Quyết định 1099/QĐ-BGTVT Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ GTVT

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

________

Số: 1099/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

 

                                                                     

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-BNV ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2447/QĐ-BGTVT ngày 28 thảng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), với những nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

b) Mục tiêu cụ thể

- Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức.

- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Đồng thời, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên phụ trách đưa tin, bài, phóng sự về cải cách hành chính.

- Xây dựng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền. Quán triệt quan điểm, công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức và hiểu biết về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức và người dân.

- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

2. Yêu cầu

a) Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

b) Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của Bộ.

c) Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

d) Tuyên truyền về cải cách hành chính phải góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

3. Đối tượng

Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Bộ Giao thông vận tải và mọi tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 được ban hành tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Chương trình tổng thể của Bộ; tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thế cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

b) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về cải cách hành chính.

c) Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

d) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản sau đây:

- Hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật của ngành phù hợp với Hiến pháp năm 2013; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ cải cách hành chính, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành, lĩnh vực; hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới, tham gia hoàn thiện thể chế về sở hữu, doanh nghiệp nhà nước; tham gia hoàn thiện thể chế về tổ chức và kinh doanh vốn nhà nước; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2020), kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính từ khâu dự thảo; tăng cường xây dựng và hoàn thiện các hình thức công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính.

- Tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước: tình hình triển khai Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2019); Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; phân loại các cơ quan hành chính làm cơ sở xác định tổ chức bộ máy phù hợp; triển khai diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực. Phân loại đơn vị sự nghiệp để thực hiện các hình thức chuyển đổi phù hợp. Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; quá trình thành lập, giải thể, sáp nhập cơ quan, tổ chức.

- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước; các đề án, dự án cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; tình hình triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

đ) Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

e) Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị.

g) Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Thông qua tất cả các loại hình báo chí và huy động, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, gồm: các loại hình báo chí chuyên ngành, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

b) Phát hành, chuyển tải đầy đủ thông tin về công tác cải cách hành chính Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải trên báo, Tạp chí chuyên ngành và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan, đơn vị.

c) Thông qua việc phát hành tờ gấp, pa nô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

d) Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

đ) Đưa nội dung cải cách hành chính phù hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các chương trình sân khấu, hài kịch; các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính, chính sách pháp luật.

e) Đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả cải cách hành chính phù hợp vào chương trình họp báo định kỳ của cơ quan, đơn vị.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đoàn thể, lãnh đạo Bộ, các cơ quan, đơn vị; người đứng đầu các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính:

- Quán triệt về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí trong việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 nghiêm túc, hiệu quả.

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đang phụ trách các chuyên trang, chuyên mục liên quan đến cải cách hành chính tại các cơ quan báo chí; tham gia các lớp tập huấn phù hợp với từng loại hình báo chí; lồng ghép nội dung về cải cách hành chính trong các buổi giao ban giữa các cơ quan, đơn vị.

3. Phát động, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2021.

4. Cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên các công cụ truyền thông của Bộ, các cơ quan, đơn vị (trên các Website, báo, tạp chí, bản tin...).

5. Phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc biên soạn, phát hành các loại ấn phẩm thông tin, tuyên truyền về các nội dung của cải cách hành chính.

6. Gắn công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ:

- Triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 đồng bộ với kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân về tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong phạm vi, nhiệm vụ được giao.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình lồng ghép trong báo cáo cải cách hành chính định kỳ gửi về Bộ để tổng hợp.

- Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan, đơn vị.

- Tổng cục, các Cục, cơ quan Bộ thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan; các cơ quan, đơn vị khác thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, nghiên cứu việc ban hành quy chế để tổ chức thực hiện có hiệu quả kênh tiếp nhận, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Lồng ghép công tác tuyên truyền cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền cải cách hành chính.

- Bố trí công chức có đủ năng lực và trình độ hiểu biết về Nhà nước và pháp luật, về hành chính nhà nước, thực hiện theo dõi, hướng dẫn và báo cáo tình hình thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của cơ quan, đơn vị.

b) Văn phòng Bộ: Định kỳ hằng quý, năm hoặc được yêu cầu đột xuất tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của các cơ quan thông tấn, báo chí để kịp thời đề xuất với Lãnh đạo Bộ các biện pháp, hình thức tuyên truyền mới, hiệu quả, thiết thực, phù hợp theo quy định.

c) Vụ Tổ chức cán bộ:

- Chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ để cử công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, giới thiệu kiến thức cơ bản về cải cách hành chính; định hướng và nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên phụ trách các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính tại các cơ quan thông tấn, báo chí.

- Tham mưu lồng ghép việc kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 của Bộ và của Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Bộ Giao thông vận tải.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ trong báo cáo cải cách hành chính quý, năm của Bộ.

d) Vụ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong dự toán ngân sách năm 2021 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

đ) Trung tâm Công nghệ thông tin:

- Duy trì hoạt động thường xuyên cổng thông tin điện tử của Bộ, cập nhật kịp thời về tình hình cải cách hành chính của Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính.

e) Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải: Cập nhật, đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, cải cách hành chính nhà nước năm 2021 phù hợp với phạm vi, đối tượng tuyên truyền.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí cho công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

b) Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong dự toán ngân sách năm 2021 hoặc lồng ghép vào Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trưởng, Tổng biên tập Báo Giao thông, Tổng biên tập Tạp chí Giao thông vận tải, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Nội vụ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Lưu: VT, TCCB (S).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1099/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1099/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 17/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!