Quyết định 4349/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------
Số: 4349/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2015. Các quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:
1. Quyết định số 5095/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Quyết định số 5153/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Quyết định số 1695/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 5 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4. Quyết định số 1765/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5. Quyết định số 2257/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 6 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
6. Quyết định số 4390/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
7. Quyết định số 4535/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
8. Quyết định số 5153/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bản quyền tác giả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
9. Quyết định số 04/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
10. Quyết định số 2804/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 9 năm 2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
11. Quyết định số 2854/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2014 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
12. Quyết định số 3722/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Văn phòng Bộ (Cổng thông tin điện tử);
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, PC (01), H.80.
BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành theo Quyết định số: 4349/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
 
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 

STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
I.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG
 
A.
VĂN HÓA
 
 
A1.
Bản quyền tác giả
 
 
1
Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
Bản quyền tác giả
Cục Bản quyền tác giả
2
Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
Bản quyền tác giả
Cục Bản quyền tác giả
3
Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
Bản quyền tác giả
Cục Bản quyền tác giả
4
Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
Bản quyền tác giả
Cục Bản quyền tác giả
5
Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài
Bản quyền tác giả
Cục Bản quyền tác giả
6
Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài
Bản quyền tác giả
Cục Bản quyền tác giả
7
Cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan
Bản quyền tác giả
Cục Bản quyền tác giả
8
Cấp lại Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan
Bản quyền tác giả
Cục Bản quyền tác giả
9
Cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định
Bản quyền tác giả
Cục Bản quyền tác giả
10
Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan
Bản quyền tác giả
Cục Bản quyền tác giả
11
Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan
Bản quyền tác giả
Cục Bản quyền tác giả
A2.
Di sản văn hóa
 
 
12
Cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ
Di sản văn hóa
Cục Di sản văn hóa
13
Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên
Di sản văn hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch
14
Cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài
Di sản văn hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch
15
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng quốc gia
Di sản văn hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch
16
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương
Di sản văn hóa
Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương
17
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương
Di sản văn hóa
Cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp của bảo tàng
18
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
Di sản văn hóa
Cục Di sản văn hóa
19
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
Di sản văn hóa
Cục Di sản văn hóa
20
Cấp chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
Di sản văn hóa
Cục Di sản văn hóa
21
Cấp lại chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
Di sản văn hóa
Cục Di sản văn hóa
22
Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
Di sản văn hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23
Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
Di sản văn hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
A3.
Điện ảnh
 
 
24
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim
Điện ảnh
Cục Điện ảnh
25
Cấp giấy phép cho tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài
Điện ảnh
Cục Điện ảnh
26
Tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam
Điện ảnh
Cục Điện ảnh
27
Tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài
Điện ảnh
Cục Điện ảnh
28
Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam
Điện ảnh
Cục Điện ảnh
29
Cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài
Điện ảnh
Cục Điện ảnh
30
Cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề
Điện ảnh
Cục Điện ảnh
31
Cấp giấy phép phổ biến phim
(- Phim truyện do cơ sở điện ảnh trong cả nước sản xuất hoặc nhập khẩu (trừ trường hợp do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép theo khoản 3 Điều 18 Nghị định số 54/2010/N Đ-CP);
- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu;
- Phim được sản xuất từ việc hợp tác, cung cấp dịch vụ sản xuất, liên doanh sản xuất với tổ chức, cá nhân nước ngoài)
Điện ảnh
Cục Điện ảnh
A4.
Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
 
 
32
Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Mỹ thuật
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
33
Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Mỹ thuật
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
34
Thỏa thuận cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng
Mỹ thuật
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
35
Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Mỹ thuật
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
36
Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)
Nhiếp ảnh
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
37
Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)
Nhiếp ảnh
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
38
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)
Nhiếp ảnh
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
39
Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)
Nhiếp ảnh
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
A5.
Nghệ thuật biểu diễn
 
 
40
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc Trung ương
Nghệ thuật biểu diễn
Cục Nghệ thuật biểu diễn
41
Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc cơ quan Trung ương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Nghệ thuật biểu diễn
Cục Nghệ thuật biểu diễn
42
Cấp giấy phép cho tổ chức thuộc cơ quan Trung ương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Nghệ thuật biểu diễn
Cục Nghệ thuật biểu diễn
43
Cấp giấy phép cho đối tượng mời cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Nghệ thuật biểu diễn
Cục Nghệ thuật biểu diễn
44
Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô toàn quốc (cuộc thi Hoa hậu toàn quốc)
Nghệ thuật biểu diễn
Cục Nghệ thuật biểu diễn
45
Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quốc tế, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam
Nghệ thuật biểu diễn
Cục Nghệ thuật biểu diễn
46
Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương và người mẫu quy mô toàn quốc
Nghệ thuật biểu diễn
Cục Nghệ thuật biểu diễn
47
Cấp giấy phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế
Nghệ thuật biểu diễn
Cục Nghệ thuật biểu diễn
48
Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương
Nghệ thuật biểu diễn
Cục Nghệ thuật biểu diễn
49
Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương
Nghệ thuật biểu diễn
Cục Nghệ thuật biểu diễn
50
Cấp phép phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam hoặc tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài
Nghệ thuật biểu diễn
Cục Nghệ thuật biểu diễn
A6.
Văn hóa cơ sở (Quảng cáo)
 
 
51
Thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân
Quảng cáo
Cục Văn hóa cơ sở
52
Tiếp nhận thông báo của chủ trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam
Quảng cáo
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
A7.
Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
 
 
53
Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Văn hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
54
Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở Trung ương
Văn hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
A8.
Thi đua, Khen thưởng
 
 
55
Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”
Thi đua, Khen thưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
56
Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”
Thi đua, Khen thưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
57
Xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật
Thi đua, Khen thưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
58
Xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật
Thi đua, Khen thưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
59
Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”
Thi đua, Khen thưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
B.
THỂ DỤC THỂ THAO
 
 
60
Đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể dục thể thao toàn quốc
Thể dục, thể thao
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
61
Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao
Thể dục, thể thao
Liên đoàn thể thao quốc gia
C.
DU LỊCH
 
 
C1.
Lữ hành
 
 
62
Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam
Du lịch
Tổng cục Du lịch
63
Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài
Du lịch
Tổng cục Du lịch
64
Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài
Du lịch
Tổng cục Du lịch
65
Thu hồi giấy phép trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế
Du lịch
Tổng cục Du lịch
66
Đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Du lịch
Tổng cục Du lịch
67
Cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Du lịch
Tổng cục Du lịch
68
Cấp giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Du lịch
Tổng cục Du lịch
69
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Du lịch
Tổng cục Du lịch
70
Cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:
a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;
b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;
c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài;
d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập
Du lịch
Tổng cục Du lịch
71
Cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập chi nhánh bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ
Du lịch
Tổng cục Du lịch
72
Gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Du lịch
Tổng cục Du lịch
C2.
Khách sạn
 
 
73
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch
Du lịch
Tổng cục Du lịch
74
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch
Du lịch
Tổng cục Du lịch
75
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch
Du lịch
Tổng cục Du lịch
76
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch
Du lịch
Tổng cục Du lịch
77
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch
Du lịch
Tổng cục Du lịch
78
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch
Du lịch
Tổng cục Du lịch


II.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
 
 
A.
VĂN HÓA
 
 
A1.
Di sản văn hóa
 
 
1
Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Di sản văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2
Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
Di sản văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3
Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập
Di sản văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4
Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Di sản văn hóa
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
5
Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
Di sản văn hóa
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
6
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Di sản văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
Di sản văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
Di sản văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Di sản văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Di sản văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
A2.
Điện ảnh
 
 
11
Cấp giấy phép phổ biến phim
(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;
- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:
+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;
+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)
Điện ảnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
A3.
Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
 
 
12
Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Mỹ thuật
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13
Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
Mỹ thuật
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14
Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ
Mỹ thuật
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15
Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng
Mỹ thuật
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16
Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
Mỹ thuật
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17
Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Nhiếp ảnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18
Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Nhiếp ảnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Nhiếp ảnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
20
Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Nhiếp ảnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
A4.
Nghệ thuật biểu diễn
 
 
21
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Nghệ thuật biểu diễn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22
Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Nghệ thuật biểu diễn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23
Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
Nghệ thuật biểu diễn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
24
Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
Nghệ thuật biểu diễn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
25
Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
Nghệ thuật biểu diễn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
26
Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
Nghệ thuật biểu diễn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
27
Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Nghệ thuật biểu diễn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
A5.
Văn hóa cơ sở
 
 
28
Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp)
Văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
29
Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
Văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30
Cấp giấy phép tổ chức lễ hội
Văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
31
Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Văn hóa
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
32
Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
Quảng cáo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
33
Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Quảng cáo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
34
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Quảng cáo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
35
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Quảng cáo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
36
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Quảng cáo
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
A6.
Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
 
 
37
Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
38
Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương
Văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
A7.
Thư viện
 
 
39
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên
Thư viện
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
A8.
Gia đình
 
 
40
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
41
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
42
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
43
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
44
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
45
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
46
Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
47
Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
48
Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
49
Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
50
Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
51
Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
B.
THỂ DỤC THỂ THAO
 
 
52
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
Thể dục, thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
53
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao
Thể dục, thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
54
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker
Thể dục, thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
55
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình
Thể dục, thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
56
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển
Thể dục, thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
57
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí
Thể dục, thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
58
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn
Thể dục, thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
59
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao
Thể dục, thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
60
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam
Thể dục, thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
61
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt
Thể dục, thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
62
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ
Thể dục, thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
63
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ
Thể dục, thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
64
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh
Thể dục, thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
65
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo
Thể dục, thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
66
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao
Thể dục, thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
67
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo
Thể dục, thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
68
Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thể dục, thể thao
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
C.
DU LỊCH
 
 
C1.
Lữ hành
 
 
69
Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
70
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
71
Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:
a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;
b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;
c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài
d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
72
Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
73
Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
74
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
75
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
76
Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
77
Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
78
Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
79
Cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
C2.
Khách sạn
 
 
80
Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
81
Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
82
Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
83
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
84
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
85
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
86
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác
Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
III.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
 
 
A1.
Văn hóa cơ sở
 
 
1
Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)
Văn hóa
Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh cấp huyện
2
Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Văn hóa
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
3
Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương
Văn hóa
Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện
4
Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
Văn hóa
Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện
5
Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Văn hóa
Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện
6
Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Văn hóa
Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện
7
Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Văn hóa
Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện
8
Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Văn hóa
Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện
A2.
Thư viện
 
 
9
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
Thư viện
Ủy ban nhân dân cấp huyện
A3.
Gia đình
 
 
10
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp huyện
11
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp huyện
12
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp huyện
13
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp huyện
14
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp huyện
15
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
Gia đình
Ủy ban nhân dân cấp huyện
IV.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
 
 
A.
VĂN HÓA
 
 
A1.
Văn hóa cơ sở
 
 
1
Công nhận gia đình văn hóa
Văn hóa
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã
A2.
Thư viện
 
 
2
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhâncó vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản
Thư viện
Ủy ban nhân dân cấp xã
B.
THỂ DỤC THỂ THAO
 
 
3
Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Thể dục, thể thao
Ủy ban nhân dân cấp xã

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi