Quyết định 370/QĐ-TTg 2016 triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------
Số: 370/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH
LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự ngày 26 tháng 11 năm 2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
;
- HĐND,
UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các
y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân ti cao;
- Viện Kiểm sát nhân
dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định s 370/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự bảo đảm thống nhất, hiệu quả.
2. Yêu cầu
a) Các Bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.
b) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp, tạo Điều kiện thuận lợi cho các đơn vị liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác Điều tra hình sự, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật và cho nhân dân.
b) Biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự cho lực lượng trực tiếp làm công tác Điều tra hình sự.
c) Phân công:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an
Chủ trì triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác Điều tra hình sự, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật trong Công an nhân dân; cho Điều tra viên, Cán bộ Điều tra, Thủ trưởng, Phó thủ trưởng, cán bộ cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra thuộc các Bộ, ngành khác có liên quan.
- Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác Điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân.
- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Công an tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác Điều tra hình sự; tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong ngành mình.
- Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra trong ngành mình.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong ngành mình.
- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự cho các hội viên và các tầng lớp nhân dân.
d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và năm 2017.
2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức cơ quan Điều tra hình sự
a) Nội dung:
Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức cơ quan Điều tra hình sự, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự gửi Bộ Công an để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
b) Cơ quan chủ trì: Bộ Công an và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
c) Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2016.
3. Kiện toàn hệ thống Cơ quan Điều tra các cấp
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan kiện toàn hệ thống Cơ quan Điều tra các cấp bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn quy định trong Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự.
Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan kiện toàn hệ thống Cơ quan Điều tra bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn quy định trong Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự.
4. Xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự
a) Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về đồn Biên phòng ở vùng sâu, vùng xa.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ.
- Xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn, thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.
b) Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chế độ báo cáo về Điều tra hình sự.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
- Xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn, thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.
c) Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về công tác Điều tra hình sự trong Công an nhân dân; Thông tư ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp thuộc Công an nhân dân; Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, Điều tra viên, Cán bộ Điều tra thuộc Công an nhân dân.
Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2016.
d) Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, Điều tra viên, Cán bộ Điều tra thuộc Quân đội nhân dân; Thông tư ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp thuộc Quân đội nhân dân.
Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2016.
đ) Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Công an, đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, Điều tra viên, Cán bộ Điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Thông tư ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Thời gian hoàn thành: Tháng 5 năm 2016.
e) Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về Điều tra hình sự.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 5 năm 2016.
III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.
Các cơ quan được phân công chủ trì các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách để triển khai Kế hoạch theo đúng tiến độ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch này về Chính phủ (qua Bộ Công an).
2. Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này./.
 

thuộc tính Quyết định 370/QĐ-TTg

Quyết định 370/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:370/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:09/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hình sự
TÓM TẮT VĂN BẢN

Triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Ngày 09/03/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 370/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.
Theo đó, trong năm 2016 - 2017, sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác Điều tra hình sự, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật và cho nhân dân; biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự cho lực lượng trực tiếp làm công tác Điều tra hình sự.
Quý I/2016, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức cơ quan Điều tra hình sự; tháng 04/2016, xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về đồn Biên phòng ở vùng sâu, vùng xa, Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chế độ báo cáo về Điều tra hình sự; tháng 06/2016, ban hành Thông tư quy định về công tác Điều tra hình sự trong Công an nhân dân; Thông tư ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp thuộc Công an nhân dân; Thông tư quy định việc bnhiệm, min nhiệm, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, Điều tra viên, Cán bộ Điều tra thuộc Công an nhân dân
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 370/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi