Thông tư 52/2022/TT-BQP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
________

Số: 52/2022/TT-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2022

THÔNG TƯ

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

______________

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2022.
Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:

- Thủ trưởng BQP;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;

- C20: TTVP, các phòng, ban, Kiểm toán, TT;

- Cục Kiểm tra văn bản BTP;

- Vụ Pháp chế BQP;

- Công báo CP;

- Cổng TTĐT BQP (để đăng tải);

- Lưu: VT, PC. Nhung 100.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Thượng tướng Võ Minh Lương

Phụ lục I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ TOÀN BỘ

(Kèm theo Thông tư số 52/2022/TT-BQP ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

I. VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG

1. Lĩnh vực công tác quân sự, quốc phòng

1

Quyết định

1638/2000/QĐ-QP 09/8/2000

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Quốc phòng

2

Quyết định

04/2003/QĐ-BQP 14/01/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ chỉ đạo lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân của Chủ nhiệm Phòng không toàn quân

3

Quyết định

36/2003/QĐ-BQP 22/4/2003

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão và tìm kiếm-cứu nạn Bộ Quốc phòng

4

Quyết định

131/2004/QĐ-BQP 18/9/2004

Xe quân sự sử dụng tín hiệu cờ, đèn, còi ưu tiên khi thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp

5

Quyết định

174/2004/QĐ-BQP 27/12/2004

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ của cơ quan phòng không, trợ lý phòng không các cấp

6

Quyết định

69/2005/QĐ-BQP 07/6/2005

Tổ chức cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác Phòng không Nhân dân TW

7

Quyết định

22/2005/QĐ-BQP 04/022005

Trang phục và sử dụng trang phục của cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ nòng cốt

8

Thông tư

38/2010/TT-BQP 10/5/2010

Ban hành Danh mục mua sắm, sản xuất vật tư, phương tiện, trang thiết bị cho Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự

9

Thông tư

168/2014/TT-BQP 06/12/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Cục Bản đồ thuộc BTTM

2. Quản lý bộ đội, rèn luyện kỷ luật

10

Chỉ thị

1328/CT-QP 18/7/1996

Về cấm quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng say rượu bia

3. Giáo dục quốc phòng- an ninh

11

Quyết định

888/2002/QĐ-BQP 15/5/2002

Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình giáo dục quốc phòng dùng trong hệ thống trường chính trị, hành chính, đoàn thể và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành

4. Lĩnh vực Đối ngoại quân sự

12

Quyết định

254/2003/QĐ-QP 13/10/2003

Ban hành Quy chế về nghi lễ của Quân đội trong các ngày lễ, tết, đón tiếp khách nước ngoài và tiễn, đón đoàn quân sự ta đi nước ngoài

 5. Lĩnh vực Đo lường - Chất lượng

13

Quyết định

384/QĐ-QP 10/12/1981

Quy định việc đăng ký các cơ sở kiểm định và về dấu kiểm định

14

Quyết định

385/QĐ-QP 10/12/1981

Ban hành Danh mục các phương tiện sử dụng trong Quân đội phải được kiểm định

15

Quyết định

271/2001/QĐ-QP 23/02/2001

Ban hành Quy định kiểm tra chất lượng hàng hóa quốc phòng nhập khẩu, xuất khẩu

6. Chức danh, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm

16

Quyết định

158/QĐ-QP 10/5/1991

Ban hành bản danh mục các chức danh khối đơn vị binh chủng hợp thành

17

Quyết định

45/QĐ-QP 21/01/1992

Ban hành bản danh mục chức danh Binh chủng Pháo binh

18

Quyết định

46/QĐ-QP 21/01/1992

Ban hành bản danh mục chức danh Binh chủng đặc công

19

Quyết định

47/QĐ-QP 21/01/1992

Ban hành bản danh mục chức danh Binh chủng Thiết giáp

20

Quyết định

48/QĐ-QP 21/01/1992

Ban hành bản danh mục chức danh Binh chủng Hoá học

21

Quyết định

49/QĐ-QP 21/01/1992

Ban hành bản danh mục chức danh Binh chủng Thông tin

22

Quyết định

50/QĐ-QP 21/01/1992

Ban hành bản danh mục chức danh Binh chủng Công binh

23

Quyết định

51/QĐ-QP 21/01/1992

Ban hành bản danh mục chức danh Quân chủng Phòng không

24

Quyết định

52/QĐ-QP 21/01/1992

Ban hành bản danh mục chức danh Quân chủng Hải quân

25

Quyết định

53/QĐ-QP 21/01/1992

Ban hành bản danh mục chức danh Quân chủng Không quân

26

Quyết định

590/QĐ-QP 04/9/1993

Ban hành bản danh mục các chức danh khối kho Tổng cục Kỹ thuật

27

Quyết định

591/QĐ-QP 04/9/1993

Ban hành bản danh mục các chức danh khối kho quân chủng binh chủng

28

Quyết định

592/QĐ-QP 04/9/1993

Ban hành bản danh mục các chức danh ngành Quân y

29

Quyết định

593/QĐ-QP 04/9/1993

Ban hành bản danh mục các chức danh khối viện nghiên cứu kỹ thuật toàn quân

30

Quyết định

594/QĐ-QP 04/9/1993

Ban hành bản danh mục các chức danh khối kho quân khu

31

Quyết định

82/QĐ-QP 31/12/1993

Ban hành bản danh mục chức danh Học viện Hải quân

32

Quyết định

826/QĐ-QP 31/12/1993

Ban hành bản danh mục chức danh Trường quân sự quân đoàn

33

Quyết định

827/QĐ-QP 31/12/1993

Ban hành bản danh mục chức danh Trường Sĩ quan kỹ thuật Vinhempích

34

Quyết định

828/QĐ-QP 31/12/1993

Ban hành bản danh mục chức danh Học viện Lục quân

35

Quyết định

829/QĐ-QP 31/12/1993

Ban hành bản danh mục chức danh Học viện Phòng không

36

Quyết định

830/QĐ-QP 31/12/1993

Ban hành bản danh mục chức danh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

37

Quyết định

831/QĐ-QP 31/12/1993

Ban hành bản danh mục chức danh trường quân sự quân khu, trường quân sự tỉnh

38

Quyết định

832/QĐ-QP 31/12/1993

Ban hành bản danh mục chức danh Học viện Chính trị quân sự

39

Quyết định

833/QĐ-QP 31/12/1993

Ban hành bản danh mục chức danh Học viện Quân y

40

Quyết định

834/QĐ-QP 31/12/1993

Ban hành bản danh mục chức danh Tổng cục tình báo

41

Quyết định

836/QĐ-QP 31/12/1993

Ban hành bản danh mục chức danh Trưởng Sĩ quan chính trị quân sự

42

Quyết định

837/QĐ-QP 31/12/1993

Ban hành bản danh mục chức danh Trường Sĩ quan Lục quân 1

43

Quyết định

43/QĐ-QP 21/01/1994

Ban hành bản danh mục chức danh Học viện Hậu cần

44

Quyết định

44/QĐ-QP 21/01/1994

Ban hành bản danh mục chức danh Trường Sĩ quan Lục quân 2

45

Quyết định

45/QĐ-QP 21/01/1994

Ban hành bản danh mục chức danh Học viện kỹ thuật quân sự

46

Quyết định

46/QĐ-QP 21/01/1994

Ban hành bản danh mục chức danh các trường sơ cấp

47

Quyết định

47/QĐ-QP 21/01/1994

Ban hành bản danh mục chức danh Học viện Quân sự Cấp cao

48

Quyết định

48/QĐ-QP 21/01/1994

Ban hành bản danh mục chức danh Trường 500; Trinh sát thuộc Tổng cục 2

49

Quyết định

49/QĐ-QP

21/01/1994

Ban hành bản danh mục chức danh các trường trung học

50

Quyết định

115/QĐ-QP

02/3/1994

Ban hành bản danh mục chức danh BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng

51

Quyết định

116/QĐ-QP

02/3/1994

Ban hành bản danh mục chức danh Tổng cục Chính trị

52

Quyết định

117/QĐ-QP

02/3/1994

Ban hành bản danh mục chức danh Tổng cục Kỹ thuật

53

Quyết định

118/QĐ-QP

02/3/1994

Ban hành bản danh mục chức danh Lữ đoàn 144

54

Quyết định

119/QĐ-QP

02/3/1994

Ban hành bản danh mục chức danh các trường thuộc Tổng cục Hậu cần

55

Quyết định

120/QĐ-QP

02/3/1994

Ban hành bản danh mục chức danh Tổng cục Hậu cần

56

Quyết định

471/QĐ-QP

01/6/1995

Quy định trần quân hàm giám đốc tại doanh nghiệp của Quân đội

57

Quyết định

856/QĐ-QP

21/9/1995

Ban hành chức danh khối sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật toàn quân

58

Quyết định

942/QĐ-QP

18/7/1997

Ban hành bản danh mục chức danh Bộ đội Biên phòng

59

Chỉ thị

251/2001/CT 23/02/2001

Về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chức danh trong QĐNDVN năm 2001 và những năm tiếp theo

60

Quyết định

266/2003/QĐ-BQP 03/11/2003

Danh mục hệ thống các ngành sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

61

Quyết định

208/2006/QĐ-BQP 15/12/2006

Điều chỉnh chức danh thuộc Cục Kinh tế BQP

7. Giáo dục đào tạo

62

Chỉ thị

946/CT-QP 27/6/1984

Phối hợp làm công tác giảng dạy pháp luật trong các đơn vị Quân đội

63

Quyết định

2031/2001/QĐ 30/8/2001

Ban hành Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy trong các trường Quân đội

64

Quyết định

2032/2001/QĐ 30/8/2001

Ban hành Quy chế quản lý học viên trong các trường Quân đội

65

Chỉ thị

30462001/CT 19/12/2001

Tổ chức xây dựng chương trình khung giáo dục đại học nhóm khoa học quân sự

66

Quyết định

38/2003/QĐ 22/4/2003

Ban hành Quy chế tổ chức đào tạo dân sự trong nhà trường Quân đội

67

Quyết định

1062003/QĐ-BQP 01/9/2003

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, chế độ bảo đảm cho lưu học sinh quân sự

68

Quyết định

130/2005/QĐ-BQP 01/9/2005

Tiêu chuẩn, quy trình xét và công nhận danh hiệu giảng viên giỏi, giáo viên giỏi trong Quân đội

69

Chỉ thị

30/2006/CT-BQP 17/02/2006

Tổ chức nghiên cứu, biên soạn hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học trong Quân đội

8. Huấn luyện, thể dục thể thao

70

Chỉ thị

33/2003/CT-BQP 03/6/2003

về nhiệm vụ công tác thể dục thể thao quân đội đến năm 2010

9. Tổng kết, biên soạn lịch sử

71

Quyết định

57/1995/QĐ-QP 23/01/1995

Thành lập Ban Tổng kết chiến lược của Bộ Quốc phòng

II. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

1. Công tác chính trị chung

72

Chỉ thị

546/1999/CT-QP

28/4/1999

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội

2. Công tác cán bộ

73

Quyết định

2527/2000/QĐ-QP 02/11/2000

Ban hành Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ Trung đoàn, Lữ đoàn pháo binh, tên lửa

74

Chỉ thị

181/2002/CT-QP

17/12/2002

Tạo nguồn và giải quyết cán bộ cơ sở

3. Lĩnh vực thi đua khen thưởng, báo chí, Thanh niên, PN, CĐ

75

Chỉ thị

1465/CT-QP

02/10/1987

về thực hiện Nghị định số 52/HĐBT về xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú trong các trường Quân đội

76

Quyết định

238/QĐ-QP

10/10/1990

về cơ chế chỉ đạo và quản lý báo QĐND

77

Chỉ thị

297/CT-QP

31/7/1991

về thi hành Luật công đoàn trong Quân đội

78

Quyết định

874/1999/QĐ-QP

17/6/1999

Thành lập Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ và bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong QĐNDVN

4. Lĩnh vực công tác chính sách

79

Quyết định

1589/QĐ-QP

10/11/1983

Cho Chủ nhiệm chính trị được hưởng mọi chế độ đãi ngộ và phương tiện đi lại làm việc như Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng cùng cấp

80

Chỉ thị

646/CT-QP

25/10/1994

Về việc dạy nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ

81

Quyết định

50/QĐ-QP

18/01/1997

Về việc cấp sổ BHXH cho đối tượng đặc biệt thuộc Tổng cục II

82

Thông tư

596/1999/TT-BQP 12/3/1999

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 246/1998/QĐ-TTg ngày 22/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đặc thù đối với phi công quân sự, thành viên trong tổ bay và các đối tượng trực tiếp phục vụ tại các sân bay quân sự thuộc Bộ Quốc phòng

83

Thông tư

134/2006/TT-BQP 28/7/2006

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 596/1999/TT-BQP ngày 12/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 246/1998/QĐ-TTg 12/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đặc thù đối với phi công, thành viên trong tổ bay và các đối tượng trực tiếp phục vụ tại các sân bay quân sự thuộc Bộ Quốc phòng

III. CÔNG TÁC HẬU CẦN

1. Công tác hậu cần chung

84

Chỉ thị

318/CT-QP

16/3/1987

Một số vấn đề về bảo đảm sinh hoạt cho các đồng chí lãnh đạo cấp Bộ, cấp Tổng cục

85

Chỉ thị

164/QĐ-QP

26/5/1988

Tổ chức sản xuất quan tài cấp tướng

86

Quyết định

69/QĐ-QP 12/3/1990

Bổ sung, điều chỉnh một số tiêu chuẩn hậu cần

87

Quyết định

475/QĐ-QP 19/12/1992

Ban hành một số quy định quản lý mặt công tác bảo đảm hậu cần

2. Công tác quân nhu

88

Quyết định

1590/QĐ-QP

24/10/1984

Về trang phục nghiệp vụ của văn công Quân đội

89

Quyết định

122/QĐ-QP

19/4/1990

Về chế độ cấp phát phù hiệu, cấp hiệu, cầu vai

90

Quyết định

101/2000/QĐ-QP 26/01/2000

Điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn ăn, mặc, của bộ đội đoàn 379 (Đoàn kinh tế quốc phòng Mường Trà) Quân khu 2

91

Quyết định

2196/2000/QĐ-QP 10/10X2000

Điều chỉnh tiêu chuẩn, định lượng ăn, bổ sung tiêu chuẩn quân trang của Bộ đội Công binh bảo quản công trình ATK

92

Quyết định

3108/2000/QĐ-QP 25/12/2000

Bảo đảm đảm ăn trên đường cho chiến sĩ mới phải hành quân bằng ô tô từ địa phương giao quân về đơn vị có cung đường dài trên 300km trở lên

93

Quyết định

2915/2001/QĐ-QP 05/11/2001

Quy định khẩu phần ăn bổ sung đối với bộ đội tham gia diễn tập

94

Quyết định

183/2002/QĐ-BQP 04/02/2002

Về tiêu chuẩn, định lượng ăn của bộ đội công binh dò tìm xử lý bom mìn; điều chỉnh tiêu chuẩn, định lượng ăn của bộ đội công binh đượng hầm và chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng xây dựng công trình ngầm quốc phòng

95

Quyết định

162/2002/QĐ-BQP 08/11/2002

Bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng ăn, quyền lợi của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội năm thứ nhất trong các trường

96

Quyết định

178/2002/QĐ-BQP 12/12/2002

Điều chỉnh định lượng ăn của bộ đội công binh xây dựng công trình chiến đấu và tiêu chuẩn quân trang tăng thêm của bộ đội

97

Quyết định

186/2002/QĐ-BQP 19/122002

Điều chỉnh tiêu chuẩn, định lượng ăn của lực lượng điệp báo

98

Quyết định

284/2003/QĐ-BQP 27/11/2003

Bổ sung đối tượng hưởng chế độ ăn thêm làm nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, A2 thuộc bộ đội biên phòng

99

Quyết định

26/2004/QĐ-BQP 032/2004

Điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định lượng ăn của một số đối tượng bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ tại các tỉnh biên giới Tây Nam

100

Quyết định

204/2005/QĐ-BQP 14/12/2005

Quy định chế độ ăn thêm cho lực lượng lái xe ô tô vận tải chuyên nghiệp và giáo viên thực hành lái xe ô tô quân sự

101

Quyết định

19/2006/QĐ-BQP 18/012006

về chế độ ăn thêm cho lực lượng lái xe vận tải và giáo viên

102

Quyết định

120/2006/QĐ-BQP 24/6/2006

Quy định tiêu chuẩn định lượng ăn và tiêu chuẩn quân trang nghiệp vụ của lực lượng chuyên trách chống khủng bố

103

Quyết định

195/2006/QĐ-BQP 07/122006

Quy định tiêu chuẩn quân trang của Tuỳ viên quốc phòng

104

Quyết định

182/2006/QĐ-BQP 31/10/2006

Quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và tiêu chuẩn quân trang tăng thêm của một số đối tượng thuộc lực lượng Cảnh sát biển

105

Quyết định

12/2007/QĐ-BQP

20/01/2007

Ban hành kiểu mẫu, mầu sắc, nguyên liệu may trang phục dã chiến và áo dài tay, ngắn tay sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nữ

106

Quyết định

108/2007/QĐ-BQP 10/7/2007

Điều chỉnh tiêu chuẩn định lượng ăn và ban hành tiêu chuẩn quân trang nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp

107

Quyết định

19/2008/QĐ-BQP

25/02/2008

Ban hành tiêu chuẩn trang phục thiếu sinh quân

108

Quyết định

22/2008/QĐ-BQP

27/02/2008

Nâng mức tiền ăn cho học viên quân sự Lào và Cămphuchia học tập tại các cơ sở đào tạo của QĐNDVN

3. Công tác quân y

109

Chỉ thị

52/CT-QP 19/02/1990

Về ngày tổng vệ sinh hàng tuần và hoạt động của hệ thống chiến sĩ vệ sinh trong Quân đội

110

Quyết định

152/QĐ-QP 15/4/1993

Ban hành Quy chế về nhiệm vụ, tổ chức ngành quân y

111

Quyết định

431/QĐ-QP 31/7/1993

Ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch chi ngân sách, tạo nguồn mua sắm bảo đảm quản lý máy móc, dụng cụ y tế toàn quân

112

Quyết định

589/QĐ-QP 04/9/1993

Giao thêm cho Viện Quân y 108 chức năng là một viện nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng

113

Quyết định

509/QĐ-QP 17/6/1995

Quy định tiêu chuẩn chọn cán bộ khoa học kỹ thuật y-dược vào các trung tâm lớn của ngành y Quân đội

114

Chỉ thị

806/1999/CT-QP 04/6/1999

Tăng cường các biện pháp phòng chống sốt rét và dịch bệnh trong Quân đội

115

Chỉ thị

1629/1999/CT-QP

01/10/1999

Tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong Quân đội

116

Quyết định

891/1999/QĐ-QP

18/6/1999

Ban hành quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong Quân đội

117

Quyết định

263/2001/QĐ-QP

23/02/2001

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của chuyên viên quân y

118

Chỉ thị

27/2003/CT-QP

09/4/2003

Tăng cường công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút trong Quân đội

119

Quyết định

44/2003/QĐ

02/5/2003

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư trang thiết bị y tế cho 15 bệnh viện Quân đội bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Cộng hòa Áo

120

Chỉ thị

140/2004/CT-BQP 18/10/2004

Tăng cường quản lý hoạt động cung ứng, sử dụng thuốc trong các bệnh viện Quân đội

121

Chỉ thị

160/2006/CT-BQP 18/9/2006

Về quản lý, sử dụng, bảo trì trang bị kỹ thuật quân y tại các cơ sở quân y trong Quân đội

122

Quyết định

94/2007/QĐ-BQP

04/6/2007

Về quản lý, sử dụng thiết bị y tế thuộc dự án ODA15

123

Quyết định

119/2007/QĐ-BQP 03/8/2007

Tiếp nhận, khám và điều trị bệnh đối với cán bộ của Campuchia tại Bệnh viện Quân y 175

4. Công tác doanh trại

124

Quyết định

1621/2000/QĐ-BQP 07/8/2000

Ban hành tập Hồ sơ thiết kế điển hình và tiên lượng nhà kho đạn và vũ khí (toàn quân)

125

Chỉ thị

1789/2000/CT-BQP 28/8/2000

về việc chấn chỉnh một số vấn đề trong xây dựng doanh trại Quân đội

126

Quyết định

2895/2001/QĐ-BQP 03/11/2001

Ban hành Thiết kế mẫu Nhà tạm giữ, Buồng tạm giam

127

Quyết định

78/2005/QĐ-BQP 11/6/2005

Ban hành hồ sơ Thiết kế mẫu đồn và trạm biên phòng

128

Quyết định

121/2006/QĐ-BQP 26/6/2006

Ban hành hồ sơ thiết kế mẫu doanh trại các tiểu đoàn, đại đội, trung đội thuộc sư đoàn bộ binh (thời bình) thuộc Quân khu, Quân đoàn

129

Quyết định

170/2006/QĐ-BQP 12/10/2006

Ban hành hồ sơ thiết kế mẫu cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện năm 2006

130

Quyết định

1351/2007/QĐ-BQP 07/6/2007

Thành lập Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở Bộ Quốc phòng

131

Quyết định

3640/2008/QĐ-BQP 04/11/2008

Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định dự án đầu tư và xây dựng - Bộ Quốc phòng

5. Công tác vận tải

132

Quyết định

286/QĐ-QP 04/12/1990

Ban hành Quy định về đổi mới phương thức bảo đảm vận tải quân sự

133

Quyết định

287/QĐ-QP 04/12/1990

Quy định về thực hiện phương thức vận tải quân sự

IV. CÔNG TÁC KỸ THUẬT

1. Lĩnh vực công tác kỹ thuật chung

134

Chỉ thị

149/CT-QP

03/5/1991

Về chủ trương biện pháp nhằm nâng cao sản phẩm sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật trong tình hình mới

135

Quyết định

287/QĐ-QP

31/7/1992

Bổ sung phân công bảo đảm kỹ thuật theo ngành

136

Quyết định

482/QĐ-QP

10/6/1995

Ban hành Quy định bảo đảm kỹ thuật cho súng pháo khí tài đạn dược lục quân

137

Quyết đỊnh

856/QĐ-QP 21/9/1995

Ban hành bản Danh mục các cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật

138

Quyết định

1588/QĐ-QP 24/9/1996

Ban hành Quy định tạm thời về chế độ kiểm tra, bảo dưỡng trạm dịch vụ khoa học kỹ thuật (các công trình DK1)

139

Chỉ thị

1437/1999/CT-QP 09/9/1999

Xây dựng và quản lý công nghệ sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật và sửa chữa, sản xuất vật tư kỹ thuật trong toàn quân

140

Quyết định

1641/2003/QĐ-QP 12/8/2003

Kiện toàn Hội đồng trang bị và Hội đồng mua sắm trang bị BQP thành Hội đồng trang bị BQP

141

Quyết định

194/2005/QĐ-BQP 09/12/2005

Phê duyệt quy hoạch trang bị QĐNDVN đến năm 2010 và những năm tiếp theo

142

Quyết định

74/2005/QĐ-BQP 10/6/2005

Ban hành Quy trình kỹ thuật dọn mặt bằng phục vụ dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ bằng máy BM307-VG27

2. Quản lý vũ khí

143

Quyết định

91/QĐ-QP 19/01/1988

Về quản lý mìn công binh

144

Quyết định

284/QĐ-QP 30/11/1990

Quy định về giá một số loại vũ khí, đạn

145

Chỉ thị

274/CT-QP

06/7/1991

Về niêm cất dài hạn vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự

146

Chỉ thị

275/CT-QP 06/7/1991

Về bảo đảm an toàn cho các kho vũ khí đạn dược thuộc tỉnh, thành phố, thị xã, huyện

147

Chỉ thị

374/CT-QP 14/10/1992

Về tổ chức bảo quản, cất giữ dài hạn khí tài quang học và hồng ngoại trên vũ khí xe tăng và thiết giáp

148

Quyết định

195/QĐ-QP 12/4/1994

Về việc huỷ bỏ 3 Phụ lục số 3, số 6, số 7 trong quy định về kho đạn dược (lục quân) của QĐNDVN

149

Chỉ thị

261/1998/CT-QP 05/3/1998

Về quản lý công tác cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật

3. Quản lý trang bị kỹ thuật, vật tư

150

Quyết định

19/QĐ-QP

20/01/1981

Quy định tất cả mọi chủng loại vật tư trong Quân đội đều do Bộ Quốc phòng quản lý thống nhất và phân công, phân cấp hợp lý cho các ngành, các đơn vị giúp Bộ

151

Quyết định

145/QĐ-QP

19/5/1988

Về quản lý, sử dụng ghi kim loại

152

Chỉ thị

253/CT-QP

02/10/1989

Về quản lý vật tư, thiết bị của các công trình thiết bị toàn bộ và đồng bộ

153

Chỉ thị

149/CT-QP

03/4/1991

Về chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao sản lượng sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự trong tình hình mới

154

Chỉ thị

891/1998/CT-QP

21/7/1998

Về xây dựng chiến lược dự trữ quốc gia cho quốc phòng đến năm 2010

155

Quyết định

2774/1999/QĐ-QP 31/12/1999

Ban hành định mức quản lý sử dụng điện năng trong Bộ Quốc phòng

156

Quyết định

2355/2006/QĐ-BQP 13/9/2006

Về dừng giữ lại trang bị đã loại khỏi biên chế để làm ngụy trang, nghi binh

 4. Lĩnh vực quản lý xe - máy quân sự

157

Quyết định

838/QĐ-QP

31/12/1993

Ban hành quy định quản lý, sử dụng xe máy quân sự

158

Chỉ thị

490/CT-QP

19/8/1994

Về việc quản lý sử dụng phương tiện vận tải quân sự (ô tô, tàu thuyền, máy bay quân sự)

159

Chỉ thị

838/CT-QP 21/12/1994

Quản lý sử dụng xe ca quân sự

5. Thanh xử lý

160

Chỉ thị

632/CT-QP

28/9/1993

Tiếp tục khảo sát nghiên cứu khắc phục hậu quả chất độc tại các khu vực quân sự

161

Quyết định

657/QĐ-QP

24/7/1995

Về dò tìm, xử lý bom mìn và vật nổ sau chiến tranh

162

Chỉ thị

470/CT-QP 28/3/1997

Về đẩy mạnh kiểm tra và xử lý vật tư hàng hóa tồn kho ứ đọng và không còn nhu cầu sử dụng tại kho các ngành, các đơn vị trong toàn quân

163

Quyết định

255/2003/QĐ-QP 15/10/2003

Ban hành Quy trình công nghệ thu gom, xử lý chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh

6. Bậc kỹ thuật, nghề

164

Quyết định

1635/QĐ-QP

30/10/1982

Phân cấp kỹ thuật cho người lái máy bay, giáo viên huấn luyện bay và người dẫn đường bay

165

Quyết định

312/QĐ-QP

15/4/1995

Ban hành tiêu chuẩn cấp bậc, kỹ thuật công nghệ ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng quân đội

166

Quyết định

873/QĐ-QP 28/9/1995

Ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nghề sửa chữa xe máy công binh

167

Quyết định

1399/QĐ-QP

02/8/1996

Ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật sửa chữa xe tăng thiết giáp

168

Quyết định

1417/QĐ-QP

06/8/1996

Ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nghề bảo quản, sửa chữa trang bị, khí tài hóa học

169

Quyết định

1878/QĐ-QP

23/10/1996

Ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nghề sửa chữa, thí nghiệm và thủ kho quân khí

170

Quyết định

1046/QĐ-QP 13/8/1997

Ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nghề công nhân sửa chữa ô tô quân sự

171

Quyết định

1324/1998/QĐ-QP 08/10/1998

Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật bậc thợ trên tàu Hải quân

172

Quyết định

295/1999/QĐ-QP

12/3/1999

Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật nghề lái xe ô tô quân sự

173

Quyết định

523/2001/QĐ-QP

04/4/2001

Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật bậc thợ chuyên ngành tác chiến điện tử

174

Quyết định

52/2002/QĐ-QP

11/4/2002

Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật bậc thợ chuyên ngành tình báo Quân đội

175

Chỉ thị

46/2003/CT-QP

29/10/2003

Về đào tạo đội ngũ nhân viên kỹ thuật nấu ăn, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội

176

Quyết định

58/2005/QĐ-BQP

18/5/2005

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ nhân viên chuyên môn kỹ thuật - ngành kỹ thuật (diện cơ quan tham mưu quản lý)

177

Quyết định

185/2005/QĐ-BQP 29/11/2005

Phong cấp kỹ thuật bay cho phi công và dẫn đường trên không thuộc Tổng công ty bay dịch vụ Việt Nam

178

Quyết định

167/2006/QĐ-BQP 09/10/2006

Ban hành quy định tiêu chuẩn bậc kỹ thuật thủ kho, nhân viên quản lý ngành xe - máy

179

Quyết định

131/2007/QĐ-BQP 27/8/2007

Ban hành quy định tiêu chuẩn bậc kỹ thuật nghề sản xuất sản phẩm vật liệu COMPOSITE

180

Quyết định

132/2007/QĐ-BQP 27/8/2007

Ban hành quy định tiêu chuẩn kỹ thuật thợ xây dựng công trình Quốc phòng

181

Quyết định

133/2007/QĐ-BQP 27/8/2007

Ban hành quy định tiêu chuẩn bậc kỹ thuật thủ kho, thống kê, bảo quản viên vũ khí trang bị kỹ thuật Công binh

182

Quyết định

137/2007/QĐ-BQP 06/9/2007

Ban hành quy định tiêu chuẩn bậc kỹ thuật công nghệ thông tin

183

Quyết định

83/2008/QĐ-BQP 11/6/2008

Ban hành quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chỉ huy ngành Đặc công trong Quân đội thuộc diện cơ quan Tham mưu quản lý

184

Quyết định

84/2008/QĐ-BQP 11/6/2008

Ban hành quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật ngành Tăng-Thiết giáp thuộc diện cơ quan tham mưu quản lý

185

Quyết định

85/2008/QĐ-BQP 11/6/2008

Ban hành quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chỉ huy ngành Pháo binh trong Quân đội thuộc diện cơ quan tham mưu quản lý

186

Quyết định

86/2008/QĐ-BQP 11/6/2008

Ban hành quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chỉ huy ngành Hóa học thuộc diện cơ quan tham mưu quản lý

187

Quyết định

87/2008/QĐ-BQP 11/6/2008

Ban hành quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật ngành Thông tin liên lạc trong Quân đội thuộc diện cơ quan tham mưu quản lý

188

Quyết định

88/2008/QĐ-BQP 11/6/2008

Ban hành quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chỉ huy ngành Công binh trong Quân đội thuộc diện cơ quan tham mưu quản lý

189

Quyết định

207/2008/QĐ-BQP 31/12/2008

Ban hành quy định tiêu chuẩn bậc kỹ thuật lái, vận hành xe máy công binh

190

Thông tư

205/2010/TT-BQP 20/12/2010

Ban hành Tiêu chuẩn bậc kỹ thuật lái xe xích và thợ sửa chữa xe xích kéo vũ khí, khí tài quân sự

191

Thông tư

204/2013/TT-BQP 11/11/2013

Quy định tiêu chuẩn bậc kỹ thuật của thợ sửa chữa trạm nguồn điện

V. Lĩnh vực công tác tài chính

192

Chỉ thị

749/CT-QP 28/8/1995

Về tạm ứng tiền bồi thường trong những trường hợp quân nhân, công nhân quốc phòng vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác

193

Quyết định

1142/QĐ-QP 21/11/1995

Ban hành định mức đơn giá dò tìm xử lý khắc phục sự cố, hậu quả chất độc để thi công xây dựng công trình trong phạm vi cả nước

194

Quyết định

1173/CT-QP 03/9/1997

Về việc thực hiện một số chế độ đối với Học viên đào tạo trong các trường Quân đội

195

Chỉ thị

949/1998/CT-QP 05/8/1998

Về tính lương bằng máy tính điện tử

196

Quyết định

1094/2000/QĐ-QP 07/6/2000

Quản lý thống nhất ngân sách bảo đảm của BTTM cơ quan BQP và của các Tổng cục

197

Chỉ thị

80/2002/CT-QP 14/6/2002

Về tăng cường quản lý và sử dụng ngân sách địa phương chi cho công tác quốc phòng

198

Chỉ thị

66/2004/CT-BQP 13/5/2004

Về thời gian lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 23/2004/TTLT-BTC-BQP ngày 26/3/2004 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng

199

Chỉ thị

04/2005/CT-BQP 04/01/2005

Về triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương trong Quân đội

200

Quyết định

29/2006/QĐ-BQP

16/022006

Kiện toàn Ban chỉ đạo tiền lương Bộ Quốc phòng

201

Chỉ thị

87/2006/CT-BQP

19/5/2006

Về tăng cường quản lý vốn, tài sản và cán bộ tại cơ quan, đơn vị Quân đội

202

Quyết định

18/2006/QĐ-BQP 18/01/2006

Về chế độ công tác phí và tiền nước uống đối với lực lượng kiểm soát quân sự

203

Chỉ thị

83/2007/CT-BQP 12/5/2007

Tăng cường quản lý tài chính, tài sản trong tình hình hiện nay

204

Quyết định

216/2007/QĐ-BQP 26/01/2007

Thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”

205

Quyết định

172/2007/QĐ-BQP 09/11/2007

Ban hành Quy định chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật trong Quân đội

206

Quyết định

62/2008/QĐ-BQP 18/4/2008

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty 28 hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con

207

Chỉ thị

104/2008/CT-BQP 11/7/2008

Thực hiện những quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và các khoản đóng góp của các đối tượng trong Quân đội

208

Quyết định

161/2008/QĐ-BQP 12/12/2008

Quy định về việc quản lý và sử dụng nguồn huy động, đóng góp từ các doanh nghiệp thuộc BQP

209

Chỉ thị

131/2008/CT-BQP 06/10/2008

Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg ngày 23/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thị trường chứng khoán

210

Quyết định

141/2008/QĐ-BQP 20/11/2008

Ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu cho hoạt động giáo dục đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội

211

Thông tư

74/2011/TT-BQP 16/5/2011

Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu cho minh họa đối với từ điển, từ điển bách khoa và bách khoa toàn thư quân sự

212

Thông tư

14/2012/TT-BQP 21/02/2012

Ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ của Bộ Quốc phòng

213

Thông tư

190/2017/TT-BQP 17/8/2017

Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong Bộ Quốc phòng

214

Thông tư

268/2017/TT-BQP 20/10/2017

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư trong Bộ Quốc phòng

215

Thông tư

22/2018/TT-BQP 03/3/2018

Hướng dẫn việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hằng năm trong Bộ Quốc phòng

216

Thông tư

36/2021/TT-BQP 14/4/2021

Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Bộ Quốc phòng

VI. Lĩnh vực công nghệ thông tin

217

Quyết định

177/2002/QĐ 09/12/2002

Ban hành quy chế công tác tổ chức và bảo đảm kỹ thuật cho trang bị công nghệ thông tin trong Quân đội

VII. Lĩnh vực công tác khoa học quân sự

218

Chỉ thị

769/CT-QP 01/9/1995

Về việc triển khai nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong Quân đội

219

Chỉ thị

462/CT-QP 26/3/1997

Thực hiện Chỉ thị số 19/ĐUQSTW ngày 19-3-1997 của Thường vụ Đảng ủy quân sự Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết 02- NQ/HNTW (khóa VIII) về khoa học, công nghệ trong Quân đội

220

Quyết định

680/2001/QĐ 20/4/2001

Ban hành Quy chế khai thác chung các phòng thí nghiệm trong Quân đội

221

Quyết định

182/2002/QĐ 17/12/2002

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Trung tâm KHKT-CNQS đến năm 2010

222

Quyết định

23/2004/QĐ 08/01/2004

Thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam

VIII. Lĩnh vực công nghiệp quốc phòng

223

Chỉ thị

451/2000/CT-QP 04/4/2000

Về thực hiện một số biện pháp nhằm giữ gìn và phát triển năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng

224

Quyết định

2504/2000/QĐ-QP 31/10/2000

Ban hành danh mục sản phẩm do quân đội sản xuất để phục vụ quốc phòng

IX. Lĩnh vực Kinh tế - Doanh nghiệp

1. Lĩnh vực Kinh tế

225

Chỉ thị

47/2002/CT-QP 02/4/2002

Về khảo sát, dò tìm xử lý bom mìn-vật nổ bảo đảm nhiệm vụ phát triển kinh tế và quốc phòng

226

Chỉ thị

179/2002/CT-QP 16/12/2002

Về phòng chống cháy nổ, cháy rừng

227

Chỉ thị

20/2003/CT-QP 03/3/2003

Về công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng

228

Chỉ thị

94/2003/CT-QP 06/8/2003

Về tăng cường phối hợp các lực lượng bảo vệ và phát triển rừng

229

Quyết định

285/2003/QĐ-QP 28/11/2003

Ban hành Quy chế thực hiện kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế-xã hội

230

Quyết định

183/2005/QĐ-BQP 28/11/2005

Quản lý hành chính quân sự và công tác tài chính đối với công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng và Công ty khảo sát thiết kế và tư vấn xây dựng Bộ Quốc phòng

231

Quyết định

206/2008/QĐ-BQP 31/12/2008

Công nhận 84 doanh nghiệp nhà nước trong quân đội là công ty QPAN

3. Lĩnh vực Lao động - tiền lương

232

Quyết định

284/1989/QĐ-QP 31/10/1989

Quy định giải quyết một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng đi hợp tác lao động ở nước ngoài trở về

233

Quyết định

450/1994/QĐ-QP 23/7/1994

Giao cho Cục Chính sách/TCCT hướng dẫn thực hiện và cấp giấy chứng nhận cho quân nhân bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp

234

Chỉ thị

1274/1996/CT-QP 06/7/1996

Tổ chức thực hiện Bộ luật lao động trong Quân đội

235

Chỉ thị

1275/1996/CT-QP 06/7/1996

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Bộ luật lao động trong Quân đội

X. Lĩnh vực công tác ĐTHS

236

Quyết định

139/2004/QĐ-BQP 08/10/2004