Quyết định 43/QĐ-VPCP 2019 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 43/QĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2019

-----------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2019.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2019 cho Văn phòng Chính phủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Phó TTgCP, Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP;
- Lưu: VT, KSTT (2), NVH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-VPCP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

 

Số TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

Bắt đầu

Hoàn thành

 

I

NHÓM NHIỆM VVỀ HOÀN THIN TH CH

1

Xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về thực hiện TTHC theo phương thức điện tử.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 06/2019

Tháng 12/2019

Nghị định của Chính phủ.

2

Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3

Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 03/2019

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4

Xây dựng Đề án xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 06/2019

Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

5

Hoàn thiện, trình Đề án xây dựng Hệ thống tham vấn chính sách (eConsultation).

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 03/2019

Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

6

Hoàn thiện, trình Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet).

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 03/2019

Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

7

Hoàn thiện, trình Đề án giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 03/2019

Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

8

Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Văn phòng Chính phủ theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử (2.0).

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2019

Tháng 04/2019

Quyết định của BTCN Văn phòng Chính phủ

9

Xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại VPCP.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2019

Tháng 02/2019

Quyết định của BTCN Văn phòng Chính phủ

10

Xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Chính phủ phù hợp với Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.

Vụ Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 06/2019

Quyết định của BTCN Văn phòng Chính phủ

II

NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT TTHC VÀ THỰC HIỆN CƠ CHMỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC

1

Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch về cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và tổ chức triển khai thực hiện.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

- Công văn đôn đốc của VPCP;

- Chương trình, kế hoạch được xây dựng và triển khai.

2

Thực hiện thẩm tra, cho ý kiến đối với các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC.

Các đơn vị theo nhiệm vụ được giao

Cục Kiểm soát TTHC

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Văn bản thẩm tra, cho ý kiến của VPCP.

3

Tổ chức theo dõi, đôn đốc việc cập nhật dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Các hoạt động theo dõi, đôn đốc được thực hiện.

4

Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ (tập huấn theo 5 vùng, miền) về cải cách, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 06/2019

Tháng 08/2019

Hội nghị tập huấn được triển khai.

5

Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương được kiểm tra.

Tháng 04/2019

Tháng 11/2019

- Kế hoạch kiểm tra được ban hành và triển khai;

- Báo cáo kết quả kiểm tra.

6

Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC, Cổng TTĐT Chính phủ và Vụ ĐMDN.

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

- Các PAKN được tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý;

- Kết quả xử lý PAKN được công khai.

7

Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC định kỳ hoặc đột xuất.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

8

Tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC của các bộ, ngành, địa phương năm 2019.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Báo cáo kết quả đánh giá, trình Thủ tướng Chính phủ.

9

Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai để thúc đẩy giải quyết TTHC về đất đai trên môi trường điện tử.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 09/2019

Báo cáo kết quả rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ.

10

Nghiên cứu, khảo sát những mô hình mới, cách làm hay trong giải quyết TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

- Các cuộc điều tra, khảo sát được triển khai;

- Báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát trình BTCN.

11

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa TTHC và quy định có liên quan (06-08 sáng kiến).

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Báo cáo sáng kiến trình BTCN, trình Thủ tướng Chính phủ.

III

NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

1

Thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia của các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Văn bản thẩm tra của VPCP.

2

Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Tổ Công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Kế hoạch được ban hành.

Cục Kiểm soát TTHC

Các thành viên của Tổ Công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

- Quyết định ban hành Kế hoạch;

- Các hoạt động được triển khai.

3

Tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4, việc triển khai thực hiện kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

- Các hoạt động đôn đốc, hướng dẫn được triển khai;

- Các hội nghị, hội thảo được tổ chức.

4

Kiểm tra việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg tại các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các đơn vị được kiểm tra.

Tháng 04/2019

Tháng 11/2019

- Kế hoạch kiểm tra được ban hành và triển khai;

- Báo cáo kết quả kiểm tra.

5

Tổng hợp, báo cáo định kỳ (Quý, năm) hoặc đột xuất về tình hình, kết quả triển khai Nghị quyết về xây dựng Chính phủ điện tử, triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Báo cáo của VPCP, trình Thủ tướng Chính phủ.

6

Triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với các Hệ thống: Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống tham vấn chính sách (eConsultation), Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet), Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Ban Quản lý dự án CNTT của VPCP

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Hợp đồng thuê dịch vụ CNTT đối với các Hệ thống được ký kết.

7

Tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc kết nối, liên thông Trục liên thông văn bản quốc gia với các phần mềm QLVB&ĐH của các bộ, ngành, địa phương phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng thông tin một cửa quốc gia, các Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; kết nối, liên thông Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với các Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương hình thành Hệ thống báo cáo quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Các Hệ thống thông tin được kết nối, liên thông.

8

Tổ chức quản lý nội dung thông tin trên các Hệ thống: Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống tham vấn chính sách (eConsultation) và Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Nội dung thông tin trên các Hệ thống được quản lý theo đúng quy định.

9

Tổ chức quản lý nội dung thông tin trên Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet).

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Nội dung thông tin trên Hệ thống được quản lý theo đúng quy định.

10

Vận hành, quản trị hạ tầng kỹ thuật (thiết bị, máy chủ, đường truyền) cho các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử và các hệ thống thông tin khác triển khai tại Văn phòng Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Hạ tầng kỹ thuật các hệ thống thông tin được bảo đảm.

11

Tổ chức quản lý, giám sát an toàn, an ninh thông tin đối với các Hệ thống: Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống tham vấn chính sách (eConsultation), Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet), Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và các hệ thống thông tin khác triển khai tại VPCP.

Trung tâm tin học

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Các Hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, an ninh thông tin.

12

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổng thể bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu, thông tin cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử.

Trung tâm Tin học

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2019

Tháng 06/2019

Giải pháp tổng thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

13

Phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến của thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu....

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 10/2019

Tháng 12/2019

Giải pháp phát triển được phê duyệt.

14

Triển khai Đề án giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Các hoạt động triển khai Đề án được thực hiện.

15

Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các bộ, ngành, địa phương.

Vụ Hành chính

Cục Kiểm soát TTHC, Vụ TCCB và các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Văn bản điện tử được gửi, nhận thông suốt giữa các cơ quan nhà nước.

16

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, đo lường chất lượng kết quả, ban hành và tuân thủ Kiến trúc CPĐT toàn Chính phủ trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử; xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá, giám sát trách nhiệm giải trình, ra quyết định và xử lý kịp thời các vướng mắc về thể chế, nguồn lực tài chính, giải pháp công nghệ và con người để bảo đảm thực thi.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Bộ chỉ tiêu đánh giá được ban hành.

IV

NHÓM NHIỆM VỤ TRUYỀN THÔNG VCẢI CÁCH, KIỂM SOÁT TTHC VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

1

Theo dõi, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác cải cách, kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Báo cáo trình BTCN.

2

Tổ chức đoàn báo chí (2-3 đoàn) đi thực tế về công tác cải cách, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các cơ quan báo chí liên quan.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Các đoàn báo chí đi thực tế tại các bộ, ngành, địa phương được triển khai.

3

Triển khai các hoạt động tuyên truyền về cải cách, kiểm soát TTHC để tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội. Trong đó trọng tâm, gồm: Đổi mới cách thức giải quyết TTHC qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng chính phủ điện tử; tình hình, kết quả tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; tình hình triển khai xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; triển khai kết ni, liên thông việc gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; các mô hình mới, cách làm hay trong giải quyết TTHC; tình hình, kết quả hoạt động của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC, của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.

Cục Kiểm soát TTHC

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, các cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn vị có liên quan; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

- Các tin, bài, phóng sự được đăng tải, phát hành trên các phương tiện truyền thông và Trang Thông tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát TTHC;

- Các sản phẩm truyền thông được thiết kế, xây dựng, in ấn;

- Các chuyên trang, chuyên mục, sổ tay được xây dựng;

- Các buổi tọa đàm, giao lưu được triển khai.

V

NHÓM NHIỆM VTHƯỜNG TRC HI ĐNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Kế hoạch được ban hành.

Cục Kiểm soát TTHC

Các thành viên của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

- Quyết định ban hành Kế hoạch;

- Các hoạt động được triển khai.

2

Tổ chức xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2019 (ACPI 2019).

Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC

Cục Kiểm soát TTHC, các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC được công bố.

3

Tổ chức các hội nghị đi thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp; nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, TTHC; cho ý kiến về phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh do các bộ, ngành đề xuất bảo đảm hợp lý, khả thi.

Các thành viên của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC

Cục Kiểm soát TTHC, các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

- Các hội nghị đi thoại được triển khai;

- Các Báo cáo sáng kiến trình Thủ tướng Chính phủ;

- Các văn bản tham gia ý kiến của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

VI

NHÓM NHIỆM VỤ KHÁC

1

Xây dựng Kế hoạch hành động của VPCP thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và tổ chức theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả việc thực hiện Kế hoạch.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

- Quyết định ban hành Kế hoạch;

- Các hoạt động theo dõi, đôn đốc, tổng hợp được triển khai.

2

Thực hiện thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, báo cáo và công việc thường xuyên khác về cải cách hành chính; hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương; Ban Chỉ đạo CCHC, Ban Chỉ đạo Đề án 896.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Văn bản thm tra của VPCP.

3

Thực hiện thẩm tra và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

- Văn bản thẩm tra của VPCP;

- Các hoạt động theo dõi, đôn đốc, được thực hiện.

4

Tổ chức giao ban định kỳ (Quý, năm) hoặc đột xuất với các bộ, ngành, địa phương về công tác cải cách, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Các hội nghị giao ban được triển khai.

5

Tổ chức sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 10/2019

Tháng 12/2019

Báo cáo sơ kết của VPCP.

6

Tổ chức sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 559/QĐ-TTg.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 10/2019

Tháng 12/2019

Báo cáo sơ kết của VPCP.

7

Tổ chức sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 965/QĐ- TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 09/2019

Tháng 12/2019

Báo cáo sơ kết của VPCP.

8

Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ trong và ngoài nước để tăng cường công tác cải cách, kiểm soát TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử.

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan.

Tháng 01/2019

Tháng 12/2019

Các hoạt động hỗ trợ được Lãnh đạo VPCP phê duyệt.

9

Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 12/2019

Tháng 12/2019

Báo cáo tổng kết và Hội nghị tổng kết được triển khai.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi