Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 26/2021/TT-BTC

Thông tư 26/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:26/2021/TT-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành:07/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nguyên tắc xác định số liệu trên Bảng chuyển đổi số liệu

Ngày 07/4/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Theo đó, số liệu của các chỉ tiêu chuyển đổi trên Bảng chuyển đổi số liệu phải được lấy theo giá trị đánh giá lại. Đối với trường hợp các chỉ tiêu chi tiết không có quy định về việc xác định lại giá trị thì lấy theo số dư còn lại trên sổ sách kế toán của đơn vị tại ngày lập báo cáo.

Mặt khác, để lập được Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp, đơn vị phải thực hiện phân loại chi tiết số dư của một số tài khoản tại ngày lập báo cáo trên Bảng chuyển đổi số liệu. Cụ thể bao gồm: số dư các tài khoản đầu tư tài chính tại ngày lập báo cáo; số dư các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, các khoản phải thu khác tại ngày lập báo cáo; hàng tồn kho; tài sản cố định; số dư khoản mua sắm tài sản cố định; số dư khoản phải trả nợ vay…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/6/2021.

Xem chi tiết Thông tư 26/2021/TT-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

__________

Số: 26/2021/TT-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát Kế toán, Kiểm toán;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là Nghị định 150/2020/NĐ-CP).
Điều 3. Công tác kế toán khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
1. Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thực hiện theo cơ chế tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập và hạch toán theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là chế độ kế toán hành chính sự nghiệp) cho đến thời điểm chính thức chuyển đổi sang công ty cổ phần.
2. Công ty cổ phần được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các Luật chuyên ngành và các quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành và hạch toán theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là chế độ kế toán doanh nghiệp) cho các hoạt động phát sinh từ thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1
NỘI DUNG KẾ TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ TÀI CHÍNH TRƯỚC THỜI ĐIỂM CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
Điều 4. Nguyên tắc hạch toán kế toán
1. Các hoạt động liên quan đến xử lý tài chính để xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải được hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán của đơn vị. Căn cứ hồ sơ, chứng từ liên quan đến kết quả xử lý tài chính khi xác định giá trị đơn vị để chuyển đổi, đơn vị thực hiện hạch toán theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành.
2. Trên cơ sở số liệu đã hạch toán phản ánh đầy đủ vào sổ sách kế toán, đơn vị phải lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp tại thời điểm xác định giá trị đơn vị và thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
3. Kết quả xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và số liệu đánh giá lại giá trị tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập cho mục đích chuyển đổi không phải điều chỉnh vào sổ sách kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mà được dùng làm căn cứ để lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này.
Điều 5. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ xử lý tài chính trước thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần
1. Trường hợp phát sinh tài sản thiếu mà tài sản hình thành từ nguồn NSNN, nguồn viện trợ không hoàn lại, nguồn vay nợ nước ngoài; nguồn phí khấu trừ, để lại phải xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xử lý, bồi thường vật chất theo quy định hiện hành.
- Căn cứ vào kết quả kiểm kê, biên bản xác định TSCĐ thiếu, kế toán ghi giảm TSCĐ:
Nợ TK 138- Phải thu khác (1388) (giá trị còn lại)
Nợ TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (giá tri hao mòn lũy kế)
Có TK 211- TSCĐ hữu hình (nguyên giá).
- Khi có quyết định xử lý, căn cứ từng trường hợp thu hồi cụ thể, ghi:
Nợ các TK 111, 112,334, 154,...
Có TK 138- Phải thu khác (1388)
Đồng thời kết chuyển phần giá trị còn lại, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611, 36621,36631)
Có các TK 511,512, 514
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Có TK 43141 - Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
2. Đối với các khoản chi phí của các dự án không được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chưa hình thành hiện vật, không có giá trị thu hồi
a) Căn cứ văn bản xác định các khoản chi phí của các dự án do NSNN cấp không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, kế toán lập chứng từ:
- Ghi giảm chi phí:
Nợ TK 138- Phải thu khác (1388)
Có TK611, 241...
- Đồng thời, ghi giảm kinh phí đã nhận:
Nợ các TK 511,512,3664,...
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước khác (3338)
- Đồng thời ghi giảm số quyết toán với NSNN, ghi:
Có âm các TK 008, 009, 012,... (tùy theo nguồn kinh phí được cấp).
b) Phần xác định được trách nhiệm bồi hoàn: Căn cứ chứng từ nộp tiền hoặc chứng từ có liên quan, kế toán ghi:
Nợ các TK 111, 112, 334,...
Có TK 138- Phải thu khác (1388).
c) Phần tổn thất được ghi vào chi phí hoạt động của đơn vị, kế toán ghi:
Nợ TK 154, 811...
Có TK TK 138- Phải thu khác (1388).
d) Đơn vị nộp hoàn trả NSNN, căn cứ chứng từ nộp đã có xác nhận của KBNN, kế toán ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước khác (3338)
Có các TK 111, 112.
3. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi không kế thừa các khoản đầu tư tài chính thì báo cáo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để xử lý như sau:
- Nếu chuyển giao khoản đầu tư tài chính cho đơn vị khác, căn cứ hồ sơ bàn giao, kế toán ghi:
Nợ các TK 421, 43141,...
Có TK 121 - Đầu tư tài chính,
- Nếu chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính cho các nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật, căn cứ chứng từ chuyển tiền, kế toán ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 121- Đầu tư tài chính,
4. Chi phí thuê kiểm toán báo cáo tài chính tại thời điểm xác định giá trị, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi hạch toán vào chi phí hoạt động trong kỳ (không xác định là chi phí chuyển đổi), kế toán ghi:
Nợ TK 811-Chi phí khác
Có các TK 111, 112,331, ...
5. Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh khác liên quan đến hoạt động xử lý tài chính trước thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện hạch toán theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành.
Mục 2
LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THEO KHUÔN MẪU DOANH NGHIỆP
Điều 6. Thời điểm lập báo cáo
Căn cứ vào giá trị đơn vị sự nghiệp công lập đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp tại 2 thời điểm:
- Thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập sau khi đã hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến xử lý tài chính để xác định giá trị đơn vị theo quy định.
- Tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (thời điểm đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu) sau khi đã hạch toán kết quả xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định làm căn cứ bàn giao sang công ty cổ phần.
Điều 7. Mục đích lập báo cáo
1. Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp là báo cáo của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi lập theo quy định tại Thông tư này để phục vụ cho quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần, được xây dựng trên cơ sở báo cáo tình hình tài chính lập theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các tài liệu có liên quan về việc xác định giá trị đơn vị theo biểu mẫu với các chỉ tiêu tương ứng với Bảng cân đối kế toán lập theo chế độ kế toán doanh nghiệp.
2. Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp do đơn vị lập tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập được dùng làm tài liệu công bố kèm theo bản cáo bạch.
3. Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công lập lập sau khi chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần (tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu);
- Làm căn cứ bàn giao tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn của đơn vị sự nghiệp cho công ty cổ phần;
- Làm căn cứ mở sổ kế toán của công ty cổ phần khi bắt đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
Điều 8. Yêu cầu lập báo cáo
Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp phải được phản ánh một cách trung thực, khách quan về nội dung và giá trị các chỉ tiêu báo cáo. Nội dung báo cáo trình bày theo một cấu trúc chặt chẽ, có hệ thống về tình hình tài chính tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và thời điểm đơn vị sự nghiệp công lập chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định cho từng thời điểm, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán.
Đơn vị phải phân tích các số liệu kế toán hiện có trên cơ sở sổ kế toán chi tiết theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đã được khóa sổ, các văn bản về việc xác định lại giá trị tài sản và các tài liệu có liên quan khác đảm bảo phù hợp với nội dung chỉ tiêu phản ánh trên Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp để lập báo cáo.
Điều 9. Căn cứ lập báo cáo
1. Tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập
Đơn vị lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị đơn vị căn cứ các tài liệu sau:
a) Sổ sách kế toán chi tiết và Báo cáo tình hình tài chính của đơn vị theo mẫu B01/BCTC quy định tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, báo cáo được lập tại thời điểm xác định giá trị đơn vị, đã được kiểm toán và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP.
b) Kết quả xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Nghị định số 150/2020/NĐ-CP.
c) Tài liệu có liên quan về việc xác định lại giá trị các tài sản của đơn vị theo quy định.
d) Hướng dẫn về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tại thời điểm xác định giá trị đơn vị theo Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
đ) Bảng chuyển đổi số liệu tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi theo mẫu số BCĐ01/SNCL-CĐ, Phụ lục số 01 “Bảng chuyển đổi số liệu” kèm theo Thông tư này.
2. Tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần
Đơn vị lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp tại tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu sau khi đơn vị sự nghiệp công lập chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần, căn cứ các tài liệu sau:
a) Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp lập tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Khoản 1, Điều này.
b) Báo cáo tình hình tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo mẫu B01/BCTC theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, được lập tại thời điểm bàn giao khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
c) Số liệu xử lỷ tài chính tại thời điểm chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 150/2020/NĐ-CP.
d) Hướng dẫn về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tại thời điểm chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
đ) Bảng chuyển đổi số liệu tại thời điểm đơn vị sự nghiệp công lập chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần lập theo mẫu số BCĐ02/SNCL-CĐ, Phụ lục số 01 “Bảng chuyển đổi số liệu” kèm theo Thông tư này.
Điều 10. Phương pháp, trình tự lập báo cáo
Đơn vị thực hiện lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp theo các bước sau:
- Thực hiện các bước khóa sổ kế toán theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
- Lập báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01/BCTC quy định tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
- Phân tích các số liệu chi tiết căn cứ sổ sách kế toán, văn bản xác định lại giá trị tài sản để chuyển đổi, hồ sơ về kết quả xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu có liên quan khác,
- Lập bảng chuyển đổi số liệu theo quy định tại Thông tư này.
- Căn cứ số liệu trên Bảng chuyển đổi số liệu và hướng dẫn lập các chỉ tiêu chi tiết trên Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp thực hiện tổng hợp các chỉ tiêu theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 “Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp” kèm theo Thông tư này.
Điều 11. Trách nhiêm các đơn vị trong việc lập báo cáo
1. Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi là đơn vị kế toán cơ sở phải lập Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và tại thời điểm chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần.
2. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi là đơn vị kế toán cấp trên phải tổng hợp số liệu từ tất cả các đơn vị cấp dưới trực thuộc lập Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp (tổng hợp) tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và tại thời điểm chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Số liệu trên Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp của đơn vị kế toán cấp trên là số liệu tổng hợp sau khi đã loại trừ các giao dịch nội bộ trong phạm vi đơn vị lập báo cáo theo quy định,
Điều 12. Biểu mẫu báo cáo
1. Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ các thông tin về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm lập báo cáo, được trình bày theo nội dung và hình thức của Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.
2. Biểu mẫu báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi quy định tại Phụ lục số 02 “Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp” kèm theo Thông tư này.
Điều 13. Bảng chuyển đổi số liệu
1. Mục đích
Bảng chuyển đổi số liệu là tài liệu thực hiện chuyển đổi số liệu chi tiết theo tài khoản của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi nhằm lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp.
Bảng chuyển đổi số liệu tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần còn là căn cứ để bàn giao và ghi chép sổ sách ban đầu của công ty cổ phần theo chế độ kế toán doanh nghiệp.
2. Yêu cầu
Bảng chuyển đổi số liệu được lập tại 2 thời điểm: Thời điểm xác định giá trị đơn vị và thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
Bảng chuyển đổi số liệu phải lập kịp thời, đúng biểu mẫu quy định, phân tích đầy đủ nội dung chi tiết hiện có, phản ánh đúng bản chất của nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị.
3. Căn cứ xác định số liệu trên bảng chuyển đổi số liệu
- Sổ kế toán chi tiết của đơn vị theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sau khi đã khóa sổ kế toán, số liệu trên sổ sách kế toán phải phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh tại đơn vị, đã được hạch toán ghi chép đúng quy định, bao gồm cả việc xử lý tài chính trong quá trình chuyển đổi.
- Tài liệu xác định lại giá trị tài sản phục vụ cho quá trình chuyển đổi
- Hồ sơ về kết quả xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập.
- Các tài liệu có liên quan khác.
4. Nguyên tắc xác định số liệu chi tiết trên Bảng chuyển đổi số liệu
a) Số liệu của các chỉ tiêu chuyển đổi được lấy theo giá trị đánh giá lại, trường hợp các chỉ tiêu chi tiết không có quy định về việc xác định lại giá trị thì lấy theo số dư còn lại trên sổ sách kế toán của đơn vị tại ngày lập báo cáo, trừ trường hợp có quy định khác.
b) Một số chỉ tiêu phải thực hiện phân loại chi tiết
Để lập Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp, đơn vị phải thực hiện phân loại chi tiết số dư của một số tài khoản tại ngày lập báo cáo trên Bảng chuyển đổi, cụ thể như sau:
- Số dư các khoản đầu tư tài chính tạỉ ngày lập báo cáo: Trên cơ sở sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư tài chính, tài liệu đánh giá lại giá trị khoản đầu tư còn tại ngày lập báo cáo, đơn vị phải thực hiện phân loại theo các tiêu chí phù hợp để lập được chỉ tiêu đầu tư tài chính trên báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp. Trong đó các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo, được phân loại là khoản tương đương tiền.
- Số dư các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, các khoản phải thu khác tại ngày lập báo cáo: Đơn vị phải thực hiện phân loại theo thời hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng để chuyển đổi thành các chỉ tiêu ngắn hạn tương ứng và trên 12 tháng để chuyển đổi thành các chỉ tiêu dài hạn tương ứng.
- Hàng tồn kho: Phân loại các thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế có thời gian dự trữ dự kiến trên 12 tháng để lập chỉ tiêu Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn.
- Tài sản cố định: Căn cứ giá trị của TSCĐ tại thời điểm lập báo cáo đơn vị phải thực hiện phân loại lại TSCĐ theo tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ áp dụng đối với doanh nghiệp, như sau:
+ Những TSCĐ đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ theo quy định áp dụng đối với doanh nghiệp, được chuyển đổi thành TSCĐ,
+ Những TSCĐ không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ theo quy định áp dụng với doanh nghiệp, đơn vị xem xét phân loại vào chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài hạn phù hợp với thực tế tại thời điểm báo cáo.
- Số dư khoản mua sắm TSCĐ đang ở trạng thái dở dang, chưa hoàn thành (hạch toán trên TK 241- xây dựng cơ bản dở dang): Thực hiện phân loại lại, theo đó đối với những tài sản đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ theo doanh nghiệp thì chuyển sang tài khoản mua sắm TSCĐ tương ứng, đối với những tài sản dở dang còn lại chuyển sang hàng tồn kho.
- Số dư còn lại đối với khoản phải trả nhà cung cấp, các khoản nhận trước của khách hàng, nợ phải trả khác: Đơn vị thực hiện phân loại các khoản có thời hạn thanh toán còn lại không quá 12 tháng để chuyển đổi thành các chỉ tiêu ngắn hạn tương ứng và trên 12 tháng để chuyển đổi thành các chỉ tiêu dài hạn tương ứng.
- Số dư khoản phải trả nợ vay: Sau khi đơn vị đối chiếu, xác nhận toàn bộ các khoản nợ phải trả với các tổ chức, cá nhân đảm bảo chính xác khớp đúng, thực hiện phân loại các khoản phải trả nợ vay có kỳ hạn thanh toán còn lại không quá 12 tháng để chuyển đổi thành chỉ tiêu vay ngắn hạn và trên 12 tháng để chuyển đổi thành chỉ tiêu vay dài hạn tại thời điểm báo cáo.
- Số dư chi phí trả trước: Đơn vị thực hiện phân loại tại thời điểm báo cáo số tiền trả trước để được cung cấp hàng hóa dịch vụ trong khoảng thời gian không quá 12 tháng để chuyển đổi thành chỉ tiêu chi phí trả trước ngắn hạn và trên 12 tháng để chuyển đổi thành chỉ tiêu chi phí trả trước dài hạn tại thời điểm báo cáo.
5. Biểu mẫu, phương pháp lập Bảng chuyển đổi số liệu quy định tại Phụ lục số 1 “Bảng chuyển đổi số liệu” kèm theo Thông tư này.
Mục 3
MỞ SỔ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
Điều 14. Mở sổ kế toán của công ty cổ phần theo chế độ kế toán doanh nghiệp
1. Công ty cổ phần mở sổ kế toán cho kỳ kế toán đầu tiên căn cứ hồ sơ bàn giao giữa đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi và công ty cổ phần, bao gồm:
a) Hồ sơ xác định giá trị và quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi;
b) Báo cáo tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm đơn vị chính thức chuyển thành công ty cổ phần đã được kiểm toán và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền;
c) Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp của đơn vị sự nghiệp và bảng chuyển đổi số liệu báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm đơn vị chính thức chuyển thành công ty cổ phần;
d) Quyết định xác định giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần của cơ quan có thẩm quyền;
đ) Biên bản bàn giao tài sản, tiền vốn được lập tại thời điểm bàn giao (có bảng chi tiết công nợ bàn giao cho công ty cổ phần tiếp tục kế thừa và các tồn tại về tài chính cần tiếp tục xử lý - nếu có).
2. Công ty cổ phần căn cứ số liệu tại Cột 5 “Số liệu bàn giao cho công ty cổ phần” trên “Bảng chuyển đổi số liệu tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần” (mẫu BCĐ02/SNCL-CĐ quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này) và hồ sơ, tài liệu liên quan khác để ghi nhận vào các sổ kế toán chi tiết tương ứng quy định theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.
2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
3. Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc đối tượng áp dụng xử lý chuyển tiếp theo quy định tại Điều 43, Nghị định 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần có liên quan đến xử lý số liệu và lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
Điều 16. Trách nhiệm thi hành
1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty cổ phần chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm thực hiện quy định của Thông tư này.
2. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc Hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước;

- Các Tổng công ty nhà nước;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Cục QLKT (100b)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Tạ Anh Tuấn

Phụ lục số 01

BẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ LIỆU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

I. DANH MỤC BẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ LIỆU

STT

Tên Bảng chuyển đổi số liệu

Ký hiệu

Bảng chuyển đổi

1

Bảng chuyển đổi số liệu tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi

BCĐ01/SNCL-CĐ

2

Bảng chuyển đổi số liệu tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần

BCĐ02/SNCL-CĐ

 

 

 

II. MẪU BẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ LIỆU

 

 

Mẫu số BCĐ01/SNCL-CĐ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN:..........................................................

ĐƠN VỊ BÁO CÁO:...........................................................

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

BẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ LIỆU

Tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi

Ngày ... tháng ... năm ...

Đơn vị tính:.......

Sổ chi tiết tài khoản của đơn vị theo Chế độ kế toán HCSN

Giá trị do đánh giá lại

Phân loại số liệu theo chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu Doanh nghiệp

Ghi chú

STT

Ký hiệu tài khoản

Tên tài khoản

Số liệu trên sổ kế toán

Tên chỉ tiêu báo cáo

Số liệu phân tích

Mã số

A

B

C

1

2

D

3

Đ

E

01

111

Tiền mặt

 

 

Tiền

 

111

 

02

112

Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

 

 

03

113

Tiền đang chuyển

 

 

04

121

Đầu tư tài chính

 

 

 

 

 

Căn cứ số liệu đầu tư tài chính và hồ sơ có liên quan, đơn vị phải phân loại chi tiết chỉ tiêu đầu tư tài chính thành các chỉ tiêu chi tiết để lập báo cáo

Các khoản tương đương tiền

 

112

Chứng khoán kinh doanh

 

121

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 

 

- Ngắn hạn

 

123

- Dài hạn

 

255

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

 

252

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

 

253

Đầu tư khác

 

 

- Tài sản ngắn hạn khác

 

155

- Tài sản dài hạn khác

 

268

05

131

Phải thu của khách hàng

 

 

 

 

 

 

Phải thu của khách hàng

 

 

Căn cứ sổ chi tiết TK 131 có số dư bên Nợ

- Ngắn hạn

 

131

- Dài hạn

 

211

 

 

 

Người mua trả tiền trước

 

 

Căn cứ sổ chi tiết TK 131 có số dư bên Có

- Ngắn hạn

 

312

- Dài hạn

 

332

06

133

Thuế GTGT được khấu trừ

 

 

Thuế GTGT được khấu trừ

 

152

 

07

137

Tạm chi

 

 

 

 

 

 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

 

242a

Số tạm chi cho hoạt động xây dựng cơ bản

Phải thu ngắn hạn khác

 

136a

Số tạm chi còn lại (ngoài số tạm chi cho hoạt động xây dựng cơ bản)

08

138

Phải thu khác

 

 

 

 

 

 

Tài sản thiếu chờ xử lý

 

139

Căn cứ sổ chi tiết TK 138 có số dư Nợ liên quan đến tài sản thiếu chờ xử lý

Phải thu khác

 

 

Căn cứ sổ chi tiết TK 138 có số dư Nợ, trừ số liệu về số tài sản thiếu chờ xử lý nói trên

- Ngắn hạn

 

136b

- Dài hạn

 

216a

 

 

 

Phải trả ngắn hạn khác

 

 

Căn cứ sổ chi tiết TK 138 có số dư Có

- Ngắn hạn

 

319a

- Dài hạn

 

337a

09

141

Tạm ứng

 

 

Phải thu khác

 

 

 

- Ngắn hạn

 

136c

 

- Dài hạn

 

216 b

10

152

Nguyên liệu, vật liệu

 

 

Hàng tồn kho

 

141a

 

11

153

Công cụ, dụng cụ

 

 

 

 

 

 

Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

 

263

 

Hàng tồn kho

 

141b

 

12

154

Chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ dở dang

 

 

Hàng tồn kho

 

141c

 

13

155

Sản phẩm

 

 

 

 

 

 

14

156

Hàng hóa

 

 

15

211

Tài sản cố định hữu hình

 

 

 

 

 

 

Tài sản cố định hữu hình

 

221

Tài sản đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ hữu hình theo quy định đối với doanh nghiệp.

Chi phí trả trước

 

 

Tài sản không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ hữu hình theo quy định đối với doanh nghiệp.

- Ngắn hạn

 

151a

- Dài hạn

 

261a

16

213

Tài sản cố định vô hình

 

 

 

 

 

 

Tài sản cố định vô hình

 

227

Tài sản đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ vô hình đối với doanh nghiệp theo quy định.

Chi phí trả trước

 

 

Tải sản không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ vô hình theo quy định đối với doanh nghiệp.

- Ngắn hạn

 

151b

- Dài hạn

 

261b

17

241

Xây dựng cơ bản dở dang

 

 

 

 

 

 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

 

242b

 

Hàng tồn kho

 

141d

 

18

242

Chi phí trả trước

 

 

Chi phí trả trước

 

 

 

- Ngắn hạn

 

151c

- Dài hạn

 

261c

19

248

Đặt cọc, ký quỹ, ký cược

 

 

Phải thu khác

 

 

 

- Ngắn hạn

 

136d

- Dài hạn

 

216c

20

331

Phải trả cho người bán

 

 

 

 

 

 

Trả trước cho người bán

 

 

Căn cứ sổ chi tiết TK 331 có số dư bên Nợ

- Ngắn hạn

 

132

- Dài hạn

 

212

Phải trả người bán

 

 

Căn cứ sổ chi tiết TK 331 có số dư bên Có

- Ngắn hạn

 

311

- Dài hạn

 

331

21

332

Các khoản phải nộp theo lương

 

 

 

 

 

 

Phải trả ngắn hạn khác

 

319b

Căn cứ sổ chi tiết TK 332 có số dư bên Có

 

 

 

 

Phải thu ngắn hạn khác

 

136đ

Căn cứ sổ chi tiết TK 332 có số dư bên Nợ

22

333

Các khoản phải nộp nhà nước

 

 

 

 

 

 

Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

 

153

Căn cứ sổ chi tiết TK 333 có số dư bên Nợ

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

 

313a

Căn cứ sổ chi tiết TK 333 có số dư bên Có

23

334

Phải trả người lao động

 

 

Phải trả người lao động

 

314

 

24

337

Tạm thu

 

 

 

 

 

 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

 

313b

 

Phải trả ngắn hạn khác

 

319c

 

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

Phần còn lại đã được xác định là vốn nhà nước tại doanh nghiệp

25

338

Phải trả khác

 

 

 

 

 

 

3381

Các khoản thu hộ, chi hộ

 

 

 

 

 

 

Phải thu ngắn hạn khác

 

136e

Căn cứ sổ chi tiết TK 3381 có số dư bên Nợ

 

 

Phải trả ngắn hạn khác

 

319d

Căn cứ sổ chi tiết TK 3381 có số dư bên Có

3382

Phải trả nợ vay

 

 

Vay và nợ thuê tài chính

 

 

 

- Ngắn hạn

 

320

- Dài hạn

 

338

3383

Doanh thu nhận trước

 

 

Doanh thu chưa thực hiện

 

 

 

- Ngắn hạn

 

318

- Dài hạn

 

336

3388

Phải trả khác

 

 

 

 

 

 

Phải trả khác

 

 

Căn cứ sổ chi tiết TK 3388 có số dư bên Có

- Ngắn hạn

 

319đ

- Dài hạn

 

337b

 

 

 

Phải thu khác

 

 

Căn cứ sổ chi tiết TK 3388 có số dư bên Nợ

-  Ngắn hạn

 

136g

- Dài hạn

 

216d

26

348

Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược

 

 

Phải trả khác

 

 

 

-  Ngắn hạn

 

319e

- Dài hạn

 

337c

 

27

353

Các quỹ đặc thù

 

 

 

 

 

 

Phải trả khác

 

 

Phần kinh phí của Quỹ không hình thành từ nguồn kinh phí NSNN hoặc chênh lệch thu chi của đơn vị SNCL được chuyển giao cho DN chuyển đổi tiếp tục, quản lý sử dụng đúng mục đích của việc huy động

- Ngắn hạn

 

319g

- Dài hạn

 

337d

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

Phần còn lại đã được xác định là vốn nhà nước tại doanh nghiệp

28

366

Các khoản nhận trước chưa ghi thu

 

 

 

 

 

 

Phải trả khác

 

 

Phần kinh phí đầu tư XDCB mà đơn vị không được giao quản lý tài sản sau giai đoạn nghiên cứu, đầu tư

- Ngắn hạn

 

319h

- Dài hạn

 

337đ

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

Phần còn lại đã được xác định là vốn nhà nước tại doanh nghiệp

29

411

Nguồn vốn kinh doanh

 

 

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

Phần được tính vào vốn nhà nước tại doanh nghiệp

30

413

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

417

 

31

421

Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

 

 

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

Phần được tính vào vốn nhà nước tại doanh nghiệp

32

431

Các quỹ

 

 

 

 

 

 

4311

Quỹ khen thưởng

 

 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

 

322a

 

4312

Quỹ phúc lợi

 

 

 

 

 

 

43121

Quỹ phúc lợi

 

 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

 

322b

43122

Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ

 

 

 

 

 

Vốn khác của chủ sở hữu

 

414

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

 

322c

Phải trả ngắn hạn khác

 

319i

 

4313

Quỹ bổ sung thu nhập

 

 

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

Phần được tính vào vốn nhà nước tại doanh nghiệp

 

4314

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

 

 

 

4315

Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

 

 

33

468

Nguồn cải cách tiền lương

 

 

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

Phần được tính vào vốn nhà nước tại doanh nghiệp

 
 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... tháng ... năm...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Ghi chú:

- Cột 1 “Số liệu trên sổ kế toán”: Phản ánh số liệu trên sổ kế toán của đơn vị theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp tại thời điểm xác định giá trị đơn vị.

- Cột 2 “Giá trị do đánh giá lại”: Phản ánh số liệu theo giá trị đánh giá lại của các khoản mục tài sản và nguồn vốn thuộc đối tượng phải được thực hiện xác định giá trị tại thời điểm xác định giá trị đơn vị.

- Cột 3 “Số liệu phân tích”: số liệu trên cột này dùng để lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi, lấy số liệu cột 2 để phân tích chi tiết đối với các khoản mục tài sản và nguồn vốn thuộc đối tượng phải được thực hiện xác định giá trị tại thời điểm xác định giá trị đơn vị, lấy số liệu cột 1 để phân tích chi tiết đối với các tài sản còn lại.

 

 

 

Mẫu số BCĐ02/SNCL-CĐ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN:..........................................................

ĐƠN VỊ BÁO CÁO:...........................................................

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

BẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ LIỆU

Tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần

Ngày          tháng .... năm ....

Đơn vị tính:.........

STT

Sổ chi tiết tài khoản của đơn vị theo Chế độ kế toán HCSN

Sổ chi tiết tài khoản theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Số liệu tại thời điểm xác định giá trị đơn vị

Giá trị do đánh giá lại tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần

Số liệu điều chỉnh từ thời điểm xác định giá trị đơn vị đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần

Số liệu bàn giao cho công ty cổ phần

Ký hiệu tài khoản

Tên tài khoản

Số liệu trên sổ kế toán

Ký hiệu tài khoản

Tên tài khoản và chỉ tiêu báo cáo

Mã số để lập báo cáo

A

B

C

1

D

Đ

E

2

3

4

5

1

111

Tiền mặt

 

111

Tiền mặt

 

 

 

 

 

 

- Tiền

111a

 

 

 

 

2

112

Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

 

112

Tiền gửi Ngân hàng

 

 

 

 

 

-Tiền

111b

 

 

 

 

3

113

Tiền đang chuyển

 

113

Tiền đang chuyển

 

 

 

 

 

 

-Tiền

111c

 

 

 

 

4

121

Đầu tư tài chính

 

121

Chứng khoán kinh doanh

 

 

 

 

 

 

- Chứng khoán kinh doanh

121

 

 

 

 

128

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 

 

 

 

 

 

- Các khoản tương đương tiền

112

 

 

 

 

- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Tài sản ngắn hạn)

123

 

 

 

 

- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Tài sản dài hạn)

255

 

 

 

 

222

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

 

 

 

 

 

 

- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

252

 

 

 

 

228

Đầu tư khác

 

 

 

 

 

 

-  Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

253

 

 

 

 

 

-  Tải sản ngắn hạn

155

 

 

 

 

 

- Tài sản dài hạn

268

 

 

 

 

5

131

Phải thu của khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết TK 131 có số dư bên Nợ

 

131

Phải thu của khách hàng (dư Nợ)

 

 

 

 

 

 

- Phải thu ngắn hạn của khách hàng

131

 

 

 

 

 

- Phải thu dài hạn của khách hàng

211

 

 

 

 

Chi tiết TK 131 có số dư bên Có

 

 

 

 

 

 

 

 

131

Phải thu của khách hàng (dư Có)

 

 

 

 

 

 

- Người mua trả tiền trước ngắn hạn

312

 

 

 

 

- Người mua trả tiền trước dài hạn

332

 

 

 

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

- Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

6

133

Thuế GTGT được khấu trừ

 

133

Thuế GTGT được khấu trừ

 

 

 

 

 

 

- Thuế GTGT được khấu trừ

152

 

 

 

 

7

137

Tạm chi

 

 

 

 

 

 

 

 

241

Xây dựng cơ bản dở dang

 

 

 

 

 

 

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

242a

 

 

 

 

138

Phải thu khác

 

 

 

 

 

 

- Phải thu ngắn hạn khác

136a

 

 

 

 

8

138

Phải thu khác

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết TK 138 có số dư bên Nợ

 

 

 

 

 

 

 

138

Phải thu khác

 

 

 

 

 

 

- Tài sản thiếu chờ xử lý

139

 

 

 

 

138

Phải thu khác

 

 

 

 

 

 

- Phải thu ngắn hạn khác

136b

 

 

 

 

 

- Phải thu dài hạn khác

216a

 

 

 

 

Chi tiết TK 138 có số dư bên Có

 

 

 

 

 

 

 

 

1388

Phải thu khác (dư Có)

 

 

 

 

 

 

- Phải trả ngắn hạn khác

319a

 

 

 

 

 

- Phải trả dài hạn khác

337a

 

 

 

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

- Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

9

141

Tạm ứng

 

141

Tạm ứng

 

 

 

 

 

 

- Phải thu ngắn hạn khác

136c

 

 

 

 

 

 

- Phải thu dài hạn khác

216b

 

 

 

 

10

152

Nguyên liệu, vật liệu

 

152

Nguyên liệu, vật liệu

 

 

 

 

 

 

- Hàng tồn kho

141a

 

 

 

 

11

153

Công cụ, dụng cụ

 

153

Công cụ, dụng cụ

 

 

 

 

 

 

-  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thể dài hạn

263

 

 

 

 

-  Hàng tồn kho

141b

 

 

 

 

12

154

Chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ dở dang

 

154

Chi phí, sản xuất, kinh doanh dở dang

 

 

 

 

 

 

- Hàng tồn kho

141c

 

 

 

 

13

155

Sản phẩm

 

155

Thành phẩm

 

 

 

 

 

 

- Hàng tồn kho

141d

 

 

 

 

14

156

Hàng hóa

 

156

Hàng hóa

 

 

 

 

 

 

- Hàng tồn kho

141đ

 

 

 

 

15

211

Tài sản cố định hữu hình

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Tài sản cố định hữu hình

 

 

 

 

 

 

- Tài sản cố định hữu hình

221

 

 

 

 

242

Chi phí trả trước

 

 

 

 

 

 

- Chi phí trả trước ngắn hạn.

151a

 

 

 

 

 

- Chi phí trả trước dài hạn

261a

 

 

 

 

16

213

Tài sản cố định vô hình

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Tài sản cố định vô hình

 

 

 

 

 

 

- Tài sản cố định vô hình

227

 

 

 

 

242

Chi phí trả trước

 

 

 

 

 

 

-  Chi phí trả trước ngắn hạn

151b

 

 

 

 

 

-  Chi phí trả trước dài hạn

261b

 

 

 

 

17

241

Xây dựng cơ bản dở dang

 

 

 

 

 

 

 

 

241

Xây dựng cơ bản dở dang

 

 

 

 

 

 

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

242b

 

 

 

 

153

Công cụ, dụng cụ

 

 

 

 

 

 

- Hàng tồn kho

141e

 

 

 

 

18

242

Chi phí trả trước

 

242

Chi phí trả trước

 

 

 

 

 

 

-  Chi phí trả trước ngắn hạn

151c

 

 

 

 

 

-  Chi phí trả trước dài hạn

261c

 

 

 

 

19

248

Đặt cọc, ký quỹ, ký cược

 

244

Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

 

 

 

 

 

 

- Phải thu ngắn hạn khác

136d

 

 

 

 

 

- Phải thu dài hạn khác

216c

 

 

 

 

20

331

Phải trả cho người bán

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết TK 331 có số dư bên Nợ

 

331

Phải trả cho người bán (dư Nợ)

 

 

 

 

 

 

- Trả trước cho người bán ngắn hạn

132

 

 

 

 

 

- Trả trước cho người bán dài hạn

212

 

 

 

 

Chi tiết TK 331 có số dư bên Có

 

 

 

 

 

 

 

331

Phải trả cho người bán (dư Có)

 

 

 

 

 

 

- Phải trả người bán ngắn hạn

311

 

 

 

 

 

- Phải trả người bán dài hạn

331

 

 

 

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

- Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

21

332

Các khoản phải nộp theo lương

 

 

 

 

 

 

 

 

3321

Bảo hiểm xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

Dư Có chi tiết TK 3321

 

3383

Bảo hiểm xã hội (dư Có)

 

 

 

 

 

 

- Phải trả ngắn hạn khác

319b

 

 

 

 

Dư Nợ chi tiết TK 3321

 

3383

Bảo hiểm xã hội (dư Nợ)

 

 

 

 

 

 

- Phải thu ngắn hạn khác

136đ

 

 

 

 

3322

Bảo hiểm y tế

(Dư Có chi tiết TK 3322)

 

3384

Bảo hiểm y tế

 

 

 

 

 

 

- Phải trả ngắn hạn khác

319c

 

 

 

 

3323

Kinh phí công đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

Dư Có chi tiết TK 3323

 

3382

Kinh phí công đoàn

(dư Có)

 

 

 

 

 

 

- Phải trả ngắn hạn khác

319d

 

 

 

 

Dư Nợ chi tiết TK 3323

 

3382

Kinh phí công đoàn

(dư Nợ)

 

 

 

 

 

 

- Phải thu ngắn hạn khác

136e

 

 

 

 

3324

Bảo hiểm thất nghiệp

(Dư Có chi tiết TK 3324)

 

3386

Bảo hiểm thất nghiệp

 

 

 

 

 

 

- Phải trả ngắn hạn khác

319d

 

 

 

 

22

333

Các khoản phải nộp nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi tiết TK 333 có số dư bên Nợ

 

333

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (dư Nợ)

 

 

 

 

 

 

- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

153

 

 

 

 

- Chi tiết TK 333 có số dư bên Có

 

333

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (dư Có)

 

 

 

 

 

 

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

313a

 

 

 

 

23

334

Phải trả người lao động

 

334

Phải trả người lao động

 

 

 

 

 

 

- Phải trả người lao động

314

 

 

 

 

24

337

Tạm thu

 

 

 

 

 

 

 

 

3339

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

 

 

 

 

 

 

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

313b

 

 

 

 

3388

Phải trả, phải nộp khác

 

 

 

 

 

 

- Phải trả ngắn hạn khác

319e

 

 

 

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

- Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

25

338

Phải trả khác

 

 

 

 

 

 

 

 

3381

Các khoản thu hộ, chi hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết TK 3381 có số dư bên Nợ

 

1388

Phải thu khác (dư Nợ)

 

 

 

 

 

 

- Phải thu ngắn hạn khác

136g

 

 

 

 

Chi tiết TK 3381 có số dư bên Có

 

3388

Phải trả, phải nộp

khác (dư Có)

 

 

 

 

 

 

- Phải trả ngắn hạn khác

319g

 

 

 

 

3382

Phải trả nợ vay

 

3411

Các khoản đi vay

 

 

 

 

 

 

- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

320

 

 

 

 

 

- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

338

 

 

 

 

3383

Doanh thu nhận trước

 

 

 

 

 

 

 

 

3387

Doanh thu chưa thực hiện

 

 

 

 

 

 

- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

318

 

 

 

 

 

- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

336

 

 

 

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

-Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

3388

Phải trả khác

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết TK 3388 có số dư bến Nợ

 

3388

Phải trả, phải nộp khác (dư Nợ)

 

 

 

 

 

 

-    Phải thu ngắn hạn khác

136h

 

 

 

 

 

- Phải thu dài hạn khác

216d

 

 

 

 

Chi tiết TK 3388 có số dư bên Có

 

 

 

 

 

 

 

 

3388

Phải trả, phải nộp

khác (Dư Có)

 

 

 

 

 

 

- Phải trả ngắn hạn khác

31911

 

 

 

 

 

- Phải trả dài hạn khác

337b

 

 

 

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

- Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

26

348

Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược

 

344

Nhận ký quỹ, ký cược

 

 

 

 

 

 

- Phải trả ngắn hạn khác

3191

 

 

 

 

 

- Phải trả dài hạn khác

337c

 

 

 

 

27

353

Các quỹ đặc thù

 

 

 

 

 

 

 

 

3388

Phải trả, phải nộp khác

 

 

 

 

 

 

- Phải trả ngắn hạn khác

319k

 

 

 

 

 

- Phải trả dài hạn khác

337d

 

 

 

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

- Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

28

366

Các khoản nhận trước chưa ghi thu

 

 

 

 

 

 

 

 

3388

Phải trả, phải nộp khác

 

 

 

 

 

 

- Phải trả ngắn hạn khác

3191

 

 

 

 

 

- Phải trả dài hạn khác

337đ

 

 

 

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

- Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

29

411

Nguồn vốn kinh doanh

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

- Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

30

413

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

413

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

 

 

 

 

 

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

417

 

 

 

 

31

421

Thặng dư / thâm hụt lũy kế

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

-Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

32

431

Các quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

4311

Quỹ khen thưởng

 

3531

Quỹ khen thưởng

 

 

 

 

 

 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322a

 

 

 

 

4312

Quỹ phúc lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

43121

Quỹ phúc lợi

 

3532

Quỹ phúc lợi

 

 

 

 

 

 

- Quỹ khen thường, phúc lợi

322b

 

 

 

 

43122

Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

3533

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

 

 

 

 

 

 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322c

 

 

 

 

4118

Vốn khác

 

 

 

 

 

 

- Vốn khác của chủ sở hữu

414

 

 

 

 

3388

Phải trả, phải nộp khác

 

 

 

 

 

 

- Phải trả ngắn hạn khác

319m

 

 

 

 

4313

Quỹ bổ sung thu nhập

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

- Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

4314

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

- Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

4315

Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

- Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

33

468

Nguồn cải cách tiền lương

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

- Vốn góp của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... tháng ... năm...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Ghi chú:

- Cột 1 “Số liệu trên sổ kế toán”: Phản ánh số liệu trên sổ kế toán của đơn vị theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp tại thời điểm chính thức bàn giao cho công ty cổ phần.

- Cột 2 “Số liệu tại thời điểm xác định giá trị đơn vị”: Là số liệu mang sang từ Bảng chuyển đổi số liệu tại thời điểm xác định giá trị đơn vị (mẫu BCĐ01/SNCL-CĐ, mang sang số liệu tại cột 3).

- Cột 3 “Giá trị do đánh giá lại tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần”: Phản ánh số liệu của các chỉ tiêu theo quy định phải thực hiện đánh giá lại giá trị tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần. Giá trị đánh giá lại phải được phản ánh vào dòng chỉ tiêu tài sản và chỉ tiêu nguồn tương ứng

- Cột 4 “Số liệu điều chỉnh từ thời điểm xác định giá trị đơn vị đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần”: Phản ánh số liệu của các chỉ tiêu được phép điều chỉnh thay đổi từ thời điểm xác định giá trị đơn vị đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần theo quy định (điều chỉnh tăng ghi dương, điều chỉnh giảm ghi âm). Đơn vị lưu ý điều chỉnh số liệu cả ở phần tài sản và nguồn vốn tương ứng

- Cột 5 “Số liệu bàn giao cho công ty cổ phần”: Là số liệu chính thức bàn giao cho công ty cổ phần, số liệu ở cột 5 phục vụ cho lập báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần và mở sổ kế toán chi tiết của Công ty cổ phần. Được tính toán như sau:

+ Trường hợp các chỉ tiêu không có quy định đánh giá lại giá trị tại thời điểm xác định giá trị và tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, được lấy số liệu bàn giao theo sổ kế toán thì số liệu Cột 5 được phân tích từ số liệu Cột 1.

+ Trường hợp các chỉ tiêu có quy định đánh gíá lại giá trị tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần thì số liệu Cột 5-Cột 3.

+ Trường hợp các chỉ tiêu đã đánh giá lại giá trị tại thời điểm xác định giá trị, và được điều chỉnh thay đổi trong khoảng thời gian từ thời điểm xác định giá trị đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần thì số liệu Cột 5 = Cột 2 + Cột 4.

+ Trường hợp các chỉ tiêu đã đánh giá lại giá trị tại thời điểm xác định giá trị, và không có quy định điều chỉnh thay đổi trong khoảng thời gian từ thời điểm xác định giá trị đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần thì số liệu Cột 5 - Cột 2

 

 

Phụ lục số 02

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THEO KHUÔN MẪU DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

I. DANH MỤC BÁO CÁO

STT

Tên biểu báo cáo

Ký hiệu biểu

1

Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập

B01/ĐVSN-DN

 

 

 

II. MẪU BÁO CÁO

 

Mẫu số B01/ĐVSN-DN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN:...............................................

ĐƠN VỊ BÁO CÁO:.................................................

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

BÁO CÁO

Tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập

(Tại thời điểm:..................................)

(Ngày... tháng... năm...)

Đơn vị tính:.............

CHỈ TIÊU

Mã số

Số báo cáo

Ghi chú

A

B

1

C

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN

100

Mã số 100 = 110+120+130+140+150

 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

Mã số 110 = 111+112

 

1. Tiền

111

 

 

2. Các khoản tương đương tiền

112

 

 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn

120

Mã số 120 = 121+123

 

1. Chứng khoán kinh doanh

121

 

 

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

123

 

 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

130

Mã số 130 = 131+132+136+139

 

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

131

 

 

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn

132

 

 

3. Phải thu ngắn hạn khác

136

 

 

4. Tài sản thiếu chờ xử lý

139

 

 

IV. Hàng tồn kho

140

Mã số 140 = Mã số 141

 

1. Hàng tồn kho

141

 

 

V. Tài sản ngắn hạn khác

150

Mã số 150 = 151+152+153+155

 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

151

 

 

2. Thuế GTGT được khấu trừ

152

 

 

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

153

 

 

4. Tài sản ngắn hạn khác

 

 

 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN

200

Mã số 200 = 210+220+240+250+260

 

I. Các khoản phải thu dài hạn

 

Mã số 210 = 211+212+216

 

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

 

 

 

2. Trả trước cho người bán dài hạn

212

 

 

3. Phải thu dài hạn khác

216

 

 

II. Tài sản cố định

220

Mã số 220 = 221+227

 

1. Tài sản cố định hữu hình

221

 

 

2. Tài sản cố định vô hình

227

 

 

III. Tài sản dở dang dài hạn

240

Mã số 240 = Mã số 242

 

1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

242

 

 

IV. Đầu tư tài chính dài hạn

250

Mã số 250 = 252+253+255

 

1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

252

 

 

2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

253

 

 

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

255

 

 

V. Tài sản dài hạn khác

260

Mã số 260 = 261+263+268

 

1. Chi phí trả trước dài hạn

261

 

 

2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

263

 

 

3. Tài sản dài hạn khác

268

 

 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)

270

 

 

C - NỢ PHẢI TRẢ

300

Mã số 300 = 310+330

 

I. Nợ ngắn hạn

310

Mã số 310 = 311+312+313+314+ 318+319+320+322

 

1. Phải trả người bán ngắn hạn

311

 

 

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

312

 

 

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

313

 

 

4. Phải trả người lao động

314

 

 

5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

318

 

 

6. Phải trả ngắn hạn khác

319

 

 

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

320

 

 

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322

 

 

II. Nợ dài hạn

330

Mã số 330 = 331+332+336+337+338

 

1. Phải trả người bán dài hạn

331

 

 

2. Người mua trả tiền trước dài hạn

332

 

 

3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

336

 

 

4. Phải trả dài hạn khác

337

 

 

5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

338

 

 

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU

400

Mã số 400 = Mã số 410

 

I. Vốn chủ sở hữu

410

Mã số 410 = 411+414+417

 

1. Vốn góp của chủ sở hữu

411

 

 

2.  Vốn khác của chủ sở hữu

414

 

 

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

417

 

 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)