Quyết định 766/QĐ-UBDT 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN DÂN TỘC

------------

Số: 766/QĐ-UBDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi
chức năng quản lý của
y ban Dân tộc

------------------

B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của y ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của y ban Dân tộc quý 1/2019;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng y ban, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc, có danh mục kèm theo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bãi bỏ Khoản 10,11,12, Mục IV Phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban Dân tộc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

Bộ trưởng và các TT, PCN UBDT;

- UBND các tnh, thành phố trực thuộc T.Ư;

Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh;

Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT;

Cổng TTĐT y ban Dân tộc;

Lưu: VT, KSTTHC (2b), CSDT (03b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Chiến


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC


(Ban hành kèm theo Quyết định số 766/QĐ-UBDTngày 21 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT

Số

hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh

vực

Cơ quan thực hiện

1

B- UBA-

241781-TT

Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Dân tộc

UBND cấp xã, UBND cấp huyện

2

B-UBA-

250481-TT

Hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015

Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Dân tộc

UBND cấp xã, UBND cấp huyện

3

B-UBA-

250511-TT

Cho vay vốn để chuộc lại đất sản xuất đã chuyn nhượng, thế chấp đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015

Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Dân tộc

UBND cấp xã, UBND cấp huyện

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 766/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 766/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 21/10/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực