Quyết định 38/2000/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố áp dụng Hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 38/2000/QĐ/BTC
NGÀY 14 THÁNG 03 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ
CÔNG BỐ ÁP DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN,
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê ngày 10/05/1988;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và Tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Để thực hiện chủ trương cải cách kinh tế theo cơ chế thị trường và tiến trình hội nhập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán, Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành và công bố các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và các công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam. Hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phải được xây dựng theo các nguyên tắc:

- Dựa trên cơ sở các chuẩn mực quốc tế về kế toán, chuẩn mực quốc tế về kiểm toán do Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) công bố;

- Phù hợp với điều kiện phát triển của nền kinh tế thị trường Việt Nam, phù hợp với hệ thống luật pháp, trình độ, kinh nghiệm kế toán, kiểm toán của Việt Nam;

- Chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phải đơn giản, rõ ràng và tuân thủ các qui định về thể thức ban hành văn bản pháp luật Việt Nam.

 

Điều 2: Ban chỉ đạo nghiên cứu, soạn thảo chuẩn mực kế toán Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1503/1998/QĐ-BTC ngày 30/10/1998 và Ban chỉ đạo nghiên cứu, soạn thảo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 19/1999/QĐ-BTC ngày 12/02/1999 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch để đảm bảo việc ban hành và công bố các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được hoàn tất vào năm 2003.

 

Điều 3: Vụ chế độ kế toán là đơn vị thường trực của các Ban chỉ đạo và các Tổ soạn thảo chuẩn mực, có nhiệm vụ tổ chức triển khai việc soạn thảo, tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh trình Bộ ký ban hành. Các đơn vị: Tổng cục Thuế, Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Chính sách Tài chính, Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Đầu tư, Kho Bạc Nhà nước, Trường Đại học Tài chính-Kế toán Hà Nội và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan, có trách nhiệm cử cán bộ trực tiếp tham gia các Ban chỉ đạo và các Tổ soạn thảo; phối hợp, cung cấp số liệu, thông tin và tạo điều kiện để các Ban chỉ đạo, các Tổ soạn thảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trưởng Ban chỉ đạo nghiên cứu, soạn thảo chuẩn mực kế toán, Trưởng Ban chỉ đạo nghiên cứu soạn thảo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 38/2000/QĐ-BTC

Quyết định 38/2000/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố áp dụng Hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:38/2000/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Tá
Ngày ban hành:14/03/2000Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Kế toán-Kiểm toán
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 38/2000/QĐ-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
----------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------
No. 38/2000/QD-BTC
Hanoi, March 14, 2000
 
DECISION
PROMULGATING AND PUBLICIZING FOR APPLICATION OF THE SYSTEM OF VIETNAMESE ACCOUNTING STANDARDS AND AUDITING STANDARDS
THE MINISTER OF FINANCE
Pursuant to the Ordinance on Accounting and Statistics of May 10, 1988;
Pursuant to the Governments Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
In order to materialize economic reform undertakings according to market mechanism and integration process;
At the proposals of the Director of the Accounting Regime Department, the Director of External Finance Department and the Director of the Finance Ministry Office,
DECIDES:
Article 1.- To promulgate and publicize the Vietnamese accounting standards and auditing standards applicable to production and/or business enterprises and auditing companies operating in Vietnam. The system of Vietnamese accounting standards and auditing standards shall have to be formulated on the following principles:
- It must be based on international accounting standards and international auditing standards publicized by the International Federation of Accounting (IFAC);
- It must be suitable to the development conditions of Vietnam�s market economy, and compatible with the legal system and the level and experience of Vietnamese accountants and auditors;
- The Vietnamese accounting standards and auditing standards must be simple, clear and compliable with the regulations on modalities for promulgating the Vietnam�s legal documents.
Article 2.- The Steering Committee for study and compilation of the Vietnamese accounting standards, which was established under Decision No. 1503/1998/QD-BTC of October 30, 1998 and the Steering Committee for study and compilation of the Vietnamese auditing standards, which was established under Decision No. 19/1999/QD-BTC of February 12, 1999, of the Finance Minister, shall expeditiously perform the assigned tasks as planned to ensure that the promulgation and publication of the Vietnamese accounting standards and auditing standards shall be completed by the year 2003.
Article 3.- The Accounting Regime Department shall be the standing unit of the Steering Committees and Standards Compiling Teams and shall organize the compilation, comments gathering and finalizing and submit it to the Ministry for signing for promulgation. The General Department of Tax, the State Budget Department, the Financial Policies Department, the Enterprises� Finance Department, the Investment Department, the State Treasury, the Hanoi Finance and Accounting University and the concerned units under and attached to the Ministry shall have to send their personnel to directly take part in the Steering Committees and the Standards Elaborating Teams; coordinate, provide data and information, and create conditions for the Steering Committees and the Standards Compiling Teams to fulfill their assigned tasks.
Article 4.- This Decision takes effect after its signing. The Head of the Steering Committee for study and compilation of the Vietnamese accounting standards, the Head of the Steering Committee for study and compilation of the Vietnamese auditing standards, the Director of the Accounting Regime Department and the heads of the units under and attached to the Ministry shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Tran Van Ta

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 38/2000/QD-BTC DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi