Quyết định 77/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Ủy ban Dân tộc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
------------
Số: 77/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012
 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
-----------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
 
Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2010 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Ủy ban Dân tộc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);
- Lưu: VT, KSTTHC.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 4 năm 2012
 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 

TT
Nội dung công việc
Đơn vị thực hiện
Đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện
I
Xây dựng thể chế kiểm soát thủ tục hành chính
1
Xây dựng các văn bản, tài liệu, các báo cáo về kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.
Văn phòng (Phòng kiểm soát TTHC)
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
Tháng 1/2012 đến tháng 12/2012
2
Lập dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 (căn cứ Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính) và quy định về mức chi của Ủy ban Dân tộc.
Văn phòng (Phòng kiểm soát TTHC)
Các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban
Tháng 3/2012 đến tháng 4/2012
3
Giao ban định kỳ hàng quý, đột xuất với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính về nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
Văn phòng Ủy ban - Phòng Kiểm soát TTHC
 
Tháng 3/2012 đến tháng 12/2012
II
Kiểm soát các quy định, thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật
1
Tham gia ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính do Ủy ban Dân tộc ban hành.
Văn phòng (Phòng kiểm soát TTHC)
Các Vụ, đơn vị có liên quan
Tháng 01 đến tháng 12/2012
2
Tổ chức hội thảo, hội nghị, họp tham vấn ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, đánh giá tác động về thủ tục hành chính (trong trường hợp cần thiết).
Văn phòng (Phòng kiểm soát TTHC)
Các Vụ, đơn vị, các tổ chức, hiệp hội có liên quan
Tháng 01 đến tháng 12/2012
3
Thống kê, cập nhật và công bố công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc các Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật.
Văn phòng Uỷ ban (Phòng kiểm soát TTHC)
Các Vụ, đơn vị có liên quan
Tháng 01 đến tháng 12/2012
III
Xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính
1
Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục, quy định hành chính
Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC) Trung tâm Thông tin
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
Tháng 01 đến tháng 12/2012
IV
Công tác truyền thông và các hoạt động khác
1
Tiếp tục hoàn thiện chương trình truyền thông về thủ tục hành chính, hộp thư xử lý phản ánh kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc.
Văn phòng (Phòng kiểm soát TTHC) Trung tâm Thông tin
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
Tháng 04 đến tháng 12/2012
2
Cung cấp các văn bản về kiểm soát thủ tục hành chính, thông tin, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cho cơ quan báo chí và Trung tâm Thông tin để đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Ủy ban.
Văn phòng (Phòng kiểm soát TTHC) Trung tâm Thông tin
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
Tháng 04 đến tháng 12/2012
3
Rà soát các quy định, thủ tục hành chính theo Quyết định số 39/QĐ-UBDT ngày 08/3/2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Văn phòng (Phòng Kiểm soát TTHC)
 
Tháng 03 đến tháng 12/2012

 

thuộc tính Quyết định 77/QĐ-UBDT

Quyết định 77/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:77/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng
Ngày ban hành:11/04/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi