Quyết định 9475/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 9475/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
---------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công Thương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành được quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp;
- Sở Công Thương các tỉnh;
- Lưu: VT, PC, ĐTĐL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 9475/QĐ-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
 
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
A. Thủ tục hành chính cấp trung ương
1
Thủ tục Đăng ký tham gia thị trường điện
Điện
Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương

 
PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
 
I. Thủ tục hành chính cấp trung ương
1. Đăng ký tham gia thị trường điện
a) Trình tự thực hiện:
- Đơn vị phát điện có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện đối với từng nhà máy điện về Cục Điều tiết điện lực.
- Cục Điều tiết điện lực kiểm tra tính đầy đủ và hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trong trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp) hoặc trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện).
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, Cục Điều tiết điện lực gửi 01 bộ hồ sơ cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng kí tham gia thị trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm trả lời Cục Điều tiết điện lực bằng văn bản về việc xác nhận khả năng và thời điểm tham gia thị trường điện của nhà máy điện.
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản từ Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm tổ chức đánh giá hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Cục Điều tiết điện lực ban hành quyết định phê duyệt tham gia thị trường điện, gửi trực tiếp qua đường bưu điện tới Đơn vị phát điện và thông báo cho Đơn vị vận hành thị trường điện.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Cục Điều tiết điện lực gửi Đơn vị phát điện văn bản nêu rõ lí do hồ sơ không hợp lệ và yêu cầu Đơn vị phát điện giải trình, hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi Đơn vị phát điện nhận được văn bản yêu cầu, Đơn vị phát điện gửi Cục Điều tiết điện lực văn bản giải trình và hồ sơ hoàn thiện. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản giải trình và hồ sơ hoàn thiện của Đơn vị phát điện, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm tổ chức đánh giá hồ sơ theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 2/10/2014.
b) Cách thức thực hiện:
- Qua Bưu điện.
- Nộp trực tiếp.
c) Thành phần hồ sơ:
- Hồ sơ đăng kí tham gia thị trường điện bao gồm:
+ Bản đăng kí tham gia thị trường điện theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định này, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của Đơn vị phát điện, nhà máy điện;
+ Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện;
+ Tài liệu nghiệm thu đưa vào vận hành các hệ thống theo quy định;
+ Các thông tin cần thiết khác theo quy định tại Quy trình đăng kí tham gia thị trường điện do Cục Điều tiết điện lực ban hành.
d) Số bộ hồ sơ: 02 bộ
e) Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.
f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các nhà máy điện đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương.
h) Phí, Lệ phí: Không
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt tham gia thị trường điện.
j) Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Biểu mẫu đơn đăng ký tham gia thị trường điện ban hành kèm theo Quyết định này.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện chung:
+ Các nhà máy điện có giấy phép hoạt động điện lực, trừ các nhà máy không tham gia thị trường điện theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 2/10/2014 (Nhà máy điện BOT; Nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thuỷ điện; Nhà máy điện thuộc khu công nghiệp chỉ bán một phần sản lượng lên hệ thống điện quốc gia và không xác định được kế hoạch bán điện dài hạn.)
+ Đầu tư, hoàn thiện hện thống trang thiết bị để đấu nối vào hệ thống thông tin thị trường điện, hệ thống SCADA/EMS và hệ thống đo đếm điện năng đáp ứng yêu cầu vận hành của thị trường điện.
+ Tuân thủ các yêu cầu đối với đơn vị phát điện tham gia thị trường điện theo quy định.
Điều kiện riêng:
+ Đối với các nhà máy điện có công suất lớn hơn 30MW: có trách nhiệm tham gia thị trường điện theo quy định.
+ Đối với các nhà máy điện có công suất dưới 30MW: phải được đấu nối lưới điện cấp điện áp 110kV trở lên.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.
 

ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
….., ngày ….. tháng ….. năm…..

 
 ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA
 
Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam (VCGM)
 
Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực
 
Đơn vị phát điện đăng ký:………
Địa chỉ: ………
Số điện thoại: ……… Fax: ………
Email:……
Người đại diện:  ………  Chức vụ: ………
Tên nhà máy đăng ký: ………
Tổng công suất đặt: ………         Tình trạng các tổ máy: ………
Địa chỉ nhà máy: ………
Đơn vị ……… đã hoàn thành việc xây dựng các hệ thống phục vụ vận hành thị trường điện bao gồm: (Hợp đồng mua bán điện, Giấy phép hoạt động điện lực)
1. Hệ thống SCADA/EMS: Đã hoàn thành, tất cả các tín hiệu truyền tốt lên Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
2. Hệ thống mạng thông tin nội bộ: Đã hoạt động tốt, đã kết nối tốt với hệ thống VCGM WAN và kết nối tốt VPN vào mạng VCGM WAN, truy cập tốt vào trang web www.thitruongdien.evn.vn.
3. Hệ thống DIM: Đã vận hành tốt các chức năng, đã kết nối thử thành công tới Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện
4. Hệ thống đo đếm điện năng đã hoạt động tốt, đã chốt chỉ số công tơ, truyền tốt dữ liệu chỉ số công tơ về Đơn vị quản lý số liệu đo đếm;
5. Hệ thống chào giá: Đã đưa vào vận hành thử hoạt động tốt với các kết nối chào giá qua giao thức FTP, qua trang web www.thitruongdien.evn.vn, qua địa chỉ email support@nldc.evn.vn,...
6. Hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện (nếu có): Đã hoạt động tốt, đã kết nối tốt với hệ thống thanh toán tại Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị mua buôn duy nhất;
Đơn vị……… gửi kèm đơn đăng ký này các biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành các hệ thống.
Đơn vị ……… đề nghị được đăng ký tham gia thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam.
Kính trình Cục Điều tiết điện lực xem xét và quyết định./.
 

 
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi