Quyết định 336/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Thông tư liên tịch giữa Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về thi đua, khen thưởng trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 336/QĐ-VPCP

Quyết định 336/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Thông tư liên tịch giữa Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về thi đua, khen thưởng trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:336/QĐ-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành:20/04/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến tháng 09/2012, hoàn thành đánh giá tác động thủ tục hành chính
Ngày 20/04/2012, Văn phòng Chính phủ đã ra Quyết định số 336/QĐ-VPCP về việc ban hành kế hoạch xây dựng Thông tư liên tịch giữa Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về thi đua, khen thưởng trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
Cụ thể, Văn phòng Chính phủ yêu cầu Cục Kiểm soát TTHC, Tổ Biên tập hoàn thành đánh giá tác động TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; lấy ký kiến cơ quan, đơn vị, đối tượng thực hiện dự thảo Thông tư liên tịch giữa Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về thi đua, khen thưởng trong hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính bằng văn bản và tổ chức hội thảo tại 03 miền trong tháng 09/2012 và đăng tải dự thảo Thông tư liên tịch trên trang tin điện tử của Cục Kiểm soát TTHC vào cuối tháng 07/2012 tới đây.
Văn phòng Chính phủ cũng yêu cầu Cục Kiểm soát TTHC triển khai thực hiện một số hoạt động khác như: Lập báo cáo đánh giá tác động đầy đủ đối với dự thảo Thông tư liên tịch; xây dựng đề cương; lập biểu mẫu đánh giá tác động; báo cáo tổng hợp ý kiến…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2012.

Xem chi tiết Quyết định 336/QĐ-VPCP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
Số: 336/QĐ-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH GIỮA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ, BỘ NỘI VỤ, BỘ TÀI CHÍNH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN,
 TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
-------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 3 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;
Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-VPCP ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Thông tư liên tịch giữa Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về thi đua, khen thưởng trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Tổ Biên tập dự thảo Thông tư liên tịch trên đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KSTT (5).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 
 
KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH GIỮA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ, BỘ NỘI VỤ VÀ BỘ TÀI CHÍNH VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN,
TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 336/QĐ-VPCP ngày 20/4/2012 của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)
 

Số TT
Nội dung công việc
Thời gian bắt đầu
Thời gian hoàn thành
Đơn vị thực hiện
Kết quả công việc
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1.
Xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Tổ Biên tập
Tháng 3/2012
Tháng 4/2012
Cục Kiểm soát TTHC
Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổ Biên tập dự thảo Thông tư liên tịch
2.
Lập Kế hoạch xây dựng Thông tư liên tịch
Tháng 3/2012
Tháng 4/2012
Cục Kiểm soát TTHC
Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xây dựng Thông tư liên tịch
II. TRIỂN KHAI XÂY DỰNG
3.
Đánh giá tác động đầy đủ đối với dự thảo Thông tư liên tịch
Tháng 2/2012
Tháng 3/2012
Cục Kiểm soát TTHC
Báo cáo đánh giá tác động đầy đủ
4.
Xây dựng, hoàn thiện đề cương sơ lược, đề cương chi tiết Thông tư liên tịch
Tháng 3/2012
Tháng 3/2012
Cục Kiểm soát TTHC
Đề cương Thông tư liên tịch.
5.
Dự thảo Thông tư liên tịch
Tháng 4/2012
Tháng 5/2012
Tổ Biên tập
Dự thảo Thông tư liên tịch
6.
Đánh giá tác động TTHC theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP
Tháng 4/2012
Tháng 9/2012
Cục Kiểm soát TTHC, Tổ Biên tập
Các biểu mẫu đánh giá tác động
7.
Họp lấy ý kiến các thành viên Tổ biên tập dự thảo Thông tư liên tịch (05 – 07 cuộc họp)
Tháng 4/2012
Tháng 9/2012
Tổ Biên tập
Họp thành viên Tổ Biên tập
8.
Lấy ý kiến cơ quan, đơn vị, đối tượng thực hiện bằng văn bản và tổ chức hội thảo tại ba miền
Đầu tháng 6/2012
Cuối tháng 9/2012
Cục Kiểm soát TTHC, Tổ Biên tập
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch
9.
Đăng tải dự thảo trên Trang tin điện tử của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) trong thời gian ít nhất 60 ngày
Đầu tháng 6/2012
Cuối tháng 7/2012
Cục Kiểm soát TTHC, Tổ Biên tập
Đăng tải dự thảo Thông tư liên tịch
10.
Chỉnh lý dự thảo; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý vào nội dung dự thảo Thông tư liên tịch
Tháng 8/2012
Tháng 8/2012
Cục Kiểm soát TTHC, Tổ Biên tập
Báo cáo tổng hợp ý kiến.
11.
Hoàn thiện dự thảo và trình ký ban hành Thông tư liên tịch.
Tháng 9/2012
Tháng 12/2012
Cục Kiểm soát TTHC, Tổ Biên tập
Dự thảo Thông tư liên tịch VPCP, BNV, BTC được ban hành.

 
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi