Quyết định 341/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 341/QĐ-BTP

Quyết định 341/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:341/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:25/02/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
----------
Số: 341/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
         Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Kế hoạch số 2343/KH-TTCP ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP;
Căn cứ Chương trình phối hợp số 01-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS ngày 11 tháng 11 năm 2014 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Ban Nội chính TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;      (để phối hợp)
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;                       
- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đưa tin);
- Lưu: VT, TTR (2b).
BỘ TRƯỞNG

 
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 
 
 
 
Hà Hùng Cường
  
 
 
BỘ TƯ PHÁP
------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
(Ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐ-BTP ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
------------------------------
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan một cách thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp;
- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;
- Phát huy trách nhiệm, vai trò của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức ngành Tư pháp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ đó nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này, góp phần hạn chế việc phát sinh các khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.
2. Yêu cầu:
- Xác định cụ thể nội dung công việc và phân công các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng;
- Quá trình thực hiện Kế hoạch cần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan đ trao đi, tháo gỡ vướng mắcthống nhất biện pháp giải quyết.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản khác liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
1.1. Tổ chức quán triệt đến Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
a) Hình thức: Quán triệt tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.
b) Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của Bộ Tư pháp.
c) Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ.
d) Đơn vị phối hợp: Văn phòng giúp việc Ban cán sự, Tổng cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Bộ.
đ) Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2015.
1.2. Tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ
a) Hình thức: Quán triệt tại cuộc họp của các đơn vị thuộc Bộ.
b) Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.
c) Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ.
d) Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2015.
1.3. Quán triệt trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự
a) Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.
b) Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ.
c) Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2015.
2. Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong ngành Tư pháp
2.1. Rà soát các văn bản, quy định của Bộ Tư pháp về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, pháp luật về hòa giải ở cơ sở để sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.
a) Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ.
b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Văn phòng Bộ.
c) Thời gian hoàn thành:
- Việc rà soát hoàn thành trong Quý I năm 2015;
- Việc sửa đổi, bổ sung các văn bản hoàn thành trong năm 2015.
2.2. Xây dựng và ban hành Chỉ thị của Bộ Tư pháp về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tư pháp
Thực hiện theo Kế hoạch triển khai Luật Tiếp công dân của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1696/QĐ-BTP ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài
a) Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ và các đơn vị có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.
b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan.
c) Thời gian hoàn thành: Tiến hành thường xuyên, từ quý I năm 2015.
4. Kiện toàn tổ chức, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
4.1. Kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật.
a) Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ.
b) Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
c) Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2015.
4.2. Bố trí trụ sở, trang bị, phương tiện, bảo đảm kinh phí và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
a) Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính.
b) Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan.
c) Thời gian hoàn thành: Tiến hành thường xuyên, bắt đầu từ Quý I năm 2015.
5. Xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp để kịp thời cung cấp thông tin về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của ngành Tư pháp
a) Đơn vị thực hiện: Cục Công nghệ thông tin, Thanh tra Bộ.
b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
c) Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2015.
6. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; pháp luật về hòa giải ở cơ sở
6.1. Biên soạn, phát hành cho các Bộ, ngành, địa phương các loại sách, tờ gấp, đĩa hình tiểu phẩm, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và minh bạch tài sản, thu nhập; pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
a) Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
b) Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ Tư pháp; đơn vị chuyên môn của Thanh tra Chính phủ.
c) Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2015.
6.2. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử của các Sở Tư pháp; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở trên Đài Truyền hình Việt Nam, Báo VietNamNet và một số cơ quan báo chí để phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
a) Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
b) Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, các Sở Tư pháp; đơn vị chuyên môn của Đài Truyền hình Việt Nam, Báo VietNamNet và một số cơ quan báo chí.
c) Thời gian hoàn thành: Cả năm 2015.
6.3. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở
Thực hiện theo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 4080/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
6.4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và thực hiện phổ biến pháp, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở
Thực hiện theo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 4080/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
6.5. Lồng ghép việc phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp chủ trì.
a) Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
b) Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ Tư pháp, đơn vị chuyên môn của Thanh tra Chính phủ.
c) Thời gian hoàn thành: Tiến hành thường xuyên, từ Quý I năm 2015.
7. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý
7.1. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý.
a) Đơn vị thực hiện: Cục Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ.
c) Thời gian hoàn thành: Tiến hành thường xuyên, từ Quý I năm 2015.
7.2. Kịp thời phát hiện nhu cầu và thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý. Mỗi Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn từ 05 đến 07 vụ việc ở địa phương và cử Trợ giúp viên pháp lý thực hiện trợ giúp miễn phí, trong đó ưu tiên trợ giúp các trường hợp theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các Sở, ban, ngành và các cấp chính quyền địa phương.
a) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Đơn vị phối hợp: Cục Trợ giúp pháp lý.
c) Thời gian hoàn thành: Tiến hành thường xuyên, từ Quý I năm 2015.
7.3. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý theo Thông tư liên tịch số 10/2011/TT-BTP-TTCP ngày 06/6/2011 của Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính.
a) Đơn vị thực hiện: Cục Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ Tư pháp và đơn vị chuyên môn của Thanh tra Chính phủ.
c) Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2015.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thanh tra Bộ:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo việc thực hiện Kế hoạch;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp số 01-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS ngày 11/11/2014 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở;
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Bộ trưởng theo quy định của Luật Tiếp công dân.
2. Tổng cục Thi hành án dân sự:
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này; quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự; thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương;
- Phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Bộ trưởng theo quy định của Luật Tiếp công dân.
3. Văn phòng Bộ:
Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này; phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Bộ trưởng; bảo đảm an ninh, trật tự và cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân của Bộ Tư pháp.
4. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật:
Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
5. Cục Trợ giúp pháp lý:
Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; thường xuyên tổ chức tập huấn, hưỡng dẫn nghiệp vụ cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước các tỉnh, phố trực thuộc Trung ương.
6. Cục Công nghệ thông tin:
Phối hợp với Thanh tra Bộ xây dựng và vận hành thường xuyên Trang thông tin điện tử về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp để kịp thời cung cấp thông tin về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của ngành Tư pháp.
7. Vụ Kế hoạch - Tài chính:
Bố trí kinh phí để bảo đảm thực hiện Kế hoạch này, phù hợp với tình hình quản lý ngân sách của Bộ và quy định của pháp luật.
8. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Chỉ đạo các Phòng Tư pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở, thực hiện tốt Luật Hòa giải ở cơ sở;
- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này, nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý;
- Phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Chương trình phối hợp số 01-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS./.
 

 
BỘ TRƯỞNG

 
(Đã ký)
 
 
Hà Hùng Cường

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi