Quyết định 334/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 334/QĐ-BTP

Quyết định 334/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:334/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành:14/02/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------
Số: 334/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2015
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020;
Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2015.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (để ph/h);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để ph/h);
- Lưu: VT, KSTT (5).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 
KẾ HOẠCH
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-BTP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức thực hiện có kết quả các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong vai trò là cơ quan giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính.
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; tiếp tục gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với xây dựng thể chế, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật.
2. Yêu cầu
- Nội dung kế hoạch bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và khả thi.
- Phân công công việc hợp lý, cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong triển khai thực hiện.
- Huy động được sự tham gia, phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan, sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và người dân vào công tác kiểm soát thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác này.
II. NỘI DUNG
1. Xây dựng văn bản, đề án
1.1. Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính.
- Sản phẩm: Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
- Cấp trình: Thủ tướng Chính phủ.
- Thời gian trình: Tháng 4/2015
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
1.2. Xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền.
- Sản phẩm: Dự thảo Nghị định của Chính phủ.
- Cấp trình: Chính phủ.
- Thời gian trình: Tháng 11/2015.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.
- Đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương; các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
1.3. Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2016
- Sản phẩm: Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Cấp trình: Thủ tướng Chính phủ.
- Thời gian trình: Tháng 12/2015
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương; các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
1.4. Chỉnh lý, hoàn thiện, trình Bộ trưởng phê duyệt Đề án Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền.
- Sản phẩm: Dự thảo Đề án, dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án.
- Cấp trình: Bộ trưởng
- Thời gian trình: Tháng 4/2015
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan có liên quan; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp.
1.5. Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính
- Sản phẩm: Quyết định của Bộ trưởng ban hành Quy chế
- Cấp trình: Bộ trưởng
- Thời gian trình: Tháng 5/2015
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
1.6. Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
- Sản phẩm: Quyết định của Bộ trưởng
- Cấp trình: Bộ trưởng
- Thời gian trình: Tháng 12/2015
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
1.7. Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2016 trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
- Sản phẩm: Quyết định của Bộ trưởng
- Cấp trình: Bộ trưởng
- Thời gian trình: Tháng 12/2015
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
2. Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ
2.1. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
- Sản phẩm: Tổ chức khoảng 6 khóa tập huấn tại 03 miền, mỗi khóa khoảng 60 người.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Học viện Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ, các Trường Trung cấp Luật.
- Thời gian thực hiện: Tháng 3 - Tháng 10/2015.
2.2. Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
- Sản phẩm: Tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính; Tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính được xây dựng, phát hành.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 - Tháng 12/2015.
2.3. Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 thuộc phạm vi chức năng quản lý
- Sản phẩm: Công văn hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan có liên quan; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Năm 2015.
3. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
3.1. Đôn đốc việc công bố các thủ tục hành chính mới hoặc đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng thủ tục hành chính trong toàn quốc.
- Sản phẩm: Công văn đôn đốc của Bộ Tư pháp.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
3.2. Đôn đốc các Bộ, ngành tập trung hoàn thành việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ.
- Sản phẩm: Công văn đôn đốc của Bộ Tư pháp.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
3.3. Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.
- Sản phẩm: Công văn đôn đốc của Bộ Tư pháp.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên
3.4. Tham gia ý kiến về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và văn bản có liên quan đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan của các Bộ, cơ quan được giao chủ trì theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
- Sản phẩm: Văn bản tham gia ý kiến của Bộ Tư pháp.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương; các tổ chức, cá nhân có liên quan; các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Năm 2015
3.5. Hướng dẫn sơ kết việc thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015
- Sản phẩm: Công văn hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan có liên quan; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Thời gian thực hiện: Tháng 11 - Tháng 12/2015
3.6. Thực hiện kiểm soát quy định thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
- Sản phẩm: Văn bản tham gia ý kiến, thẩm định về thủ tục hành chính của trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức, cá nhân có liên quan; các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên
3.7. Thực hiện kết nối, tích hợp Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính với phần mềm Thống kê của Ngành Tư pháp
- Sản phẩm: Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính được tích hợp với phần mềm Thống kê của Ngành Tư pháp
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính
- Thời gian thực hiện: Năm 2015
3.8. Đánh giá việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương
- Sản phẩm: Kết quả chấm điểm thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại các Bộ, địa phương và điểm thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Năm 2015
3.9. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc triển khai thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 (dự kiến kiểm tra 08 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).
- Sản phẩm: Báo cáo kết quả kiểm tra.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, Văn phòng Chính phủ; Tổ chức Pháp chế, Sở Tư pháp; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Tháng 5 - Tháng 9/2015.
3.10. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất
- Sản phẩm: Báo cáo của Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Tổ chức Pháp chế, Sở Tư pháp, các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 - Tháng 12/2015.
3.11. Tổ chức giao ban với các Bộ, ngành, địa phương về công tác kiểm soát thủ tục hành chính
- Sản phẩm: Tổ chức 2 - 3 cuộc họp giao ban với Bộ, ngành; giao ban khu vực; Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, các cơ quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 - 12/2015.
3.12. Tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ
- Sản phẩm: Hội nghị sơ kết.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2015.
3.13. Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.
- Sản phẩm: Hội nghị tổng kết.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2015.
4. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách quy định hành chính
- Sản phẩm: Báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất sáng kiến (dự kiến từ 13-14 báo cáo sáng kiến)
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 - Tháng 12/2015.
5. Quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
5.1. Chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
- Sản phẩm: Bộ dữ liệu thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương được chuẩn hóa và thống nhất từ trung ương đến địa phương.
- Cơ quan thực hiện: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; Tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành: Năm 2015.
5.2. Nhập dữ liệu thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
- Sản phẩm: Dữ liệu thủ tục hành chính được nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật
- Đơn vị chủ trì: Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên
5.3. Kiểm soát, đăng tải công khai dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
- Sản phẩm: Dữ liệu thủ tục hành chính được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên
6. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
6.1. Tiếp nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân thuộc phạm vi thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan hành chính nhà nước
- Sản phẩm: Văn bản chuyển/xử lý phản ánh, kiến nghị của Bộ Tư pháp/Thông báo kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền gửi Bộ Tư pháp.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
6.2. Xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức (xem xét phản ánh, kiến nghị; nghiên cứu tài liệu có liên quan; tổ chức hội thảo và các cuộc tham vấn liên quan đến vấn đề phản ánh, kiến nghị).
- Sản phẩm: Đề xuất xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trình cơ quan có thẩm quyền.
- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp theo chức năng nhiệm vụ được giao.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
7. Công tác truyền thông hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính
7.1. Tổ chức triển khai Chương trình phối hợp với 07 cơ quan thông tấn, báo chí
- Sản phẩm: Các sản phẩm thông tin, tuyên truyền được phát sóng, đăng tải trên các phương tiện truyền thông (dự kiến: 20 phóng sự; 500 tin, bài;...).
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.
- Đơn vị phối hợp: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân.
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 - Tháng 12/2015.
7.2. Đưa vào vận hành chính thức phiên bản nâng cấp và duy trì hoạt động của Trang tin điện tử tổng hợp của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Sản phẩm:
+ Phiên bản nâng cấp của Trang tin điện tử tổng hợp được đưa vào vận hành chính thức tại địa chỉ: http://thutuchanhchinh.vn/
- Tin, bài về hoạt động cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hội đồng Tư vấn, Ban chỉ đạo Đề án 896 được đăng tải trên Trang tin điện tử tổng hợp.
+ Các phần mềm hệ thống, cơ sở dữ liệu trang tin được vận hành, duy trì và định kỳ được sao lưu, bảo dưỡng; an ninh và an toàn cho hệ thống Trang tin điện tử được đảm bảo.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.
- Đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương, các Ban công tác của Hội đồng Tư vấn, Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án 896.
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 - Tháng 12/2015.
7.3. Tổ chức đoàn công tác báo chí tìm hiểu thực tế, tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại một số Bộ, ngành, địa phương
- Sản phẩm: Dự kiến tổ chức 03 đoàn công tác.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp; các Bộ, ngành, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Tháng 03 - Tháng 12/2015.
7.4. Tổ chức hội thảo với các cơ quan báo chí theo các chủ đề lựa chọn.
- Sản phẩm: Dự kiến tổ chức 02 hội thảo.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp.
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 - Tháng 12/2015.
8. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
8.1. Thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg
8.1.1. Nhóm thủ tục hành chính quy định liên quan đến lý lịch tư pháp
- Sản phẩm: Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Năm 2015
8.1.2. Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực
- Sản phẩm: Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính
- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Năm 2015.
8.2. Đánh giá tác động thủ tục hành chính tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo.
- Sản phẩm: Báo cáo đánh giá tác động quy định thủ tục hành chính.
- Đơn vị chủ trì: Các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ được giao xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính.
- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Thời gian thực hiện: Theo thời hạn xây dựng các văn bản, đề án.
8.3. Nghiên cứu, tham gia ý kiến, phối hợp thẩm định về quy định thủ tục hành chính; tổ chức tham vấn cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
- Sản phẩm: Văn bản tham gia ý kiến, phối hợp thẩm định; Cử đại diện tham dự họp thẩm định.
- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
8.4. Công bố, niêm yết kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Bộ
- Sản phẩm: Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: niêm yết kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Bộ
- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Thời gian thực hiện: Theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP.
8.5. Nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp
- Sản phẩm: Dữ liệu thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp được nhập, đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
8.6. Tổ chức thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp năm 2015
- Sản phẩm: Theo nội dung kế hoạch
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Năm 2015.
8.7. Tổ chức kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại một số đơn vị thuộc Bộ
- Sản phẩm: Thông báo kết quả kiểm tra.
- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Năm 2015.
9. Nhóm nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính
Xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, các Ban công tác của Hội đồng Tư vấn; điều phối các hoạt động của Hội đồng; bảo đảm các điều kiện làm việc của Hội đồng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2015.
10. Nhóm nhiệm vụ của cơ quan thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án 896
Tham mưu giúp Ban chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án 896 xây dựng kế hoạch công tác năm 2015 của Văn phòng Ban chỉ đạo; tổ chức thực hiện các kế hoạch sau khi được cấpthẩm quyền phê duyệt.
III. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2015 do nguồn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi lĩnh vực được phân công theo dõi, có trách nhiệm phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan tại Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo.
2. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trong việc đề xuất hỗ trợ triển khai các hoạt động có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính phù hợp với mục tiêu của các dự án hợp tác quốc tế, các hoạt động hợp tác quốc tế khác, đưa vào Kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2015 trình Lãnh đạo Bộ.
3. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Bộ.
4. Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch này./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 285/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Quyết định 285/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Cơ cấu tổ chức, Hành chính

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi