Quyết định 1997/QĐ-BTC 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH

-----------

Số: 1997/QĐ-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm

 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn c Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 65/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 09 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
(Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

 - Văn phòng Chính phủ (Cục kiểm soát thủ tục hành chính);

- Cục Tin học và Thống kê tài chính;

- Văn phòng Bộ Tài chính;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Hải

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1997/QĐ-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Bảo hiểm

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính

2

Phúc tra bài thi về chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm

Bảo hiểm

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính

3

Thủ tục công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp

Bảo hiểm

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

I. Lĩnh vực bảo hiểm

Thủ tục 1. Đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

1. Trình tự thực hiện

+ Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi của năm kế tiếp trên trang thông tin điện tử của Trung tâm trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

+ Cơ sở đào tạo/ Thí sinh tự do đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm.

+ Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thông báo danh sách thí sinh dự thi trên trang thông tin điện tử của Trung tâm.

2. Cách thức thực hiện

Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm tại địa chỉ: http://irt.mof.gov.vn.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ: Hồ sơ đăng ký dự thi được tạo trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm, bao gồm các thông tin: Thông tin cá nhân của thí sinh; Tên kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm; Loại chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm dự kiến đăng ký thi; Ngày thi, địa điểm thi; Các thông tin khác có liên quan đến kỳ thi.

 4. Thời hạn giải quyết: trước ngày thi 03 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo, các tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, cá nhân có nhu cầu đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo danh sách thí sinh dự thi trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm trước ngày thi 03 ngày làm việc.

8. Phí, lệ phí: Do Trung tâm thông báo.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ sở đào tạo/ Thí sinh tự do đăng ký dự thi trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm trước ngày thi tối thiểu 10 ngày;

+ Cơ sở đào tạo/ Thí sinh tự do khai đúng các thông tin khi đăng ký dự thi trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm;

+ Cơ sở đào tạo, thí sinh tự do nộp đầy đủ chi phí dự thi.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/10/2010;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hũu trí tuệ số 42/2019/QH14;

+ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của. Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

+ Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

+ Thông tư số 65/2019/TT-BTC ngày 16/09/2019 quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

Thủ tục 2. Phúc tra bài thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

1. Trình tự thực hiện

+ Sau khi có thông báo chính thức kết quả thi, thí sinh dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm có nhu cầu phúc tra điểm thi nộp đơn xin phúc tra cho Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm;

+ Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thực hiện chấm phúc tra và có văn bản trả lời kết quả phúc tra cho thí sinh (trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị phúc tra của thí sinh);

+ Căn cứ kết quả phúc tra, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm phê duyệt điều chỉnh kết quả thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm (nếu có). Cơ sở đào tạo, Trung tâm Nghiên cứ và đào tạo bảo hiểm cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm hoặc thu hồi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm theo quy định tại Thông tư.

2. Cách thức thực hiện

+ Nộp hồ sơ trực tiếp

+ Hoặc gửi qua đường bưu điện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ

Đơn xin phúc tra bài thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm của thí sinh.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị phúc tra bài thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm của thí sinh.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thí sinh dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

1. Văn bản thông báo kết quả chấm phúc tra của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm gửi thí sinh.

2. Văn bản phê duyệt điều chỉnh kết quả thi chúng chỉ về phụ trợ bảo hiểm của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm gửi cơ sở đào tạo.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn xin phúc tra bài thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm (Phụ lục 3 Thông tư số 65/2019/TT-BTC ngày 16/09/2019 của Bộ Tài chính).

10. Yêu cầu, điều kiện

Thí sinh có nhu cầu phúc tra điểm thi cần gửi đơn xin phúc tra bài thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm về Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thông báo chính thức kết quả thi trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/10/2010;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14;

+ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

+ Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

+ Thông tư số 65/2019/TT-BTC ngày 16/09/2019 quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

Thủ tục 3. Công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp

1. Trình tự thực hiện

+ Cá nhân có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp để được công nhận tại Việt Nam cần gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;

+ Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có văn bản công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp;

+ Trong trường hợp từ chối, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có văn bản nêu rõ lý do;

+ Danh sách người có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do các cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp được công nhận tại Việt Nam được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và trang thông tin điện tử của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm.

2. Cách thức thực hiện

+ Nộp hồ sơ trực tiếp

+ Hoặc gửi qua đường bưu điện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp; Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt chứng chỉ đề nghị được công nhận; Khung nội dung chương trình đào tạo hoặc bảng kê các môn học của chương trình đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm đã học tại cơ sở đào tạo ở nước ngoài; Bằng chứng chứng minh cá nhân đã thi đỗ kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ quan quản lý bảo hiểm của nước ngoài tổ chức thi hoặc đơn vị do cơ quan nhà nước thành lập để thực hiện tổ chức thi, do tổ chức đào tạo bảo hiểm quốc tế quy định tại Thông tư số 65/2019/TT-BTC hoặc tổ chức đào tạo thuộc các quốc gia có thỏa thuận thừa nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm lẫn nhau với Việt Nam tổ chức thi; Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của người đề nghị được công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp (bản sao công chứng).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 14 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân có nhu cầu công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp.

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp (Phụ lục 5 Thông tư số 65/2019/TT-BTC ngày 16/09/2019 của Bộ Tài chính).

 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cá nhân có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp;

+ Các chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được đề nghị công nhận phải do các tổ chức, cơ sở đào tạo được quy định tại Thông tư số 65/2019/TT-BTC cấp;

+ Nội dung đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm của cơ sở đào tạo ở nước ngoài phải đảm bảo tương ứng với từng loại chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm đề nghị được công nhận tại Việt Nam.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/10/2010;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14;

+ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

+ Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

+ Thông tư số 65/2019/TT-BTC ngày 16/09/2019 quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi