được phát triển, mở rộng

Ngân sách nhà nước

Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành

2.4

Hệ thống thông tin đấu giá tài sản

- Cục Bổ trợ tư pháp;

- Cục Công nghệ thông tin.

 

2023-2025

Bao gồm:

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản;

- Hệ thống đấu giá trực tuyến theo Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.

Ngân sách nhà nước

Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành

2.5

Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Vụ PBGDPL;

- Văn phòng Bộ.

Cục Công nghệ thông tin

Theo lộ trình trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn

Hệ thống thông tin về phổ biến giáo dục pháp luật được xây dựng, phát triển, mở rộng

Nguồn vốn đầu tư công

Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành

2.6

Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về trợ giúp pháp l

- Cục Trợ giúp pháp lý;

- Cục Công nghệ thông tin.

 

2024-2025

Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về trợ giúp pháp lý được xây dựng, phát triển, mở rộng

Ngân sách nhà nước

Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành

2.7

Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin

2023-2025

Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự được xây dựng, phát triển, mở rộng

Ngân sách nhà nước (Do Tổng cục THADS đảm bảo)

Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành

2.8

Đầu tư mở rộng Hệ thống giao ban trực tuyến cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

Tổng cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin

Theo lộ trình trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn

Hệ thống giao ban trực tuyến cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương được triển khai

Nguồn vốn đầu tư công

Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành

IV

Tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản về công tác công nghệ thông tin

1

Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của các đơn vị thuộc Bộ đã được xác định tại Chương trình hành động số 135-CTr/BCS ngày 14/05/2020 thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục Công nghệ thông tin

Theo Kế hoạch triển khai Chương trình số 135- CTr/BCS

Các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định tại Chương trình hành động số 135-CTr/BCS ngày 14/05/2020 thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ

Nguồn kinh phí xác định tại Kế hoạch triển khai Chương trình

Được giao tại Kế hoạch hành động 135-CTr/BCS

2

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 682/QĐ-BTP ngày 07/05/2021 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 983/QĐ-BTP ngày 10/6/2021 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch "Chuyển đổi số Ngành tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Quyết định số 639/QĐ-BTP ngày 27/4/2021 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2025”; Quyết định số 149/QĐ-BTP ngày 28/01/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục Công nghệ thông tin

Theo lộ trình đề ra trong các Kế hoạch

Các văn bản được triển khai thực hiện

Nguồn kinh phí xác định tại các Kế hoạch

Các nhiệm vụ đã được nêu cụ thể tại Quyết định số 682/QĐ-BTP và Quyết định số 983/QĐ-BTP ; "; Quyết định số 639/QĐ-BTP ; Quyết định số 149/QĐ-BTP

3

Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác công nghệ thông tin và gửi báo cáo tình hình thực hiện về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ban cán sự đảng.

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục Công nghệ thông tin

Trước ngày 15/12 hàng năm

 

Không sử dụng kinh phí

 

4

Tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 29/3/2022 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, Ngành Tư pháp giai đoạn 2022-2025

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2025

 

Không sử dụng kinh phí

 

V

Kiện toàn tổ chức và bố trí nguồn nhân lực làm công tác ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường phối hợp trong công tác công nghệ thông tin

1

Kiện toàn cơ cấu tổ chức và nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin để làm tốt vai trò đầu mối tham mưu quản lý công tác này trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Cục Công nghệ thông tin.

 

Năm 2022

Đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin được kiện toàn

Ngân sách nhà nước

 

2

Đối với các đơn vị thuộc Bộ và hệ thống thi hành án dân sự, rà soát, bố trí ít nhất 01 công chức, viên chức làm đầu mối tham mưu thực hiện công tác công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

 

Năm 2023

Bố trí được cán bộ làm đầu mối tham mưu thực hiện công tác công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ và hệ thống thi hành án dân sự

Ngân sách nhà nước

 

3

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ để việc xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, Ngành đạt hiệu quả cao

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục Công nghệ thông tin

Thường xuyên

Việc phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ về ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường

 

 

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1596/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hoạt động giải thưởng tiêu chuẩn quốc gia

Quyết định 1596/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hoạt động giải thưởng tiêu chuẩn quốc gia

Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi