Quyết định 27/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Điều hành đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2002

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 27/2002/QĐ-TTG
NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN TIN HỌC HOÁ QUẢN LÝ
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2005

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005;

Căn cứ Quyết định số 137/2001/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Điều hành Đề án Tin học quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Điều hành Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Thành viên Ban Điều hành Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN TIN HỌC QUẢN LÝ
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2002/QĐ-TTg
ngày 05 tháng 02 năm 2002)

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Ban Điều hành Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước được thành lập theo Quyết định số 137/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Ban Điều hành Đề án 112) có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện Dề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước Giai đoạn 2001-2005 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001.

 

Điều 2. Ban Điều hành Đề án 112 hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm. Giúp việc cho Ban Điều hành có Tổ Thư ký và Tổ Chuyên môn do Trưởng Ban Điều hành thành lập.

 

CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

 

Điều 3. Ngoài những quy định tại Điều 2 Quyết định số 137/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Điều hành Đề án 112 còn có nhiệm vụ:

1. Thẩm định các vấn đề kỹ thuật, công nghệ, sự phù hợp với những mục tiêu, yêu cầu đầu tư đã quy định trong Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 để làm căn cứ về kỹ thuật và công nghệ, giúp cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phê duyệt Đề án của mình.

2. Trên cơ sở Đề án 112 và Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 của các Bộ, ngành, địa phương được duyệt, xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách hàng năm để làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đưa vào kế hoạch ngân sách nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quản lý phần kinh phí do ngân sách Trung ương đầu tư trực tiếp cho Đề án 112; dự kiến phân bổ kinh phí và báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ để trình và thông báo ý kiến quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ kinh phí cho các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện Đề án 112 từ nguồn ngân sách Trung ương đầu tư tập trung cho các hạng mục chính của hệ thống, gồm: các Trung tâm tích hợp dữ liệu cấp Chính phủ, cấp Bộ, cấp tỉnh, các cơ sở dữ liệu quốc gia, đào tạo sử dụng, trục truyền thông chính mạng tin học diện rộng của Chính phủ và một số thành phần cơ bản khác; đồng thời trực tiếp chỉ đạo và triển khai thực hiện một số hạng mục chính nói trên.

4. Quy định chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra công việc đối với Ban Điều hành Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; làm việc với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về các vấn đề của Bộ, ngành, địa phương liên quan đến Đề án 112 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng cho Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Đề án 112 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001.

 

Điều 4. Ban Điều hành Đề án 112 là đơn vị dự toán cấp 2 trực thuộc Văn phòng Chính phủ; được sử dụng tài khoản và con dấu của Văn phòng Chính phủ.

Kinh phí hoạt động của Ban Điều hành Đề án 112 do ngân sách nhà nước cấp qua Văn phòng Chính phủ từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005.

 

Điều 5. Trưởng Ban Điều hành Đề án 112 có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban trước Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo chung các hoạt động của Ban, thông qua kế hoạch công tác, chủ trì các cuộc họp của Ban, thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, chủ tài khoản của Ban Điều hành.

2. Phân công công tác Thành viên trong Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trên cơ sở quy định tại điểm 5, mục V Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước ban hành theo Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ cụ thể của Tổ Thư ký và Tổ Chuyên môn. Các thành viên của Tổ Thư ký và Tổ Chuyên môn làm việc theo các hình thức kiêm nhiệm, biệt phái, hợp đồng và cộng tác viên. Trên cơ sở Tổ Thư ký và Tổ chuyên môn, tổ chức bộ phận chuyên trách để bảo đảm công việc thường xuyên của Ban Điều hành;

4. Ký hợp đồng để thực thi nhiệm vụ triển khai thực hiện một số hạng mục chính đã quy định tại điểm 3 Điều 3 và điểm 3 Điều 5 Quy chế này. Uỷ quyền bằng văn bản cho các thành viên Ban Điều hành thay mặt Trưởng Ban giải quyết công việc khi cần thiết;

 

Điều 6.

1. Ban Điều hành đề án 112 họp thường kỳ mỗi tháng 1 đến 2 lần. Các cuộc họp bất thường của Ban có thể được triệu tập theo yêu cầu của tình hình thực tế do các thành viên của Ban đề nghị. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng ban có thể uỷ nhiệm cho một trong các thành viên của Ban chủ toạ cuộc họp.

2. Các cuộc họp thường kỳ của Ban bàn nội dung chủ yếu về tình hình thực hiện Đề án 112, thảo luận tập thể các vấn đề chuyên môn thuộc trách nhiệm của Ban Điều hành; kiến nghị chính sách, các giải pháp huy động nguồn lực do Tổ Thư ký và Tổ Chuyên môn kiến nghị để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu cần thiết bảo đảm cho Đề án thực hiện có hiệu quả.

3. Biên bản cuộc họp của Ban Điều hành được gửi đến tất cả các Thành viên Ban Điều hành để làm căn cứ triển khai các công việc Điều hành Đề án.

 

Điều 7. Trách nhiệm của các Thành viên Ban Điều hành;

1. Thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng Ban Điều hành phân công;

2. Báo cáo tình hình công việc được phân công trước cuộc họp Ban Điều hành;

3. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban. Trong trường hợp Thành viên Ban Điều hành vắng mặt vì lý do sức khoẻ hoặc đi công tác, có thể uỷ nhiệm cho một cán bộ cấp vụ đi họp thay và phải chịu trách nhiệm về ý kiến của người do mình uỷ nhiệm. Người đi họp thay phải báo cáo các nội dung cuộc họp với người uỷ nhiệm.

4. Trả lời văn bản của Ban Điều hành gửi đến để xin ý kiến về các vấn đề thuộc Đề án 112 đúng thời hạn ghi trong văn bản.

 

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 8. Quy chế này được áp dụng cho Ban Điều hành Đề án 112 trong việc chỉ đạo thực hiện Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001.

 

Điều 9. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ban Điều hành Đề án 112 kiến nghị các nội dung cần bổ sung, sửa đổi, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 27/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Điều hành đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2002
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 27/2002/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/02/2002 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!