Quyết định 1724/QĐ-BVHTTDL 2022 Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1724/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1724/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1724/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:22/07/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống gia đình đến năm 2030

Ngày 22/7/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 1724/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030.

Cụ thể, hằng năm Vụ Gia đình phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn, triển khai, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình; Hoàn thiện và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình giai đoạn 2022-2025, 2025-2030; Tổ chức chiến dịch truyền thông vào các dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Lồng ghép tuyên truyền triển khai nội dung giáo dục đạo đức, lối sống vào Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,…

Ngoài ra, giai đoạn 2022-2023 Vụ Gia đình sẽ xây dựng tài liệu giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Năm 2024, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên không gian mạng. Giai đoạn 2023-2025, tích hợp nội dung về giáo dục, đạo đức lối sống gia đình vào đề án số hóa dữ liệu quốc gia về gia đình; Rà soát, nghiên cứu xây dựng và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ về gia đình tiêu biểu, hạnh phúc, kiểu mẫu,…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1724/QĐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________

Số: 1724/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2022

 

                                                                            

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó TTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan trung ương của các tổ chức đoàn thể;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lưu: VP, GĐ. HN (200)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030
(Kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-BVHTTDL ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_____________

 

Thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Chương trình), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chương trình.

b) Kế hoạch này là căn cứ để các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (sau đây viết tắt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành kế hoạch triển khai và chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình.

c) Góp phần thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Yêu cầu

a) Kế hoạch được triển khai thực hiện trong toàn ngành, phù hợp với kế hoạch hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương để bảo đảm nguồn lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Bảo đảm sự thống nhất, phối hợp thường xuyên, hiệu quả, đúng tiến độ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương trong việc triển khai Chương trình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục đổi mới công tác truyền thông nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

a) Đổi mới mạnh mẽ, đa dạng hóa hình thức truyền thông. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đạo đức, lối sống, về phát triển gia đình. Nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình gia đình tiêu biểu, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau; phê phán các hành vi lệch chuẩn, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, các giá trị văn hóa truyền thống và các hủ tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

b) Phát triển mạng lưới cộng tác viên tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lý tưởng, đạo đức, lối sống cho các thành viên trong gia đình.

c) Tổ chức chiến dịch truyền thông vào các dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hằng năm về chủ đề gia đình hạnh phúc, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình phù hợp điều kiện thực tiễn nhằm tạo sự lan tỏa, hiệu ứng xã hội mạnh mẽ tôn vinh giá trị gia đình.

2. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về gia đình.

a) Rà soát, xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

b) Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp trong tổ chức, triển khai, thực hiện Chương trình.

c) Xây dựng, ký kết các chương trình phối hợp liên ngành giữa các cơ quan liên quan về thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

d) Xây dựng và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ về gia đình tiêu biểu, hạnh phúc, kiểu mẫu.

3. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia đình.

a) Phát huy hiệu quả sử dụng của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao góp phần xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất và tinh thần.

b) Củng cố vai trò của hệ thống nhà văn hóa, nhà truyền thống, thư viện cơ sở, các thiết chế công trình văn hóa, lịch sử; phát triển đa dạng các loại hình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các sinh hoạt cộng đồng khác trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, chuẩn mực ứng xử văn hóa cho các thành viên gia đình, nhất là thế hệ trẻ.

c) Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

4. Phát huy vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống.

a) Truyền thông vận động ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi trong gia đình phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương trong giáo dục đạo đức, lối sống, chuẩn mực văn hóa ứng xử trong gia đình nhằm giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ cho thế hệ trẻ thanh, thiếu niên, nhi đồng.

b) Tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình giai đoạn 2022-2025; 2025-2030 nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt 70% và đến năm 2030 đạt trên 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

a) Khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường chuyển đổi số trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho các thành viên trong gia đình phù hợp với từng độ tuổi, nhóm đối tượng.

b) Ứng dụng phần mềm, công cụ trên không gian mạng để nắm bắt thông tin, định hướng dư luận về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; kịp thời phát hiện và ngăn chặn những rủi ro, xung đột, bạo lực trong gia đình.

6. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả cho công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

a) Tiếp tục nâng cao chất lượng danh hiệu thi đua trong công tác gia đình, xây dựng gia đình văn hóa.

b) Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; các gia đình tiêu biểu, gương điển hình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh, chị, em đoàn kết thương yêu nhau vào dịp sơ kết và tổng kết Chương trình.

7. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình, ưu tiên vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn và nơi có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, người lao động tham gia, học tập nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan định kỳ hằng năm kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo cấp thẩm quyền kết quả thực hiện Chương trình; tổ chức sơ kết việc thực hiện Chương trình vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này được dự toán từ các nguồn: ngân sách nhà nước cho lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch hằng năm; ngân sách từ các chương trình, đề án, dự án có liên quan; ngân sách từ nguồn xã hội hóa về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch (nếu có).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Gia đình là đơn vị đầu mối, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả, tổng hợp đề xuất, kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết, bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan và các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Căn cứ Kế hoạch này, tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành kế hoạch của địa phương triển khai thực hiện Chương trình;

- Tổ chức lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án của ngành tại địa phương;

- Chú trọng phát huy hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, đặc biệt ở cấp cơ sở;

- Quan tâm bố trí, cân đối nguồn lực của ngành tại địa phương bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;

- Phát triển mạng lưới cộng tác viên tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đạo đức, lối sống cho các thành viên trong gia đình tại cơ sở;

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng, kiến thức về tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình tại địa phương;

- Hướng dẫn lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào quy ước, hương ước ở cộng đồng dân cư;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; báo cáo kết quả tại Báo cáo tổng kết công tác gia đình hằng năm của địa phương gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Gia đình);

- Tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

Trên đây là Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan thông báo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Gia đình) để phối hợp giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

Chi tiết các nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030
(Kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_____________

 

TT

Nội dung

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

1

Xây dựng văn bản hướng dẫn, triển khai, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình

Vụ Gia đình

Cơ quan, tổ chức liên quan

Hằng năm

2

Xây dựng tài liệu giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Vụ Gia đình

Cơ quan, tổ chức liên quan

2022-2023

3

Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp trong tổ chức, triển khai, thực hiện Chương trình.

Vụ Gia đình

Cơ quan, tổ chức liên quan

Hằng năm

4

Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp liên ngành giữa các cơ quan liên quan.

Vụ Gia đình

Cơ quan, tổ chức liên quan

2023-2030

 

Chương trình phối hợp giữa Bộ VHTTDL-Bộ TTTT về tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở.

Văn phòng Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

 

Chương trình phối hợp giữa Bộ VHTTDL-Bộ GDĐT-Bộ LĐTBXH về tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trong các cơ sở giáo dục.

Vụ Đào tạo, cơ quan, đơn vị liên quan

 

Chương trình phối hợp giữa Bộ VHTTDL-Bộ QP-Bộ CA về tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trong lực lượng vũ trang.

Văn phòng Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

 

Chương trình phối hợp giữa Bộ VHTTDL-Tổng LĐLĐVN về tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình cho công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Chương trình phối hợp với các tổ chức đoàn thể: Trung ương Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Công đoàn Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

Đoàn TN Bộ,

Văn phòng Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan

5

Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho các thành viên trong gia đình.

Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản,

Vụ Thư viện, Tổng cục Thể dục, thể thao

Cơ quan, tổ chức liên quan

Hằng năm

6

Hoàn thiện và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình giai đoạn 2022-2025; 2025-2030.

Vụ Gia đình, Sở VHTTDL

Cơ quan, tổ chức liên quan

Hằng năm

7

Nghiên cứu hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong các hoạt động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các địa phương.

Vụ Pháp chế

Cơ quan, tổ chức liên quan

2023-2024

8

Hội thảo về xây dựng nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trong thời kỳ hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Viện Văn hóa, Nghệ thuật quốc gia VN

Vụ Gia đình, các đơn vị liên quan

2023

9

Tổ chức chiến dịch truyền thông vào các dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 .

Vụ Gia đình

Cơ quan, tổ chức liên quan

Hằng năm

10

Xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030.

Vụ Gia đình

Cơ quan, tổ chức liên quan

2023-2030

11

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trong gia đình.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Vụ Gia đình, cơ quan, tổ chức liên quan

2023-2030

12

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên không gian mạng.

Vụ Gia đình

Trung tâm CNTT, cơ quan, tổ chức liên quan

2024

13

Lồng ghép tuyên truyền triển khai nội dung giáo dục đạo đức, lối sống vào Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Cục Văn hóa cơ sở

Cơ quan, tổ chức liên quan

Hằng năm

14

Xây dựng, tổ chức thực hiện đề án khuyến khích sáng tác, biểu diễn nghệ thuật chủ đề tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Cơ quan, tổ chức liên quan

2023-2030

15

Xây dựng, tổ chức thực hiện đề án khuyến khích sáng tác, triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh chủ đề tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Cơ quan, tổ chức liên quan

2023-2030

16

Sản xuất phim tài liệu, hoạt hình đề tài về gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình gia đình tiêu biểu để tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông.

Cục Điện ảnh

Công ty

TNHH MTV

Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty CP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Công ty CP Phim

Giải phóng

Hằng năm

17

Phát triển mạng lưới cộng tác viên tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lý tưởng, đạo đức, lối sống cho các thành viên trong gia đình.

Sở VHTTDL

Cơ quan, tổ chức liên quan

2023-2030

18

Tích hợp nội dung về giáo dục, đạo đức lối sống gia đình vào đề án số hóa dữ liệu quốc gia về gia đình.

Vụ Gia đình

Trung tâm Công nghệ thông tin

2023-2025

19

Rà soát, nghiên cứu xây dựng và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ về gia đình tiêu biểu, hạnh phúc, kiểu mẫu.

Vụ Gia đình

Cơ quan, tổ chức liên quan

2023-2025

20

Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình tại các địa phương.

Vụ Gia đình,

Thanh tra Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan

Hằng năm

21

Xây dựng văn bản hướng dẫn sơ kết năm 2025, tổng kết năm 2030 tình hình triển khai thực hiện Chương trình.

Vụ Gia đình

Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua, Khen thưởng

Năm 2024,

Năm 2029

22

Tổ chức nghiên cứu, khảo sát đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2022-2025; 2025-2030.

Vụ Gia đình,

Viện Văn hóa, Nghệ thuật quốc gia VN

Cơ quan, tổ chức liên quan

Năm 2025,

Năm 2030

23

Tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng giai đoạn 2022-2025, 2025-2030.

Vụ Gia đình, Vụ Thi đua, Khen thưởng

Cơ quan, tổ chức liên quan

Năm 2025,

Năm 2030

24

Tổ chức hoạt động sơ kết năm 2025, tổng kết năm 2030.

Vụ Gia đình

Cơ quan, tổ chức liên quan

Năm 2025

Năm 2030

 

./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2621/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuyên môn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định 2621/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuyên môn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Hôn nhân gia đình

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi