Quyết định 1103/QĐ-BGTVT số hóa kết quả TTHC của Bộ GTVT tải giai đoạn 2021-2025

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

Số: 1103/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác (nếu có). Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí của các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Cổng TTĐT, Báo GTVT;

- Lưu: VT, VP (KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông

 
 

 

KẾ HOẠCH SỐ HÓA KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÒN HIỆU LỰC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số 1103/-BGTVT ngày 17 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan tổng hợp

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

1.

Thống kê kết quả giải quyết TTHC tại các Vụ; Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Các Vụ có TTHC; Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

TTCNTT

Tháng 7/2021

- Thống kê được số lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực.

-  Số lượng kết quả giải quyết TTHC đã được trả cho người dân bằng phương thức điện tử (bằng văn bản ký số).

- Số lượng TTHC có kh năng ưu tiên thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC.

2. Triển khai thực hiện kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực

2.1

Xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin phục vụ triển khai công tác số hóa kết quả giải quyết TTHC

TTCNTT

TTCNTT, Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

Văn phòng Bộ, các Vụ có TTHC

Năm 2021-2025

Hệ thống thông tin được xây dựng, vận hành

2.2

Trên cơ sở kết quả thống kê kết quả giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị tiến hành lựa chọn các TTHC phù hợp để thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực (ưu tiên các TTHC đã thực hiện cung cấp dịch vụ công ở mức 3,4;....)

Văn phòng Bộ

Các Vụ có TTHC;

Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

TTCNTT

- Giai đoạn 1 (Tháng 8/2021): 40% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa.

- Giai đoạn 2: Từ 2022-2025.

Số lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa

2.3

Kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

TTCNTT

TTCNTT, Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

Văn phòng Bộ, các Vụ có TTHC

- Giai đoạn 1 (Quý IV/2021): 40% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa, kết nối, chia sẻ.

- Giai đoạn 2: Từ 2022-2Ỏ25.

Các kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải                quyết TTHC trên môi trường điện tử

3.

Kiểm tra việc triển khai, thực hiện kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực

Văn phòng Bộ, TTCNTT

Các Vụ có TTHC; Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hàng năm

Báo cáo kết quả thực hiện

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1103/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1103/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 17/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!