Quyết định 64/QĐ-BNV 2016 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực của Bộ Nội vụ năm 2015

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Số: 64/QĐ-BNV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2015
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2015.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-BNV ngày 25 tháng 1 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
 
 
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT
Tên loại văn bản
S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
1.
Luật
32/2001/QH10
25/12/2001
Về tổ chức Chính phủ
Được thay thế bằng Luật Tổ chức chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19/6/2015
01/01/2016
2.
Luật
11/2003/QH11
26/11/2003
Về tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 141 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015
01/01/2016
3.
Nghị định
71/1998/NĐ-CP
08/9/1998
Về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
Được thay thế bằng Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
25/02/2015
4.
Nghị định
67/2010/NĐ-CP
15/6/2010
Về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Được thay thế bằng Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
01/5/2015
5.
Nghị định
66/2011/NĐ-CP
01/8/2011
Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
Được thay thế bằng Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn và Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
10/12/2015
05/12/2015
6.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
93/2007/QĐ-TTg
22/6/2007
Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Được thay thế bằng Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
15/5/2015
7.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
59/2009/QĐ-TTg
16/4/2009
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Được thay thế bằng Quyết định số 05/2015/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ
01/4/2015
8.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
134/2009/QĐ-TTg
03/11/2009
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ
Được thay thế bằng Quyết định số 06/2015/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ
01/4/2015
9.
Thông tư
05/2009/TT-BNV
11/5/2009
Ban hành chức danh và mã số ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Được thay thế bằng; Thông tư liên tịch 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
31/10/2015
10.
Thông tư
08/2010/TT-BNV
25/8/2010
Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội
04/10/2015
11.
Thông tư
02/2010/TT-BNV
28/4/2010
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp
Được thay thế bằng Thông tư 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thông tư số 06/2015/TT-BNV ngày 08/12/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức văn thư lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ.
15/02/2016
12.
Thông tư liên tịch
03/2013/TTLT-BNV- BTC
31/7/ 2013
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
Được thay thế bằng Thông tư số 01/2015/TT-BNV ngày 13/02/2015 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
01/4/2015
13.
Thông tư
06/2011/TT-BNV
01/3/2011
Về việc ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức hộ sinh
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
20/11/2015
14.
Thông tư
09/2009/TT-BNV
15/10/2009
Về việc ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học
15.
Quyết định của Bộ trưởng
41/2005/QĐ-BNV
22/4/200
Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
16.
Quyết định của Bộ trưởng
28/2005/QĐ-BNV
25/02/2005
Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế công cộng
Được thay thế bằng Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng
16/7/2015
17.
Quyết định của Bộ trưởng
64/2005/QĐ-BNV
29/6/2005
Về việc ban hành bổ sung chức danh và mã số ngạch nhân viên kiểm soát thị trường
Thông tư số 02/2015/TT-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường
01/5/2015
18.
Quyết định của Bộ trưởng
413/TCCP-VC
29/5/1993
Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thủy lợi
Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
24/01/2016
19.
Quyết định của Bộ trưởng
417/TCCP-VC
29/5/1993
Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Nông nghiệp-công nghiệp thực phẩm
20.
Quyết định của Bộ trưởng
09/2006/QĐ-BNV
05/10/2006
Về chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành kiểm lâm
21.
Thông tư
02/2014/TT-BNV
01/4/2014
Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn các ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT
Tên loại văn bản
S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản
Nội dung, quy định hết hiệu lực
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
22.
Nghị định
24/2010/NĐ-CP
15/3/2010
Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Bãi bỏ Điều 45
Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
01/8/2015
23.
Nghị định
29/2012/NĐ-CP
12/4/2012
Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Bãi bỏ Điều 37
24.
Thông tư
15/2012/TT-BNV
25/12/2012
Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
Điều 6. Quyết định tuyển dụng và nhận việc
Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
15/10/2015
25.
Quyết định của Bộ trưởng
77/2004/QĐ-BNV
03/11/2004
Về việc ban hành mã số các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường và một số ngạch viên chức ngành văn hóa - thông tin
Điều 1. Ban hành mã số các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường với các mã số ngạch ứng với từng ngạch cụ thể như sau:
1. Mã số ngạch kiểm soát viên cao cấp thị trường: 21.187
2. Mã số ngạch kiểm soát viên chính thị trường: 21.188
3. Mã số ngạch kiểm soát viên thị trường: 21.189
4. Mã số ngạch kiểm soát viên trung cấp thị trường: 21.190
Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2015/TT-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường
01/5/2015
26.
Quyết định của Bộ trưởng
428/TCCP-VC
02/6/1993
Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức văn hóa - thông tin
Bãi bỏ các quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức chuyên ngành thư viện
Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện
15/7/2015
27.
Quyết định của Bộ trưởng
415/TCCP-VC
29/5/1993
Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành y tế.
1. Bãi bỏ tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch bác sĩ, y sĩ.
2. Bãi bỏ tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch dược.
Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.
Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.
16/7/2015
20/11/2015
28.
Quyết định của Bộ trưởng
78/2004/QĐ-BNV
03/11/2004
Ban hành Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức
1. Bãi bỏ các quy định về danh mục các ngạch viên chức chuyên ngành thư viện.
2. Bãi bỏ các quy định về danh mục các ngạch bác sĩ, y sĩ.
3. Bãi bỏ các quy định về danh mục các ngạch dược sĩ.
4. Bãi bỏ các quy định về danh mục viên chức chuyên ngành chẩn đoán bệnh động vật, kiểm nghiệm thuốc thú y.
5. Bãi bỏ quy định về danh mục các ngạch viên chức chuyên ngành dự báo bảo vệ thực vật, kiểm nghiệm giống cây trồng.
Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện
Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.
Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.
Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y.
Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật.
01/5/2015
16/7/2015
20/11/2015
05/12/2015
29.
Quyết định của Bộ trưởng
417/TCCP-VC
29/5/1993
Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Nông nghiệp - Công nghiệp thực phẩm
1. Bãi bỏ tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch chẩn đoán bệnh động vật, kiểm nghiệm thuốc thú y.
2. Bãi bỏ tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch bảo vệ thực vật, dự tính, dự báo bảo vệ thực vật, kiểm nghiệm giống cây trồng.
Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y.
Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT- BNV ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật.
05/12/2015

Tổng số 29 văn bản.
Thuộc tính văn bản
Quyết định 64/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 64/QĐ-BNV Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/01/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!