Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

Số: 06/2016/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
Điều 2. Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được áp dụng trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Đoàn kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước, tổ chức, cá nhân của Kiểm toán nhà nước; đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán phải tuân thủ các quy định của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán trong hoạt động kiểm toán nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.
Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các Đoàn kiểm toán nhà nước, các thành viên của Đoàn kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch nước;
- Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Ban của UBTV Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lãnh đạo KTNN; các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, Vụ Chế độ và KSCL kiểm toán (02).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Hồ Đức Phớc

DANH MỤC HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày  02 tháng 11  năm 2016

 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

 

KÝ HIỆU

(Mẫu biểu số)

TÊN MẪU BIỂU

TRANG SỐ

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. NGÂN SÁCH BỘ, NGÀNH

01/ĐCKS-NSBN

Đề cương lập Kế hoạch khảo sát thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm) năm ... của Bộ (ngành)...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước tại các Bộ, ngành)

9-12

01/KHKT-NSBN

Kế hoạch kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm) năm .... của Bộ (ngành)...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài, tài sản nhà nước tại các Bộ, ngành)

13-25

01/BBKT-NSBN

Biên bản kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán) năm ....của Bộ (ngành)...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản nhà nước của Bộ, ngành)

26-34

01/BCKT-NSBN

Báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) năm ... của Bộ (ngành)...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước của Bộ, ngành)

35-56

II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

01/ĐCKS-NSĐP

Đề cương lập Kế hoạch khảo sát thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán ngân sách (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm) năm ....của tỉnh (thành phố)....

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách tại các tỉnh, thành phố)

57-63

01/KHKT-NSĐP

Kế hoạch kiểm toán ngân sách (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm) năm … của tỉnh (thành phố)...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách tại các tỉnh, thành phố)

64-85

01/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán ngân sách (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán) năm ....của quận (huyện)...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách tại các quận, huyện, thị xã khi kiểm toán ngân sách địa phương)

86-101

02/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán (ghi tên theo quyết định kiểm toán) năm ....tại Cục thuế (hoặc Chi cục thuế)...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tạị Cục thuế (hoặc Chi cục thuế) khi kiểm toán ngân sách địa phương)

102-110

03/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán (ghi tên theo quyết định kiểm toán) năm ... tại Cục Hải quan (hoặc chi cục Hải quan)...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Cục hải quan (hoặc Chi cục hải quan) khi kiểm toán ngân sách địa phương)

111-117

04/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán (ghi tên theo quyết định kiểm toán) năm.... tại Kho bạc nhà nước các tỉnh/ thành phố (hoặc kho bạc quận, huyện, thị xã)...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Kho bạc tỉnh/ thành phố (hoặc kho bạc quận, huyện, thị xã) khi kiểm toán ngân sách địa phương)

118-123

05/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán (ghi tên theo quyết định kiểm toán) năm ... tại Sở Kế hoạch và Đầu tư...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại các Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố khi kiểm toán ngân sách địa phương)

124-129

06/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán (ghi tên theo quyết định kiểm toán) năm... tại Sở Tài chính tỉnh, thành phố (hoặc phòng tài chính quận, huyện, thị xã)...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính tỉnh, thành phố (hoặc phòng tài chính quận, huyện, thị xã) khi kiểm toán ngân sách địa phương)

130-143

07/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán năm ... của xã (phường, thị trấn)...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách tại các xã, phường khi kiểm toán ngân sách địa phương)

144-155

01/BCKT-NSĐP

Báo cáo kiểm toán ngân sách (hoặc ghi theo quyết định kiểm toán) năm ... của tỉnh (thành phố)...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách địa phương tại các tỉnh, thành phố)

156-176

III. CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, BQLDA TRỰC THUỘC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

01/BBKT-NS

Biên bản kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán)... năm... của ...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước tại các đơn vị dự toán thuộc các bộ, ngành, địa phương)

177-192

02/BBKT-NS

Biên bản kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư XDCB (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán)... năm... của Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư)...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng của các Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư) thuộc các bộ, ngành, địa phương)

193 - 205

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

01/ĐCKS-DADT

Đề cương lập Kế hoạch khảo sát để lập Kế hoạch kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)... dự án ...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng BOT, BT)

206-212

01/KHKT-DAĐT

Kế hoạch kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)...  dự án ...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng BOT, BT)

213-223

01/BBKT-DAĐT

Biên bản kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán).... dự án....

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán hoạt động xây dựng và  quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án thành phần, hoặc các gói thầu khi thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng BOT, BT )

224-235

02/BBKT-DADT

Biên bản kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án theo hợp đồng BOT, BT (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán)... tại....

(Áp dụng cho cho Tổ kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án BOT, BT tại cơ quan đại diện quản lý nhà nước có thẩm quyền)

236-240

01/BCKT-DAĐT

Báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán).... của dự án ...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng BOT, BT)

241-257

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

01/ĐCKS-CTMT

Đề cương lập Kế hoạch khảo sát thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán Chương trình... (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)....

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia)

258-260

01/KHKT-CTMT

Kế hoạch kiểm toán Chương trình (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)....

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia)

261-272

01/BBKT-CTMT

Biên bản kiểm toán Chương trình (ghi tên theo quyết định kiểm toán)... tại ...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán khi kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia)

273-286

01/BCKT-CTMT

Báo cáo kiểm toán Chương trình. Chương trình (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán) ...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia)

287-302

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP

01/ĐCKS-DN

Đề cương lập Kế hoạch khảo sát thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm) năm ....của ...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

303-306

01/KHKT-DN

Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm) năm ... của ...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

307-317

01/BBKT-DN

Biên bản kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán).... năm ... của ...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

318-325

01/BCKT-DN

Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán)... năm ...của ...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)

326-336

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

01/ĐCKS-TCNH

Đề cương khảo sát thu thập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)... năm ... của ...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

337-340

01/KHKT-TCNH

Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)... năm ... của ...

 (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

341-352

01/BBKT-TCNH

Biên bản kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán).... năm ... của ...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

353-361

01/BCKT-TCNH

Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán).... năm ... của ...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

362-377

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH, TÀI CHÍNH ĐẢNG

01/ĐCKS-ĐB

Đề cương lập Kế hoạch khảo sát thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)... năm.... của ...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước các đơn vị thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tài chính Đảng)

378-381

01/KHKT-ĐB

Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)... năm.... của ...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

382-394

01/BBKT-ĐB

Biên bản kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán).... năm.... của...

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các đơn vị  dự toán thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

395-409

01/BCKT-ĐB

Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán)... năm ... của ...

(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các đơn vị thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

410-428

HỒ SƠ CHUNG

01/HSKT-KTNN

Nhật ký kiểm toán

429-435

02/HSKT-KTNN

Nhật ký công tác.

436-437

03/HSKT-KTNN

Tờ trình về việc kiểm tra, đối chiếu với bên thứ ba.

438-440

04/HSKT-KTNN

Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán.

441-449

05/HSKT-KTNN

Biên bản kiểm toán.

450-453

06/HSKT-KTNN

Biên bản họp Tổ kiểm toán.

454-455

07/HSKT-KTNN

Biên bản họp thông qua Biên bản kiểm toán và Dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán chi tiết.

456-458

08/HSKT-KTNN

Biên bản họp Đoàn kiểm toán.

459-460

09/HSKT-KTNN

Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán.

461-462

10/HSKT-KTNN

Biên bản họp xét duyệt Dự thảo Báo cáo kiểm toán.

463-464

11/HSKT-KTNN

Báo cáo bảo lưu ý kiến của thành viên Đoàn kiểm toán.

465-466

12/HSKT-KTNN

Công văn gửi Dự thảo Báo cáo kiểm toán.

467-468

13/HSKT-KTNN

Biên bản họp thông qua Dự thảo Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.

469-471

14/HSKT-KTNN

Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán.

472-473

15/HSKT-KTNN

Công văn gửi phát hành Báo cáo kiểm toán

474-475

16/HSKT-KTNN

Thông báo kết quả kiểm toán của Đoàn kiểm toán

476-477

17/HSKT-KTNN

Kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán

478-489

18/HSKT-KTNN

Văn bản đề nghị đơn vị giải trình số liệu

480-481

19/HSKT-KTNN

Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết

482-515

20/HSKT-KTNN

Tờ trình về việc xin phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết

516-517

21/HSKT-KTNN

Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp duyệt Kế hoạch kiểm toán

518-519

22/HSKT-KTNN

Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp duyệt Báo cáo kiểm toán.

520-522

23/HSKT-KTNN

Công văn gửi kho bạc nhà nước

523-526

DS Bộ, ngành
NS địa phương
NS chung
Dự án đầu tư
Chương trình mục tiêu
Doanh nghiệp
Tổ chức tín dụng
An ninh quốc phòng

thuộc tính Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN

Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:06/2016/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:02/11/2016Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Kế toán-Kiểm toán
TÓM TẮT VĂN BẢN

Ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
Ngày 02/11/2016, Kiểm toán Nhà nước đã ra Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/12/2016.
Các mẫu biểu được ban hành tại Quyết đị này gồm: Đề cương lập Kế hoạch khảo sát thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước; Biên bản kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước; Biên bản kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư... Toàn văn của Hệ thống mẫu biểu này được đăng tải tại trang: http://www.kiemtoannn.gov.vn.
Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được áp dụng trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Đoàn Kiểm toán, kiểm toán viên Nhà nước, tổ chức, cá nhân của Kiểm toán Nhà nước; đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán phải tuân thủ các quy định của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
Quyết định này thay thế Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/03/2012.

Xem chi tiết Quyết định06/2016/QĐ-KTNN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi