Quyết định 1596/QĐ-BKHCN 2022 Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối với xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1596/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA; XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT; THAM GIA XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ; PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ, TIÊU CHUẨN KHU VỰC, TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI; HOẠT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chun kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chun và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cht lượng sản phẩm hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Cht lượng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 05 (năm) quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.

Điều 2. Quy trình thực hiện này là cơ sở để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- C
ng thông tin điện tử Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Xuân Định

 

 

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

(Kèm theo Quyết định số 1596/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Quy trình thực hiện dịch vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia được thực hiện theo các bước công việc quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn”.

1. Mục đích

Quy định các bước công việc thực hiện quy trình xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia.

 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

Quy trình áp dụng khi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia của đơn vị sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

3.1. Giải thích từ ngữ:

Quy trình thực hiện dịch vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) là văn bản quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố TCVN để thực hiện thống nhất trong công tác xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia.

3.2. Chữ viết tắt:

Chữ viết tắt

Nội dung viết tắt

TCVN

Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN/TC

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia/ Ban soạn thảo tiêu chuẩn quốc gia

 

4. Nội dung quy trình

STT

Nộdung công việc

Yêu cầu/kết quả thực hiện

Cách thức thực hiện

Thời gian/các bước thực hiện

I

Công việc 1: Thu thập thông tin, tài liệu liên quan

Dự án xây dựng TCVN

Chuyên gia thu thập tài liệu, tiêu chuẩn

Bước 1

II

Công việc 2: Dịch và hiệu đính tài liệu

Tài liệu dịch

Chuyên gia thực hiện dịch và hiệu đính tài liệu

Bước 2

III

Công việc 3: Biên soạn dự thảo TCVN

Dự thảo ban kỹ thuật/ban soạn thảo

Chuyên gia thực hiện biên soạn dự thảo TCVN

Bước 3

IV

Công việc 4: Viết thuyết minh kèm dự thảo TCVN

Thuyết minh dự thảo TCVN

Chuyên gia thực hiện viết thuyết minh dự thảo TCVN

Bước 4

V

Công việc 5: Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN

Ý kiến góp ý của thành viên Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, ban soạn thảo, chuyên gia

Chuyên gia thực hiện việc gửi dự thảo TCVN lấy ý kiến Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, ban soạn thảo

Bước 5

VI

Công việc 6: Họp Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia, ban soạn thảo, chuyên gia

Biên bản họp ban kỹ thuật

Hội đồng họp thông qua dự thảo TCVN

Bước 6

VII

Công việc 7: Gửi lấy ý kiến các chuyên gia (Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp...), chuyên gia độc lập

Các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân

Chuyên gia thực hiện gửi dự thảo TCVN lấy ý kiến góp ý các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân

Bước 7

VIII

Công việc 8: Tổng hợp, xử lý ý kiến

Bảng tổng hợp xử lý ý kiến

Chuyên gia thực hiện tổng hợp, xử lý ý kiến góp ý

Bước 8

IX

Công việc 9: Báo cáo kết quả thử nghiệm và đánh giá thực tiễn (đối với các TCVN tự nghiên cứu xây dựng)

Báo cáo kết quả thử nghiệm

Chuyên gia thực hiện viết báo cáo thử nghiệm

Bước 9

X

Công việc 10: Họp hội nghị hội thảo thông qua dự thảo TCVN

Biên bản hội nghị, hội thảo

Hội đồng họp thông qua dự thảo TCVN

Bước 10

XI

Công việc 11: Hoàn thiện hồ sơ dự thảo TCVN để gửi/trình thẩm định

Hồ sơ, dự tho TCVN

Chuyên gia thực hiện hoàn thiện hồ sơ TCVN đề nghị thẩm định

Bước 11

XII

Công việc 12: Thẩm định hồ sơ dự thảo TCVN

Biên bản thẩm định

Hội đồng thẩm định họp thông qua dự tho TCVN

Bước 12

XIII

Công việc 13: Hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thẩm định, gửi/trình công bố TCVN

Dự thảo TCVN trình công bố

Chuyên gia thực hiện hoàn thiện dự thảo TCVN trình công b

Bước 13

 

 

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT

(Kèm theo Quyết định số 1596/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Quy trình thực hiện dịch vụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện theo các bước công việc quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định chi tiết về xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

1. Mục đích

Quy định các bước công việc thực hiện quy trình xây dựng, lấy ý kiến thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật (QCKT).

2. Phạm vi và đốtượng áp dụng

Quy trình áp dụng khi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật của đơn vị sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

3.1. Giải thích từ ngữ:

Quy trình thực hiện dịch vụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật (QCVN/QCĐP) là văn bản quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành QCVN/QCĐP để thực hiện thống nhất trong công tác xây dựng, lấy ý kiến thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

3.2. Chữ viết tắt:

Chữ viết tắt

Nội dung viết tắt

QCKT

Quy chuẩn kỹ thuật

QCVN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

QCĐP

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương

 

4. Nội dung quy trình

STT

Nội dung công việc

Yêu cầu/kết quả thực hiện

Cách thức thực hiện

Thời gian/các bước thực hiện

I

Công việc 1: Thu thập thông tin, tài liệu liên quan

Dự án xây dựng QCKT

Chuyên gia thu thập tài liệu, tiêu chuẩn, quy định

Bước 1

II

Công việc 2: Dịch và hiệu đính tài liệu

Tài liệu dịch

Chuyên gia thực hiện dịch và hiệu đính tài liệu

Bước 2

III

Công việc 3: Biên soạn dự thảo QCKT

Dự thảo QCKT ban soạn thảo

Chuyên gia thực hiện biên soạn dự thảo QCKT

Bước 3

IV

Công việc 4: Viết thuyết minh kèm dự thảo QCKT

Thuyết minh

Chuyên gia thực hiện viết thuyết minh dự thảo QCKT

Bước 4

V

Công việc 5: Góp ý dự thảo QCKT

Các ý kiến góp ý của thành viên ban soạn thảo

Chuyên gia thực hiện góp ý cho dự thảo QCKT

Bước 5

VI

Công việc 6: Họp Ban soạn thảo QCKT

Biên bản

Hội đồng họp thông qua dự thảo QCKT

Bước 6

VII

Công việc 7: Gửi lấy ý kiến các chuyên gia (Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp...), chuyên gia độc lập

Các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân

Chuyên gia thực hiện gửi lấy ý kiến bộ, ngành, tổ chức, cá nhân

Bước 7

VIII

Công việc 8: Tổng hợp, xử lý ý kiến

Bảng tổng hợp xử lý ý kiến

Chuyên gia thực hiện tổng hợp, xử lý ý kiến

Bước 8

IX

Công việc 9: Báo cáo kết quả thử nghiệm và đánh giá thực tiễn (đối với QCKT xây dựng mới)

Báo cáo kết quả thử nghiệm

Chuyên gia thực hiện viết báo cáo thử nghiệm

Bước 9

X

Công việc 10: Hội tho khoa học

Biên bn hội thảo

Hội đồng họp thông dự thảo QCKT

Bước 10

XI

Công việc 11: Hoàn thiện hồ sơ để gửi thẩm định đối với QCVN/ lấy ý kiến đồng ý với QCĐP

Hồ sơ, dự thảo QCVN/QCĐP

Chuyên gia thực hiện hoàn thiện hồ sơ gửi thẩm định

Bước 11

XII

Công việc 12: Lấy ý kiến thẩm định đối với hồ sơ dự thảo QCVN/lấy ý kiến đồng ý của Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý đối với hồ sơ dự thảo QCĐP

Ý kiến thẩm định QCVN/ ý kiến đồng ý của Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của dự thảo QCĐP

Hội đồng họp thẩm định cho ý kiến đối với QCVN và cho ý kiến đối với QCĐP

Bước 12

XIII

Công việc 13: Hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành QCKT

Dự thảo QCKT trình ban hành

Chuyên gia thực hiện hoàn thiện hồ sơ QCKT trình ban hành

Bước 13

 

 

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ THAM GIA XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

(Kèm theo Quyết định số 1596/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Quy trình thực hiện dịch vụ tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng theo hướng dẫn các bước công việc của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO/IEC Directive Part 1) Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế”.

1. Mục đích

Quy định các bước công việc theo quy trình thực hiện dịch vụ tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế nhằm hướng dẫn các quốc gia thành viên tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình áp dụng khi tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế của đơn vị sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

3.1. Giải thích từ ngữ:

Quy trình thực hiện dịch vụ tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) là văn bản quy định trình tự, thủ tục xây dựng TCQT để bảo đảm thực hiện đúng quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.

3.2. Chữ viết tắt:

Chữ viết tắt

Nội dung viết tắt

WD

Dự thảo làm việc

CD

Dự thảo ban kỹ thuật

DIS

Dự thảo TCQT

FDIS

Dự thảo TCQT sau hoàn thiện lần cuối

TCQT

Tiêu chuẩn quốc tế

P

Thành viên chính thức

O

Thành viên quan sát

 

4. Nội dung quy trình

STT

Nội dung công việc

Yêu cầu/kết quả thực hiện

Cách thức thực hiện

Thời gian/các bước thực hiện

I

Công việc 1: Thu thập thông tin, tài liệu liên quan xây dựng đề án

Đề án xây dựng TCQT

Chuyên gia thu thập tài liệu, tiêu chuẩn liên quan

Bước 1

II

Công việc 2: Dịch và hiệu đính tài liệu

Tài liệu dịch

Chuyên gia thực hiện dịch và hiệu đính tài liệu

Bước 2

III

Công việc 3: Tham gia biên soạn dự thảo làm việc (WD)

Dự thảo làm việc, dự thảo đề xuất

Chuyên gia tham gia biên soạn dự thảo làm việc

Bước 3

IV

Công việc 4: Tham dự họp ban kỹ thuật TCQT

Biên bản họp ban kỹ thuật

Tham dự họp ban kỹ thuật TCQT

Bước 4

V

Công việc 5: Tham gia biên soạn dự thảo ban kỹ thuật (CD)

Dự thảo Ban kỹ thuật

Chuyên gia tham gia biên soạn dự thảo ban kỹ thuật

Bước 5

VI

Công việc 6: Tham gia gửi lấy ý kiến các nước thành viên (nước thành viên P, O)

Phiếu góp ý

Chuyên gia tham gia góp ý dự thảo TCQT

Bước 6

VII

Công việc 7: Tham gia tổng hợp, xử lý ý kiến

Bảng tổng hợp xử lý ý kiến

Chuyên gia tham gia xử lý ý kiến

Bước 7

VIII

Công việc 8: Tham dự họp ban kỹ thuật TCQT

Biên bản họp ban kỹ thuật

Tham dự họp ban kỹ thuật TCQT

Bước 8

IX

Công việc 9: Tham gia hoàn thiện dự thảo ban kỹ thuật (DIS)

Dự thảo làm việc của ban kỹ thuật

Chuyên gia tham gia hoàn thiện dự thảo ban kỹ thuật

Bước 9

X

Công việc 10: Tham gia gửi lấy ý kiến các nước thành viên (nước thành viên P, O)

Phiếu góp ý

Chuyên gia tham gia góp ý dự thảo TCQT

Bước 10

XI

Công việc 11: Tham gia tổng hợp, xử lý ý kiến

Bảng tổng hợp xử lý ý kiến

Chuyên gia tham gia xử lý ý kiến

Bước 11

XII

Công việc 12: Tham dự họp ban kỹ thuật TCQT

Biên bản ban kỹ thuật

Tham dự họp ban kỹ thuật TCQT

Bước 12

XIV

Công việc 13: Tham gia hoàn thiện dự thảo TCQT trước khi công bố (FDIS)

Dự tho tiêu chuẩn quốc tế

Chuyên gia tham gia hoàn thiện dự thảo TCQT

Bước 13

XV

Công việc 14: Tham gia gửi lấy ý kiến các nước thành viên P, O

Phiếu góp ý

Chuyên gia tham gia góp ý dự thảo TCQT

Bước 14

XVI

Công việc 15: Tham gia tổng hợp, xử lý ý kiến

Bảng tổng hợp xử lý ý kiến

Chuyên gia tham gia xử lý ý kiến

Bước 15

XVI

Công việc 16: Tham gia hoàn thiện để công bố TCQT

Tiêu chuẩn quốc tế

Chuyên gia tham gia hoàn thiện dự thảo TCQT

Bước 16

 

 

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ, TIÊU CHUẨN KHU VỰC, TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Quyết định số 1596/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Quy trình thực hiện dịch vụ phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được thực hiện theo các bước công việc quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn”.

1. Mục đích

Quy định các bước thực hiện quy trình phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình áp dụng khi xây dựng quy trình phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài của đơn vị sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

3.1. Giải thích từ ngữ

Quy trình phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài (TCVN, QCVN, TCQT, TCKV, TCNN) là văn bản quy định trình tự các bước thực hiện quy trình phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài để thực hiện thống nhất trong công tác phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài.

3.2. Chữ viết tắt

Chữ viết tắt

Nộdung viết tắt

TCVN

Tiêu chuẩn quốc gia

QCVN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

TCQT

Tiêu chuẩn quốc tế

TCKV

Tiêu chuẩn khu vực

TCNN

Tiêu chuẩn nưc ngoài

 

4. Nội dung quy trình

STT

Nội dung công việc

Yêu cầu/kết quả thực hiện

Cách thức thực hiện

Thời gian/các bước thực hiện

I

Công việc 1: Thu thập thông tin, tài liệu liên quan

Thuyết minh nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn

Chuyên gia thu thập tài liệu liên quan

Bước 1

II

Công việc 2: Dịch tài liệu, tiêu chuẩn

Tài liệu dịch

Chuyên gia thực hiện dịch tài liệu, tiêu chuẩn

Bước 2

III

Công việc 3: Xây dựng tài liệu phổ biến, tài liệu hướng dẫn áp dụng

Bài giảng

Chuyên gia thực hiện xây dựng tài liệu phổ biến, hướng dẫn

Bước 3

IV

Công việc 4: Gửi lấy ý kiến các chuyên gia độc lập

Góp ý kiến

Chuyên gia thực hiện gửi lấy ý kiến

Bước 4

V

Công việc 5: Tổng hợp, xử lý ý kiến

Tổng hợp, xử lý ý kiến

Chuyên gia thực hiện tổng hợp, xử lý ý kiến

Bước 5

VI

Công việc 6: Họp Hội đồng thông qua tài liệu

Tài liệu phổ biến, hướng dẫn

Hội đồng họp thông qua tài liệu phổ biến, hướng dẫn

Bước 6

VII

Công việc 7: Triển khai tổ chức Hội nghị phổ biến

Tài liệu

Chuyên gia thực hiện phổ biến

Bước 7

VIII

Công việc 8: Hướng dẫn áp dụng

Tài liệu

Chuyên gia thực hiện hướng dẫn

Bước 8

IX

Công việc 9: Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu

Biên bản

Hội đồng họp nghiệm thu kết quả

Bước 9

X

Công việc 10: Đưa nội dung phổ biến, hướng dẫn lên trên mạng

Tài liệu trên mạng

Chuyên gia thực hiện đưa nội dung tài liệu phổ biến, hướng dẫn lên trên mạng

Bước 10

 

 

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

(Kèm theo Quyết định số 1596/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Quy tnh thực hiện dịch vụ hoạt động giải thưng chất lượng quốc gia được thực hiện theo các bước công việc quy định tại Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Giải thưng Chất lượng Quốc gia”.

1. Mục đích

Quy định các bước công việc thực hiện theo quy trình hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.

2. Phạm vi và đối tưng áp dụng

Quy trình áp dụng khi thực hiện dịch vụ giải thưng chất lượng quốc gia của đơn vị sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

3.1. Giải thích từ ng:

Quy trình thực hiện dịch vụ hoạt động giải thưng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là văn bản quy định trình tự các bước công việc thực hiện dịch vụ giải thưởng chất lượng quốc gia.

3.2. Chữ viết tt:

Chữ viết tắt

Nội dung viết tắt

HĐST

Hội đồng sơ tuyển

HĐQG

Hội đồng quốc gia

GTCLQG

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

 

4. Nội dung quy trình

STT

Nội dung công việc

Yêu cầu/kết quả thực hiện

Cách thức thực hiện

Thời gian/các bước thực hiện

I

Công việc 1: Thu thập thông tin, tài liệu liên quan để xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ GTCLQG

Thuyết minh nhiệm vụ

Chuyên gia Thu thập thông tin, tài liệu

Bước 1

II

Công việc 2: Tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về GTCLQG

Tài liệu đào tạo, kết quả đào tạo

Chuyên gia thực hiện đào tạo, tập huấn

Bước 2

III

Công việc 3: Tiếp nhận, kiểm tra sự đy đủ của hồ sơ tham dự GTCLQG của doanh nghiệp (Báo cáo tham dự GTCLQG và các hồ sơ có liên quan) tại Hội đồng sơ tuyển

Hồ sơ doanh nghiệp tham dự

Chuyên gia thực hiện tiếp nhận hồ sơ tham dự GTCLQG tại hội đồng sơ tuyn

Bước 3

IV

Công việc 4: Đánh giá Hồ sơ tham dự GTCLQG của doanh nghiệp và lập Hồ sơ đánh giá

Hồ sơ đánh giá

Chuyên gia thực hiện đánh giá hồ sơ tham dự GTCLQG

Bước 4

V

Công việc 5: Đánh giá tại chỗ doanh nghiệp tham dự GTCLQG và lập hồ sơ đánh giá

H sơ đánh giá

Chuyên gia thực hiện đánh giá tại chỗ doanh nghiệp tham dự GTCLQG

Bước 5

VI

Công việc 6: Họp hội đồng sơ tuyển GTCLQG

Biên bản họp hội đồng sơ tuyển

Hội đồng sơ tuyển họp xem xét doanh nghiệp tham dự GTCLQG

Bước 6

VII

Công việc 7: Tiếp nhận, kiểm tra sự đầy đủ của hồ sơ của HĐST (bao gồm hồ sơ của Doanh nghiệp và hồ sơ của HĐST) tại Cơ quan thường trực

Hồ sơ doanh nghiệp tham dự GTCLQG

Chuyên gia thực hiện tiếp nhận hồ sơ của Hội đồng sơ tuyển

Bước 7

VIII

Công việc 8: Xem xét, thẩm định hồ sơ và tài liệu liên quan của các tổ chức, doanh nghiệp được Hội đồng sơ tuyển đề xuất trao giải

H sơ xem xét

Chuyên gia thực hiện xem xét, thẩm định hồ sơ của hội đồng sơ tuyển đề xuất

Bước 8

IX

Công việc 9: Đánh giá, thẩm định tại doanh nghiệp theo yêu cầu của Hội đồng Quốc gia

Hồ sơ đánh giá doanh nghiệp của hội đồng quốc gia

Chuyên gia thực hiện đánh giá tại doanh nghiệp

Bước 9

X

Công việc 10: Họp hội đồng quốc gia GTCLQG

Biên bản họp hội đồng quốc gia

Hội đồng quốc gia họp xem xét các doanh nghiệp đạt GTCLQG

c 10

XI

Công việc 11: Lấy ý kiến hiệp y các địa phương về các doanh nghiệp được đề xuất trao GTCLQG

Văn bản hiệp y

Chuyên gia thực hiện gửi lấy ý kiến hiệp y địa phương

Bước 11

XII

Công việc 12: Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG

Hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ

Chuyên gia thực hiện hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ

Bước 12

XIII

Công việc 13: Tổ chức Họp báo GTCLQG

Họp báo GTCLQG

Hội đồng quốc gia tổ chức họp báo công bố doanh nghiệp đạt GTCLQG

Bước 13

XIV

Công việc 14: Tổ chức lễ trao GTCLQG

Phát sóng Truyền hình VTV

Chuyên gia thực hiện chuẩn bị công việc phục vụ công tác trao GTCLQG

Bước 14

XV

Công việc 15: Tuyên truyền, quảng bá về GTCLQG

Truyền hình VTV, Báo chí, Website

Chuyên gia thực hiện xây dựng phóng sự, viết bài đăng trên phương tiện thông tin

Bước 15

XVI

Công việc 16: Hợp tác quốc tế

Hội nghị, hội thảo quốc tế

Chuyên gia thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế

Bước 16

XVII

Công việc 17: Nghiệm thu nhiệm vụ GTCLQG

Biên bản nghiệm thu

Hội đồng họp nghiệm thu kết quả thực hiện

Bước 17

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 1596/QĐ-BKHCN

Quyết định 1596/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hoạt động giải thưởng tiêu chuẩn quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1596/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Xuân Định
Ngày ban hành:23/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy trình thực hiện dịch vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

Ngày 23/8/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định 1956/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.

Theo đó, Quy trình này là cơ sở để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN); xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.

Đối với Quy trình thực hiện dịch vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bao gồm 13 bước như sau: Thu thập thông tin, tài liệu liên quan; Dịch và hiệu đính tài liệu; Biên soạn dự thảo TCVN; Viết thuyết minh kèm dự thảo TCVN; Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN; Họp Ban kỹ thuật TCVN, ban soạn thảo, chuyên gia; Gửi lấy ý kiến các chuyên gia (Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp…), chuyên gia độc lập; Tổng hợp, xử lý ý kiến …

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1596/QĐ-BKHCN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông

Vui lòng đợi