Quyết định 429/QĐ-BQP 2022 Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần lĩnh vực quản lý Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
______

Số: 429/QĐ-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

________

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (68 văn bản); Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần (13 văn bản) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Thủ trưởng BQP;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- C20: TTVP, các phòng, Kiểm toán, ban, TT;
- Cục Kiểm tra văn bản/BTP;
- Vụ Pháp chế BQP;
- Cổng TTĐT BQP (đ
đăng tải);
- Lưu; VT, PC. Nhung 99.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Thượng tướng Võ Minh Lương

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 429/QĐ-BQP ngày 11/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực thi hành

Ngày hết hiệu lực thi hành

1. Lĩnh vực quốc phòng

1

Quyết định

124/2002/QĐ-BQP 16/9/2002

Ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình chiến đấu (phần công sự, đường hầm)

Được thay thế bằng Thông tư số 86/2021/TT-BQP ngày 13/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình chiến đấu (Mật)

01/9/2021

2

Quyết định

32/2003/QĐ-BQP 03/4/2003

Ban hành Quy chế quản lý công nghệ đóng tàu quân sự

Được thay thế bằng Thông tư số 96/2021/TT-BQP ngày 19/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế đóng tàu quân sự (Mật)

05/9/2021

3

Quyết định

95/2003/QĐ-BQP 07/8/2003

Về việc ban hành Quy trình kỹ thuật dò mìn, xử lý bom mìn, vật nổ

Được thay thế bằng Thông tư số 121/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

05/11/2021

4

Quyết định

165/2004/QĐ-BQP 13/12/2004

Hướng dẫn áp dụng Quy trình kỹ thuật và định mức dự toán dò mìn, xử lý bom mìn vật nổ

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 182/2021/TT-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

14/02/2022

5

Quyết định

177/2005/QĐ-BQP 04/11/2005

Về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ

Được thay thế bằng Thông tư số 122/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác định Đơn giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom mìn, vật nổ

05/11/2021

6

Quyết định

80/2007/QĐ-BQP 03/5/2007

Về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ dưới biển

7

Quyết định

117/2007/QĐ-BQP 30/7/2007

Về việc ban hành Định mức dự toán rà phá bom mìn, vật nổ

Được thay thế bằng Thông tư số 123/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác định Định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ

05/11/2021

8

Thông tư

243/2011/TT-BQP 31/12/2011

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang bị kỹ thuật (Mật)

Được thay thế bằng Thông tư số 141/2011/TT-BQP ngày 12/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, sử dụng trang bị kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ (Mật)

28/12/2021

9

Thông tư

129/2012/TT-BQP 04/12/2012

Ban hành Quy chế đóng tàu quân sự

Được thay thế bằng Thông tư số 96/2021/TT-BQP ngày 19/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế đóng tàu quân sự (Mật)

05/9/2021

10

Thông tư

154/2013/TT-BQP 19/8/2013

Về việc ban hành Quy trình kỹ thuật rà phá bom mìn, vật nổ dưới biển

Được thay thế bằng Thông tư số 121/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

05/11/2021

11

Thông tư

155/2013/TT-BQP 19/8/2013

Về việc ban hành Định mức dự toán rà phá bom mìn, vật nổ dưới biển

Được thay thế bằng Thông tư số 123/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác định Định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ

05/11/2021

12

Thông tư

165/2014/TT-BQP 19/11/2014

Ban hành Quy chế phối hợp khai thác, sử dụng máy bay Casa-212-400 và hệ thống thiết bị tuần thám biển MSS-6000

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 182/2021/TT-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

14/02/2022

2. Lĩnh vực công tác chính trị

13

Quyết định

03/2006/QĐ-BQP 06/01/2006

Về việc ban hành tiêu chuẩn chức vụ cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 126/2021/TT-BQP ngày 28/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

02/11/2021

14

Thông tư

108/2015/TT-BQP 25/9/2015

Ban hành tiêu chuẩn chức vụ cán bộ chính ủy, chính trị viên cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 47/2021/TT-BQP ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng

04/7/2021

15

Thông tư

111/2015/TT-BQP 25/9/2015

Về việc ban hành tiêu chuẩn chức vụ cán bộ chính ủy, chính trị viên cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 126/2021/TT-BQP ngày 28/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

02/11/2021

16

Thông tư

69/2014/TT-BQP 26/6/2014

Quy định tên gọi, cấp bậc quân hàm cao nhất đối với sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ

Được thay thế bằng Thông tư số 127/2021/TT-BQP ngày 01/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tên gọi, chức danh tương đương, cấp bậc quân hàm cao nhất đối với sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam (Mật)

15/11/2021

17

Thông tư

88/2014/TT-BQP 02/7/2014

Quy định và hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày, quản lý văn bản quyết định nhân sự cán bộ trong Quân đội

Được thay thế bằng Thông tư số 120/2021/TT-BQP ngày 12/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thể thức, kỹ thuật trình bày và đăng ký, quản lý quyết định về nhân sự cán bộ trong Bộ Quốc phòng

01/11/2021

18

Thông tư

182/2017/TT-BQP 03/8/2017

Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 182/2021/TT-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

14/02/2022

18

Thông tư

216/2017/TT-BQP 11/9/2017

Ban hành tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc

Được thay thế bằng Thông tư số 136/2021/TT-BQP ngày 23/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc

08/12/2021

3. Lĩnh vực công tác hậu cần

19

Quyết định

1574/2003/QĐ-BQP 06/8/2003

Thành lập Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ủy ban (Ban) Dân s, Gia đình và Trẻ em các cấp trong Quân đội

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 182/2021/TT-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

14/02/2022

4. Lĩnh vực công tác kỹ thuật

20

Thông tư

102/2016/TT-BQP 29/6/2016

Quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 169/2021/TT-BQP ngày 23/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng

08/02/2022

21

Thông tư

172/2018/TT-BQP 27/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

22

Thông tư

102/2021/TT-BQP 22/7/2021

Sửa đi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 và Thông tư số 172/2018/TT-BQP ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

5. Lĩnh vực công tác giáo dục đào tạo

23

Quyết định

39/2003/QĐ-BQP 22/4/2003

Ban hành Quy chế tổ chức đào tạo, quản lý học viên quân sự nước ngoài trong nhà trưng Quân đội nhân dân Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 135/2021/TT-BQP ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý, đào tạo học viên quân sự nước ngoài trong nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam (Mật)

05/12/2021

24

Quyết định

2461/2010/QĐ- BQP 13/7/2010

Về việc ban hành Chương trình khung đào tạo cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch

Được thay thế bằng Thông tư số 69/2021/TT-BQP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình khung đào tạo theo chức vụ cho các đối tượng của học viện Lục quân (Mật)

05/8/2021

25

Thông tư

72/2014/TT-BQP 27/6/2014

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học cho các đối tượng của Học viện Phòng không - Không quân

Được thay thế bằng Thông tư số 132/2021/TT-BQP ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình khung giáo dục đại học của Học viện Phòng không - Không quân (Mật)

30/11/2021

26

Thông tư

86/2014/TT-BQP 02/7/2014

Ban hành Chương trình khung đào tạo theo chức vụ cho các đối tượng của Học viện Hậu cần

Được thay thế bàng Thông tư số 130/2021/TT-BQP ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình khung đào tạo theo chức vụ của Học viện Hậu cần (Mật)

30/11/2021

27

Thông tư

91/2014/TT-BQP 02/7/2014

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Chỉ huy - Kỹ thuật công binh cho học viên Quân đội nhân dân Việt Nam, học viên Quân đội nhân dân Lào và học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia

Được thay thế bằng Thông tư số 159/2021/TT-BQP ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình khung giáo dục đại học của Trường Sĩ quan Công binh (Mật)

22/01/2022

28

Thông tư

41/2016/TT-BQP 30/3/2016

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Chỉ huy - Kỹ thuật công binh cho học viên Quân đội nhân dân Việt Nam (hoàn thiện từ cao đẳng)

Được thay thế bằng Thông tư số 159/2021/TT-BQP ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình khung giáo dục đại học của Trường Sĩ quan Công binh (Mật)

22/01/2022

29

Thông tư

93/2014/TT-BQP 02/7/2014

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành chỉ huy - Tham mưu pháo binh (học viên Quân đội nhân dân Lào) và Chương trình khung giáo dục đại học ngành Chỉ huy - Tham mưu pháo binh (học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia)

Được thay thế bằng Thông tư số 145/2021/TT-BQP ngày 17/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình khung giáo dục đại học của Trường Sĩ quan Pháo binh (Mật)

02/01/2022

30

Thông tư

23/2015/TT-BQP 21/3/2015

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Chỉ huy - Tham mưu pháo binh (hoàn thiện từ cao đẳng)

31

Thông tư

57/2016/TT-BQP 20/4/2016

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Chỉ huy - Tham mưu pháo binh

33

Thông tư

71/2014/TT-BQP 27/6/2014

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học cho các đối tượng của Học viện Kỹ thuật quân sự

Được thay thế bằng Thông tư số 146/2021/TT-BQP ngày 17/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình khung giáo dục đại học của Học viện Kỹ thuật quân sự (Mật)

02/01/2022

34

Thông tư

18/2015/TT-BQP 31/3/2015

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Chương trình khung giáo dục đại học ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

35

Thông tư

27/2016/TT-BQP 23/3/2016

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Chỉ huy - Tham mưu thông tin (hoàn thiện từ cao đẳng)

Được thay thế bằng Thông tư số 143/2021/TT-BQP ngày 17/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình khung giáo dục đại học của Trường Sĩ quan Thông tin (Mật)

02/01/2022

36

Thông tư

28/2016/TT-BQP 23/3/2016

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Chỉ huy - Tham mưu thông tin (hoàn thiện từ sĩ quan 03 năm)

37

Thông tư

73/2017/TT-BQP 02/7/2017

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Chỉ huy - Tham mưu thông tin (hoàn thiện từ cao đẳng)

38

Thông tư

74/2017/TT-BQP 02/7/2017

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Chỉ huy - Tham mưu thông tin (học viện Quân đội Hoàng gia Campuchia)

39

Thông tư

24/2016/TT-BQP 23/3/2016

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Chỉ huy - Kỹ thuật hóa học

Được thay thế bằng Thông tư số 147/2021/TT-BQP ngày 17/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình khung giáo dục đại học của Trường Sĩ quan Phòng hóa (Mật)

01/01/2022

40

Thông tư

31/2016/TT-BQP 23/3/2016

Ban hành Chương trình khung đào tạo khung đào tạo trung (lữ), sư đoàn trưởng không quân

Được thay thế bằng Thông tư số 133/2021/TT-BQP ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình khung đào tạo trung (lữ), sư đoàn trưởng không quân (Mật)

30/11/2021

41

Thông tư

53/2016/TT-BQP 20/4/2016

Ban hành Chương trình khung đào tạo khung đào tạo giảng viên tăng, thiết giáp

Được thay thế bằng Thông tư số 160/2021/TT-BQP ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình khung giáo dục đại học và đào tạo giảng viên của Trường Sĩ quan Tăng, thiết giáp (Mật)

22/01/2022

42

Thông tư

71/2017/TT-BQP 05/4/2017

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Chỉ huy - Kỹ thuật tăng, thiết giáp

43

Thông tư

75/2017/TT-BQP 05/4/2017

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Chỉ huy - Tham mưu đặc công

Được thay thế bằng Thông tư số 142/2021/TT-BQP ngày 17/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình khung giáo dục đại học của Trường Sĩ quan Đặc công (Mật)

01/01/2022

44

Thông tư

154/2017/TT-BQP 26/6/2017

Ban hành Chương trình khung giáo dục đào tạo chính ủy trung, sư đoàn quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển

Được thay thế bằng Thông tư số 68/2021/TT-BQP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình khung đào tạo theo chức vụ cho các đối tượng của học viện Chính trị (Mật)

05/8/2021

45

Thông tư

22/2019/TT-BQP 08/3/2019

Quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

Được thay thế bằng Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

11/6/2021

46

Thông tư

28/2020/TT-BQP 10/3/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-BQP ngày 08/3/2019

47

Thông tư

64/2020/TT-BQP 30/5/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-BQP ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội và Thông tư số 28/2020/TT-BQP ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-BQP ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

6. Lĩnh vực công tác đối ngoại

48

Thông tư

88/2010/TT-BQP 02/7/2010

Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và phối hợp công tác đối ngoại quân sự

Được thay thế bằng Thông tư số 152/2021/TT-BQP ngày 21/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định về đối ngoại quốc phòng (Mật)

05/01/2021

49

Thông tư

95/2015/TT-BQP 25/8/2015

Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ký kết, gia nhập, thực hiện điều ước quốc tế; xây dựng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Quân đội nhân dân

Được thay thế bằng Thông tư số 105/2021/TT-BQP ngày 04/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc xây dựng, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Quân đội nhân dân

19/9/2021

7. Lĩnh vực công tác tài chính

50

Thông tư

39/2010/TT-BQP 10/5/2010

Quy định quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác và quản lý sử dụng quỹ xã hội, quỹ từ thiện, vốn khác của Bộ Quốc phòng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 182/2021/TT-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

14/02/2022

51

Thông tư

223/2017/TT-BQP 12/9/2017

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc các nguồn vốn đầu tư trong Bộ Quốc phòng

52

Thông tư

78/2020/TT-BQP 23/6/2020

Quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn cơ bản bộ binh; mức tiền ăn quân chủng, binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên quân sự quốc tế; ăn thêm ngày lễ, tết, khi làm nhiệm vụ và chế độ bồi dưỡng hàng năm (Mật)

Được thay thế bằng Thông tư số 168/2021/TT-BQP ngày 18/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn cơ bản bộ binh, quân chủng, binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên quân sự quốc tế; ăn thêm ngày lễ, tết, khi làm nhiệm vụ; chế độ an, bồi dưỡng hàng năm (Mật)

31/01/2022

53

Thông tư

84/2018/TT-BQP 23/6/2018

Quy định chế độ ăn thêm diễn tập đối với các cơ quan, đơn vị trong Quân đội (Mật)

Được thay thế bằng Thông tư số 168/2021/TT-BQP ngày 18/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn cơ bản bộ binh, quân chủng, binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên quân sự quốc tế; ăn thêm ngày lễ, tết, khi làm nhiệm vụ; chế độ an, bồi dưỡng hàng năm (Mật)

31/01/2022

8. Lĩnh vực công tác kế hoạch và đầu tư

54

Thông tư

101/2017/TT-BQP 27/4/2017

Quy định về phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trong Bộ Quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 128/2021/TT-BQP ngày 01/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công trong Bộ Quốc phòng

16/11/2021

9. Lĩnh vực công tác Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

55

Quyết định

45/2002/QĐ-BQP 21/3/2002

Ban hành 06 TCN 920:2001, Máy thu AR-7030 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 182/2021/TT-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

14/02/2022

56

Quyết định

311/2003/QĐ-BQP 31/12/2003

Ban hành TQSA 987:2002, Máy thu IC-PRC sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

57

Thông tư

231/2010/TT-BQP 20/12/2010

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1223:2010, Mặt nạ phòng độc MV-5

Được thay thế bằng Thông tư số 181/2021/TT-BQP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1223:2021, Mặt nạ phòng độc MV-5 (Mật)

14/02/2022

58

Thông tư

215/2011/TT-BQP 20/12/2011

Quy định về dấu nghiệp vụ, quản lý và sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định, thử nghiệm thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 138/2021/TT-BQP ngày 25/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về dấu nghiệp vụ, quản lý và sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng

10/12/2021

59

Thông tư

127/2012/TT-BQP 03/12/2012

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1563:2012, Xăng ô tô RON 83 - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Được thay thế bằng Thông tư số 154/2021/TT-BQP ngày 06/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1563:2021, Xăng ô tô RON 83 - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

21/01/2022

60

Thông tư

193/2014/TT-BQP 26/12/2014

Ban hành Tiêu chuẩn 1822:2014, Trang phục Dân quân tự vệ

Được thay thế bằng Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ

01/9/2021

61

Thông tư

32/2015/TT-BQP 09/4/2015

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1479:2015, Thiết bị chặn thu trinh sát phát lệnh định hướng CH/CKT-804

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 182/2021/TT-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

14/02/2022

10. Lĩnh vực công tác công nghệ thông tin

62

Thông tư

180/2013/TT-BQP 07/10/2013

Ban hành Quy định bảo mật, an toàn mạng máy tính quân sự trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 156/2021/TT-BQP ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định bảo mật thông tin trên mạng trong Bộ Quốc phòng (Mật)

21/01/2022

11. Lĩnh vực công tác thanh tra

63

Thông tư

30/2010/TT-BQP 24/3/2010

Quy định danh mục các nhóm ngành, ngành công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi chức danh đối với cán bộ, nhân viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 80/2021/TT-BQP ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

25/8/2021

64

Thông tư

59/2016/TT-BQP 21/4/2016

Quy định tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng

Được thay thế bằng Thông tư số 166/2021/TT-BQP ngày 16/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng

01/02/2022

12. Lĩnh vực công tác pháp chế

65

Thông tư

04/2019/TT-BQP 10/01/2019

Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Quốc phòng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 182/2021/TT-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

14/02/2022

66

Thông tư

186/2019/TT-BQP 04/12/2019

Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Quốc phòng

13. Lĩnh vực văn thư lưu trữ

67

Thông tư

72/2011/TT-BQP 29/4/2011

Quy định bảo mật nội dung thông tin khi sử dụng phương tiện liên lạc tại quần đảo Trường Sa và DK1 (Mật)

Được thay thế bằng Thông tư ố 155/2021/TT-BQP ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy định bảo mật thông tin trên các vùng biển, đảo, nhà giàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng (Mật)

21/01/2022

68

Thông tư

91/2012/TT-BQP 26/7/2012

Chương I, III, V và Mục 1, 2, 3, 4 Chương II, Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật tài liệu trong Quân đội

Được thay thế bằng Thông tư số 80/2019/TT-BQP ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trong Bộ Quốc phòng

01/8/2019

Chương IV

Được thay thế bằng Thông tư số 166/2020/TT-BQP ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Bộ Quốc phòng

10/02/2021

Mục 5 Chương II Quy chế về công tác văn thư được thay thế bằng Thông tư

Được thay thế bằng Thông tư số 125/2021/TT-BQP ngày 21/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mẫu con dấu, tổ chức khắc dấu, đăng ký và quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị các cấp trong Bộ Quốc phòng

05/11/2021

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 429/QĐ-BQP ngày 11/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

 

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1. Lĩnh vực công tác chính trị

1

Thông tư

Thông tư số 131/2011/TT-BQP ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

- Khoản 3 Điều 4;

- Tên gọi Điều 5; khoản 3, 4 Điều 5;

- Bổ sung khoản 7 Điều 10;

- Điều 16.

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 167/2021/TT-BQP ngày 16/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

28/01/2022

2. Lĩnh vực công tác hậu cần

2

Thông tư

Thông tư số 296/2017/TT-BQP ngày 24/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng

- Điều 5;

- Khoản 3 Điều 11;

- Khoản 5 Điều 12

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 106/2021/TT-BQP ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng

20/9/2021

3

Thông tư

Thông tư số 171/2017/TT-BQP ngày 24/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục nghiệp vụ cửa khẩu và tuần tra song phương của Bộ đội Biên phòng

- Khoản 1 Điều 11;

- Khoản 2 Điều 13;

- Khoản 1, khoản 2 Điều 14;

- Khoản 1, khoản 2 Điều 15;

- Khoản 1, khoản 2 Điều 16;

- Khoản 1, khoản 2 Điều 17;

- Khoản 1, khoản 2 Điều 18;

- Khoản 2 Điều 19;

- Khoản 2 Điều 20;

- Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 110/2021/TT-BQP ngày 23/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về kiểu mẫu, màu sắc trang phục nghiệp vụ của các lực lượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam

08/10/2021

4

Thông tư

Thông tư số 172/2017/TT-BQP ngày 24/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục nghiệp vụ công tác của lực lượng làm nhiệm vụ trên tàu mặt nước, tàu ngầm và trang phục dự lễ của hạ sĩ quan, binh sĩ Hải quân đối ngoại

- Khoản 1, khoản 2 Điều 3;

- Khoản 1 Điều 4;

- Khoản 1, khoản 2 Điều 5;

- Khoản 1, khoản 2 Điều 6;

- Khoản 2 Điều 7;

- Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.

5

Thông tư

Thông tư số 175/2017/TT-BQP ngày 24/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục nghiệp vụ canh gác và kiểm soát quân sự trong Quân đội

- Điểm a khoản 1 Điều 6;

- Khoản 1, khoản 2 Điều 16;

- Khoản 1, khoản 2 Điều 17;

- Khoản 1 Điều 19;

- Khoản 2 Điều 24;

- Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 110/2021/TT-BQP ngày 23/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về kiểu mẫu, màu sắc trang phục nghiệp vụ của các lực lượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam

08/10/2021

6

Thông tư

Thông tư số 281/2017/TT-BQP ngày 03/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục nghiệp vụ của lực lượng chuyên trách chống khủng bố

- Khoản 2 Điều 3;

- Khoản 1, khoản 2 Điều 4;

- Khoản 2 Điều 5;

- Khoản 2 Điều 6;

- Khoản 2 Điều 8;

- Khoản 2 Điều 9;

- Khoản 2 Điều 12;

- Khoản 2 Điều 14;

- Khoản 2 Điều 15;

- Khoản 2 Điều 17;

- Khoản 2 Điều 18;

- Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.

7

Thông tư

Thông tư số 10/2019/TT-BQP ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, chế độ quân nhu đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK, bảo vệ Thềm lục địa và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào (Mật)

- Tiêu đề Điều 10;

- Sửa đổi khoản 3 Điều 10;

- Bổ sung khoản 5 Điều 10.

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 72/2021/TT-BQP ngày 23/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục của Thông tư số 10/2019/TT-BQP ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, chế độ quân nhu đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK, bảo vệ Thềm lục địa và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào (Mt)

08/8/2021

3. Lĩnh vực công tác kỹ thuật

8

Thông tư

Thông tư số 08/2017/TT-BQP ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

- Điểm a, điểm b khoản 2 Điều 10;

- Khoản 1 Điều 11;

- Khoản 1 Điều 12;

- Khoản 1 Điều 14;

- Khoản 1 Điều 15;

- Khoản 1 và 2 Điều 16;

- Khoản 9, 10 và 11 Điều 21;

- Khoản 1 Điều 22.

- Bãi bỏ Điều 23

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 137/2021/TT-BQP ngày 25/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BQP ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

06/12/2021

4. Lĩnh vực công tác Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

9

Quyết định

Quyết định số 1736/QĐ-QP ngày 01/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn ngành:

1. 06 TCN 563:1996; Pháo tự hành CY 152mm. Yêu cầu kỹ thuật;

2. 06 TCN 564:1996; Pháo tự hành CY 122mm. Yêu cầu kỹ thuật;

3. 06 TCN 624:1997; Mỡ bảo quản MNI. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

4. 06 TCN 625:1997; Mỡ bảo quản BQ-17. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

5. 06 TCN 626:1997; Mỡ bảo quản MN 3 (Mỡ chịu khí hậu biển). Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

6. 06 TCN 664:1997; Thuốc phóng keo hai gốc. Phương pháp thử trắc quang;

7. 06 TCN 661:1997; Đạn lục quân. Định mức cất chứa trong nhà kho cấp chiến lược, chiến dịch;

8. 06 TCN 654:1997; Pháo mặt đất. Phân cấp chất lượng;

9 06 TCN 655:1997; Pháo cao xạ. Phân cấp chất lượng;

12. 06 TCN 608:1997; Đài dẫn bay gần PCБH - 4H sau sửa chữa lớn. yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

13. 06 TCN 609:1997 Ra đa hạ cánh PCΠ - 10 sau sửa chữa lớn. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

Bãi bỏ Tiêu chuẩn 06TCN 608:1997, đài dẫn bay gần PCbH-4H sau sửa chữa lớn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp, kiểm tra

Được thay thế bằng Thông tư số 88/2021/TT-BQP ngày 13/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 608:2021, Đài dẫn bay gần PCEH-4H sau sửa chữa lớn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra (Mật)

30/8/2021

Bãi bỏ Tiêu chuẩn 06TCN 609:1997, Ra đa hạ cánh PCΠ-10 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Được thay thế bằng Thông tư số 89/2021/TT-BQP ngày 13/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 609:2021, Ra đa hạ cánh PCΠ-10 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra (Mật)

30/8/2021

10

Quyết định

Quyết định số 17/2003/QĐ-QP ngày 25/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn ngành:

1. 06 TCN 924:2002, Tổ hợp tên lửa ΠEЧOPAC-125M. Bệ phóng 5Π73 sau sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

2. 06 TCN 925:2002, Tổ hợp tên lửa  C-75M. Bệ phóng CM-90 sau sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

3. 06 TCN 926:2002, Tổ hợp huấn luyện tên lửa phòng không AKKOPД 5Г sau sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

4. 06 TCN 927:2002, Xe nạp khí Ni tơ YГ3C-MA-131 sau sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

5. 06 TCN 928:2002, Đài đối không P-845 sau sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

Bãi bỏ Tiêu chuẩn 06TCN 926:2002, Tổ hợp huấn luyện tên lửa phòng không AKKOPД 5Г98 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Được thay thế bằng Thông tư số 90/2021/TT-BQP ngày 13/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 926:2021, Xe luyện tập và kiểm tra trắc thủ 5Г98 (AKKOPД) sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra (Mật)

30/8/2021

11

Quyết định

Quyết định số 23/2005/QĐ-QP ngày 16/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn quân sự cấp A:

1. TQSA 1077:2004, Trạm khí nén YKC-400B-Π4 sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

2. TQSA 1078:2004, Xe nạp nhiên liệu T3A-7,5-5334 sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

3. TQSA 1079:2004, Tên lửa P- 60MK sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

4. TQSA 1080:2004, Đài hướng dẫn ΠAP-8CC sửa chữa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

 

Bãi bỏ Tiêu chuẩn TQSA 1080:2004, Đài hướng dẫn ΠAP-8CC sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Được thay thế bằng Thông tư số 87/2021/TT-BQP ngày 13/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1080:2021, Đài hướng dẫn ΠAP-8CC sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra (Mật)

30/8/2021

12

Thông tư

Thông tư số 317/2017/TT-BQP ngày 31/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về hoạt động giám định chất lượng hàng quốc phòng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng

- Khoản 3 Điều 7;

- Khoản 1, 3 Điều 19;

- Khoản 1 Điều 21;

- Điều 28;

- Khoản 3 Điều 30

- Bổ sung khoản 3 Điều 32

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 112/2021/TT-BQP ngày 24/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 317/2017/TT-BQP ngày 31/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về hoạt động giám định chất lượng hàng quốc phòng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng

11/10/2021

5. Lĩnh vực công tác tài chính

13

Thông tư

Thông tư số 149/2018/TT-BQP ngày 10/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo đối với học viên quân sự quốc tế trong thời gian học tập, tập huấn, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo của Quân đội

- Điểm d khoản 2 Điều 5;

- Khoản 2 Điều 6.

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 168/2021/TT-BQP ngày 18/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn cơ bản bộ binh, quân chủng, binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên quân sự quốc tế; ăn thêm ngày lễ, tết, khi làm nhiệm vụ; chế độ ăn, bồi dưỡng hàng năm (Mật)

31/01/2022

               

 

thuộc tính Quyết định 429/QĐ-BQP

Quyết định 429/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:429/QĐ-BQPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Minh Lương
Ngày ban hành:11/02/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố 68 VB hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của BQP

Ngày 11/02/2022, Bộ Quốc phòng ra Quyết định 429/QĐ-BQP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021.

Theo đó, công bố Danh mục gồm 68 văn bản hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ, bao gồm: Quyết định 124/2002/QĐ-BQP; Thông tư 74/2017/TT-BQP; Thông tư 91/2012/TT-BQP; Thông tư 93/2014/TT-BQP; Thông tư 23/2015/TT-BQP;...Ngoài ra, Bộ cũng công bố 13 văn bản hết hiệu lực một phần, cụ thể: Thông tư 149/2018/TT-BQP; Quyết định 23/2005/QĐ-QP; Quyết định 1736/QĐ-QP; Thông tư 08/2017/TT-BQP;...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định429/QĐ-BQP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi