Quyết định 381/QĐ-VPCP kế hoạch đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 381/QĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong  giải quyết thủ tục hành chính”

____________________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, kịp thời báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch./.

 

Nơi nhận: 

- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, BHXHVN;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- BTCN, các PCN, 

  các Vụ, Cục, Cổng TTĐT, TTTH;

- Lưu: VT, KSTT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Trần Văn Sơn

 
 
 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

QUYẾT ĐỊNH SỐ 468/QĐ-TTg NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH”

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-VPCP ngày     tháng  năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

_________________

 

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị  phối hợp

Thời gian

hoàn thành

Sản phẩm

I

XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

 1.  

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Cục Kiểm soát TTHC

Các BNĐP

Quý III/2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

 1.  

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và hướng dẫn Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020

Cục Kiểm soát TTHC

Các BNĐP

Quý IV/2021

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và hướng dẫn Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020

 1.  

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, giám sát, đo lường chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Cục Kiểm soát TTHC

Các BNĐP

Quý II/2022

Văn bản tham gia ý kiến về Bộ chỉ số đánh giá, giám sát, đo lường chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

 1.  

Phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp

 

Văn bản tham gia ý kiến đối với hướng dẫn về chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa.

 1.  

Phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn lưu trữ điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 7/2021

Văn bản tham gia ý kiến đối với hướng dẫn lưu trữ điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính

 1.  

Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm tính phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật

Cục Kiểm soát TTHC

Các BNĐP

Năm 2021 và các năm tiếp theo

Văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, sửa đổi, bổ sung

II

PHÁT TRIỂN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA; HƯỚNG DẪN HỢP NHẤT CỔNG DỊCH VỤ CÔNG  VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

 1.  

Phát triển, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp chức năng và hướng dẫn Bộ phận Một cửa tại các bộ, ngành, địa phương tạo lập tài khoản cho cá nhân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng bộ, chia sẻ, liên kết với tài khoản trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh

Cục Kiểm soát TTHC

Các BNĐP

Năm 2021

- Cổng Dịch vụ công quốc gia được nâng cấp, phát triển;

- Tài liệu hướng dẫn của VPCP được ban hành

 1.  

Hướng dẫn các yêu cầu nghiệp vụ và các chức năng của phần mềm, ứng dụng tại Bộ phận Một cửa; việc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng, các hệ thống thông tin giám sát thông minh tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định và tương tác trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các BNĐP

Tháng 7/2021

Tài liệu hướng dẫn của VPCP

 1.  

Hướng dẫn chuẩn hóa danh mục tài liệu, quy định mã số của giấy tờ số hóa để chia sẻ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác

Cục Kiểm soát TTHC

Các BNĐP

Quý IV/2021

Tài liệu hướng dẫn của VPCP

 1.  

Phối hợp với các Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính với: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cơ sở dữ liệu thuế, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội

Cục Kiểm soát TTHC

Các Bộ: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

- Văn bản góp ý đối với hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu của các Bộ: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Các các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối với Văn phòng Chính phủ

 1.  

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật cho các hệ thống thông tin: Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Trung tâm tin học

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ

Hàng năm

Các hệ thống thông tin được bảo đảm an toàn, anh ninh, bảo mật

III

HƯỚNG DẪN, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

 1.  

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

Cục Kiểm soát TTHC

Các BNĐP

Hàng quý

Các cuộc kiểm tra; giao ban hàng quý; Hội nghị tập huấn nghiệp vụ

 1.  

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Cục Kiểm soát TTHC

Các BNĐP/Các có quan báo chí

Hàng năm

- Tin, bài, phóng sự tuyên truyền;

- Các hội thảo, tọa đàm, cuộc thi được tổ chức

 1.  

Xây dựng tài liệu hướng dẫn nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Cục Kiểm soát TTHC

Các BNĐP

Quý IV/2021

Tài liệu hướng dẫn nhận diện thương hiệu được ban hành

 

                                   

                                                           

                                                                                   

Thuộc tính văn bản
Quyết định 381/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính"
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 381/QĐ-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 18/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!