Quyết định 1423/QĐ-TTg 2019 công nhận tỉnh Đồng Nai hoàn thành xây dựng nông thôn mới

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------------

Số: 1423/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới năm 2019

----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 7657/TTr-BNN-VPĐP ngày 13 tháng 10 năm 2019 về việc công nhận tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Điều 2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo quy định.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tiếp tục triển khai duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, chú trọng các tiêu chí về sản xuất, môi trường, văn hóa, an ninh trật tự để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các thành viên BCĐ TW các CT MTQG;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tĩnh Đồng Nai;

- Văn phòng Điều phối NTM TW (BNNPTNT);

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, TCCV, CN, TKBT, QHĐP;

- Lưu: VT, NN (2).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực