Quyết định 45/QĐ-VPCP 2023 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
______
Số: 45/QĐ-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2023

_______________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 79/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung); Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung); Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTgCP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-VPCP ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2023.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2023 cho Văn phòng Chính phủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giao Cục Kiểm soát thủ tục hành chính theo dõi, đôn đốc các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

Điều 4. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Phó TTgCP, Các Vụ,
Cục, đơn vị thuộc VPCP;

- Lưu: VT, KSTT (2), VH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

[daky]
 

Trần Văn Sơn

 

 

 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

__________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đối số của Văn phòng Chính phủ năm 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 45/QĐ-VPCP ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

________________________

 

Số

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian

Sản phẩm dự kiến

hoàn thành

Bắt đầu

Hoàn thành

I

NHÓM NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VỀ CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

1

Lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định thủ tục liên thông điện tử đối với hai nhóm TTHC liên thông: “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi”, “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành,

địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Đề nghị xây dựng Nghị định trình Chính phủ/ Thủ tướng Chính phủ.

2

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về: (i) Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; (ii) Quy định về Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; (iii) thay thế Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương được đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã; (iv) sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của TTgCP về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Cục Kiểm soát TTHC

Đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng

01/2023

Tháng

03/2023

Các Quyết định

được ban hành.

3

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Khung Bộ chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

06/2023

Quyết định được ban hành.

4

Hoàn thiện, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP;

các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

03/2023

Thông tư được ban hành.

5

Xây dựng, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

09/2023

Thông tư được ban hành.

6

Thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC của các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các Vụ, Cục thuộc VPCP

Cục KSTT; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Báo cáo thẩm tra của VPCP.

7

Thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia, an toàn thông tin, an ninh mạng, công nghiệp công nghệ thông tin.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP;

các bộ, ngành,

địa phương.

Tháng 01/2023

Tháng

12/2023

Báo cáo thẩm tra của VPCP.

II

NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ về công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước; triển khai chuẩn hóa các chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành,

địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Chương trình, kế hoạch được xây dựng, triển khai; các hoạt động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra được thực hiện.

2

Tổ chức giao ban định kỳ hoặc đột xuất với các bộ, ngành, địa phương về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh; kết quả thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC; kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ; kết quả triển khai chuẩn hóa các chế độ báo cáo.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành,

địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Các hội nghị giao ban được triển khai.

3

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các bộ, ngành, địa phương về công tác cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và việc đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành,

địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Các hội nghị tập huấn được triển khai.

4

Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; báo cáo kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành,

địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Các báo cáo được ký ban hành.

5

Thẩm tra Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, ngành; phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị

liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành liên quan.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Báo cáo thẩm tra của VPCP.

6

Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục KSTT; Vụ ĐMDN.

Các bộ, ngành,

địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

PAKN được tiếp nhận, chuyển xử lý; Kết quả trả lời PAKN được công khai.

7

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến cải cách TTHC và quy định liên quan; đề xuất nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị

liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Các cuộc họp, khảo sát được triển khai; Báo cáo trình BTCN/trình TTgCP.

III

NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

1

Phối hợp triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Các hoạt động được triển khai theo kế hoạch.

2

Phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, gồm: (i) Trục liên thông văn bản quốc gia; (ii) Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; (iii) Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; (iv) Cổng Dịch vụ công quốc gia; (v) Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp dịch vụ CNTT.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Các Hệ thống thông tin được phát triển, hoàn thiện.

3

Nâng cấp, hoàn thiện và triển khai thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Bộ chỉ số được triển khai thực hiện.

4

Triển khai tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Các dịch vụ công được tích hợp và triển khai thực hiện.

5

Triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành,

địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Các Hệ thống thông tin,

các CSDL được kết nối,

tích hợp, chia sẻ.

6

Cập nhật, hoàn thiện các Kho thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Thông tin, dữ liệu,... được tổng hợp, cập nhật.

7

Tổ chức thí điểm họp trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương tại Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị

liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Các cuộc họp trực tuyến được tổ chức.

8

Xây dựng Ấn phẩm đồ họa (Infographic) về thông tin kinh tế - xã hội chủ yếu phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Các Ấn phẩm đồ họa được xây dựng.

9

Xây dựng Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước; hướng dẫn, đôn đốc việc kết nối, tích hợp với phân hệ theo dõi nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ TH và các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

06/2023

Hệ thống được xây dựng và được kết nối, tích hợp.

10

Tổ chức khảo sát, đánh giá, xây dựng phương án bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm phục vụ chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm

Tin học

Đơn vị có liên quan thuộc VPCP

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Báo cáo phương án bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp trình lãnh đạo VPCP.

11

Thí điểm triển khai Hệ thống bảo mật phục vụ gửi nhận tài liệu chứa nội dung bí mật nhà nước giữa Văn phòng Chính phủ với các Bộ ngành, địa phương; một số giải pháp bảo mật kênh truyền, bảo mật dữ liệu cho một số hệ thống thông tin của Văn phòng Chính phủ (Hệ thống hội nghị truyền hình, Hệ thống mạng riêng ảo VPN bảo mật kênh truyền làm việc từ xa, Hệ thống ghi âm tập trung của các phòng họp tại Trụ sở VPCP, Hệ thống sao lưu dữ liệu dự phòng máy tính an toàn đa giao diện tại VPCP).

Trung tâm

 Tin học

Ban Cơ yếu CP và đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Hệ thống và một số giải pháp bảo mật được triển khai thí điểm.

12

Xây dựng Đề án chuyển đổi số tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cổng TTĐT Chính phủ

Đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng

01/2023

Tháng

09/2023

Đề án được BTCN

phê duyệt.

13

Triển khai thuê dịch vụ CNTT đối với mạng dùng riêng cho Hệ thống thư điện tử công vụ Chính phủ; mạng phân phối nội dung cho các hệ thống và dịch vụ chuyển văn bản thành giọng nói (text to speech) cho Tòa soạn hội tụ của Cổng TTĐT Chính phủ.

Cổng TTĐT Chính phủ

Đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Các hợp đồng thuê dịch vụ CNTT được ký kết.

14

Triển khai thuê dịch vụ CNTT đối với phần mềm thương mại, phần mềm nội bộ và quản trị, vận hành, phát triển hệ thống ứng dụng Cổng TTĐT Chính phủ.

Cổng TTĐT Chính phủ

Đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Hợp đồng thuê dịch vụ CNTT được ký kết.

15

Triển khai số hóa hồ sơ lưu trữ năm 2012 tại kho lưu trữ của Văn phòng Chính phủ.

Vụ Hành chính

Đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Hồ sơ lưu trữ năm 2012 được số hóa.

16

Xây dựng Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại Văn phòng Chính phủ.

Vụ Hành chính

Đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Hệ thống quản lý tài liệu được xây dựng.

17

Xây dựng Hệ thống quản lý lịch họp và giấy mời điện tử.

Vụ Tổng hợp

Đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Hệ thống được xây dựng và triển khai.

18

Xây dựng Hệ thống Quản lý nhân sự của Văn phòng Chính phủ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Hệ thống được xây dựng và triển khai.

19

Rà soát, bổ sung yêu cầu thuê dịch vụ truyền hình hội nghị trực tuyến của Văn phòng Chính phủ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ với địa phương.

Cục Quản trị

Đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Hợp đồng thuê dịch vụ được điều chỉnh, bổ sung.

III

NHÓM NHIỆM VỤ KHÁC LIÊN QUAN

1

Thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, báo cáo và công việc thường xuyên khác về cải cách hành chính; Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Báo cáo thẩm tra của VPCP.

2

Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số với các đối tác đã ký Bản ghi nhớ hợp tác.

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ QHQT, Vụ tCcB và các đơn vị có liên quan.

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Các hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai.

3

Triển khai công tác thường trực Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các thành viên của Hội đồng tư vấn

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Các hoạt động của Hội đồng được triển khai.

4

Triển khai các hoạt động truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC và chuyển đổi số.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng

01/2023

Tháng

12/2023

Các hoạt động truyền thông được triển khai.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi